pilsonisk izgl t ba cilv kties bas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pilsoniskā izglītība. Cilvēktiesības. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pilsoniskā izglītība. Cilvēktiesības.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Pilsoniskā izglītība. Cilvēktiesības. - PowerPoint PPT Presentation


 • 336 Views
 • Uploaded on

Pilsoniskā izglītība. Cilvēktiesības. Sagatavoja: Anita Zaļaiskalne, RPRV izglītības metodiķe 2010.g.24.novembris. Anotācija. Prezentācijas materiāls paredzēts klašu audzinātājiem, gatavojoties audzinātāja stundām, to var izmantot arī tiekoties ar izglītojamo vecākiem.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pilsoniskā izglītība. Cilvēktiesības.


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pilsonisk izgl t ba cilv kties bas

Pilsoniskā izglītība.Cilvēktiesības.

Sagatavoja: Anita Zaļaiskalne, RPRV izglītības metodiķe

2010.g.24.novembris

anot cija
Anotācija
 • Prezentācijas materiāls paredzēts klašu audzinātājiem, gatavojoties audzinātāja stundām, to var izmantot arī tiekoties ar izglītojamo vecākiem.
 • Prezentācijā iekļauti arī dažādu ar cilvēktiesību jomu saistītu likumdošanas aktu pārskats.
kas ir pilsoniska izgl t ba
Kas ir pilsoniska izglītība?
 • Pilsoniskā izglītība – izglītība, kuras mērķis ir radīt iespējas indivīdam iegūt zināšanas, prasmes un kompetences, kā arī pieredzi, kas nepieciešama viņa sekmīgai un pilnvērtīgai integrācijai un dzīvei pilsoniskā sabiedrībā
slide4
Pilsoniskā sabiedrība – sabiedrība, kurā indivīdi sadarbojas ar citiem indivīdiem un publisko varu sabiedrības problēmu risināšanā.
 • Tātad, pilsoniskā izglītība ir saistīta ar dažāda līmeņa savstarpējo attiecību īstenošanu.
slide5

INDIVĪDA UN SABIEDRĪBAS

SAVSTARPĒJO ATTIECĪBU

LĪMEŅI

Mājas

skola

ciemats

pilsēta

Pasaule

Eiropa

Novads

Latvija

Valsts

pilsonisk s izgl t bas l me i
PILSONISKĀS IZGLĪTĪBAS LĪMEŅI
 • PAMATLĪMENIS– savstarpējo attiecību līmenis ģimenē
 • - tiek attīstītas savstarpējo attiecību pamatkompetences, tiesību un pienākuma, atbildības jēdziena izpratne ( bērnam veidojas noteikta vērtību sistēma)
slide7
MIKROLĪMENIS - izglītības iestādes attiecību līmenis

bērni tiek mudināti kļūt par skolas kopienas locekļiem,

tiek veicināta pamata normu un noteikumu pieņemšanas kompetenču attīstība (attiecības starp vienaudžiem un skolotājiem, skolas tradīcijas, utt).

slide8
MEZOLĪMENIS - vietējās kopienas attiecību līmenis

- tiek veicināta un izkopta bērna jēgpilna apzināta piedalīšanās sabiedriskajās aktivitātēs ārpus skolas, attiecībās ar citiem līdzpilsoņiem,

bērns tiek uztverts kā nākotnes sabiedrības dalībnieks( pilsonis).

slide9
MAKROLĪMENIS – valsts attiecību līmenis

tiek attīstīta izpratne par demokrātiskas konstitucionālas valsts tiesiskajiem principiem un vērtībām,

tiek izkopta sabiedrisko un politisko aktivitāšu kritiskas izvērtēšanas kompetence,

tiek veicināta vēlme aktīvi iesaistīties valsts dzīvē.

slide10
GLOBĀLAIS LĪMENIS – starpvalstu un starptautisko attiecību līmenis
 • - tiek veicināta izpratne par pilsonisko atbildību globālā kontekstā ( vides izglītība, cilvēktiesības, drošība)
slide12

