praktick taxon mia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Praktická taxonómia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Praktická taxonómia

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 98

Praktická taxonómia - PowerPoint PPT Presentation


 • 2289 Views
 • Uploaded on

Rad (-aceae) ,- Rod (-us) , Druh binominálna nomenklatúra - rodové druhové. Praktická taxonómia. Rôzne. Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia Ricketsiaceae Spirochetales - Spirochetes, Leptospira, Borrelia Mycobacterium Nocardia , Actinomycetes, . Mycobacterium – rod (genus)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Praktická taxonómia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
praktick taxon mia

Rad (-aceae) ,- Rod (-us) , Druh binominálna nomenklatúra - rodové druhové

Praktická taxonómia

Rôzne

Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia

Ricketsiaceae

Spirochetales - Spirochetes, Leptospira, Borrelia

Mycobacterium

Nocardia , Actinomycetes,

slide2

Mycobacterium – rod (genus)

nepohyblivé, nesporulujúce, aeróbne paličky

Bunková stena bohatá na lipidy = hydrofóbny povrch = rezistentné na dezinfekciu = nepríjimajú farbivo. Ak sa zafarbia odolávajú odfarbeniu aj silným kyselinám = acidorezistentné

Pomalý rast Skupina pomaly rastúcich a III. rozdelia sa každých 12-24 hodín viditeľné kolónie 3-8 týždňov. Skupina I., II. a IV. - 3 dni a viac

M. leprae – nekultivovateľné

41druhov (species) z toho 27 izolovaných u ľudí z toho 95% spôsobených M.tbc, M. avium-intracelulare, M.kansasii, M. foruitum, M. chelonae a M. leprae.

slide3

Bunková stena – komplexná

Peptidoglykan (rigidita celej štruktúry) s fosfodiestericky viazanými molekulami D- arabinozy a D-galaktozy na mykolovú kyselinu (najvýznamnejší lipid v bunkovej stene).

s voľnými lipidmi(vosky, mykozidy – cord factor) – zodpovedný za paralelné radenie sa bacilov u virulentných kmeňov

polypeptidmi (PPD) na povrchu. – antigénne vlastnosti, stimulácia bunkovej imunity, extrahovaný a čiastočne purifikovaný sa používa na kožné testy

Polypeptid PPD

Mykolová kyselina

Arabinoza, galktoza s peptidoglykanom

Cytoplazma s cytoplazmatickou membránou

slide4

Patogenéza a imunita Mycobacterium tuberculosis

Deštrukcia tkaniva a fibróza – odpoveď hostiteľa na infekciu M.tbc Intracelulárny parazit – unikajú vrodeným imunitným mechanizmom

Tuberkulóza – klasické mykobakteriálne ochorenie po inhalácii M.tbc

* pohltenie alveolárnymi makrofágmi

* rozmnožovanie intracelulárne unikajú imunitným mechanizmom a deštruujú fagocyty, ktoré ich pohltili.

* opakovanie tohto procesu(fagocytóza bacilov, replikácia M.tbc, lýza bb. = mnoholaločnaté obrovské bunky nahromadených makrofágov „Langhansove bb“

* infikované makrofágy sa šíria do lokálnych uzlín, krvného riečišťa, kostnej drene,sleziny, ľadvín, kostí CNS...)

slide5

Klinické syndrómy

M.tbc môže postihnúť akýkoľvek orgán * pľúcna * extrapulmonálna tbc * Tbc u HIV infikovaných

M.avium-intracellulare * pľúcne ochorenie (u imunokompromitovaných) * asymptomatická kolonizácia * diseminované ochorenie u HIV pozitívnych

M. leprae * Lepra lepromatózna, * Lepra tuberkuloidná

Ostatné mykobaktoriózy * Pľúcne ochorenie (M.kansasií) * Kožné ochorenie (M. marinum,M.ulcerans)

slide6

Klinická diagnostika a liečba: Kožný test i.d 0,1 mcg = 5TU aplikácia PPD purifikovaného proteinového derivátu bunkovej steny, po 48 hodinách <15mm negat – bez reakcie, anergia (aj HIV infikovaní), 15mm v poriadku >15mm kontakt s M.tbc v okolí, ochorenie

Rezistencia na bežné ATB, dlhodobá terapia (18 –24 mesiacov 6-9 mesiacov), rýchlo nastupujúca rezistencia = používanie kombinácie antimykobakteriálnych chránených prípravkov INH, rifampicin, pyrazinamid, ethanbutol,streptomycin + cycloserin (atypické), chinolóny (sprievodná infekcie) 1990 mnohočentná rezistencia v USA u HIV (u nás 1 kmeň na

Rýchlorastúce mykobaktérie – veľmi rezistentné na bežné, citlivé na aminoglykosidy, cefalosporíny, TTC, chinolóny M.leprae rýchly nástup rezistencie – kombinácie dapson+rifampicin, clofazimin+etionamid

slide7

Aktinomycéty a Nokardie

aeróbne gram pozitívne kataláza pozitívne paličky v pôde tvoriace niekedy až vláknité štruktúry – ako huby, Sírové granuly

Nokardie podobné ako mykobaktérie – obsahujú kys. mykolovú a sú acidorezistentné

Pľúcné - bronchopneumónia

Kožné lézie- lokalizované (abscesy a nekrózy) celulitída, akútne a chronické hnisavé (tvorba sínusov)- Mycetom – chron.granulomatózny zápal, drénujúce sínusy

Diseminované - CNS – tvorba mozgových abscesov Imunokompromitovaní

Diagnostika a terapia: pomaly rastúce, mikroskopia, chirurgická intervencia+sulfonamidy,amikacin, betalaktámove atb

Rhodococcus – u AIDS., dlhodobá terapia kombinovaná + RIF+ERY

slide8

RAD : SPIROCHETALES

ROD : TREPONEMA, BORRELIA, LEPTOSPIRA,

DRUH:Treponema pallidum – spp.pallidum - syfilis,

- ssp.pertenue, ssp.endemicum Treponema carateum – pinta

Borrelia recurrentis – epidem. návratná horúčka Borrelia (rôzne) species. – endem.návratná horúčka Borrelia burgdorferi – borelióza

Leptospira interrogans, L. icterohemorhagicus ...... – leptospiróza

Spoločné vlastnosti – tenké helikálne gram negatívne

- prakticky nekultivovateľné

slide9

Treponema pallidum ssp. pallidum –

syfilis - ( 1530 Fracastor : „syphilis sive Morbus Gallicus“)lues - morová rana

1493 prinesená do Európy Kolumbusovými námorníkmi zo Z. Indie

1497 liečba ortuťou

1906 Wassermannov diagnostický serologický test Ehrlich – arzenoterapia

1927 – Wagner –Jauregg Nobelova cena za prácu o liečbe neurosyfilis maláriou navodenou hyperpyrrexiou

1947 PNC terapia

Najväčší zabíjač v celosvetovom meradle – zdravotnícka osveta – 50 miliónov treponematóz na svete napriek účinnej terapii

slide10

Patogenéza a imunita

OMP – proteíny vonkajšej membrány – adherencia na povrch hyaluronidáza – len virulentné – perivaskulárna infiltrácia Hostiteľská bunky pokryje T.p. fibronektínom – ochrana pred fagocytózou

Imunitná odpoveď pacienta na infekciu = tkanivové poškodenie

Klinický priebeh – 3 fázy (lokalizované množenie a tk.deštrukcia) 1) kožná lézia v mieste penetrácie spirochéty – tvrdý vred – primárne miesto prvotnej replikácie - mnohopočetné T.sp vo vrede endarteritis a periarteritis, infiltrácia vredu PMNL a makrofágami, fagocytóza – spirochéty prežívajú 2) diseminovaná choroba – kožné lézie na celom povrchu mnohopočetné T.sp v krvnom riečišti

3) pozdná manifestácia v akomkoľvek orgáne a tkanive

Spontánna remisia možná

slide11

Klinické syndrómy

Primárny syfilis–ulcus v mieste penetrácie (papula – erózia a tvorba bezbolestného vredu, lymfadenopatia 1-2 týždne po objavení sa vredu, možnosť diseminácie lymfatickou cestou do krvi. Zhojenie do 2 mesiacov spontánne. Falošné vyliečenie

Sekundárny syfilis– chrípkovité ochorenie, generalizovaná lymfadenopatia, generalizovaný mukokulánny rash rôzne morfy – makuly, papuly, pustuly), veľmi infekčný, pomaly sa sám vstrebáva – prechod do latentného obdobia.

Neskorý syfilis – difúzny chronický zápal, devastujúce poškodenie ktoréhokoľvek orgánu a tkaniva (arteritída, demencia, slepota ... neurosyfilis, kardiovaskulárny syfilis) – granulomatózne léžie - gumata

Kongenitálny syfilis – potrat, multiorgánové postihnutie, latentné ochorenie, väčšinou sa prejaví až neskôr – rinitída, deskvamujúci rash, deštrukcia kostí, kardiovaskulárny syfilis

slide12

Ostatné treponematózy T.pallidum ssp.endemicum –bejel, endemický syfilis, interhumánny prenos, neveneické ochorenie, príborom, 3 štádiá: iniciálne orálne lézie, sekunárne orálne a slizničné defekty, neskoré gumata

T.pertenue – framboizia (yaws) – granulomatózne ochorenie priamy kontakt s postihnutou kožou skoré štádiu – koža neskoré štádium – deštrukcia kože, lymfatických uzlín, kostí

T. carateum – pinta – primárne postihnutie kože. Prenos kontaktom Malé svrbiace papuly rozširujúce sa a perzistujúce roky, kým sa zhoja. Rekurentné, diseminujúce hypopigmentované lézie končiace znetvorujúcimi jazvami. Terapia: PNC, TTC, CMP Dg: klinicky, Mi z lézií, VDRL

slide13

BorreliaB.recurrentis- Návratná horúčka – epidemická - blcha ľudská

- endemická - kliešte

B.burgdorferi – Lymská choroba – borrelióza – 1977

typický tvar spirochét slabo sa farbiace (anilínové farbivo), bičíky, pohyblivé,

neúspešná kultivácia nutrične náročné, doba delenia 18 hodín – pomaly rastúce,

diagnostika: *Mi v krvnom nátere (návratná horúčka), ...........biopsie kože (borrelióza)

*serologicky (borrelióza)

slide14

Borrelia burgdorferi–Lymská choroba – borrelióza 1977 nahromadenie artritíd detí, kliešťom prenášaná - Ixodes ricinus... (jar-jeseň, najviac v štádiu nýmf.... rôzne borélie - B. garini... rôzne klinické prejavy prítomné v koži, izolované aj v neskorých štádiách (? príznaky – následky živých borélii alebo imunopatologických mechanizmov?)

