az asp konstrukci p ly zati mechanizmusa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Az ASP konstrukció pályázati mechanizmusa” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Az ASP konstrukció pályázati mechanizmusa”

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation

„Az ASP konstrukció pályázati mechanizmusa” - PowerPoint PPT Presentation

sanura
79 Views
Download Presentation

„Az ASP konstrukció pályázati mechanizmusa”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. „Az ASP konstrukció pályázati mechanizmusa”

 2. Az ASP kiírás alapvető célja • Olyan szolgáltató központok ( ASP) kialakítása, amelyek az önkormányzatok széles köre számára lehetővé teszik e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását, és a fejlesztések eredményeként, a lakosság, illetve a gazdasági szereplők lehető legszélesebb körének elérhetővé válnak az elektronikus önkormányzati szolgáltatások. • Az e-közigazgatási szolgáltatások fejlesztésére, regionális alkalmazásszolgáltató központ (ASP) kialakítására és az ahhoz történő csatlakozásra nyerhetnek összesen 1,5 milliárd forint európai uniós támogatást régionként az önkormányzatok. • Felhívjuk figyelmüket, hogy több jogszabály (pl. Ket., EU Szolgáltatási Irányelv) kötelezettségként írja elő az elektronikus kapcsolattartás, ügyintézés biztosítását az önkormányzatok esetében!

 3. Pályázók köre A konstrukció keretében az 1990. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti települési önkormányzatok pályázhatnak melyek: • rendelkeznek legalább a jelen pályázati kiírásban a minimális portfólió elemeként meghatározott három szakrendszert érintően, a 1044/2005. (V.11.) Korm. határozat szerinti 3. szintű, bevezetett e-önkormányzati működő szolgáltatással; • meglévő e-önkormányzati szolgáltatásokat biztosító szoftver és hardver infrastruktúrája rendelkezik megfelelő szintű támogatással, üzemeltetéssel, kialakított és alkalmazott mentési és helyreállítási eljárásai; • az elmúlt 5 évben legalább összesen bruttó 300 MFt értékű e-önkormányzati informatikai beruházást hajtott végre; • alkalmasak a Központi Rendszer hivatali kapu szolgáltatásán keresztüli iratok, üzenetek fogadására. Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázó települési önkormányzat az alkalmassági feltételeknek való megfelelést céltársulás keretében – közigazgatási területén – megvalósított beruházásokkal is igazolhatja.

 4. Pályázó feladata A pályázó (nyertes önkormányzat) kötelezően vállalja, hogy: • létrehozza az ASP központot és vállalja önkormányzatok csatlakoztatását, • vállalja, hogy legalább a projekt befejezéséig a régió lakosságának 30%-a (KM régió vonatkozásában Pest megye a vetítési alap) számára a csatlakoztatott önkormányzatok által igénybevett szolgáltatásokon keresztül biztosítja e-önkormányzati szolgáltatások igénybevételének lehetőségét • a lefedettség számítás során azon települések lakosságszáma kerül figyelembe vételre, amely települések a kötelezően megvalósítandó portfolióelemek közül legalább kettőt igénybe vesznek, úgy, hogy legalább egy elem az alábbi rendszerek közül kerül ki: • szociális igazgatási rendszer, • adóügyi alkalmazás, • ipari és kereskedelmi rendszer, • építéshatósági rendszer, • gyámügyi rendszer.

 5. Pályázó feladata • Minimálisan meghatározott számú település csatlakoztatása az ASP központhoz régiónként: • Közép-magyarországi 35 db, • Közép-dunántúli 35 db, • Nyugat-dunántúli 50 db, • Dél-dunántúli 50 db, • Dél-alföldi 35 db, • Észak-alföldi 35 db, • Észak-magyarországi 50 db. • A csatlakoztatott 30.000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező településekhez tartozó lefedett lakosságnak el kell érnie a régió összlakosságának 10%-át (KM régió esetén Pest megye összlakosságának 10%-át). • Legalább 2önkormányzati többcélú kistérségi társulás esetében a társulásba tartozó összes önkormányzat lakosainak legalább 60%-a részére szolgáltatásokat biztosít. A pályázó önkormányzatnak a pályázatban vállalt csatlakoztatás szám legalább 30%-át kitevő írásos szándéknyilatkozattal kell rendelkeznie (KM régió esetében Pest megye a vetítési alap).

 6. Konstrukció ütemezése • 2009. december 15-től 2010. január 25-ig – pályázatok benyújtása • 2010. április-május – beérkezett pályázatok elbírálása, támogatási szerződések megkötése • 2013. június 30. – projekt fizikai megvalósításának vége • Megkezdéstől/TSZ hatályba lépésétől: • Önkormányzati elektronikus ügyintézési modell kialakítására és folyamattervezésre maximum 5 hónap áll rendelkezésre. • ASP központ létrehozására maximum 18 hónap áll rendelkezésre. • Önkormányzatok csatlakoztatására az ASP központ fejlesztési időszakát követően, várhatóan 2011-től 2013. június 30-ig lehet.

