1 / 19

„Czy jestem Eko?” Dąbrowa Górnicza 2013

„Czy jestem Eko?” Dąbrowa Górnicza 2013. D. B. R. O. W. GÓRNIC. Z. A. Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas. Florian Plit. Cele debaty. Pogłębienie wiedzy przyrodniczej

sasha
Download Presentation

„Czy jestem Eko?” Dąbrowa Górnicza 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. „Czy jestem Eko?” Dąbrowa Górnicza 2013

 2. D B R O W GÓRNIC Z A Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego na pozór niewielkiego ludzkiego działania, zależy od każdego z nas. Florian Plit

 3. Cele debaty • Pogłębienie wiedzy przyrodniczej • Pobudzenie do refleksji nad rolą środowiska przyrodniczego w życiu każdego z nas i potrzebą jego ochrony • Wymiana doświadczeń • Ocena dotychczasowej działalności ekologicznej • Utworzenie Kodeksu Młodego Ekologa • Rozwijanie kultury dyskutowania

 4. Przebieg debaty • Co zagraża środowisku – prezentacja multimedialna, • Dyskusja oxfordzka: Polacy są Eko z udziałem przedstawicieli dąbrowskich szkół, • dyskusja panelowa: Dobre praktyki w dziedzinie ekologii – panel z udziałem przedstawicieli dąbrowskich szkół i organizacji ekologicznych, • przedstawienie wyników ankiety wśród uczniów dotyczącej świadomości ekologicznej młodzieży, • zajęcia warsztatowe – praca w grupach nad problemem: jakie działania może podjąć każdy z nas, aby być Eko, • omówienie rezultatów pracy – opracowanie Kodeksu Młodego Ekologa, • część artystyczna, • podsumowanie debaty.

 5. Powitanie • Przywitaliśmy naszych gości ciepłymi słowami • Zachęciliśmy do aktywnego uczestnictwa

 6. Co zagraża naszemu środowisku Jedna z prowadzących prezentuje przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną dotycząca zagrożeń naszego środowiska

 7. Efekt cieplarniany Uczniowie liceum przybliżyli tematykę efektu cieplarnianego

 8. Dyskusja oxfordzka Teza: Polacy są Eko.

 9. Dyskusja panelowa O działalności ekologicznej opowiadają przedstawiciele poszczególnych szkół.

 10. Dyskusja panelowa Poznajemy ciekawe pomysły jak chronić przyrodę. Z pewnością je wykorzystamy.

 11. Dyskusja panelowa Czas na prezentację działalności ekologicznej naszej szkoły

 12. Dyskusja panelowa Poznajemy działalność Stowarzyszenia Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej, które zajmuję się ochroną środowiska poprzez sztukę .

 13. Zajęcia warsztatowe Jakie działania można podjąć, aby być Eko?

 14. Zajęcia warsztatowe Najlepiej pracuje się w grupach

 15. Podsumowanie pracy Na koniec zostały przedstawione rezultaty pracy. Na podstawie kart pracy powstanie Kodeks Młodego Ekologa.

 16. Podziękowania Na koniec spotkania uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w debacie.

 17. Wnioski • Wdrożyć w życie utworzony Kodeks Młodego Ekologa, promujący ekologiczny tryb życia. • Nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Ziemia i My - Centrum Edukacji Ekologicznej jako partnerem, który może udzielić wsparcia merytorycznego. • Nawiązać współpracę z Ośrodkiem Eduk. ZPKWŚ w Będzinie celem udziału w warsztatach ekolog. dot. form ochrony przyrody i gatunków zagrożonych. • Kontynuować zbiórkę zużytych baterii, makulatury i nakrętek. • Nagradzać i chwalić tych, którzy są zaangażowani w działalność ekologiczną. • Organizować ekologiczne warsztaty, konkursy i wycieczki. • Zorganizować rajd „Czyste Beskidy”. • Zorganizować mini warsztaty propagujące zdrową żywność, ekologiczną odzież, kosmetyki.

 18. Nie będzie łatwo obudzić w człowieku takiej odpowiedzialności za świat, która dotrzyma kroku rozwojowi cywilizacji.Ale ci, którzy chcą, mogą zacząć już dziś. Vaclaw Havel

 19. Dziękujemy za uwagę

More Related