Klinické prejavy: INK 3-30 dní, 1) erytema chronicum migrans +nešpecifické príznaky-4 týždne 2) neskorá manifestácia (80% neliečených) *neurologické a kardiálne symptómy *artralgie a artritídy

Diagnostika : Mi – vzácne serologicky a klinicky (ECM stačí)

Terapia:PNC – dlhodobo, DOXY, AMOX, aj v kombináciách

slide15

Leptospíry

L.interrogans ? – 19 séroskupín a 172 sérotypov (ssp.icterohemorhagica) L.biflexa – 38 séroskupín a 65 sérotypov

Patogénne pre divoké a domáce zvieratá zdrojom infekcie (psy, mačky, hlodavce) – asymptomatické ochorenie renálnych tubulov – šírenie močom, kanálmi – prežívajú až 6 týždňov 22 sérotypov zodpovedných za ľudské ochorenia (ochorenia nie sú sérotypovošpecifické)

Klinické prejavy: subklinické ochorenia, chrípkovité horúčkovíté ochorenia, ťažké systémové (Weilova ch.) – ikterus, hemorhagie, GNF

Patogenéza: Prienik intaktnými sliznicami a malými poraneniami kože do krvi (poškodenie epitelu malých ciev) a všetkých orgánov (meningitída, hepatálna a renálna dysfunkcia, hemorhagie)

slide16

Mykoplazmy 69 sérotypov a ureaplazmy 3 sérotypy

Spoločné vlastnosti, rozšírené v prírode, 3 ľudské patogény, rôzne klinické obrazy, etiologická úloha nie je jednoznačná

Mycoplasma pneumoniae, M. hominis, Ureaplsma urealyticum

Najmenšie voľne žijúce baktérie bez bb steny – PNC rezistentné považované pôvodne za vírusy, G negat., Kultivácia – pôdy so sterolmi, generačný čas 1-6 hodín, kolónie „volské oko“

Skrížená reaktivita ( hlavné Ag sú proteiny a glykolipidy) extracelulárny patogén , respiračné ochorenia v lete a na jeseň (epidémie po 4-8 rokoch, najčastejšie deti školského veku)

Prenos inhalačnou cestou a sexuálne

slide17

Klinický obraz: M.pneumoniae – infekcie DC, atypická pneumónia M.hominis- pyelonefritis, zápaly pánve, popôrodné horúčky, Ureaplazma – uretritídy

Diagnostika:

mikroskopia – slabo sa farbiaca – neprítomná bunková stena , kultivácia: M. pneumoniae – špecifické médiá, volské oko, pôda s glc – zmena farebného indikátora pri zmene pH spôsobenej metabolizmom glc indikuje rast Ureaplazma – dôkaz metabolizmu urey ezistencie na ATB – rýchlotest serológia : dôkaz protilátok M. pneumoniae

Terapia ERY, TTC – M. pneumoniae M. hominis – rezistentný na ERY

chlam die
Chlamýdie
 • Pôvodne považované za vírusy – sú i.c. paraziti, majú zvlášny rastový cyklus, nemajú peptidoglykan

– ale majú DNA aj RNA, vonkajšiu aj vnútornú membránu podobnú G- (LPS), citlivé na niektoré ATB

C. trachomatis, C. psittaci, C.pneumoniae

Existujú v 2 morfologických formách: - Elementárne teliesko EB – malé, infekčné, nedelí sa - Retikulárne teliesko RB – väčšie, neinfekčné, delí sa, i.c., metabolicky aktívne – energetický parazitizmus – dokáže syntetizovať proteiny , ale nevie získavať energiu

