2012 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2012 PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 17
2012
200 Views
Download Presentation
emma-blackwell
Download Presentation

2012

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 2012 • Nationellt Vårdprogram -och ”kortversion” • Nationella Riktlinjer/Kunskapsstöd • Beslut om medicinsk subspecialitet • Länsklinik i Dalarna: ”Specialiserad Palliativ vård”

 2. Palliativ vård • Av alla (landsting och kommun) • För alla (oavsett diagnos) • Överallt (jämlik vård i landet)

 3. Nationella vårdprogrammet • Fokuserar på vård i livets slutskede • Dagligt stöd • För personal i vården • Stöd för övergripande planering • För beslutsfattare • Bred förankring • 28 föreningar och nätverk

 4. RÖD: Palliativ vård • Närhet • till vård och närstående • Helhet • fysiska, psykiska, sociala, existentiella behov • Kunskap • specialistkunskap och teamarbete • Empati • Professionell omtanke

 5. GRÖN: Vårdkvalitet Strukturerade arbetssätt, ex: • LCP(Liverpool Care Pathway) • ESAS(Symtomskattning) • Smärtskattning(VAS/NRS, Abbey Pain Scale) • Checklistor(se sid 33) Palliativregistret!

 6. Palliativregistret

 7. BLÅ: Symtomlindring Vad kan DU göra för välbefinnandet? Fysiskt? Psykiskt? Socialt? Existentiellt?

 8. Munhälsa Mycket viktigt! Borsta/torka bort den torra hinnan Fukta & Smörja Krossad is, frysta bär & ananas

 9. Elimination • Överväg KAD • Förebygg förstoppning -INNAN de sista dagarna!

 10. Vätska & Näring • Gagnar inte den sista tiden • Ofta frågor från anhöriga • ”Livets sista tid” (Ulla Söderström)

 11. Sjukdomsförloppet vid olika kroniska sjukdomar 13

 12. Fysiska symtom • Tämligen lika vid livets slut, oavsett diagnos; • Smärta • Oro, ångest • Andnöd, rosslig andning • Förvirring • Illamående

 13. Vb ordinationer – till alla! • Morfin sc • Midazolam 2,5 mg sc • Haldol 1 mg sc • Robinul 0,2 mg sc • Furix 20-40 mg sc • Primperan 10 mg sc

 14. GUL: Vägledning • Definitioner • Checklista vid livets slut • Munvård • Vb ordinationer • Länkar