yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
YILDIRIM BEYAZIT ÜN?VERS?TES? Ö?RENC?LER?N?N OSTEOPOROZ SA?LIK ?NANÇLARININ DE?ERLEND?R?LMES?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

YILDIRIM BEYAZIT ÜN?VERS?TES? Ö?RENC?LER?N?N OSTEOPOROZ SA?LIK ?NANÇLARININ DE?ERLEND?R?LMES? - PowerPoint PPT Presentation


  • 361 Views
  • Uploaded on

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OSTEOPOROZ SAĞLIK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Z. Ezgi ÖZGEN*, Meral ÇALIŞKAN*, Şeyma ÖZDEMİR*, Tuba YILMAZER**,Sena KAPLAN***, Ayşe AKALIN****, Gül PINAR*****

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YILDIRIM BEYAZIT ÜN?VERS?TES? Ö?RENC?LER?N?N OSTEOPOROZ SA?LIK ?NANÇLARININ DE?ERLEND?R?LMES?' - sancha


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yildirim beyazit n vers tes renc ler n n osteoporoz sa lik nan larinin de erlend r lmes

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OSTEOPOROZ SAĞLIK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Z. Ezgi ÖZGEN*, Meral ÇALIŞKAN*, Şeyma ÖZDEMİR*,

Tuba YILMAZER**,Sena KAPLAN***, Ayşe AKALIN****, Gül PINAR*****

* II. Sınıf Lisans Öğrencisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

**Öğretim Görevlisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

***Yardımcı Doçent, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

****Araştırma Görevlisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

***** Doçent,Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

slide3

Osteoporoz;kemik mineral yoğunluğununazalmasıvekemikdokusununyapısalolarakbozulmasısonucukemikkırılganlığınınarttığımetabolikbirkemikhastalığıolup, yaşamkalitesiüzerindekiolumsuzetkileriolanönemlibirsağlıksorunudur.

slide4

Doruk kemik mineral yoğunluğu kütlesine ortalama 20 yaşlarda ulaşılmakta ve 35 yaşlarında kemik yapılanması tamamlanmaktadır.

Bu nedenle erken dönemde koruyucu davranışların geliştirilmesi önem taşımaktadır.

slide5

Bu bakımdan yaşamın erken dönemlerinden itibaren kemik mineral yoğunluğunu artırmaya yönelik beslenme, egzersiz ve bazı alışkanlıkların azaltılması gibi koruyucu önlemlerin alınması gerekmektedir.

slide7

Bu çerçevede çalışmamız Yıldırım Beyazıt Üniversitesiöğrencilerinin osteoporoz ile ilgili sağlık inançlarının değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

slide8

Aynı zamanda çalışmanın

üniversite gençlerinde osteoporozdan korunmaya yönelik davranış geliştirmede rehber olacağı düşünülmektedir.

slide10

Araştırmanın evrenini Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne kayıtlı olan 2440 öğrenci oluşturmaktadır.

Araştırmanın örneklemi, evrenin bilindiği durumlarda örneklem metodu kullanılarak hesaplanmış ve örneklem 250 öğrenci olarak belirlenmiş olup, tümüne ulaşılmıştır.

slide11

Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu”, Kim ve arkadaşları tarafından geliştirilen“Osteoporoz Sağlık İnancı Ölçeği (OSİÖ)” olmak üzere iki veri toplama aracı kullanılarak toplanmıştır.

slide12

Çalışmaya ait veriler SPSS 15.0 programı ile bilgisayar ortamında frekans, yüzdelik, standart sapma, t-testi, varyans analizi (ANOVA), ki-kare analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir.

slide15

Osteoporoz sağlık inanç ölçeğinin ortalama puan değeri X=126 (min=42, max=210)’dır.

OSİÖ’nin puan ortalamasının yüksek olması, bireyin kemik sağlığını koruyucu ve geliştirici davranış geliştirme inancını artırmaktadır.

slide16

Çalışma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması X= 19,37 (min=17, max=23) dir.

slide18

Grafik 2. Öğrencilerin Eğitim Aldıkları Bölümlerin Dağılımı (n=250)

Mühendislik

% 22,4

slide19

Tablo1. Öğrencilerin Bölümlerine Göre

OSİÖ Puan Ortalamalarının Dağlımı

* (p<0.05)

slide20

Tablo 2: Cinsiyete Göre Sağlık İnanç Ölçeği Puan Ortalamalarının Karşılaştırılası

Bağımsız örneklemler için t-testi ve yapılmıştır. * (p<0.05)

slide22

OSİÖ’nin puan ortalamasının yüksek olması, bireyin kemik sağlığını koruyucu ve geliştirici davranış geliştirme inancını artırmaktadır.

slide23

Çalışmamızda OSİÖ puanının ortalama değerde olduğu görülmektedir.

Bu sonuç üniversite öğrencilerinin kemik sağlığını koruyucu ve geliştirici davranışlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

slide24

Çalışma sonucu doğrultusunda üniversite öğrencilerinde kemik sağlığını geliştirmek ve korumak için gençlere yönelik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve düzenli olarak takiplerinin yapılması önerilmektedir.

slide25

Çalışmanın daha geniş popülasyonda ve farklı üniversiteler işbirliği ile bir proje olarak planlanması önerilir.