INDIVĪDA

PIENĀKUMI

UN TIESĪBAS

kompetences kuras tiek izkoptas
Kompetences, kuras tiek izkoptas

Dažādības izpratne

Konfliktu risināšana

Iesaistīšanās

Sava viedokļa( attieksmes) formulēšana, atšķirīgu viedokļu respektēšana

Tolerance

Kritiska attieksme

Piedalīšanās sabiedrības dzīvē

Demokrātiska līdzdalība

slide14
Iespējas pilsonisko kompetenču attīstībai saistībā ar izglītības programmu un mācību programmu saturu
 • JEBKURA mācību priekšmeta saturā IKVIENĀ no formālās izglītības pakāpēm ir iespēja iekļaut pilsoniskās izglītības elementus
cilv kties bas
Cilvēktiesības
 • Cilvēktiesības ir tiesību normu kopums, kas regulē attiecības starp valsti un indivīdu (indivīdu grupām).
 • Tās nosaka standartus, kādai ir jābūt valsts attieksmei pret indivīdu, kā arī aizsardzības mehānismu pret valsts, to institūciju un amatpersonu izdarītajiem pārkāpumiem
slide16
Cilvēktiesības tiek iedalītas pilsoniskajās, politiskajās, sociālajās, ekonomiskajās un kultūras tiesībās.
 • Tomēr vienlaikus cilvēktiesību sistēmā tiek noteiktas arī dažādas mazaizsargātas personu grupas, kurām, ņemot vērā viņu statusu, ir nepieciešama īpaša valsts aizsardzība un atbalsts.
cilv kties bas nav absol tas
Cilvēktiesības nav absolūtas

Cilvēkam tiek garantēta pilnīga brīvība tiktāl, ciktāl to demokrātiskas sabiedrības pastāvēšanas labad neierobežo likums. Valsts atsevišķos gadījumos var cilvēktiesības ierobežot ar mērķi, ”lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību” (LR Satversmes 116. pants).

cilv kties bu veidi un to juridiskais nodro in jums da da l me a likumdo anas aktos
Cilvēktiesību veidi un to juridiskais nodrošinājums dažāda līmeņa likumdošanas aktos
 • Tiesības uz dzīvību
 • Latvijas Republikas Satversmes 93. pants
 • Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 3. pants
 • ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 6. pants
 • Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 2. pants
slide20
Personas tiesības uz brīvību un neaizskaramību.
 • Latvijas Republikas Satversmes 94. pants
 • ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 9. pants
 • Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. pants
slide21
Tiesības vēlēt un tikt ievēlētam
 • Latvijas Republikas Satversmes 101., 8. un 9. pants
 • ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 21. pantsANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. pantsEiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 3. pants
slide22
Tiesības uz tiesisko statusu – pilsonības, patvēruma un migrācijas jautājumi
 • ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 6. un 15. pants
 • ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 25. pantsEiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Septītā Protokola 1.pants
 • Konvencija par bēgļa statusu
slide23
Vārda un izteiksmes brīvība
 • Latvijas Republikas Satversmes 100. pants
 • ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 19. pants
 • ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantsEiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pants
slide24
Pulcēšanās brīvība
 • Latvijas Republikas Satversmes 103. pants
 • ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 20. pantsANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 21. pants
 • Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 11. pants
slide25
Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi
 • Latvijas Republikas Satversmes 96. pants
 • ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 12. pants
 • ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 17. pants
 • Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. pants
slide26
Domu, apziņas un reliģijas brīvība
 • Latvijas Republikas Satversmes 99. pants
 • ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas 18. pants
 • ANO Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pants
 • Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pants, arī 1. protokola 2. pants
b rnu ties bas atsevi a cilv kties bu grupa
Bērnu tiesības – atsevišķa cilvēktiesību grupa
 • Bērnu tiesības ir pamattiesību un pamatbrīvību kopums, kuram ir jābūt nodrošinātam katram bērnam (bērns ir persona, kura nav sasniegusi 18 gadu vecumu), bez jebkādiem izņēmumiem un neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa, dzimšanas vai citiem ar bērnu vai viņa ģimeni saistītiem apstākļiem.
b rnu ties bu v sturisk att st ba xx gadsimt
Bērnu tiesību vēsturiskā attīstība XX gadsimtā
 • 1924.gads -Tautu Savienība ( Nāciju Līga) pieņem Ženēvas Bērna tiesību deklarāciju
 • 1959. gads - Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros tiek pieņemta ANO Bērna tiesību deklarācija
 • 1989. gada 20. novembris - ANO Ģenerālās asamblejas sesijā tiek pieņemta ANO Konvencija par bērna tiesībām
 • ( Latvijas Republika šo dokumentu ratificēja 1992. gadā)
slide29
1992. gada 14. maijs - ANO Konvencijā par bērna tiesībām noteikti vadošie tiesību principi un noteikumi
 • 1998.gada 19.jūnijs - principi tiek nostiprināti pieņemtajā Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos nacionālajos tiesību aktos
izmantoto avotu saraksts
Izmantoto avotu saraksts
 • http://www.tiesibsargs.lv/
 • http://www.politika.lv/temas/cilvektiesibas/5662/
 • www.likumi.lv/doc.php%3Fid%3D57980
 • http://www.historia.lv/
 • http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/bernkonv.htm