samarbejde mellem kommune og frivillige samskabelse muligheder og faldgruber n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samarbejde mellem kommune og frivillige Samskabelse , muligheder og faldgruber PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samarbejde mellem kommune og frivillige Samskabelse , muligheder og faldgruber

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Samarbejde mellem kommune og frivillige Samskabelse , muligheder og faldgruber - PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on

Samarbejde mellem kommune og frivillige Samskabelse , muligheder og faldgruber . Ringkøbing -Skjern Kommune 12. September 2013. Indhold. Fortællingen Historisk tilbageblik : Spillerummet for synergier Fortællingen må fornys ! Samarbejdet i praksis Samarbejdets former og faldgruber

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samarbejde mellem kommune og frivillige Samskabelse , muligheder og faldgruber' - saul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samarbejde mellem kommune og frivillige samskabelse muligheder og faldgruber

Samarbejde mellem kommune og frivilligeSamskabelse, muligheder og faldgruber

Ringkøbing-SkjernKommune

12. September 2013

indhold
Indhold

Fortællingen

 • Historisktilbageblik: Spillerummet for synergier
 • Fortællingenmåfornys!

Samarbejdetipraksis

 • Samarbejdets former ogfaldgruber
 • Ledelsesmæssigedilemmaer
 • Mulighederogudviklingsperspektiver
historisk tilbageblik
Historisktilbageblik

Fortællingen

Spillebaner for synergi:

1849-1890’erne: Værdigt versus ikkeværdigttrængende

1890-1960’erne: Retsbestemte versus supplerendeydelser

1970’erne: Offentligmonopolisering

1980-2000: Genopdagelsenaffrivillighedsom “prikken over i’et”

00’erne: Samskabelseundervejssomnytvelfærdsparadigme

Den offentligeogfrivilligesektorharaltiddefineret sig iforholdtilhinanden

nyt nkning af velf rd
Nytænkning af velfærd

Velfærd: Fra ret til en ydelsetil ret tildeltagelse

 • Tidligindsatsoginklusionpåbørneområdet
 • Ressource- oguddannelsesfokus for de voksne
 • Recovery ogrehablitering for ældreoghandicappede

Samskabelse

 • Opbrudiarbejdsdelingenmellem stat, marked ogcivilsamfund
k mpende plot
Kæmpende plot

Den instrumentelle

fortælling

Synergi-

fortællingen

Modmagts-

fortællingen

Hvad med nøgternheden?

fort llingen m fornys
Fortællingenmåfornys

Fra fokuspåstruktur

Tilfokuspåværdiskabelse

Nye adgange

Fællesskaber

Res-

sourcer

Kvali-

teter

Deltagelse

Nye deltagelses-

muligheder

Ledelsesomjagtpåsynergi

samarbejdets fordele s t m l for synergierne

Fortællingen

SamarbejdetsfordeleSætmål for synergierne

Politik

Kritikogfornyelse, der ernødvendig for udviklingenaf

velfærdssamfundet

Ydelser

Ydelser med andrekvaliteterogadgangetilborgerne

end dem, kommunenkanlevere

Fællesskaber

Styrkelseaflokalefællesskaber, forebyggelse,

social kapital, styrkelseafdemokratiet

samarbejdet i praksis eksempler
SamarbejdetipraksisEksempler:

Sådankan de se ud:

 • Ungefamilier: KommuneogHomestart
 • Børntilenligeforsørgere: KommuneogBørnsVoksenvenner
 • Bedsteven: Kommuneog Dansk Folkehjælp
 • Levendelokalsamfund: Kommune, boligselskabogvægtløfterklub
 • Familiens Hus: KommuneogMødrehjælpen
 • Aktiviteterpåplejecenter: Kommuneoglokalgruppe
 • Motionssamarbejde: Kommune, DGI, ÆldreSagen, patient- ogidrætsforeninger
 • Digitalisering: KommunalborgerserviceogÆldreSagen
eksempler frivillige p r dhuset
Eksempler: Frivilligepårådhuset?

En kommune med ressourcestærkeogvidendeborgere – kan vi samarbejde med frivlligeiforbndelse med:

 • Budgetanalyser
 • Kommunikationskampagner
 • IT-strategi
 • HR-udvikling
samarbejdets former anerkend hele spektret af samarbejdsformer
Samarbejdets formerAnerkendhelespektretafsamarbejdsformer

Samskabelse

Frivilligeorganisationerogkommuner

skabernogetnytsammen

Leverandørtil

detoffentlige

Frivillig organisation levererydelsertil

detoffentlige - påbestilling/efterudbud

Organiseret

Supplement/ alternaitv

Foreningorganiserertilbudvedsidenaf

detoffentlige – ogmodtagergenerelletilskud

Uformellebidrag

Uformelgruppeaffrivilligeorganiserer

aktiviteterpå et dagcenter

samarbejdets praksis indhold f r struktur
SamarbejdetspraksisIndholdførstruktur!
 • Hensynettilbrugerenstarvmåbestemme den konkretefordelingafopgaverog roller
 • Ikkepræferencen for en bestemtsamarbejdsformellerorganisering
barrierer for samarbejdet
Barrierer for samarbejdet

Sværespørgsmålisamarbejdet

 • Hvordanundgår vi uhensigtsmæssigeog stereotype opfattelserafhinanden – ansatteogfrivilligeimellem?
 • Hvemharansvaret for ydelsen?
 • Hvordansikresbalancenmellemhensynettilressourcestærkeogmindreressourcestærkebrugere?
 • Hvemkangribeind under konflikter – oghvordan?
ledelse som facillitering af synergi og samarbejde
Ledelsesomfacilliteringafsynergiogsamarbejde
 • Netværksledelse – hands off
 • Italesætteproblemer/ skabefortællinger
 • Fordeleressourcer
 • Tilbydeinfrastruktur
 • Netværksledelse – hands on
 • Facillitetere
 • Konfliktløse
 • Gribeind - overtage
faldgruber og gode r d
Faldgruber – oggoderåd

Uklareogasymmetriske

forventninger

Oprigtighedog

grundigafstemning

Manglendeforankring

Tilpasambitioner

ogressourcer

For megeteller for lidt

formalisering

Enkelstyring

Tilskudsfælden

Tænkbæredygtighed

pejlem rker for samarbejdet
Pejlemærker for samarbejdet
 • Konkretemål for synergiertilgavn for målgruppen
 • Åbenhed for kompleksitetogdilemmaer
 • Oprigtighedomforventningerogressourcer
 • Pragmatisktilgangtilopgaver
 • Systematikogrefleksion
 • Forankring