slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
REVISIÓ DEL DGQA FASE II: Revisió i actualització dels criteris de la categoria

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

REVISIÓ DEL DGQA FASE II: Revisió i actualització dels criteris de la categoria - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

REVISIÓ DEL DGQA FASE II: Revisió i actualització dels criteris de la categoria Productes de la fusta Juliol del 2011. ÍNDEX. Introducció Objectiu Tasques realitzades Resultats Establiments hotelers Productes de la fusta. INTRODUCCIÓ. Què és el DGQA?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'REVISIÓ DEL DGQA FASE II: Revisió i actualització dels criteris de la categoria' - saniya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
REVISIÓ DEL DGQAFASE II: Revisió i actualització dels criteris de la categoria

Productes de la fusta

Juliol del 2011

slide2
ÍNDEX
 • Introducció
 • Objectiu
 • Tasques realitzades
 • Resultats
   • Establiments hotelers
   • Productes de la fusta
slide3
INTRODUCCIÓ

Què és el DGQA?

El Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental (DGQA) és un sistema que identifica productes i serveis que compleixen determinats criteris que els fan més respectuosos amb el Medi Ambient.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la revisió triennal de diverses categories per tal d’assegurar-ne la seva vigència.

Quines categories estan en revisió?

 • Establiments hotelers
 • Productes de la fusta
slide4
OBJECTIU

Quin és l’objectiu de la FASE II?

 • Finalitzada la Fase I en la que es va recopilar informació sobre el desenvolupament de la categoria en els darrers tres anys, es porta a terme la Fase II.
 • L’objectiu principal de la Fase II és revisar i actualitzar els criteris de cada una de les dues categories del DGQA en procés de revisió.
slide5
TASQUES REALITZADES

Quines són les tasques realitzades a la FASE II?