klinika diagnostika terapia
Klinika, diagnostika, terapia
 • Trachom – chronická keratokonjunktivitída – celá spojovky, jazvenie, chronické dráždenie rohovky viečkom, panus, slepota – prenos rukami, uterákmi, hmyzom., nosičstvo v DC a GIT u detí – prenos.
 • Inkluzná konjunktivitída dospelých - folikulárna – - mukopurulentné hnisanie, keratitída, infiltrácia rohovky – súvisí so skorším genitálnym ochorením, autoinokulácia
 • Neonatálna konjunktivitída a pneumónia – inokulácia pri pôrode – hyperémia a bohaté hnisanie, intersticiálna pneumónia, rhinitída, afebrilná, staccato kašeľ
 • Urogenitálne infekcie – sexuálne prenosné negonokokové uretritídy – mukopurulentný výtok, hypertrofické ektopium, u mužov asymptomaticky
 • Reiterov sy – uretritis, konjunktivitis, polyartritis, mukokutánné lézie – mladí muži – pôvod v Cl.uretritíde
 • Therapia: i.c. – ERY, TTC, AZI
slide20
LVG - Chronické sexuálne prenosné ochorenie, častejšie u mužov, primárna lézia – malá nebolestivá prehliadnuteľná. Vyhojenie – bolesť hlavy, teplota, myalgia. Sekudárne štádium – zápal LU – bolestivé, fluktuujúce bubo, zväčšujúce sa, drénujúce fistulami Systémová manifestácia – teplota, zimnica, anorexia, meningizmus, artralgie. Chronické LVG – genitálne ulcerácie, fistuly, strikktúry, elefantiáza genitálna
 • Laboratórna diagnostika – cytológia – Giemsovým farbením – kultivácia – na tkanivových kultúrach – dôkaz antigénu (OMP alebo LPS) – ! v bunkách! – odber epitelu – dôkaz NK -PCR – dôkaz živých aj neživých – nevhodné na sledovanie terapeutických úspechov – sérologia – v endemickej oblasti – premorenosť. IgM u novorodenenckej pneumónie
c psittac c pneumoniae
C. psittací, C.pneumoniae
 • Respiračné ochorenie – prenosné z papagájov – IDC a šírenie cez RES a hematogénny rozsev. Postihnutie pľúc. Predominantne lymfocytárna odpoveď. – edém, zhrubnutie alveolárnej steny, cynóza, anoxia – príznaky pľúcneoho ochorenia, CNS, GIT, systémové (rash, carditis, hepatomegalia, keratokonjunktivitída
 • Konjunktivitída detí na Taiwane, faryngeálne nosičstvo – TWAR kmene – spôsobuje IDC – bronchitída, pneumónia, sínusitída...., atypická pneumónia,
 • Dg – sérologicky
 • TH – ERY, TTC
rickettsiae
Rickettsiae
 • Aerobne, i.c. parazity, G-, rastú len v eukaryotických bb – pôvodne považované za vírusy, prežívajú fagocytózu, uvoľnia sa do cytoplazmy, kde sa binárne delia
 • 4 rody – Rickettsia, Coxiella ( prežíva v prostredí roky) Rochalimea – e.c., Ehrlichia ( vytvára elementárne, iniciálne teliesko a morulu - všetky sú i.c.)
 • Prenosné hmyzom – (okrem Coxielly)
rickettsiae23
Rickettsiae
 • Rickettsia rickettsii – horúčka skalistých hôr – kliešť – transovariálny prenos, rezervoár – hlodavce – škvrnitá horúčka. Dg – Giemsovo farbenie, tkanivové kultúry, Weil Felixov test – skrížená reaktivita s antigénmi Proteus sp. – dnes sa nepoužíva – sérologicky. Th: TTC, CMP
 • Rickettsia prowazekií – škvrnitý týfus – voš – rezervoár je človek ( zlé živ. podmienky) . Voš zomiera na infekciu – nie je transovariálny prenos – epidemický týfus – makulárny exantém. Reaktivácia po rokoch Brill Zinserova choroba.
 • Rickettsia typií – endemický týfus – blcha – Xenophylla cheopsis, rezervoár -hlodavci . Postupný nástup príznakov. Makulopalózny rash. Nekopmlikované.
 • Ricketsia Tsutsugamushi – východná Ázia Pacifik
coxiella ehrlichia rochalimaea
Coxiella, Ehrlichia, Rochalimaea
 • C. burnetti – Q horúčka – inhalácia infekčných častíc z kontaminovaného prostrendia, nie vektor. Proliferuje v DC – diseminácia – pneumónia, granulomatózna hepatitída. Nákaza rozšírená u divých zvierat a hmyzu –vylučovanie močom, mliekom, stolicou – nepasterizované mlieko. Akútne ochoreni – náhly nástup, chrípkovitú ochorenie, respiračné príznaky, hepatosplenomegalia. Chronické ochorenie – difúzna granulomatóza – chronická endokarditída. Dg – variácia antigénnych fáz – fáza I a II
 • Ehrlichia – Paul Ehrlich – leukocytárne rickettsie, ktoré parazitujú na lymfocytoch, neutrofiloch a monocytoch. Nie ery. Ochorenie ehrlichioza – prenosná kliešťovým vektorom – chrípkovité príznaky, leukopenia, trombocytopenia. Rash len u 20%. Dobrá prognóza
 • R. quintana, R. henselae
bakteriol gia taxon mia g koky g pali ky
Bakteriológia - taxonómia, G+koky, G-paličky
 • Názov, začlenenie
 • Morfológia a rastové vlastnosti
 • Antigénna štruktúra
 • Nástroje patogenity a virulencie
 • Typy ochorení
 • Laboratórna diagnostika
 • Terapia, prevencia
klasifik cia n zvoslovie taxon mia identifik cia
Klasifikácia, názvoslovie, taxonómia,identifikácia
 • Klasifikácia - usporiadanie do skupín na základe rozlišovacieho znaku ( ten istý mikroorganizmus môže byť klasifikovaný rôzne podľa rôznych znakov: klasifikácia podľa sérotypov, klasifikácia podľa ATB citlivosti, podľa hemolýzy, antigénnych znakov…)
 • Názvoslovie - pomenovanie, základ odbornej komunikácie – binomické názvoslovie
 • Taxonómia – veda o klasifikácii, identifikácii, názvosloví a vytváraní systému
 • Identifikácia – praktické použitie klasifikačných kritérií na odlíšenie mikroorganizmov jedného od druhého
g koky
G+koky
 • Micrococcaceae - Staphylococcus vyskytujú sa v nepravidelných zhlukoch, akultatívne anaeróbne, nepohyblivé, kataláza +, diferenciačný znak - produkcia plazmakoagulázy, rast na pôdach s obsahom NaCl S. aureus, S. epidermidis, S. saprophyticus
 • Streptococcaceae - Streptococcus vyskytujú sa v pároch alebo retiazkach, fakultatívne anaeróbne, nutrične náročné, kataláza -, diferenciačný znak zmeny krvi - hemolýza alfa, beta, gama, CAMP test, inhibícia rastu optochínom, bacitracínom S. pyogenes, S. agalactiae, S. pneumoniae
g koky anaer bne
G+koky anaeróbne
 • Peptostreptococcus, -Peptococcus,- Sarcina, - Coprococcus, - Ruminococcus -kolonizujú kožu a mukózne povrchy GIT, UGT, oportunistické patogény často v súvislosti s cudzím telesom kultivačne náročné, pomaly rastúce - pleuropneumonia po aspirácii, sinusitída, mozgový absces šírením z orofaryngu alebo pľúc, intraabdominálna infekcia a sepsa šírením z čreva, infekcia pánve (endometritída, pánvový absces, puerperálna sepsa, bakteriálna vaginóza) infekcia mäkkých tkanív(celulitída), endokarditída, osteomyelitída
 • Laboratórna diagnostika - odlíšenie od kolonizujúcej flóry, odber a transport za anaeróbnych podmienok, predĺžená kulticácia na obohatených pôdach
 • Th - PNC, cefalosporíny, imipenem, CMP - často polymikróbna etiol.
g pali ky
G+paličky
 • Sporulujúce - Bacillaceae - Bacillus cereus, B. antracis -bičíky, fakultatívne aneróbne alebo striktne aeróbne. Produkcia toxínov.
 • Nesporulujúce - Listeria monocytogenes - pohyblivá, aeróbna, prežívajúca pri t 22*C a v širokom pH rozmedzí, infikuje zvieratá -Corynebacteriaceae -aeróbne nepohyblivé mierne zahnuté ukladajúce sa do pozície písmen, nepravidelne sa farbiace - Obsahujú metachromatické granuly, produkuje toxin - lyzogénna konverzia - toxigenicita kmeňa - Elekov test.Corynebacterium diphtheriae, C. pseudodiphtericum,Erysipelotrix rusiopathiae - fakult. anaeróbna, prenosná zo zvierat, šedavé kolónie, alfa hemolýza,NocardiaceaeNocardia asteroides - obsahujú lipidy v b.stene - farbenie modifikovaným Ziehl Neelsenom, nepohyblivé, vláknité útvary, dlhá kultivácia
g pali ky anaer bne
G+paličky anaeróbne
 • Nesporulujúce - Actinomycetaceae Actionomyces israeli, A.naeslundii ---cerebrrálna, cerevicofaciálna, abdominálna, hrudná aktinomykóza, chronické hnisavé ochorenia s tvorbou abscesov. Lab.dg. Odber z hĺbky sínusu, sírové granuly, kolónie tvaru zubného moláru, náročné, dlhá kultivácia. Th: chirurgická +ATB dlhodobá PNC -Propionibacteriaceae Propionibacterium acnes --- kolonizuje kožu, vonkajšie ucho, spojovkový vak, orofarynx, ženský genitálny trakt. Spôobuje akné a oportunistické infekcie u pacientov s cudzími telesami. Lab. dg. Na bežných médiách, predĺžená kultivácia -Mobiluncus ---gram variabilné, stavba G+, ohnuté,kultivačne náročné, kolonizujú genit. Trakt žien - vaginóza - porucha eubiózy. -Bifidobacteriaceae, Eubacteriaceae,- Lactobacillaceae. -súčasť FMF
anaer bne gram sporuluj ce pali ky
Anaeróbne gram + sporulujúce paličky
 • Sporulujúce -striktne anaeróbne, spóry typicky umiestnené a rozširujúce paličky, proteolytické vlastnosti, produkcia toxinov, intoxikácia, anaeróbna traumatoóza Clostridium botulinum, C. tetani, C. septicum,C. novyi
 • Clostridia - 100 species, niektoré aerotolerantné - C. histolyticum, niektoré vyzerajú jako gram negatívne, u niektroých nie je možné detekovať spóry. Bežne prítomné v pôde, vode, GIT ľudí a zvierat.
 • C. perfringens - Bakterémia, myonekróza - plynová gangréna, infekcia mäkkých tkanív, nekrotizujúca enteritída
 • C. tetaní - tetanus
 • C. botulinum - botulizmus - novorodenecký, ranový, potravinový
 • C. difficile - pseudomembranózna kolitída súvisiaca s ATB, 2 toxíny, je súčasťou FMF, expozícia ATB zabije ostatnú črevnú bakt. Flóru - prerastenie C. difficile a jeho spór
 • C. septicum - netraumatická myonekróza, pacienti imunodeprimovaný - Ca čreva - prerušenie integrity steny čreva a šírenie clostridií do tkanív
g koky32
G-koky
 • Neisseriaceae - aeróbne koky, diplokoky - kávové zrná, kataláza +, oxidáza + Neisseria - N. meningitidis, N. gonorrhoeae,
 • Moraxella - M.catarrhalis -bežný komensál HCD, šedavé kolónie posúvateľné po agare, dôkaz butyresterázy, rezistencia na AMP
 • G-koky anaeróbne
 • Veillonella, Megasphera - prítomné v orofaryngu, nízka virulencia, pri kultivácii a ochorení obvykle prítomné v zmesi
g pali ky33
G-paličky
 • 1) Fakultatívne anaeróbne fermentujúce paličky:Enterobacteriaceae - E. coli, Salmonella, Schigella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Klebsiella, Proteus, Morganella, Providencia Vibrionaceae - Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas Campylobacter, Helicobacter
 • 2) Obligátne aeróbne nefermentujúcePseudomonadaceae - Ps. aeruginosa, Stenotrofomonas maltofilia, Acinetobacter, Burgholderia cepacia
 • 3) Haemophilus a príbuzné rody (Actinobacillus, Psteurella)
 • 4) Ostatné G- paličky - (Bordetella, Brucella, Legionella, Franciscella, Afipia, Bartonella, Calymmatobacterium, Cardiobacterium Eikenella, Flavobacterium, Streptobacillus, Spirillum)
g pali ky anaer bne34
G-paličky anaeróbne
 • Bacteroides fragilis - obligátne anaerobné paličky, nesporulujúce, najvýznamnejšia časť FMF v orofaryngu, UGT, GIT. - pleuropneumónie, intraabdominálny absces, genitálne infekcie. Endogénne a polymikróbne infekcie, tvorba abscesov pri prerušení bariér.. Lab.dg. striktne anaeróbny odber, transport a kultivácia, stimulácia rastu v 20% žlči. Th chirurgická + ATB, - produkcia betalaktamáz, Metronidazol
 • B. stearothermophilus- spóry používané na testovanie účinnosti sterilizátorov
 • Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Leptotricha, Wolinella - kolonizujú orofarynx, GIT, UGT, tvoria súčasť FMF, uplatnia sa pri prerušení prirodzených bariér - napr. chirurgickým zákrokom, produkujú histolytické enzýmy, vyvolávajú abscesy a polymikrobiálne infekcie (CNS, UGT,intraabdominálne) produkujú betalaktamázu - rezistentné na PNC. Lab. dg. anaeróbny odber a transport, predĺžená kultivácia
stafylokoky z kladn charakteristika
Stafylokoky – základná charakteristika
 • Patogénne pre človeka
 • Rozdelené na 2 skupiny: na základe plazmakoagulázy – umelé delenie – nezodpovedá patogenite ani viruencii PK negatívne – bežné komenzále kože ľudí a zvierat, niektoré môžu spôsobovať ochorenia za určitých podmienok (S.epidermidis, warneri, haemolyticus, saprophyticus, hyicus) PK pozitívne - Staphylococcus aureus (bežne prítomný v axile, nosných krídlach) St. intermedius (zriedkavo patogénny)
staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus
 • Kolonizuje axilu a nos
 • Štruktúra: púzdro, peptidoglykan, protein A, kyselina teichoová, viazaná koaguláza - clumping factor, cytoplazmatická membrána (osmotická bariéra)Toxiny: alfa, beta, delta, gama, leukocidin, exfoliativny toxín, toxín toxického šokového syndrómu TSST, enterotoxín Enzymy: koaguláza, katalázae, hyaluronidáza, stafylokináza, lipáza, fibrinolyzín, nukleáza, penicilináza
 • Multifaktoriálna patogenita
 • adherencia - povrchové proteíny (väzba na fibronectin), fibrinogén/fibrín viažúci protein (väzba na tromby a poškodené cievy, dôležité súčasti hlenovej vrstvy na biomateriále katetrov
 • obídenie obranných mechanizmov hostiteľa- púzdro, protein A
 • poškodenie tkaniva - toxínmi a enzýmami
ochorenia vyvolan st aureus
Ochorenia vyvolané St. aureus
 • abscesy, akné, karbunkul, impetigo,
 • endokarditída, pnuemónia,bakterémia, osteomyelitída, septická artritída, flebitídy, mastitídy, meningitída
 • GIT infekcie - zvracanie, hnačky
 • TSS - toxic šok syndróm SSS- scalded skin syndrome osteomyelitis, infekcia moč. mechúra
