ntp h ring stortinget 7 mai 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013. Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland Hjalmar Solbjør , ass. fylkesrådmann Oppland.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NTP-høring Stortinget 7. mai 2013' - sawyer-thompson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ntp h ring stortinget 7 mai 2013
NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark

Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark

Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark

Gro Lundby, fylkesordfører Oppland

Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Hjalmar Solbjør, ass. fylkesrådmann Oppland

mye positivt i ntp
Mye positivt i NTP!
 • Gjennomslag for«Lottorekka» (4, 6, 16, 3/25)
 • Sterk satsning på InterCity
 • Noe bedring for fylkesvegene
 • Viktig for landet - fordi Innlandet har transportårer av nasjonal betydning!

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

riksveger e6 kolomoen lillehammer
Riksveger: E6 Kolomoen- Lillehammer
 • Hele strekningen Kolomoen-Lillehammer må være ferdig utbygd som 4-feltsveg i 2023. Utbyggingen nordover fra Kolomoen må skje kontinuerlig, slik at en unngår nedbygging av prosjektorganisasjonen
 • Ferdig regulert til Moelv (bortsett fra Åkersvika)
 • Plan/grunnerverv for 130 mill kan «utløpe på dato»
 • Byggestart i 2015 av Kolomoen-Brumunddal, og videre til Moelv
 • Stortinget må gi oppstartbevilgning. Alternativt må det gis en forpliktende tillatelse med nødvendig sikkerhet slik at bompengeselskapet kan forskottere statlige midler

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

riksveger e 16
Riksveger: E 16
 • E16 Kløfta – KongsvingerUtbyggingen fortsetter med Herbergåsen-Nybakk i 2014-17 og fullføres i siste periode
 • E16 Bjørum – Skaret
 • E16 Fagernes – Hande
 • E16 Eggemoen – Jevnaker - Olum

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

riksveger rv 4
Riksveger: Rv 4
 • Rv 4 Gjøvik – Mjøsbrua
  • 4-felts veg bygges i perioden
 • Sikrer et fullverdig transportsystem mellom Mjøsbyene – avlastning for Oslo-regionen
 • Rv 4 i Akershus/Oslo
  • Nødvendig med utbygging med 4 felt i Nittedal og løsning i Oslo for å få nødvendig effekt av utbyggingen på Hadeland

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

riksveger rv 3 25
Riksveger: Rv 3/25
 • Utbyggingen Løten-Elverum starter opp i 2014-17 og fullføres siste periode

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

riksveger rv 15
Riksveger: Rv 15
 • Viktig øst/vest-forbindelse, som har fått økt betydning etter åpning av Kvivsvegen (E39)

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

fylkesveger
Fylkesveger
 • 10 mrd over neste 10-årsperiode er positivt, men behovet er betydelig større
 • 2014-2017: 2,75 mrd/4 år = 690 mill/år
  • Hedmarks og Opplands andel: ca. 65-70 mill/år
  • Kartlagt forfall på fylkesvegene er 1,9 og 1,5 mrd
  • Konsekvens: Det vil ta ca. 50 år å innhente forfallet
 • Skjevheten i fordelingen av rammetilskuddene fylkene i mellom må bli rettet opp i tråd med Transport- og kommunikasjonskomitéens merknad til forrige NTP

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

intercity
InterCity
 • IC-triangelet er ett helhetlig prosjekt
 • IC-triangelet er en forutsetning for mer gods på bane - for gods haster dette
 • Det må igangsettes planlegging av hele prosjektet
 • Det må vedtas et forpliktende tidspunkt for ferdigstillelse av hele IC-triangelet

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

jernbane
Jernbane

NTP s. 64: Kapasitet og togtilbudet på de øvrige banestrekningene på Østlandet utvides i takt med etterspørselen. … Det vil bli satt i gang utredninger som fram mot rullering av NTP 2018-2027 vil gi bedre grunnlag for å prioritere tiltak på disse strekningene.

 • Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen må inngå som del av IC-området og bygges ut med kapasitetsøkende tiltak som sikrer 1-timesfrekvens (kryssingsspor, økt strømforsyning, fjerne planoverganger)
 • Det må gjennomføres planarbeid for fullverdig IC-standard for Gjøvikbanen med tanke på full utbygging i neste NTP-periode.
 • Sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen utredes og vurderes som et viktig tiltak for å utvikle Mjøsregionen, øke kapasiteten for gods på bane og styrke robustheten og øke beredskapen.

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

jernbane forts
Jernbane, forts.
 • Dovrebanen - en forutsetning for mer gods på bane
  • Kapasitetsøkende tiltak må prioriteres
  • Lange kryssingsspor, utvidet terminalkapasitet, fjerne planoverganger
  • Etablering av Jernbaneforum Dovrebanen Nord
 • Solør- og Rørosbanen
  • Viktig at planleggingsprosessen for å utrede konsekvensene med elektrifisering av Røros- og Solørbanen kommer i gang
  • viktig for tømmer- og flistransport samt transitt godstrafikk

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

godstransport
Godstransport
 • Viktig å arbeide videre med godshåndtering (jf NTP)
 • Viktige banestrekninger – elektrifisering og dobbeltspor
 • Kapasitetsutfordringer Oslo havn og Alnabruterminalen
 • Behov for å se på logistikkutfordringer på Østlandet
 • Transportårer til kontinentet
 • Skognæringens behov

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

fagernes lufthavn leirin r ros flyplass
Fagernes lufthavn, LeirinRøros flyplass
 • De regionale flyplassene må sikres og videreutvikles
 • Utvidet og markedsrettet rutetilbud er en forutsetning for økt trafikk

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

skred og flom
Skred og flom
 • Fremtidige bevilgninger må ta hensyn til at klimaendringer vil gi ekstremvær med store skader på veg- og jernbanenettet
 • Positivt at skredsikring er foreslått styrket med 7,5 mrd i perioden.
 • Viktig å huske på at det også Innlandet, og ikke bare kystfylker, har utfordringer knyttet til skred og flom
 • På kort sikt har Oppland behov for nær ½ mrd kroner til å sikre «Skåbuvegen», fjellover-gangen på fv 53 Tyin – Årdal og fv 33 langs vestsiden av Mjøsa
 • Hedmark har må sikres midler til skredsikring på fv 28 langs Storsjøen og utbedre skader etter flom

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

mj sbyregionen som motor i innlandet
Mjøsbyregionen som motor i Innlandet
 • Felles mål å utvikle Mjøsbyregionens potensiale for næringsutvikling og befolkningsvekst
 • Jernbanen og 4-felts veger på E6, Rv 4 og Rv 3/25 er en forutsetning.
 • Styrket kollektivtrafikktilbudet er like viktig, men byene er ikke kvalifisert for dagens belønningsordningen.
 • Transport er en nøkkelfaktor

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

vi har forventninger til ntp
Vi har forventninger til NTP!
 • Innlandet står sammen om de viktigste prioriteringene for samferdsel
 • Lykke til med innspurten og sluttbehandling!

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013