 7. Támogatható tevékenységek köre • A pályázat keretében kizárólag a Pályázati Útmutató C1. pontjában megjelölt tevékenységekre, továbbá az Általános Feltételek c. dokumentum C1.2 pontjában meghatározott kötelezően megvalósítandó tevékenységekre lehet támogatást igényelni. • Általános Feltételek c. dokumentum minden 2009-2010-es ROP kiírásra vonatkozóan: http://www.nfu.hu/doc/1554 Az Általános Feltételek c. dokumentum és a Pályázati Útmutató együttesen alkalmazandó! • Előleg:a támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 35%-a.

 8. A projekt költségvetésének belső korlátai

 9. A projekt költségvetésének belső korlátai Hardver és egyéb eszközök beszerzése: maximum a D.3 fejezetben az adott településmérethez meghatározott csatlakoztatási normatíva „csatlakoztatás egyéb költségei” jogcím alapján igényelhető összeg.

 10. Támogatás mértéke az ASP központra A csatlakoztatáshoz szükséges önrészt a csatlakozó önkormányzat is átvállalhatja önrész átadás keretében.

 11. Támogatás mértéke a csatlakoztatásra • A 1,5 milliárdos támogatási keret ASP központ létrehozására meg nem ítélt része használható fel az önkormányzatok csatlakoztatására– meghatározott keretek alapján. • A csatlakozó önkormányzatoknál bevezetendő alkalmazások (lakosságszám és alkalmazásportfolió alapján kalkulált) maximális támogatási összege a pályázati útmutató D.3 pontjában található. • A támogatásból beszerzett, a csatlakozott önkormányzatok oldalán alkalmazásra kerülő eszközök (pl.: PC-k, szoftverek) az önkormányzatok használatába kerülnek.

 12. Az ASP központ kialakítására igényelhető támogatás összege

 13. Általános monitoring A megvalósítási időszakban (elszámolás, PEJ) Fenntartási időszak (PFJ) vizsgálata Helyszíni szemék mind a megvalósítás mind a fenntartás időszakában A legfontosabb ellenőrzési pontok: Vállalkozási szerződések Teljesítésigazolások A támogatási szerződés és a vállalkozói szerződés teljesítése során kiállított számlák összhangja a pályázati feltételekkel Közbeszerzési dokumentációk Tájékoztatási kötelezettségek teljesítése Esélyegyenlőséggel és a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése Vállalt monitoring mutatók teljesülése Szakmai monitoring Feladata a pályázati útmutatóban és annak mellékleteiben kitőzött szakmai követelmények, elvárások teljesülésénekfolyamatos ellenőrzése, mind a megvalósítás mind pedig a fenntartás időszakában A legfontosabb ellenőrzési pontok: Közbeszerzési eljárás A kiválasztott Szállító/vállalkozó/fejlesztő szakmai alkalmasságának vizsgálata (pályázati útmutató C5.2 pont) Projektindítás (működési szabályzat, minőségbiztosítási szabályzat) Ügyintézési és folyamatszervezési modell Létrehozott ASP központ funkcionalitása, belső szabályzatok, szerződéstervezetek, ASZF Csatlakozások Monitoring

 14. Kiválasztási kritériumok A pályázat nem hiánypótolható befogadási kritériumai: • A pályázat a pályázati útmutatóban meghatározott példányszámban került benyújtásra (1 eredeti + 1 másolati + CD/DVD lemez). • A közzétett adatlap-sablonnal készült projekt adatlap a kért formában, elektronikus adathordozón is benyújtásra került. • A pályázat a benyújtási határidőn belül került benyújtásra. Benyújtásnak a pályázatot tartalmazó postai küldeményen szereplő dátum tekintendő, mely nem lehet későbbi a benyújtási határidőnél. Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot ajánlott küldeményként postára adták. • Az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető támogatási összeget, és eléri a minimálisan igényelhető támogatási összeget, és az igényelt támogatási mérték (arány) nem haladja meg a kiírásban megjelölt maximális támogatási mértéket (intenzitást). • A papír alapon benyújtott projekt adatlap az arra jogosult által, a megfelelő módon aláírásra került. (adatlap és nyilatkozatai). Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a fenti feltételeknek, a pályázat hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!

 15. Kiválasztási kritériumok • Hiánypótolható kritériumok → befogadás • Szakmai értékelés: • tartalmi jogosultság (igen/nem), (PÚ E.1./II., valamelyik szempont nem → elutasítás) • többfokú skálán történő értékelés (pontszámos), (PÚ E.1./II.) • Csatolandó mellékletek (E.2. pont) • Jelen pályázati kiírásra benyújtott projektek kiválasztása szakaszos egyfordulóseljárással történik. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. ROP Igazgatóság 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

 16. Irányadó jogszabályok • 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól • 255/2006. (XII. 8.) Kormányrendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről • 281/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról

 17. Köszönöm a figyelmet, sok sikert kívánok a pályázáshoz, csatlakozáshoz!Dr. Griniusz Ádám ROP igazgatówww.nfu.hu(BIR rendszer)