NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
Download
1 / 12

O programe - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov. O programe.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' O programe' - sanne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov


O programe
O programe

 • Vytvorenie národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v rámci programu MINERVA. Ide o oficiálny vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku. Je založený na Stratégii konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010: Národnej lisabonskej stratégii, ktorú vo februári 2005 schválila vláda SR.

 • Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva SR

 • Program administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.


Program podporuje mobilitu
Program podporuje mobilitu

 • slovenských študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov do zahraničia

 • zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov na Slovensko


Tipendi pre ob anov sr
Štipendiá pre občanov SR

 • štipendiá pre študentov slovenských vysokých škôl na študijný pobyt počas magisterského štúdia v rozsahu jeden až dva semestre (5 až 10 mesiacov) na zahraničných vysokých školách

  uchádzač musí byť študentom magisterského štúdia na slovenskej vysokej škole a po jeho ukončení sa musí vrátiť a ukončiť magisterské štúdium na slovenskej vysokej škole.


Tipendi pre ob anov sr1
Štipendiá pre občanov SR

 • štipendiá pre doktorandov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV počas doktorandského štúdia v rozsahu 1 až 12 mesiacov na zahraničných vysokých školách, resp. výskumných pracoviskách

 • cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov slovenských vysokých škôl a pracovísk SAV v súvislosti s ich študijným/výskumným pobytom na zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku v trvaní minimálne 1 mesiac


Tipendi nie s ur en
Štipendiá nie sú určené:

 • na celé magisterské alebo doktorandské štúdium v zahraničí

 • občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých školách

 • poberateľom štipendií v rámci iných štipendijných programov (napr. Erazmus, Višegrádsky fond a pod.).

 • na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách (ani cestovný grant)


Tipendium a cestovn grant
Štipendium a cestovný grant:

 • štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný, resp. výskumný pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

  výška štipendia na mesiac je stanovená v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách

 • cestovný grant je finančný príspevok na cestovné

  jedna cesta do miesta pobytu a jedna cesta z miesta pobytu


Tipendi pre uch dza ov zo zahrani ia
Štipendiá pre uchádzačov zo zahraničia

 • štipendiá pre zahraničných vysokoškolských študentov na časť magisterského štúdia v rozsahu jeden až dva semestre (5 až 10 mesiacov) na slovenských vysokých školách

 • štipendiá pre zahraničných doktorandov na časť interného doktorandského štúdia v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na slovenských vysokých školách a pracoviskách SAV

 • štipendiá pre zahraničných vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov v rozsahu jeden až dvanásť mesiacov na absolvovanie prednáškového, resp. výskumného pobytu na slovenskej vysokej škole, výskumnom pracovisku a v mimovládnych organizáciách na základe pozvania


O tipendi sa m u uch dza
O štipendiá sa môžu uchádzať:

 • členské krajiny Európskej únie - Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko,  Rakúsko, Veľká Británia, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko;

 • ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k Bolonskému procesu (menované len tie krajiny, ktoré nie sú uvedené v bode a) - Albánsko, Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Gruzínsko, Island, Lichtenštajnsko, Moldavsko, Nórsko, Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Švajčiarsko, Macedónska republika, Turecko, Ukrajina;

 • Bielorusko

 • krajiny Latinskej Ameriky, Strednej Ameriky, USA, Mexika a Kanady;

 • Austrália, Čína, Egypt, India, Indonézia, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Nový Zéland, Taiwan, Thajsko.


V ka mesa n ho tipendia pre zahrani n ho tipendistu v sr
Výška mesačného štipendia pre zahraničného štipendistu v SR:

 • vysokoškolský študent 7 000 SKK

 • doktorand 14 000 SKK

 • vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník:

  • odborný asistent a PhD. 20 000 SKK

  • docent 25 000 SKK

  • profesor 30 000 SKK


Iadosti slovensk ch aj zahrani n ch uch dza ov musia by doru en saia n o v bratislave
Žiadosti slovenských aj zahraničných uchádzačov musia byť doručené SAIA, n. o., v Bratislave:

 • do 15. mája 2007 do 16.00 h

  na pobyty v školskom roku 2007/2008

 • do 15. novembra 2007 do 16.00 h

  na pobyty v letnom semestri 2007/2008


Bli ie inform cie
Bližšie informácie: byť doručené SAIA, n. o., v Bratislave:

SAIA, n. o.

Námestie slobody 23

812 20 Bratislava 1

Mgr. Kristína Sallerová

koordinátorka NŠP pre slovenských uchádzačov

[email protected]

Mgr. Adela Jonášová

koordinátorka NŠP pre uchádzačov zo zahraničia

[email protected]

tel. 02-544 11 426, fax 02-544 11 429, www.saia.sk


ad