 • Revisió i actualització dels criteris de les diferents categories fent una proposta de canvis i la seva justificació en base a la informació recollida en la fase I:
   • Documents per a la creació de les categories,
   • Comparatives amb altres ecoetiquetes tipus I,
   • Darreres revisions del distintiu de categories similars,
   • Aportacions dels representants del sector i les entitats col·laboradores,
   • Comprovació de la vigència de la normativa citada en les diferents categories i recull de nova legislació d’aplicació,
   • Anàlisi de la puntuació dels criteris opcionals en els hotels que tenen el DGQA en l’actualitat
slide7
RESULTATS
 • Productes de fusta
 • GENERALITATS
 • Millora ambiental.
 • Incorporació de nous criteris:
  • Limitació de substàncies i mescles perilloses
  • Conservants i substàncies d’impregnació
  • Fusta reciclada
  • Plastificants
 • Modificació de criteris existents per homogeneïtzar amb l’etiqueta europea i altres distintius de garantia de qualitat ambiental.
slide8
RESULTATS
 • Productes de fusta – Criteris globals
    • PROPOSTA
 • Modificació de l’apartat 1.1. Envàs del producte
 • Modificar el contingut, substituint-lo per:
   • Si el producte es ven envasat serà necessari justificar que s’ha realitzar almenys una actuació concreta relativa a la prevenció, reutilització i reciclatge dels envasos. Exemple: utilització d’envàs monomaterial, biodegradable, de fàcil reciclatge, etc.
    • JUSTIFICACIÓ
 • Normativa d’obligat compliment
 • Es valoren actuacions concretes que siguin de fàcil comprovació.
 • Es potencia la vessant educativa del Distintiu.
 • Coherència amb darreres revisions del Distintiu
slide9
RESULTATS
 • Productes de fusta – Criteris globals
 • PROPOSTA
 • 1.4 Origen de la fusta
 • Modificació del criteri .
 • Com a mínim un 40 % de la fusta emprada haurà de procedir de boscos que disposin de la certificació forestal d’acord amb els criteris del Sistema Paneuropeu de Certificació (PEFC), del Forest Stewardship Council (FSC) o equivalent, o bé de materials reciclats. Cal assegurar que la resta de fusta procedeix de boscos explotats legalment.
slide10
RESULTATS
 • Productes de fusta – Criteris globals
 • Avaluació de conformitat:
 • El sol·licitant haurà d’aportar una declaració que indiqui la procedència de la fusta així com el percentatge de fusta amb certificació forestal o procedent de materials reciclats incorporada en el producte pel qual sol·licita el Distintiu. Per altra banda haurà d’aportar la documentació relativa a les certificacions PEFC, FSC o equivalent, i una declaració del subministrador o subministradors de la fusta especificant que prové de boscos explotats legalment o que procedeix de materials reciclats.
 • JUSTIFICACIÓ
 • Millora ambiental del producte.
 • Alinear el DGQA amb els requisits del l’Ecoetiqueta de mobles de fusta el qual també estableix uns percentatges mínims de fusta certificada o reciclada.
slide11
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • Criteri núm. 1: contingut en formaldehid
 • Criteri núm. 2: emissions de formaldehid.
 • Agrupar el contingut i les emissions de formaldehid en un mateix criteri.
 • Criteri núm. 1: formaldehid
 • JUSTIFICACIÓ
 • Millora ambiental del producte.
 • Homogeneïtzació amb l’Ecoetiqueta de mobles de fusta.
 • Segons la tipologia de tauler, es mesura el contingut o les emissions de formaldehid.
slide12
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • 1.1 Per a la subcategoria de segona transformació de la fusta: productes semielaborats de fusta.
 • En taulers sense recobriment de partícules, taulers de fibra orientada (OSB) o de fibres de densitat mitjana (MDF) el contingut màxim de formaldehid no ha de superar el 50% del llindar establert per a la seva classificació com a classe E1 (EN 13986:2002).
 • L’avaluació de conformitat la realitzarà l’entitat col·laboradora per analítica mitjançant el mètode d’extracció del perforador segons la norma EN 120.
slide13
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • 1.1 Per a la subcategoria de segona transformació de la fusta: productes semielaborats de fusta (continuació)
 • En taulers sense recobriment contraxapats o de fusta massissa, i en els taulers revestits, les emissions de formaldehid no han de superar el 50% del valor màxim establert per a la seva classificació com E1 (EN 13986:2002).
 • L’avaluació de conformitat la realitzarà l’entitat col·laboradora per analítica mitjançant el mètode d’extracció del perforador segons la norma EN 717-2.
slide14
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • 1.2 Per a la categoria de mobles
 • L’emissió de formaldehid en els productes de fusta no haurà d’excedir la mitjana de 2,0 mg de formaldehid/m2 i hora.
 • L’avaluació de conformitat la realitzarà l’entitat col·laboradora per analítica mitjançant el mètode d’anàlisi de gasos (EN 717-2).
slide15
RESULTATS
 • Productes de fusta – Criteris ambientals
    • PROPOSTA
 • Criteri núm. 2: Limitació de substàncies i mescles perilloses (en substitució del criteri núm.3 . Sistemes de recobriment)