 • Nozokomiálne infekcie a infekcie kože, katétrov, poálenín, imunosuprimovaných,
st epidermidis a ostatn pc negat vne stafylokoky
St. epidermidis a ostatné PC negatívne stafylokoky
 • Infekcia katetrov, shuntov, kĺbnych náhrad
 • Infekcia chlopní - umelých alebo poškodených - endokarditída - indolentný priebeh - niekedy až 1 rok po chirurgickom zákroku
 • Staphylococcus saprophyticus - močové infekcie mladých sexuálne aktívnych žien
 • Kontaminácia alebo etiologické agens
 • Terapia stafylokokových infekcií
 • Penicilín, stafylokokový penicilín - oxacilín, methicilín,TTC,CMP,ERY, KANA, GEN, STM, Fluorochinolóny
 • Rýchly vývoj rezistencie: penicilináza
 • Rezistencia na bežné ATB hlavne PK negat.
 • Nemocničné kmene rezistentné na mnohé ATB -
 • MRSA - meticilin resistentný St.aureus
 • VRSA - vancomycin resistenetný St.aureus -
streptococcus taxonomia a vlastnosti
Streptococcus - taxonomia a vlastnosti
 • Taxonomia - podľa hemolýzy na krvnom agare : alfa - neúplná, beta - úplná, gama-bez hemolýzy - podľa sérologických skupín Lancefieldovej A-H, K-V, nie všetky streptokoky majú tento skupinovo špecifický antigén bunkovej steny
 • A S. pyogenes bacitracin beta hemolýza
 • B S. agalactiae CAMP beta hemolýza
 • C S. anginosus beta, alfa
 • D S. bovis alfa, gama
 • - S. pneumoniae optochin + alfa
 • - S. salivarius optochin - alfa
streptococcus sk a pyogenes
Streptococcus sk A - pyogenes
 • V bujóne dlhé retiazky - mikroskopicky
 • Antigénna štruktúra - púzdro - kys.hyaluronová-identická s väzivovou - neimunogénne
 • skupinovo typovo špecifické antigény - najdôležitejší M antigén - na povrchu fimbrií, virulencia ochrana pred fagocytózou a spoluprácou s C´. Typ 1,3,18 - invázne ochorenia, M3 a M18 - Reumatická horúčka
 • Exotoxíny - erytrogénny toxín - raš pri šarlachu, Dickov test,
 • Streptolyzín S - oxgén stabilný, lýza ery, uvoľňovanie lyzozýmu, neimunogénny
 • Streptolyzín O - reverzibilne inaktivovaný kyslíkom, imunogénny, protilátky proti streptolyzínu O - ASLO, usmrcovanie leukocytov
 • Streptokináza - lýza krvných trombusov, rozšírenie streptokokov
 • DN-áza - necytolytický, depolymerizáci voľnej DNA - v hnise, znižovanie viskozity hnisu a šíreni
streptokokov infekcie
Streptokokové infekcie
 • Streptococcus pyogenes HSA - faryngitída - dif dg. od vírusovej - šarlach - faryngitída s exantémom - infikujúci kmeň lyzogénnou konverziou získal schopnosť produkovať erytrogénny toxín (raš - s deskvamáciou, cirkumolárny výbled, malinový jazyk) - toxický šokový syndróm - celulitída, nekrotizujúca fasciitída, hypotenzia, erytrodermia, multiorgánové zlyhanie, bakterémia, M1, M3, M18 - erysipel, pyodermia - hnisavé kožné ochorenia
 • Febris rheumatica - reumatická horúčka - nehnisavé streptokokové ochorenie - zápalové ochorenie srdca, kĺbov, ciev a podkožia - autoimunitné ochorenie, súvisiace s niektorými sérotypmi M proteinu ( typovo špecifický antigén, nástroj virulencie, označený číslami, M18, M3…) následok len infekcie dýchacích ciest. Nevzniká po kožnom streptokokovom ochorení
 • Poststreptokoková akútna glomerulonefritída - špecifické nefritogénne kmene, po str. infekcii kože aj dýchacích ciest
streptococcus agalactiae hsb
Streptococcus agalactiae, HSB
 • novorodenencké infekcie (menginitída, pneumonia), puerperálna sepsa /kolonizujú DC, GIT aj vagínu - nebezpečenstvo při prolongovaných predčasných pôrodoch, význam materskej imunity/
 • G+ koky v retiazkach, beta hemolýza, dif dg.od HSA - CAMP test - zosílená hemolýza Staf. aureusom
 • Ostatné streptokoky
 • Beta hemolytické zo skupiny C,F,G - rôzne infekcie, nikdy poststreptokokové komplikácie
 • Viridujúce -.alfa a nehemolytické streptokoky - Streptococcus salivarius, viridans - bacterémia, subakútna endokarditída, caries, intraabdominálne hnisavé infekcie
 • Nutnosť prechádzajúceho poškodenia (zubu, chlopne)
 • Zubný kaz - tvorba dextranu z glukózy
streptococcus pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
 • G+koky v dvojiciach, diplokoky, lancetovitý tvar - sviečka a plameň,viridujúce - odlíšenie - pozitívny optochínový test, rozspustnosť kolónie v žlči
 • opúzdrené a neopúzdrené kmene - polysacharidové púzdro - nástroj virulencie - viac ako 90 sérotypov púzdrových antigénov peptidoglykanová vrstva b. steny typická pre G+baktérie obsahuje teichoovú kyselinu a cholín ( jedinečná látka, dôležitá pre delenie bb)
 • 2 formy kys. teichoovej v bunkovej stene: - povrchová (C substancia) a kovalentne viazaná C substancia Precipituje globulínovú frakciu ľudského séra nazvanú CRP - C reaktívny protein - bielkovina akútnej fázy zápalu, prítomná u zdravých v nízkych hladiných, stúpa při zápalových ochoreniach - pedovšetkým bakteriálnych
streptococcus pneumoniae infekcie
Streptococcus pneumoniae - infekcie
 • Opúzdrené kmene - virulentné - pneumónia, (lobárna, krupózna - bez ATB vyliečenie až po 14 dňoch - kríza - po vytvorení antikapsulárnyhch protilátok), meningitída, bakterémia - veková predilekcia - u starých (superinfekcia vírusových IDC) a detí do 3 roku života
 • Neopúzdrené kmene - sínusitída, otitis media
 • Citlivosť na ATB
 • Str. pyogenes - 100% citlivý na PNC, (pri alergii makrolidy ERY)
 • Str. agalactiae - výborná citlivosť na PNC existuje tolerancia - inhibícia, nie rezistencia, nástup rezistencie na ERY, TTC
 • Str. salivarius - citlivé na PNC, existuú aj rezistentné
 • Str. pneumoniae - PNC, TTC, CMP, CEF., nástup rezistencie na PNC - aj multirezistencia - znížená afinita antibiotika na penicilin binding protein
enterococcus
Enterococcus
 • G+ koky, vo veľkom množstve v tenkom a hrubom čreve, schopné rásť zas prítomnosti žlče - dif. dg. - eskulínová pôda
 • E. faecalis
 • E. faecium
 • močové infekcie, intraabdominálne abscesy, bakterémia
 • ATB nebaktericídne, rezistentné - synergická terapia aminoglykosidov a atb účinkujúcich na úrovni b. steny
 • Rezistencia prenosná plazmidmi - a na stafylokoky
nesporuluj ce g pali ky heterog nna skupina
Nesporulujúce G + paličky heterogénna skupina
 • Corynebacterium - coryneformné, diphtheroidné paličky - C. diphteriae (diphtheria), C. jeikeium (oportúnne). C. urealyticum (IMC), C. pseudodiphthericum (endocarditis), C. ulcerans (pharyngitis)
 • Arcanobacterium haemolyticum - pharyngitis
 • Actinomyces - granulomatózne ulceratívne infekcie
 • Rhodococcus - hnisavá pneumónia, opportúnne infekcie
 • Listeria - meningitis, septicaemia, granulomatosis infantiseptica
 • Erysipelothrix - erysipeloid, septicaemia, endocarditis
 • Gardnerella - bacteriálna vaginósa
corynebacterium
Corynebacterium
 • Pleoimorfné G+ paličky ukladajúce sa do krátkych retiazok, vytvárajúce písmená Y,V
 • Metachromatické granuly - výsledná farba je odlišná od farby použitého farbiva
 • Zvláštna stavby bb. steny - kys. mykolová s krátkymi reťazcami - taxonomická blízkosť k mykobaktériám
 • C. diphtheriae - preventabilné ochorenie diftéria
 • asymptomatické nosičstvo vo faryngu, prenosné kvapôčkovou inf.
 • C. jeikeium - JK - oportunistic patogen in immunocompromised - hematological disorders
 • Ostatné - prenosné zo zvierat
corynebacterium patogen za a imunita
Corynebacterium- patogenéza a imunita
 • Difterický exotoxín - tox gén môže byť prinesený do baktérie (C. diftérie, C. ulcerans, C.pseudotuberculosis prostredníctvom bakteriofágu - lyzogénna konverzia
 • A-B protein: B fragment - väzba na povrch bb umožní vstup A fragmentu do bb. A fragment enzymaticky aktívny - blokuje syntézu proteinov- predlžovanie peptidového reťazca na ribozómoch za prítomnosti Fe
 • Schickov kožný test - dôkaz neutralizujúcich protilátok - i.d. podaním difterického toxínu
 • Klinický prejav záleží na stave imunity a mieste infekcie: - asymptomatická kolonizácia, mierne respiračné ochorenie, fulminantná diftéria
klinick obraz lie ba a prevencia
Klinický obraz, liečba a prevencia
 • Diftéria - záškrt- ochorenie HCD, s nízkou teplotou, toxínom navodeným lokálnym poškodením s tvorbou priliehajúcej psuedomembrány na tonzilách, faryngu a/alebo nose a celkovými prízankmi. Komplikáciou je myokarditída.
 • Kožná diftéria - prenos kožným kontaktom od infikovaných osob, kolonizácia kože a stup cez oderky - papuly až chronické nehojacie sa vredy s membránou a celkovými známkami intoxikácie
 • ATB - PNC, ERY - eliminujú baktériu
 • Terapia - difterický antitoxín
 • Aktívna imunizácia DTP vakcína detí + booster dávky aj v dospelosti
 • Preliečenie bezpríznakových nosičov a kontaktov
 • Protektívna imunita při kožnej forme
erysipelotrix
Erysipelotrix
 • E. rusiopathiae: G+ nesporulujúca fakultatívne anerobná palička, celosvetovo rozšírená u zvierat, onemocnenie ošípaných
 • Kultivácia pri redukovanom kyslíku, malé šedavé,alfa hemolytické kolónie, 2-3 dni, vzorka z hĺbky tkaniva.
 • Erysipeloid - profesionálna nákazy (mäsiari, potravinári - ryby) po subkutánnej inkubácii -lokalizované kožné infekcie -generalizovaná kožná forma -septikémia -súvisiaca s endokarditídou (nepoškodené chlopne - aortálna)
 • Terapia PNC, ERY,CLI (sulfonamidy, vancomycin, aminoglycosidy - resistencia)
listeria
Listeria
 • 7 species, najvýznamnejší L. monocytogenes - fakultatívne anaeróbna nesporulujúca G+ palička
 • meningoencefalitída, bakterémia, endokarditída novorodenci, staršie tehotné ženy, imunokompromitovaní pacienti
 • často prenos s mlieka a mliečnych výrobkov, surovej zeleniny, v lete
 • Schopná rásť pri širokom rozsahu pH a pri nízkej teplote 22*C , slabá beta hemolýza, pohyblivé v tekutých pôdach,
 • Novorodenecká listerióza - infekcia in utero - granulomatosis infantiseptica, devastujúce ochorenie, diseminované abscesy - pozdná listerióza - 2-3 týždne po pôrode - meningitída, septikémia
 • Meningitída dospelých - pri zníženej bb. imunite, po transplantácii
 • Dg. Mikroskopia liquoru obvykle negat.- málo baktérií, Kultivácia a indentifikácia
 • Terapia - penicilínové preparáty +/- v kombinácii s aminoglykozidmi
gardnerella
Gardnerella
 • Morphologicky podobná gram negatívnym paličkám, štruktúra bb. Steny je ako u gram +, nepohyblivé, bez púzdra
 • tvorí fyziologickú flóru vagíny
 • prítomná pri bakteriálnej vaginóze spolu so striktne anaeróbnou baktériou - Mobiluncus, Peptostreptokokom při meprítomnosti Lactobacilla. Izolovaná u postpartum bacterémie, endometritíde, vaginalnych abscesoch.
 • Lab. dg. - samotná izolácia nie je priekazná,dôležitý je mikroskopický obraz - clue cells - epiteliálne bb pokryté G labilnými paličkami(Gardnerella) and G- malými ohnutými paličkami (Mobiluncus), pri neprítomnosti G+ paličiek (Lactobacilus)
 • Terapia- ampicilin, metronidazol
nocardia
Nocardia
 • G+striktne aerobme paličky. Podobné rýchlo rastúcim mykobaktériám, saprofyty v prírode. Acidoresistentné, Mykolová kyselina
 • Nocardia asteroides, N. brasiliensis, N. madurae
 • pneumónia – tvorba splývajúcich abscesov, exogénna inhalácia
 • kožná infekcia - A. brasilinensis – lokalizovaná celulitída, purulentné sínusy s chronickým granulomatóznym zápalom - mycetomy
 • Madurmykóza - chronická granulomatózna infekcia kostí a mäkkých tkanív, deformácie, (Sudán, Severná Africa, Východná India)
 • diseminované - CNS – absces mozgu, u imunokompromitovaných
 • Lab. dg. - mikroskopia - modifikovaný Ziehl Neelsen, Gram +, kultivácia – krvný agar -2-30 dní, kolónie adherujúce na agar, smotanovej, oranžovej, ružovej farby, kriedovitá konzistencia
 • Therapy: chirurgicky+ATB 3 mesiace sulfonamidy, amikacin, imipenem, širokospektrálne aby postili aj inú etiológiu
neisseriaceae
Neisseriaceae
 • Rod Neisseria
 • Druh: N. meningitidis - kolonizácia HCD alebo menigitída, setpikémia- meningococcaemia - fulminantná sepsa, pneumónia, arthritída N.gonorrhoeae - uretritída, cervicitída, salpingitída, proctitída, septicaemia, arthritída, konjunktivitída, pharyngitis, zápalové ochorenie panve ostatné neissérie - kolonizácion of mukóznych membrán a kože
neisseria meningitis
Neisseria meningitis
 • Opúzdrené (polysacharidové púzdro), G- diplococcus, kávove zrná
 • Seroskupina (13) - A - (1 sérotyp), B, C (viaceré sérotypy 20),Y, W135…, 8 imunotypov
 • Patogenicita: kolonizácia nosohltanu (pilli) – prichytenie na neriasinkový epitel šírenie – únik pred fagocytózou – antifagocytárne vlastnosti púzdra toxický účinok - endotoxin LPS – vaskulárne zmeny (endoteliálen poškodenie, zápal cievnej stenyl, DIC, trombóza) – hyperprodukcia membránových fragmentov v rastúcich bb
neisseria meningitis imunita
Neisseria meningitis - imunita
 • Baktericídne protilátky(séroskupinové) (len u typu B sérotypové a komplement - protektívne
 • Polysacharidové púzdro – náchylnosť detí do 2 rokov života - T nezávislý Ag
 • Náchylnosť detí po vymiznutí materských protilátok
 • Získaná imunita - 2 týždne po asymptomatickej kolonizácii
 • Prenos kvapôčkami, prolongovaný úzky kontakt (armáda

