1 / 7

Derkacz ( Crex crex )

Derkacz ( Crex crex ). Występowanie. Legenda:

scout
Download Presentation

Derkacz ( Crex crex )

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Derkacz(Crexcrex)

  2. Występowanie Legenda: Lęgowiska Zimowiska

  3. Wymiary dł. ciała ok. 24-30 cm rozpiętość skrzydeł ok. 40-50 cm waga ok. 120-160 g

  4. Wygląd Derkacz to jeden z rzadszych gatunków ptaków gniazdujących w Polsce. Derkacz grzbiet ma żółtobrunatny, pokrywy skrzydeł czerwonobrunatne, pierś i głowa szara, dziób krótki i gruby.

  5. Gniazdo Zamieszkuje pola rzepaku, koniczyny, zbóż i roślin okopowych, łąki oraz tereny podmokłe, prowadzi skryty naziemny tryb życia i jest trudny do zaobserwowania. Gniazdo zakłada na suchym miejscu łąki, pod osłoną krzewu lub kępy traw.

  6. Pisklę Derkacz w ciągu roku wyprowadza jeden lęg, składając w kwietniu – sierpniu 8 do 14 jaj. Jaja wysiadywane są przez okres 16-21 dni przez samicę. Rodzice karmią pisklęta tylko przez pierwsze 3 do 4 dni życia. Młode osiągają umiejętność latania w wieku ok. 6 tygodni.

  7. Wykorzystane źródła • www.plamkamazurka.blox.pl • www.henrykkoscielny.pl • www.encyklopedia.puszcza-bialowieska.eu • klubciconia.ptaki.info.pl

More Related