1 / 21

Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność

Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 3 0 .0 9 .2013 r. Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność. Stan na dzień: 3 0 .0 9 .2013 r. Źródło: MRR. Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej.

schuyler
Download Presentation

Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiw województwie zachodniopomorskimStan na dzień 30.09.2013 r.

 2. Stopień wykorzystania alokacji oraz zatwierdzone wnioski o płatność Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: MRR

 3. Wydatki certyfikowane do Komisji Europejskiej Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: MRR

 4. Alokacja 2007-2013 Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Wysokość wypłaconych środków 1 749884114,72 zł 6 650870830,90 zł (9225) 1 681562273,31 zł (1674) 1 280691880,89 zł Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 5. Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VI 2131033997,45 (1 776) 645592023,69 (245) 646863340,02 Działanie 6.1 1 261551466,45 (1003) 515731236,68 (127) 493462222,70 Poddziałanie 6.1.1 (konkursowy) 776 026874,39 (837) 84 059 401,80 (95) 119780737,02 Poddziałanie 6.1.1 (PWP) 15 525 273,83 (10) 6002895,83 (4) Poddziałanie 6.1.1 (innowacyjne) 58 047 092,52 (31) 9637146,48 (3) Poddziałanie 6.1.1 (systemowy) WUP 2 458 000,00 (1) 2 458 000,00 (1) Poddziałanie 6.1.2 (systemowy) WUP 20 134 100,46 (4) 19405453,07 (4) 20008084,10 Poddziałanie 6.1.3 (systemowy) PUP 395 360 125,25 (120) 394168339,50 (20) 353673401,57 Działanie 6.2 847863878,84 (463) 127418893,00 (67) 150330970,01 Działanie 6.3 15 618 652,16 (310) 2 441 894,01 (51) 2 670147,32 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 6. Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VI Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: KSI