preplnené komunity)

 • Sporadické aj epidemické šírenie
neisseria meningitis klinick syndr my
Neisseria meningitis - klinické syndrómy
 • Meningitída- vysoká mortalita u neliečených
 • Meningococcaemia – život ohrozujúca, trombóza malých ciev, multiorgánové postihnutie, petechie, DIC so šokom – deštrukcia nadobličiek- Waterhouse Friderichsen sy, chronická septicaemia
 • Terapia - PNC(genetická změna of PBP ), CMP, cephalosporin,
 • Eradikácia u nosičov a kontaktov - (šírenie kmeňov) sulphonaminds, rifampicin
 • Vakcinácia - A,C,Y,W polysacharidková vakcína – nie u detí do 2 roka, konjugovaná vakcína – imunogénna aj u detí, B vakcína – polysacharid je slabý imunogén
neisseria gonorrhoeae
Neisseria gonorrhoeae
 • Najčastejšia sexuálne prenosná infekcia (STD), uretritída, cervicitída, artritída, konjunctivitída, lokálne komplikácie
 • G- diplokoky
 • Prichytenie - pilli, penetrácia a pomnoženie,prestup cez bunky do subepiteliálneho priestoru. Kmene bez pilli sú avirulentné.
 • Endotoxin – tkanivová deštrukcia.
 • IgG a C´: osoby s deficitom C´majú zvýšené riziko pre systémové poškodenie.
 • Len u ľudí, asymptomatickí nosiči
 • Opakované infekcie – nedostatok protektívnej imunity – protilátky proti antigénu pilli - antigénna diverzita
klinick prejavy infekcie n gonorrhoeae
Klinické prejavy infekcie N. gonorrhoeae
 • Infekcia u muža - uretritífda+komplikácie
 • U žien- cervicitis – vzostupná inf.
 • Diseminovaná infekcia so septikémiou, infekcia kože, kĺbov:(teplota, artralgie-migrujúca, hnisava monoartritída-zápästie, koleno, členok. Raš na končatinách
 • Perihepatitis, purulentná conjunctivitis u novorodencov, anorektálna gonorrhoe u homosexuálov, faryngitída
 • Chemoprofylaxia - neúčinná
kultiv cia atb
Kultivácia +ATB
 • Neisseria gonorrhoeae - PNC – produkucia penicilinázy

ceftriaxon. TTC, chinolony, makrolidy - azitromycin – terapia aj chlamýdiových infekcií

