anal za n klad a p nos cost benefit analysis n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Analýza náklad? a p?ínos? ( cost - benefit analysis )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Analýza náklad? a p?ínos? ( cost - benefit analysis ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Analýza nákladů a přínosů ( cost - benefit analysis ). Vladimír Rogalewicz Seminář HTA dne 04.03.2010. Historie. Struktura CBA. Vymezení projektu Stanovení dopadů projektu Které dopady jsou ekonomicky relevantní Fyzická kvantifikace relevantních dopadů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Analýza náklad? a p?ínos? ( cost - benefit analysis )' - sani


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
anal za n klad a p nos cost benefit analysis

Analýza nákladů a přínosů (cost-benefitanalysis)

Vladimír Rogalewicz

Seminář HTA dne 04.03.2010

struktura cba
Struktura CBA
 • Vymezení projektu
 • Stanovení dopadů projektu
 • Které dopady jsou ekonomicky relevantní
 • Fyzická kvantifikace relevantních dopadů
 • Převedení relevantních dopadů na měnové jednotky
 • Diskontování toku nákladů a přínosů
 • Test čisté současné hodnoty (NPV)
 • Analýza citlivosti
1 vymezen projektu
(1) Vymezení projektu

Toto vymezení bude zahrnovat:

 • Navrhovanou realokaci zdrojů (např. stavba nového silničního mostu, který připojí k pevnině ostrov, kde byl dříve pouze trajekt)Sizewell: včetně zhodnocení energetické politiky Velké BritánieHinkley Point: omezit příslušné důkazy pouze na jadernou elektrárnu, tedy bez britské energetické politiky
 • Skupiny profitujících a poškozených lidí, které budou brány v úvahu- někdy určeny zákonem, většinou však různé úvahy- na úrovni okresu, kraje, státu nebo dokonce nadnárodní
2 stanoven dopad projektu
(2) Stanovení dopadů projektu

Např. u stavby mostu:

 • Použitý materiál (beton, ocel, práce v hodinách)
 • Vliv na místní úroveň nezaměstnanosti
 • Dopady na změny v dopravě
 • Vliv na cenu nemovitostí v místě
 • Vliv na kvalitu krajiny v okolí

Dva důležité principy:

 • Sčítání vlivů (adicionalita) – „doplňovat, nikoli nahrazovat“
 • Substituce – většinou neúplná
intermezzo
Intermezzo

Funkce sociálního blahobytu:

 • vážený součet užitku přes všechny členy společnosti
 • společnost ji chce maximalizovat
 • závisí na úrovni spotřeby tržního i netržního zboží
 • tržní např. banány, televizory, vstupenky do divadel
 • netržní např. krásný výhled, čistý vzduch

Cíl CBA: vybrat projekty, které zvyšují celkový součet užitku celé společnosti

CBA dokáže vybrat nejlepší (nejefektivnější) projekty ze seznamu alternativ

3 ur en ekonomicky relevantn ch dopad
(3) Určení ekonomicky relevantních dopadů

Přínosy (pozitivní vlivy): zvýšení kvantity nebo kvality zboží, které generuje pozitivní užitek, nebo snížení jeho ceny

Náklady (negativní vlivy): snížení kvantity nebo kvality zboží nebo růst jeho cen, také zdroje do výroby

Externalita: vnější účinek nějakého ekonomického rozhodnutí, resp. činnosti, tzn. část dopadů činnosti, kterou nese někdo jiný než její původce. Jako externality se označují náklady či výnosy jiných subjektů, za které se neplatí. Příkladem negativních externalit je např. znečištění životního prostředí způsobené ekonomickou aktivitou; příkladem pozitivní externality je např. vzdělání, potěšení z procházky v lese.

4 fyzick kvantifikace relevantn ch vliv
(4) Fyzická kvantifikace relevantních vlivů

Stanovení fyzické hodnoty toků nákladů a přínosů pro projekt, jejich zařazení v čase.