 • El Distintiu no es concedirà a productes que continguin substàncies o preparats que responguin als criteris que els classifiquen com a tòxics, perillosos per al medi ambient, carcinogènics, mutagènics o tòxics per a la reproducció (CMR) de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell. Tampoc es concedirà als productes que continguin les substàncies contemplades en l’article 57 del Reglament (CE) Núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell. Pel que respecta als dos casos anteriors, en cas de que sigui tècnicament inviable la seva substitució, la Direcció General de Qualitat podrà concedir excepcions prèvia avaluació de la justificació tècnica aportada. Només s’admetran aquelles substàncies o preparats que el sistema de l’etiqueta ecològica de la Unió Europea estableixi com a possibles excepcions.
slide16
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • JUSTIFICACIÓ
 • Actualització d’acord amb la normativa vigent .
 • Ampliació a d’altres substàncies prohibides que també s’han de tenir en compte
slide17
RESULTATS
 • Productes de fusta – Criteris ambientals
 • PROPOSTA de text per a l’avaluació de la conformitat:
 • El sol·licitant haurà d’aportar les fitxes de dades de seguretat de les substàncies i preparats que puguin ser considerats perillosos d’acord amb el que regula:
 • El Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de desembre de 2006, relatiu al registre, avaluació i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) pel que es crea l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics i ,
 • el Reglament 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de desembre de 2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.
slide18
RESULTATS
 • Productes de fusta – Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • Avaluació de la conformitat: indicar que el fabricant haurà d’especificar en la seva declaració la conformitat del producte amb la limitació de les substàncies perilloses .
 • L’avaluació de conformitat es realitza per comprovació de la documentació relativa als processos de fabricació i mitjançant declaració del fabricant on s’especifiqui que el producte no conté cap de les substàncies prohibides especificades anteriorment.
 • JUSTIFICACIÓ
 • Concretar el sistema d’avaluació
slide19
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • Criteri núm. 3 : Conservants i substàncies d’impregnació NOU!
 • Pel tractament de la fusta verge i la fusta massissa no es podran utilitzar substàncies o preparats que continguin substàncies incloses en les llistes classe 1a i classe 1b de la classificació recomanada de plaguicides de la OMS.
 • Aquest criteri només s’aplicarà a la categoria mobles. Els mobles d’interior no podran ser impregnats.
slide20
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • Criteri núm. 3 : Conservants i substàncies d’impregnació (continuació)
 • Per a l’avaluació de conformitat, el sol·licitant haurà de presentar una declaració conforme compleix aquest criteri, així com una llista de les substàncies emprades i una fitxa de dades de cada una d’elles.
 • JUSTIFICACIÓ
 • Homogeneïtzació amb l’Ecotiqueta de mobles de fusta.
 • Millora ambiental del producte.
slide21
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • Criteri núm. 6: gestió de residus
 • “El 25%40% dels residus generats en el serrat, fabricació de productes de fusta, neteja de la fàbrica (per exemple restes d’escorça, pols, serradures, encenalls, fusta de rebuig, d’aglomerats i derivats, etc.), s’hauran de valoritzar aplicant les millors tècniques disponibles.”
 • JUSTIFICACIÓ
 • Millora ambiental del procés de fabricació.
slide22
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • Criteri núm. 9: Fusta reciclada NOU!
 • La fusta, estelles i fibres reciclades utilitzades en la fabricació del producte han de complir amb els criteris establerts a l’apartat 6 del document European Panel Federation (EPF) Standard for delivery conditions of recycled wood (Norma EPF sobre les condicions d’entrega de la fusta reciclada).
 • L’avaluació de conformitat es realitzarà mitjançant una declaració del sol·licitant conforme s’ha emprat fusta reciclada, i els resultats d’assajos que acreditin el compliment dels límits establerts a la norma.
 • JUSTIFICACIÓ
  • Regular la qualitat de la fusta reciclada utilitzada.
  • Millora ambiental del producte.
slide23
RESULTATS
 • Productes de fusta- Criteris ambientals
 • PROPOSTA
 • Criteri núm. 10: Plastificants NOU!
 • Aquest criteri només aplicarà a la categoria de mobles.
 • No es permet la presència dels plastificants DNOP (ftalato de di-n-octilo), DINP (ftalato de di-isononilo) ni DIDP (ftalato de di-isodecilo).
 • L’avaluació de la conformitat es realitzarà a través d’una declaració presentada pel sol·licitant a la qual certifiqui que el producte no conté aquests ftalats.
 • JUSTIFICACIÓ
 • Homogeneïtzació amb l’Ecoetiqueta de mobles de fusta.
 • Millora ambiental del producte.
slide24
ESTEM A LA VOSTRA DISPOSICIÓ

info@lavola.com

www.lavola.com

ad