 7. Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VII 1 015088160,91 (1 521) 342218334,37 (267) 377216329,70 Działanie 7.1 221 381141,13 (203) 214517784,60 (36) 220354427,28 Poddziałanie 7.1.1 (systemowy) OPS 47372181,44 (96) 44766899,25 (18) 43861176,51 Poddziałanie 7.1.2 (systemowy) PCPR 157928964,69 (102) 155711741,89 (16) 161723349,31 Poddziałanie 7.1.3 (systemowy) ROPS 16 079 995,00 (5) 14 039 143,46 (2) 14769901,40 Działanie 7.2 712 816 304,70 (605) 112234856,42 (102) 130788924,68 Poddziałanie 7.2.1 559 658 895,56 (447) 62 731075,25 (61) 90944411,93 Poddziałanie 7.2.1 (PWP) 3 565 815,44 (4) 0 (0) Poddziałanie 7.2.1 (innowacyjne) 29 013 489,30 (15) 11 515 601,87 (7) Poddziałanie 7.2.2 117 578 104,40 (137) 35 221460,65 (32) 36844512,76 Poddziałanie 7.2.2 (systemowy) 3 000 000,00 (2) 2 766 718,65 (2) 3 000 000,00 Działanie 7.3 29 883 857,12 (670) 5 829 471,08 (120) 5970571,57 Działanie 7.4 50 926 857,96 (43) 9 636 222,27 (9) 20102406,17 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 8. Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VII Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 9. Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet VIII 1 707 853 995,26 (2110) 334301846,66 (396) 332151171,08 Działanie 8.1 1 529 033 433,41 (1999) 289305255,89 (363) 286351426,67 Poddziałanie 8.1.1 1 169 624 805,16 (1573) 206832451,72 (288) 201114439,53 Poddziałanie 8.1.2 331 291 872,09 (347) 57901833,36 (54) 76413927,97 Poddziałanie 8.1.2 (systemowy) PUP 3 351 091,72 (5) 4 343 395,98 (5) Poddziałanie 8.1.2 (innowacyjne) 58 918 500,85 (29) 11 488 952,13 (6) Poddziałanie 8.1.3 15 153 351,64 (28) 3839226,70 (7) 6054161,69 Poddziałanie 8.1.3 (PWP) 9 693 811,95 (15) 1 899 396,00 (1) Poddziałanie 8.1.4 (systemowy) WUP 3 000 000,00 (2) 3 000 000,00 (2) 2 768897,48 Działanie 8.2 116 820 561,85 (111) 44996590,77 (33) 45799744,41 Poddziałanie 8.2.1 95 147 033,85 (107) 22 862147,57 (28) 23005144,62 Poddziałanie 8.2.2 (systemowy) WUP 21 673 528,00 (4) 22 134 443,20 (5) 22794 599,79 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 10. Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet VIII Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 11. Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Priorytet IX 1 796894677,28 (3818) 359450068,59 (766) 394053273,94 Działanie 9.1 932146817,45 (1152) 231811309,08 (344) 260518144,74 Poddziałanie 9.1.1 237 166 957,49 (277) 56933632,61 (75) 79138351,69 Poddziałanie 9.1.2 654310960,40 (749) 135231780,80 (149) 172243164,95 Poddziałanie 9.1.2 systemowy 10 508 785,00 (2) 10 508 785,00 (2) Poddziałanie 9.1.2 (systemowy) Indywidualizacja 21 304 552,26 (120) 20 284 360,72 (114) Poddziałanie 9.1.3 (systemowy) WUP stypendia 8855 562,30 (4) 8852749,95 (4) 9136628,10 Działanie 9.2 252153219,83 (393) 49714947,50 (82) 66722985,92 Działanie 9.2 (PWP) 14598252,62 (10) 7 341 543,06 (4) Działanie 9.2 (Innowacyjne) 67 927 060,22 (28) 8 708 202,00 (4) Działanie 9.3 176 641 665,55 (226) 15 447 805,69 (22) 15987244,85 Działanie 9.4 147 686 060,18 (235) 18 003538,61 (29) 18810662,84 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 12. Priorytet Działanie Poddziałanie Wartość oraz liczba złożonych wniosków o dofinansowanie Wartość oraz liczba podpisanych umów Alokacja w PLN 2007-2013 Działanie 9.5 75763888,61 (1571) 11859563,21 (251) 12813749,62 Działanie 9.6 129 977 712,82 (203) 16563159,44 (30) 19200485,97 Poddziałanie 9.6.1 13 596 123,67 (22) 4 633 135,30 (9) 5093751,11 Poddziałanie 9.6.2 112 061 441,87 (176) 10565595,86 (19) 11774720,90 Poddziałanie 9.6.3 4 320 147,28 (5) 1 364428,28 (2) 2 332013,96 Wdrażanie PO KL w województwie zachodniopomorskim od uruchomienia programu Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 13. Wartość podpisanych umów oraz wysokość wypłaconych środków w stosunku do alokacji Priorytet IX Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 14. Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VI 1776 1566 245 6.1.1 (konkursowy) 837 730 95 6.1.1 (PWP) 10 10 4 6.1.1 (innowacyjne) 31 26 3 6.1.1 (systemowy) WUP 1 1 1 6.1.2 (systemowy) WUP 4 4 4 6.1.3 (systemowy) PUP 120 120 20 6.2 463 431 67 6.3 310 244 51 Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VI Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 15. Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VII 1521 1432 267 7.1.1 (systemowy) OPS 96 96 17 7.1.2 (systemowy) PCPR 102 102 17 7.1.3 (systemowy) ROPS 5 5 2 7.2.1 447 402 61 7.2.1 (PWP) 4 2 0 7.2.1 (innowacyjne) 15 14 7 7.2.2 137 135 32 7.2.2 (systemowy) 2 2 2 7.3 670 606 120 7.4 43 68 9 Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VII Stan na dzień: 30.09.2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 16. Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet VIII 2110 1761 396 8.1.1 1573 1309 288 8.1.2 347 285 54 8.1.2 (systemowy) PUP 5 5 5 8.1.2 (innowacyjne) 29 25 6 8.1.3 28 22 7 8.1.3 (PWP) 15 12 1 8.1.4 (systemowy) WUP 2 2 2 8.2.1 107 96 28 8.2.2 (systemowy) WUP 4 5 5 Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet VIII Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 17. Priorytet Działanie Poddziałanie Ilość złożonych wniosków o dofinansowanie Ilość wniosków poprawnych formalnie Ilość podpisanych umów Priorytet IX 3818 3066 766 9.1.1 277 237 75 9.1.2 749 619 149 9.1.2 (systemowy - indywidualizacja) 120 120 114 9.1.2 (systemowy) WUP 2 2 2 9.1.3 (systemowy) WUP 4 4 4 9.2 393 317 82 9.2 (PWP) 10 5 4 9.2 (innowacyjne) 28 25 4 9.3 226 175 22 9.4 235 198 29 9.5 1571 1181 251 9.6.1 22 22 9 9.6.2 176 157 19 9.6.3 5 4 2 Ocena wniosków od uruchomienia programu Priorytet IX Stan na dzień: 30.09 2013 r. Źródło: monitoring i KSI

 18. Aktualnie trwające konkursy Konkursy zamknięte lub zawieszone Stan na dzień: 14.10 2013 r.

 19. Dodatkowych informacji udziela: Punkt Informacyjny EFS, mieszczący się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 41, pok. 209/210, tel. 91 42 56 163/164, e-mail: pokl@wup.pl oraz Punkt Informacyjny EFS w Koszalinie, mieszczący się w Filii WUPprzy ul. Słowiańska 15a, tel. 94 344 50 25/26, e-mail: poklkoszalin@wup.pl www.wup.pl Punkt Informacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku

 20. Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Św. Ducha 2 70-205 Szczecin tel. 91 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 94 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.pl

 21. Dziękuję za uwagę

More Related