(V případě mostu např.:

 • počet aut, která ročně přejedou po mostě,
 • úspora času těch, kteří použijí most místo trajektu,
 • počet let, po které bude most sloužit do velké opravy,
 • rozsah, v jakém budou narušeny populace ryb, atd.)

Všechny výpočty při různém stupni nejistoty.

5 pen n ocen n relevantn ch vliv
(5) Peněžní ocenění relevantních vlivů

Převedení na společné jednotky – peníze ($, €, £, ¥, Kč,…)

Trhy vytvářejí relativní ceny všeho obchodovatelného zboží a služeb

Ceny nesou cenné informace.

Zbylé úkoly pro analytiky CBA:

 • Předpovědět ceny pro toky hodnot extrapolované do budoucnosti
 • Upravit tržní ceny (v případě nedokonalé konkurence, vládních intervencí na trhu, absence trhu)
 • Kalkulovat ceny, kde neexistují (Jak započítat cenu lidského života?)

Metodiky pro odhad mezních společenských nákladů a přínosů

(ohodnocení nepředvídatelných událostí, metoda dopravních nákladů, hédonické stanovení cen, metoda odvrácených nákladů, reakce na dávky)

6 diskontov n toku n klad a p nos
(6) Diskontování toku nákladů a přínosů

Všechny relevantní toky nákladů a přínosů, které lze

vyjádřit v peněžních jednotkách, je třeba přepočítat na

současnou hodnotu (PV)

Příklad: dnes investujeme 1000 Kč při úrokové míře 10%.

Za rok budeme mít 1100 Kč. Tedy 1100 Kč za rok má

stejnou hodnotu jako 1000 Kč dnes.

PV(Xt) = Xt[1/(1 + i)t]

6 diskontov n toku n klad a p nos1
(6) Diskontování toku nákladů a přínosů

Všechny relevantní toky nákladů a přínosů, které lze

vyjádřit v peněžních jednotkách, je třeba přepočítat na

současnou hodnotu (PV)

Příklad: dnes investujeme 1000 Kč při úrokové míře 10%.

Za rok budeme mít 1100 Kč. Tedy 1100 Kč za rok má

stejnou hodnotu jako 1000 Kč dnes.

PV(Xt) = Xt[1/(1 + i)t]

7 test ist sou asn hodnoty
(7) Test čisté současné hodnoty

Hlavním účelem CBA je pomoc při výběru projektu nebo postupu, které jsou efektivní vzhledem k využití zdrojů.

Test čisté současné hodnoty (NPV):

„Převyšuje součet diskontovaných zisků součet diskontovaných ztrát?“

NPV = ∑Bt(1 + i)-t - ∑Ct(1 + i)-t

7 test ist sou asn hodnoty1
(7) Test čisté současné hodnoty

Hlavním účelem CBA je pomoc při výběru projektu nebo postupu, které jsou efektivní vzhledem k využití zdrojů.

Test čisté současné hodnoty (NPV):

„Převyšuje součet diskontovaných zisků součet diskontovaných ztrát?“

NPV = ∑Bt(1 + i)-t - ∑Ct(1 + i)-t

8 anal za citlivosti
(8) Analýza citlivosti

Přepočtení NPV, jestliže se změní některé parametry,

zejména:

 • Diskontní míra
 • Fyzické hodnoty vstupu a jejich výběr
 • Stínové ceny vstupů
 • Fyzické hodnoty výstupu a jejich výběr
 • Stínové ceny výstupů
 • Doba životnosti projektu

Příklad: O kolik procent by musela klesnout světová cena uhlí, aby NPV změnila znaménko? O kolik

musí stoupnout cena práce, aby NPV byla negativní? Jaké jsou důsledky změny diskontní míry?

p klad jednoduch cba
Příklad jednoduché CBA

Uvažujme, že chceme zalesnit obdělávanou zemědělskou půdu. Pro jednoduchost ignorujme neoceněné netržní vlivy. Relevantními náklady budou všechny činnosti při tomto záměru, které využívají zdroje – viz:

p klad jednoduch cba 2
Příklad jednoduché CBA (2)

Jediný uvažovaný přínos: dřevo z pokácení ve 45. roce.Náklady obsahují: kapitál, pracovní sílu a suroviny (např. sazenice)

Tržní ceny jsou rozumným ukazatelem mezní společenské ceny.