 • Mikroskopia: Vaginálny výter u susp. gonorrhoe: - Gramovo farbenie: G - diplococci, kávové zrná, epiteliálne bunky., leukocyty. Z kultúry: G- diplococci
 • Kultivácia: Výter z vagíny alebo výtoku – na krvnom agare, modifikovanom KA, čokoládový agar + ATB – inhibícia kontaminujúcej flóry, šedé kolónie po zakvapkaní činidlom COX cytocromoxidázovým sčernajú – preparát sc. Gram, - biochemická identifikácia od ostatných neissérií
moraxella
Moraxella
 • Moraxella catarrhalis - bežný obyvateľ DC, môže za určitých okolností vyvolať ochorenie, při oslabení imunity - napr. po vírusovom ochorení, premnoženie - nález v čistej kultúre bez sprievodnej flóry. alebo zo spúta nález v hnisavom súte spoulu s PMNL
 • Kultivácia na bežných pôdach - charakteristické kolónie - po dotyku kľučkou sa posúvajú po agare - mikroskopicyk G+ koky, biochemická identifikácia alebo dôkaz butyresterázy
 • Terapia: ARY, TET, COT, AUG (produkujú beta laktamázu - reszistencia na PNC, AMP)
enterobacteriaceae
Enterobacteriaceae
 • Najrozsiahlejšia, najheterogénnejši skupina medicínsky dôležitých baktérií
 • 27 rodov,102 druhov (95% medicínsky významných patrí do 25 druhov) - na základe DNA homológie, biochemických vlastností, sérologických reakcií, ATB citlivostí
 • Bežne prítomné v prírode (pôda, voda, rastliny) súčasť normálnej flóry čreva. Obligátne patogénne(Yersinia pestis), podmienečne patogénne (Klebsiella, E. coli)
 • Prenos zo zvieraťa (Salmonelly), od človeka - nosiča (S. typhi), endogénna infekcia (E.coli)
 • Typy infekcií
 • CNS - E. coli, IDC - Klebsiella, Enterobacter, E. coli, Septikémia - E. coli, Klebsiella, Enterobacter, GIT - Salmonella, Schigella, Yersinia, E.coli, IMC - E. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella
fyziol gia trukt ra
Fyziológia, štruktúra
 • G- paličky, obvykle pohyblivé (bičíky), netvoria spóry, fakultatívne anaeróbne, nenáročné nutričné požiadavky, biochemicky aktívne, kataláza +, oxidáza -, cytochromoxidáza COX - = dif.dg.od ostatných G - paličiek
 • Skvasovanie laktózy + alebo -, rezistencia na žlčové soli, prítomnosť púzdra - dif.dg v rámci Enterobacteriaceaei
 • 3 skupiny antigénov:
 • - somatický O antigén - najdôležitejší antigén bb. steny, termostabilný, LPS, zložený z 3 súčastí - O polysachrid, kórový polysacharid a lipid A - s endotoxínovou aktivitou
 • - púzdrový K antigén - termolabilný, skrížene reagujúci s protilátkami proti iným baktériám. U Salmonella typhi sa nazýva Vi antigén.
 • - bičíkový H antigén - termolabilný, podlieha antigénnym zmenám
biologick inky endotox nu
Biologické účinky endotoxínu
 • Súčasť štruktúry bunkovej steny G- baktérií - po úplnom rozpadnutí štruktúry steny
 • Teplota
 • leukopénia nasledovaná leukocytózou
 • aktivácia komplementu
 • trombocytopénia
 • DIC
 • znížená periférna cirkulácia perfúzia veľkých orgánov
 • šok
 • smrť
e coli
E. coli
 • Prítomná v GIT
 • vyvoláva - endogénne infekcie po zlyhaní imunitných bariér, z normálnej vlastnej flóry bakteriálnu sepsu ( z fokusu v močových cestách alebo GIT najčastejší G- vyvolávateľ sepsí), IMC (väčšina ambulantných infekov, z GIT, špecifické sérotypy viažúce sa na epitel), gastroenteritídu cestovateľov, - neonatálnu meningitídu
 • enterotoxigénne ETEC - produkcia termostabilného a termolabilného toxínu,, mierne vodnaté hnačky, cestovateľské hnačky,
 • enteroinvázne EIEC - prenikajú do epitelu HČ a deštruujú ho, teploty, kŕče, krv a leu v stolici, potvrdenie inváznosti - Serenyho test - inokulácia kmeňna do spojovkového vaku zvieraťa
 • enteropatogénne EPEC - ťažké detské hnačky v rozv. krajinách, produkujú shiga-like toxin, schopné adherovať na ery
 • enterohemorhagické EHEC - produkujú verotoxin. Nekomplikovaná hnačka až hemorhagická kolitída. hemolyticko uremický syndróm - 0157:H7, - akútne renálne zlyhanie,trombocytopénia, U detí do 5 r.
 • enteroagregujúce - detské hnačky v rozvojových krajinách
salmonella
Salmonella
 • 1500 sérotypov, rôzne názvy podľa miesta izolácie
 • DNA analýza: 1 druh (S. enterica) a jej 7 podskupín
 • Prítomná u všetkých zvierat, kontaminovaná potrava - primárne od kontaminovaných zvierat, vajíčka - salmonelové ochorenie sliepok, sekundárne - od infikovaného človeka - nosiča. Potrebné veľké inokulum 106-8 - šírenie potravinami, v ktorých sa môže pomnožiť. Osoby so zvýšeným rizikom - imunokompromitovaný, deti, redukovaná acidita žalúdočnej tekutiny
 • Enteritída - postihnutie HČ, teplota, nauzea, zvracanie, kŕče, bolesť hlavy a svalov. Dg.: tampón stolice, 3 x za sebou. Lactóza negatívne kolónie, biochemická identifikácia. Stanovenie séroskupiny sklíčkovou aglutináciou podľa Kauffmann Whitovej schémy - epidemiologický význam ( S. enteritidis, S. infantis, S. agona, S. kentucky…………………….)
salmonella typhi
Salmonella typhi
 • Týfus - horúčka s dezorientáciou - celkové závažné ochorenie - penetrácia do lamina propria, lymfatických uzlín, RES (množenie v pečeni -šírenie cez žlčník a žlčové cesty do črev - , slezine, kostnej dreni), krvi - bakterémia, exantém - roseola, teplota, bolesti hlavy. GIT príznaky menej, perforácia čreva. Časté nosičstvo a vylučovanie.
 • Dg. - výter stolice, opakovaný, po stimulácia MgSO4. Typický vzhľad. Aglutinácia. Dôkaz aj nepriamo - sérologicky - Vidalova reakcia. Vi aglutinácia
 • Th. - CMP
 • Salmonella paratyphi A, B, C - miernejšia podoba týfusu
 • Septikémia - pri bakterémii, - osteomyelitída, endokarditída
shigella
Shigella
 • 4 druhy - Sh. dysenteriae, Sh. flexneri, Sh. boydii, Sh. sonnei a 38 sérotypov
 • Dyzentéria - vodnaté hnačka s prímesou krvi, ochorenie často epidemické, kontaminovanými rukami. Prežíva vo vode až 6 mesiacov. Malá infekčná dávka - asi 200 baktérií. Ochorenie tenkého čreva, najskôr bez invázie epitelu. Produkcia enterotoxínu - invázia mukózy, deštrukcia sliznice a tvorba vredov - hnis a krv v stolici
 • Dg. Na základe biochemických vlastností ( charakteristický zápach, netvorí plyn, laktózu neskvasuje)., odlíšenie druhov - sklíčkovou aglutináciou
yersinia
Yersinia
 • 7 druhov - Y.pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica, + oportunistické Yersínie
 • Y. pestis - spôsobuje mor - mestský a lesný typ, nie GIT ochorenie. Adaptovaná na i.c. parazitizmus, v prírode neprežíva. Faktory virulencie - i.c., polysacharidové púzdro, endotoxin, . Mestský mor - udržiavaný potkanmi, prenesený na človeka hmyzom infikovaným počas bakterémie hlodavcov. Replikácia v čreve hmyzu a náhodný prenos na hlodavcov alebo človeka. Lesný mor - prériový psy a hmyz. Nekontrolovateľný.
 • 2 klinické formy - bubonická - 7 dní po poštípní bolestivé zdurenie lymf. uzlín, bakterémia,75% úmrtnosť. - pneumonická - 2 dni po inhalácii - teplota, pneumónia, šírenie kvapôčkovou nákazou, úmrtnosť 90%
yersinia enterocolitica
Yersinia enterocolitica
 • Enterokolitída v chladnejších oblastiach, najväčšia metabolická aktivita baktérie prib 22*C, infekcia z potravín, hnačka, bolesti brucha, kŕče, teplota. Chronické postihnutie - terminálne ileum, zdurené mesenterické uzliny, imituje appendicitídu. Extraintestinálne prejavy - artritída, hepatitída, osteomyelitída - dôkaz sérologicky aglutináciou
 • krvou prenosná bakterémia a endotoxický šok (krvné konzervy - chladené 3 týždne)
ostatn enterobacteriaceae
Ostatné Enterobacteriaceae
 • G-, okrem Klebsielly bičíkaté – pohyblivé, niektoré opúzdrené, virulencia závisí často na prítomnosti pili – prichytenie – testovanie hemaglutináciou
 • Koliformné baktérie – E.coli, Klebsiella, Serratia Citrobacter a Proteus, Providencia- oportunistické patogény
 • Enterálne infekcie – pri porušení eubiózy a premnožení
 • Nozokomiálne infekcie – močového traktu, chirurgických rán, krvi a pľúc.
 • Infekcie v komunite – močové, infekcie při močových kameňoch….
 • U imunokompromitovaných , po ATB, iné ochoreie, katetrizácia
klebsiella
Klebsiella
 • Opúzdrená – mukózny vzhľad kolónií, zvýšená virulencia, nepohyblivá
 • Klebsiella pneumoniae – pneumónia u pacientov, ktorí nie sú schopný vykašľávaním vyčistiť aspiráty z ústnej dutiny. Nekkrotické deštrukcie alveolárnych priestorov. Sangvinolentné sútum. Infekcie rán, mäkkých tkanív a močového traktu
 • K. rhinoscleromatis - skleróm
 • K. ozaenae – atrofické ochorenie nosovej sliznice
enterobacter citrobacter serratia providencia morganella proteus
Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Providencia, Morganella Proteus

U imunokompromitovaných, nozokomiálne infekcie, rezistentné kmene – prenos R plazmidom v nemocničnom prostredí (ARO). Vsup kontaminovaným katetrami

Proteus

 • Pohyblivá G- baktéria, Raussov fenomén
 • P. mirabilis – infekcie močového traktu, produkujú ureázu ( rozklad urey – močoviny, změna pH, alkalinizácia, podpora tvorby kamienkov a toxicita pre epitel
 • Proteus vulgaris,
vibrionaceae
Vibrionaceae
 • G- zahnuté paličky, netvoria spóry, schopné aeróbneho aj anaeróbneho rastu. Prítomné vo vode
 • Oxidázový test – pozit – odlíšenie od Enterobakteriaceaei
 • V.cholerae - gastsroenteritis
 • V. parahaemolyticus - gastroenteritis
 • V. vulnificans – bakterémia, inf. rán, celulitída – expozícia kontaminovanej vode, GIT – zjedenie surových ustríc
 • V. alginolyticus – inf. rán, mäkkých tkanív, otitis externa
 • Ostatné vibriá – infekcie rán, miernejšie infekcie GIT
 • Plesiomonas – GIT inf. zo surových morských živočíchov
 • Aeromonas – opportunistické infekcie a infekcie rán aj pri použití pijavic ( rozkladajú tromby a udržujú mikrocirkuláciu při mikrochirurgických a plastických operáciách
v cholerae
V. cholerae
 • Rastie pri 18* -37*C
 • Serologicky – 6 skupín na základe O antigénu (patogénne sú O1)
 • Vibrio cholerae O1 – 2 biotypy – el tor a cholerae a každý sa vyskytuje v 2 serologických podskupinách – ogawa a inaba
 • Adherencia, neinvázny.
 • Produkuje AB toxin – cholerový enterotoxín – viaže sa na špecifické receptory tenkého čreva, vstupuje do bb a vyvolá sekréciu Na, K a bicarbonátu do lumen – strata tekutín – až 1 liter za hodinu (hypovolémia, arytmia, ren.zlyhanie). Tekutina odplaví baktérie. Neadherejúce baktérie sú avirulentné
 • V tečúcich vodách a ústiach Ázia, Stredný Východ. Ľudskí nosiči a morské živočích. Šírenie kontaminovanou vodou a potravinami. Potrebné veľké inokulum – 103-5. Inokulum je menšie u pacientov s achlorhydriou ( 104 baktérií po podaní bikarbonátu)
campylobacter
Campylobacter

Čiarkovité , G-, pohyblivé, 11 druhov ,7 poddruhov

Vyžaduje mikroerofilné prostredie, teplotu 42*C, prechádza filtrami - selektívne vychytávanie při izolácii

Campylobacter jejuni – gastroenteritída, u pacientov so zníženou imunitou –hypogamaglobulinémia, zníženou aciditou žalúdočnej tekutiny. Infikuje sliznicu jejuna, ilea a colon, ktorá je edematózna, krvavá, tvorba krýpt, abscesov.Infiltrácia do lamina propria. Enterotoxín, cytoptický toxín, endotoxín. Hydina, potraviny neutralizujúce pH redukujú inf. dávku.

