Några utgångspunkter - PowerPoint PPT Presentation

n gra utg ngspunkter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Några utgångspunkter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Några utgångspunkter

play fullscreen
1 / 4
Download Presentation
Några utgångspunkter
102 Views
savea
Download Presentation

Några utgångspunkter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Några utgångspunkter • Bostadsförsörjningen är ett gemensamt ansvar mellan stat och kommun • Staten ger ekonomiska och rättsliga förutsättningar, kommunen planerar och sätter mål, men marknaden bygger • Sverige är tudelat och bostadsmarknaderna ser radikalt olika ut • Det finns bostadsbrist i hela landet, men den ser olika ut. • Vi ska inte bara bygga bostäder, vi ska bygga hållbara städer. • Det finns ca 125 nationella mål som ska omsättas i samhällsplaneringen • Statens intressen och medverkan i den fysiska planeringen måste bli bättre och mer tydlig • Äldre, tillgänglighet, unga, flyktingmottagande, segregation • Miljonprogrammets upprustning, , bostadssektorn och klimat/energi • Bostädernas betydelse för arbetsmarknaden, näringslivsutveckling • Den nya lagstiftningen för kommunala allmännyttiga bostadsaktiebolag

  2. Nationella mål • Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas • Det specifika nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

  3. Vad behövs - lika och olika • Gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen - stat och kommun • Grunder, spelregler, förväntningar, dialog om förändringar • ”Svaga marknader” (definitionsfråga) kräver särskilda åtgärder • En särskild lagstiftning för de kommunala bolagen • Tillgänglighetsbidrag? • Hur både avveckla och förnya? • Sverige behöver en stadspolitik! • Främja och ge förutsättningar för en utveckling av hållbara städer • Kommunerna behöver rådighet och samordnade verktyg för att bygga hållbara städer • Konflikt mellan sektorsstyrning via statliga normer och behovet av kommunala politiska avvägningar

  4. För politiska överväganden • Vad kan/bör/ska kommunerna göra om utbudet inte överensstämmer med behov och efterfråga? • Vad kan/bör/ska staten göra om utbudet inte överensstämmer med behov och efterfrågan? • Hur ska kommun (och stat) genomföra önskvärda bostadspolitiska åtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma men inte företagsekonomiskt lönsamma? • Hur ska samhällsmål (beslutade av Riksdagen) om exempelvis konkurrenskraft och tillväxt i hela landet, mottagande av nyanlända, energieffektivisering och tillgänglighet nås?