Jedinou výjimkou je půda. Cena půdy obecně představuje diskontovanou částku budoucího nájemného plus určitý spekulativní prvek (růst hodnoty). Zde budou ceny půdy odrážet pouze nájemné od zemědělců, které dále závisí na výnosu hospodaření.

p klad jednoduch cba 3
Příklad jednoduché CBA (3)

Nyní diskontujeme (zde je použita diskontní míra 6%).

CBA projekt nedoporučuje

Čistá současná hodnota (součet sloupce 4) je -1519,95 £

p klad jednoduch cba 4
Příklad jednoduché CBA (4)

NPV = -1519,95 £

Analýza citlivosti:

Vysoká citlivost na diskontní míru !

Poznámky:

Po 45 letech půda zůstává a bude znovu zalesněna 

Je třeba započítat i tuto trvalou rotaci!!

probl my p klady
Problémy - příklady
 • Opatření: zavedení daně z dusíkatých hnojiv, aby se snížilo znečištění pitné vody nitráty

Musíme umět předpovědět:- reakci zemědělců na daň- kde tyto zemědělce najdemeDále musíme být schopni vyčíslit zlepšení kvality vody: jak vyčíslit snížení pravděpodobnosti toho, že někdo nedostane rakovinu žaludku?

probl my p klady 2
Problémy - příklady (2)
 • Opatření: projekt zatopení údolí, stavba vodní elektrárny

Náklady na projekt: práce a stavební materiálDále: budou zlikvidováni živočichové a rostlinyNavíc: přínosy zachování např. nějaké rostliny pro lékařské účely mohou být po řadu let neznámé přehrada může zlikvidovat léčbu rakovinyPřínosy zahrnují úsporu nákladů při výrobě elektřinyJak se budou měnit v průběhu životnosti přehrady?Jaký vliv na vodní kapacitu bude mít odlesnění výše proti proudu? Přehrada nevratně změní údolí; je třeba brát nějaké zvláštní ohledy? Jaká je hodnota divoké přírody?

probl my p klady 3
Problémy - příklady (3)
 • Opatření: nějaký úřad plánuje, že postaví hráz napříč ústím řeky, aby se zvýšila cena nemovitostí a rozvíjel se přístav

Hráz poškodí populace divokého ptactva.Úřad je donucen provést CBA.Kdo zkontroluje, že požité údaje o přínosech nejsou příliš optimistické nebo že nebyly vypuštěny určité náklady?

Přizpůsobením pravidel pro CBA může úřad maximalizovat pravděpodobnost, že projekt bude pokračovat.

probl my
Problémy

Obecně se při použití CBA na životního prostředí objevují tyto problémy:

 • Ocenění netržního zboží (divoká příroda, krajina). Jak to udělat a nakolik se společnost může spolehnout na takto provedené odhady? Je nemorální, jestliže takovým věcem přiřazujeme peněžní hodnotu?
 • Komplexnost ekosystému: jak může společnost přesně předpovědět vliv přivedení odpadních vod do vodního ekosystému?
 • Diskontování a diskontní míra: má se diskontovat? Jakou míru použít? Poškozuje diskontování práva budoucích generací?
 • Zajetí úřadem: je CBA objektivní nebo ji mohou úřady zneužít pro své cíle?
 • Nejistota a nevratnost: jak je zahrnout?
pou it v oblasti zdravotnictv
Použití v oblasti zdravotnictví

Hlavní problém:

Ocenění lidského života

PODEZŘENÍ:

život chudých lidí se oceňuje nižší hodnotou než život bohatého člověka