C.coli - gastroenteritis, C. fetus – septikémia, artritída, tromboflebitída, meningitída

Lab dg kultivácia na selektívnych pôdach, mikroskopia, biochemická identifikácia., Th.: ERY

helicobacter
Helicobacter
 • Špirálovité paličky, G-, v súvislosti s B gastritídou, žalúdočným a duodenálnym vredom., príp. Ca – Gastrospirillum hominis
 • Patogenéza – produkcia ureázy – vytvára oblak amoniaku, ktorý chráni baktériu před účinkom žal. kyseliny, - pohyblivosť, - tvorba mucinázy – prienik baktérie do mukóznych vrstiev – adherencia – prichytenie baktérie na intracelulárne spoje – zápal s infiltráciou mononukleárov v lamina propria. Uniká prítomným protilátkam igA – svojou lokalizáciou v mukóze.
 • Neexistuje zvierací rezervoir – prenos interhumánny
 • Th. ATB . Bizmutové soli, nitroimidazol a amoxicilin alebo TTC
slide78

Obligátne aerobné nefermentujúce paličky Pseudomonas aeruginosa

Nemocničné prostredie – v potravinách, rezané kvety, uteráky, mopy, respiračné prístroje, dezinfekčné roztokyPerzistentné nosičstvo menej ako 6% u zdravých, 38% u hospitalizovaných, 78% in imunokompromitovaných Primárne oportúnne Šturktúra a toxíny – faktory virulenciePilli - adherencia Polysacharidové púzdro – antifagocárne vlastnosti, upevnenie baktérie Endotoxin – LPS sepsa Exotoxin A – najdôležitejší, blokuje proteosyntézu eukaryotických buniek Alkalická proteáza – deštrukcia tkaniva Fosfolipáza C – rozkladá lipidy a lecitín, tkanivová deštrukcia, Oportunistické, minimálne nutričné nároky, termotolerantné 4*- 42* C, rezistnecia na ATB and dezinfekčné látky Izolácia bez dôkazu ochorenia neindikuje terapeutickú intervenciu Nefermentujúce – cytochromoxidáza – dif.dg. Produkcia púzdra a Difuzibilných pigmentov-pyocianin, pyorubin,

slide79

Klinické syndrómy

Bakterémia a endokarditída - origo v respiračnom, UG trakt alebo ranové infekcie, i.v. narkomani, postihnutie trikuspidálnej chlopne, chronický priebeh Pulmonálne infekcie . Kolonizácia – nekrotisujúca bronchopneumónia, infekcia cystickej fibrózy, respirátory kontaminácia, invázne bilaterálne bronchopneumónie s mikroabscesmi nekrózou tkaniva Infekcie uší – otitis externa, plavárenské ucho – lokálna infekcia invázne maligné externé otitídy – život ohrozujúce, chronické otitis media Infekcie popálenín – kolonizácia, vasculárne poškodenie, tkanivové nekrózy, bakterémia. Vlhký povrch popálenín a neutropaenia Infekcie močového traktu – permanentné katetre Oportúnne infekctie - vlhké reservoáre, nedostatočná obranyschopnosť – kožné traumy, eliminácia normálnej flóry ATB, neutropenia Gastroenteritis, infekcie očí, musculosceleálne infekcie

slide80

Liečba

Frustrujúca – imunokompromitovaná obrana hostiteľa typická ATB rezistencia indukcia ATB inaktivujúcich enzýmov prenos rezistencie prostredníctvom plazmidov

Aminoglykozidy – neúčinné v miest infekcie (kyslé prostredie v abscesoch)

Kombinácia ATB – beta laktámové + aminoglykozidy, Sulfonamidy

Prevencia

Zábrana kontaminácie sterilných nástrojov a skríženej kontaminácie medzi pacientami.

Širokospektrálne ATB používať veľmi indikovane – supresia normálnej flóry a prerastenie rezistentných pseudomonád

legionella
Legionella
 • 1976 - ťažká pneumónia legionárov - neznáma G- palička - slabo sa farbiaca ( len striebrom) a nerastie na bežných médiách (nutrične veľmi náročná Fe soli a cystein)
 • všadeprítomný vodný saprofyt a ľudský patogén dýchacieho systému
 • mnoho taxonomických jedincov vrámci 3 rodov, 34 druhov a séroskupín. 14 - medicínsky významných
 • krátke kokovité paličky, veľmi pleiomorfné, pohyblivá, katalázy +,
legion rska choroba
Legionárska choroba
 • Inhalácia infekčného aerosolu, i.c. parazit - schopný množenia v makrofágoch, inhibícia fúzie fagolyzozómov, proteolytické enzýmy - fosfatáza, lipáza, nukleáza. Bunková imunita! (u imunokompromitovaných - transplantovaní) aleob pľúcne poškodenie (fajčiari)
 • - klimatizačné zariadenia, sprchovacie ružice - predĺžený pobyt v uzavretom vlhkom a teplom prostredí - leto a jeseň,
 • chrípkovité ochorenie Pontiacka choroba až ťažká pneumónia s multiorgánovým poškodením Legionárska choroba
legion rska choroba83
Legionárska choroba
 • Dg. Fluorescencia so značenými protilátkami, Kultivácia - cystein, Fe, pH 6,9, ATB proti kontaminujúcej flóre 35*C, 3-5 dní, - identifikácia na základe rastu na špeciálnej pôde Detekcia antigénu zo spúta alebo moču - až 1 rok prítomný ag - citlivé, málo špecifické
 • Sérologický dôkaz protilátok - celkové - titer na 256, dlhodobé pretrvávanie
 • Terapia- testované zriedka, ERY, RiF, Fluorochinolony, nie betalaktámové
ostatn
Ostatné
 • Afipia -inf. z mačacieho poškrabania - air force institute of pathology - chronická regionálna adenopatia, - histopatologické farbenie
 • Bartonella - akútne horúčnaté ochrenie s ťažkou anémiou, kožná forma - verruga
 • Calymmatobacterium - granuloma inguinale - Donovanova choroba - nekultivovateľná, farbenie Giemsom
 • Cardiobacterium hominis - endocarditis - po orálnej infekcii při poškodenom srdci, PNC, nie ERY
 • Eikenella corrodens - oportunne infekcie po ľudskom pohryzení - jamky v agare, súčasť FMF, citl. Na PNC, AMP , rezistentné na bežne používané ATB při ranových inf. -ERY, OXA, CLI,
 • Flavobacterium - oportúnne inf. - meningitída, prítomná v prírode
 • Streptobacillus moniliformis - inf. z pohryzenia krýs
 • Spirillum minor - detto
slide85

Bordetella

Striktne aerobne, 3 druhy – rastové charakteristiky a biochemické reakcie a antigénne vlastnosti – veľmi podobné Bordetella pertussis – veľmi náročné, virulentné. Patogenéza – expozícia baktérii a jej prichytenie na riasinkový epitel bronchialneho stromu, produkcia tkanivového poškodenia, systémová toxicita Pertusický toxín – 2 podjednotky A(activna) mnohočetné biologické pôsobenie., B(väzba) Filamentózny hemaglutinín – prichyteni, hemaglutinácia -protektívne Ab Adenylát cykláza - toxín – interferencia s imunitnými bb. (inhibícia) Tracheálny cytotoxín – ciliostáza, Dermonekrotický toxín – vazokonstrikcia, tkanivoé poškodenie LPS - endotoxin

slide86

Epidemiológia Interhumánny prenos Imunizovaná populácia – celobunková vakcína Inadekvátne imunizované deti – riziko Klinické syndrómy Inhalácia infekčných kvapôčiek – katarálne štádiu (1-2 týždne) - sy chrípkovitého ochorenia – paroxyzmálne štádium (2-4 týždne) - zničenie riasinkového epitelu – paroxyzmy kašľa – reštrikcia ciest dýchacích hlienom – zvracanie, lymfocytóza – rekonvalescentné štádium – zmenšovanie paroxyzmov - sekundárne komplikácie Laboratórna diagnostika Sensitívne na vyschnutie, mastné kyseliny v bavlne odberových súprav sú toxická, transportné médiá alebo priama inokulácia na Bordet Gengou platne .Vlhká komôrka - prolongovaná inkubácia – 7 dní Liečba-podporná, ošetrovanie a dohľad, ATB nemusia zlepšiť stav – intoxikácia a deštrukcia epitelu, - ERY -eradikácia baktérie, redukcia infekčnosti Prevencia Celobunková vakcína - komplikácie? ( kombinovaná s difterickou, tetanickou a Hib alebo VHB vakcínou). Acelulárna vakcína – imunogenicita Serologická diagnostika -Aglutinácia : patientove sérum + komerčný Ag B. pertussis - 2 vzorky v 14 dennom intervale, 4 násobný vzostup titra, konverzia z negat na pozit

slide87

Franciscella tularensis – tularemia,zajačia nemoc

Charakterisitika Nepohyblivá, obsahuje lipidovú kapsulu, kultivačne náročná, predóžená kultivácia(2-3 days) obohatené médiá Patogenéza Intracelulárny parazit prežívajúci v makrofágoch RES antiphagocytárne vlastnosti púzdra u patogénnych kmeňov endotoxínová aktivita Celosvetovo prítomná u divokých aj domácich zvierat, článkonožcoch , v kontaminovanej vode (zajace) Pohryznutie hmyzom (Franciscella je prítomná vo feces nie v slinách – je potrebné prolongované sanie) kontakt s infikovanými zvieratami, konzumácia infikovanej potraviny a vody, inhalácia aerosolu – menej ako 10 organizmov pri pohryznutí, 50 pri inhalácii, 106 pri ingescii) Ak je zajac dosť pomalý na to, aby bol chytený alebo strelený, je veľmi pravdepodobne infikovaný

slide88

Klinické sy 3-5 dní inkubácia, horúčka, triaška nevoľnosť klinická manifestácia bodľa miesta vstupu - - ulcerogladularna, glandulárna, tyfoidná, okulogladulárna, orofaryngeálna, pneumónia Laboratórna diagnostika – extrémne riziková (baktérie môžu preniknúť kožou a sliznicou)Mikroskopia – z vredov, malá, slabo sa farbiaca, Kultivácia – čokoládový alebo krvný agar s cysteinom. Laboratórium by malo byť informované o možnosti tularémie. Identifikácia – aeróbna, Kataláza pozitívna, oxidáza negativna, aglutinácia - 1 sérotyp. Titer nad 160 je suspektný. (Skrížene reaguje s Brucella sp.)

Liečba Prevencia STM, GEN, oslabená a inaktivovaná vakcína – slabo účinná TTC, CMP – relapsy, beta laktamáza

brucella
Brucella
 • 6 species - 4 vyvolávajúce ľudské ochorenie - brucelóza - B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis.
 • Brucelóza - mnoho názvov podľa objaviteľov a miesta objavu - Bangova nemoc, stredozemná horúčka, undulujúca horúčka….
 • Nepohyblivá, neopúzdrená G- kokovitá palička, pomaly rastúca, aeróbna, kultivačne náročná, metabolicky málo aktívna,
 • intracelulárny patogén v bunkách RES - až do vývinu bunkovej imunity, najvirulentnejšia - B. mellitensis
 • Celosvetové rozšírenie, zvierací zdroj
 • B. mellitnesis - koza,ovca -ťažké akútne s komplikáciam, časté B. abortus - dobytok - mierne s hnisavými komplikáciami, zriedkavé B.suis - ošípané - hnisavé deštruujúce chronické B.canis - psy - mierne s hnis. komplikáciami,zriedkavé
 • Brucella - predilekčné miesto - tkanivo s erythriolom, ktorý je metabolizovaný na glukózu (u zvierat uterus, placenta, epididymis, prsná žľaza) - sterilita, potraty u zvierat
klinick sy dg a terapia
Klinické sy, dg a terapia
 • Prenos priamo z infikovaných zvierat (veterinárni) alebo neupravených potravín (nepasterizované mlieko) alebo laboratórna nákaza ( priamo alebo inhalácia aerosolu kultúry)
 • Expozícia - lokalizovaný absces - bakterémia - fagocytóza makrofágmi a monocytmi - loklaizácia v RES (slezina, pečeň, kostná dreň, lymfocyty, ľadviny) - tvorba granulómov.
 • Subklinická - len sérologická odozva , subakútna, chronická - celkové príznaky nešpecifické (nevoľnosť, triaška, slabosť, strata váhy, artralgie, neproduktívny kašeľ - intermitentná horúčka)
 • Opakované odbery krvi na hemokultiváciu aj sérologické yšetrenie.
 • Punktáty kostnej drene a kutlivácia postihnutých tkanív - veľmi pomalý rast na obohatených médiách (4 týždne, identifikácia biochemicky, rast za prítomnosti bazických farbív, aglutinácia so špecifickými antisérami)
 • Sérologické vyšetrenie - agglutinačné titre nad 160, IgM,
 • TTC v kombinácii s GEN alebo STM ,dlhodobo vysoké dávky COT
haemophilus
Haemophilus
 • G- pleiomorfná palička, malá, vyskytujúca sa vo forme opúzdrenej a neopúzdrenej, bežne prítomný na slizniciach
 • Kultivačne náročná – vyžaduje prítomnosť 2 nutričných faktorov - hemín a nikotínamid adenín dinuklotidáza – NAD (faktor X a V) – prítomné v krvi, uvoľňované niektorými baktériami (St. aureus – satelitizmus)
 • Závislosť na niektorom z týchto faktorov slúži na rodovú identifikáciu - diskový test alebo porfyrínový test

Kontakt Adhézia Kolonizácia(nasopharynx)

Bežná flóra HCD Manifestácia

NEINVÁZNE PROCESY INVÁZNE PROCESY

H.i.neopúzdrené, H.parai. opúzdrené kmene (H.i.b KHCD,sinusitis,otitis Bakterémia - superinfekcie - epiglotitída,artritída, meninňgitída

imunita a diagnostika
Imunita a diagnostika
 • U opúzdrených – polysacharidové púzdro – PRP – antifagocytárne vlastnosi – nástroj virulencie – tvorba protektívnych protilátok.
 • Polysacharidové púzdro je thýmus nezávislý antigén – stimuluje B lymfocyty k tvorbe protilátok priamo.Takto vytvorené protilátky sú len typu IgM, antigén nestimuluje imunologickú pamäť a protektívne protilátky typu IgG sa tvoria až po 2. roku života - veková predispozícia – najviac ohrozené sú deti od 6. mesiaca – vymiznutie transplacentárnych protiláok – 2. roku.
 • Diagnostika – u inváznych ochorení súvisiacich s bakterémiou – CSM, krv na HK, punktát – dôkaz antigénu - u neinváznych – adekvátny vzorka – TT, TN, aspirát stredného ucha (otitis), punktát – výplach sínusov (sínusitída) Mikroskopia – G-, Burriho dôkaz púzdra Kultivácia – KA, ČA Idenitfikácia – závislosť na faktoroch X,V alebo XV Skličková aglutinácia – identifikácia typu polysacharidového púzdra
 • Terapia- zvážiť použitie ATB u akútnych IHCD (90% IHCD u detí je vírusových), AMP - produkcia beta laktamáz 15% rezistencia, AUG, Terapia inváznych - širokospektrálne ATB
actinobacillus a pasteurella
Actinobacillus a Pasteurella
 • A. actinomycetemcomitans - G- palička, súčasť FMF orofaryngu, čokoládový agar, CO2, dlhšía inkubácia
 • juvenilná periodontitis, subakútna endokarditída (u poškodeného srdca, po zubnej procedúre)
 • Th: AMP, AMG
 • P. multocida - ľudský patogén, prenos so zvieraťa - lokalizovaná celulitída po poškrabaní zvieraťom, - exacerbácia chronického pľúcneho ochorenia - systémové ochorenie u imunokompromitovaných
 • Rastie na KA a ČA bez nutričných faktorov, maslovité kolónie, charakteristický zápach - produkcia indolu
 • Citlivá na PNC, TTC, CEF
clostridium perfringens
Clostridium perfringens
 • Kolonizácia alebo ťažké ochorenie, zriedkavo vidieť spóry, hemolýza, metablicky aktívny. Produkuje letálne toxíny (alfa, beta, epsilon, iota, termolabilný enterotoxín) s ťažkými život ohrozujúcimi biologickými účinkami a enzýmy. Typy A-E: A v prostredí, B-E v čreve, A plynová gangréna a intoxikácia, C nekrotizujúca enteritída
 • Bakterémia - často nevýznamná, prechodná, kontaminácia z kože. Plynová gangréna - život ohrozujúca, histotoxické clostridia, po traume, bolestivé, devitalizované taknivo s tvorbou plynu. (C. septicum, histolyticum, novyi) Celulitída, fasciitída - po kolonizácii rany, často nevýznamná alebo rýchlo progredujúca deštrukcia (aj C. septicum) Nekrotizujúca enteritída - tenké črevo, typ C, 50% letálna Intoxikácia z potravín - krátky inkubačný čas, kŕče, vodnatá hnačka - ingescia kontaminovanej potravy, toxin - termolabilný protein
 • Mikroskopia - G+paličky bez leu z klinického materiálu Th - chirurgická, vysoké dávky PNC, antitoxin, hyperbarická komora
clostridium botulinum
Clostridium botulinum
 • Heterogénna skupina, náročných sporulujúcich baktérií. 4 skupiny I - IV na základe proteolytickej aktivity a type toxinu. Existuje 7 antigénne odlišných botulo toxinov A,B,C alfa, D, E, F, G - A,B,E najčastejšie. AB toxin , termolabilný toxín - 20minút /80*C
 • blokuje prenos na nervosvalovej platničke na synapsách periférnych nervov.
 • Vzniká po požití potravy alebo ako ranový botulizmu, detský botulizmus
 • Zahmlené videnie, dilatované pupily, suchý jazyk, zápcha, bolesť, bilaterálna slabosť - chabá obrna - úplná náprava mesiace až roky Ranový - veľmi vzácny Detský botulizmus - 1976 - in vivo produkcia neurotoxinu z črevo kolonizujúcich clostrídií (vo veku 6m - 1 r) - progresívna chabá obrna, zástava dýchania - úmrtnosť 1% - často sa udáva iný dôvod SIDS
 • Dg. -klinická, dôkaz clostrídií, toxínu Th. - laváž žalúdka, antitoxin, PNC, deštrukcia spór a prevencia germinácie spór
clostridium tetani
Clostridium tetani
 • Pohyblivá palička, sporulujúca, často sa javí jako gram negatívna. Veľmi citlivá na kyslík, metabolicky málo aktívna.
 • Termolabilný neurotoxin- tetanospzmín - uvoľ)novaný při lýze bunky. AB toxin - blokáda neurotransmiterov CNS na inhibčných synapsách - neregulovateľná excitačná synaptická aktivita - spastická paralýza, kŕč. Produkuje aj tetanolyzín
 • nachádza sa v pôde, GIT. Vegetatívne formy sú veľmi citlivé na kyslík. Spóry prežívajú roky
 • INKČ závisí na vzdialenosti rany od CNS - Generalizovaný tetanus, lokalizovaný tetanus, - novorodenecký tetanus, - tetanus závislých na drogách
 • Terapia - PNC, antitoxin, - toxin viazaný na nervové zakončenia je chránený pred ATB a nie je neutralizovateľný. Symptomatická
 • Očkovanie
bacillaceae
Bacillaceae
 • Aerobné alebo fakultatívne anaeróbne sporulujúce,
 • B. antracis - patogén, B. cereus - patogén alebo kontaminant, B. subtilis - oportunistický patogén v prítomnosti cudzieho telesa, kontaminácia z kože, infekcie u užívateľov drog Bacillus cereus *gastroenteritída - 2 enterotoxíny: - termostabilný - emetická forma - kontaminovaná ryža, při varení vegetatívne bacily sú zničrné ale spóry prežívajú, ak nie je schladená, spóry germinujú, produkujú toxín, ktorý nie je ohriatim zničený - termolabilný - hnačková forma - kontaminované mäso alebo zelenia, *panoftalmitída - 3 toxíny - rýchla deštrukcia oka - traumatická infekcia, penetrujúce poranenie, strata zraku
 • Lab.dg - kultivácia potravín, izolácia zo stolice je nevýznamná - kolonizácia čreva je bežná. Dôkaz enterotoxinu na zvierati Terapia - gastroenteritis - symptomaticky. (chladenie potravín) Progeresívne ochrenia - multirezistencia (na základe testu citlivostiň VAN, CLI, AMINO
bacillus antracis
Bacillus antracis
 • Bacillus antracis - ukladá sa do dvojic alebo dlhých vinúcich sa reťazí.- caput medusae Polypeptidové púzdro - in vitro len za špeciálnych podmienok - protilátky proti nemu nie sú protektívne Toxin - 3 antigénne odlišné súčasti - termolabilný protektívny antigén, letálny faktor a edematogénny faktor - účinkujú len v prítomnosti protektívneho antigénu.
 • Prítomný v pôde a na rastlinách, primárne infikuje zvieratá, prenos na človeka produktami - vlasy, koža, vlna. Interhumánny prenos nie je
 • Kožný antrax - po inokulácii - rýchlo progredujúci vred do nekrózy s masívnym edémom. neliečený20% mortalita Pľúcny antrax - inhalácia - respiračné zlyhanie. Vysoká mortalita aj pri liečbe Gastrointestinálny antrax - ingescia- veľmi vzácny - hemorhagie, krvácanie, ascites - vysoká mortalita
 • Dg - mikroskopicky - G+paličky bez spór,nepohyblivé, rastie na neselektívnych pôdach, rýchlo rastúce, adherujúce kolónie,hemolýza
 • Terapia - PNC, TTC, CMP, očkovanie - imunogénne, reaktívne OL