nodibin jumu br v ba un pakalpojumu br va aprite n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nodibinājumu brīvība un pakalpojumu brīva aprite PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nodibinājumu brīvība un pakalpojumu brīva aprite

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Nodibinājumu brīvība un pakalpojumu brīva aprite - PowerPoint PPT Presentation


 • 181 Views
 • Uploaded on

Nodibinājumu brīvība un pakalpojumu brīva aprite. Lekcijas plāns. 1 . Abām brīvībām kopīgie jautājumi 2.Nodibinājumu brīvība (LESD regulējums) 3.Pakalpojumu brīva aprite (LESD regulējums) 4. Sekundārie tiesību akti. Abām brīvībām kopīgās iezīmes. Termini

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nodibinājumu brīvība un pakalpojumu brīva aprite' - sancha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lekcijas pl ns
Lekcijas plāns
 • 1.Abām brīvībām kopīgie jautājumi
 • 2.Nodibinājumu brīvība (LESD regulējums)
 • 3.Pakalpojumu brīva aprite (LESD regulējums)
 • 4. Sekundārie tiesību akti
ab m br v b m kop g s iez mes
Abām brīvībām kopīgās iezīmes
 • Termini
 • Brīvību savstarpējā nošķiršana: ilglaicīgums
 • Nepieciešamība nošķirt abas brīvības
ab m br v b m kop g s iez mes1
Abām brīvībām kopīgās iezīmes
 • Horizontālā tiešā iedarbība?  ierobežotā mērā (piem., lietas C-415/93 Bosman, C-341/05 Laval)
nodibin jumu br v ba
Nodibinājumu brīvība
 • LESD 49.panta 1.daļa:

“Ievērojot še turpmāk izklāstītos noteikumus, aizliedz ierobežojumus kādas dalībvalsts pilsoņu brīvībai veikt uzņēmējdarbību citā dalībvalstī. Tāpat aizliedz ierobežojumus attiecībā uz to, kā dalībvalstu pilsoņi, kas izveidojuši uzņēmumu kādā dalībvalstī, atver šā uzņēmuma pārstāvniecības, filiāles vai meitasuzņēmumus citās dalībvalstīs.”

nodibin jumu br v ba1
Nodibinājumu brīvība
 • LESD 49.panta 2.daļa:

“Brīvība veikt uzņēmējdarbību ietver tiesības sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām personām, kā arī dibināt un vadīt uzņēmumus, jo īpaši sabiedrības, kas definētas 54. panta otrajā daļā, ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus saviem pilsoņiem paredz tās valsts tiesību akti, kurā notiek šī uzņēmējdarbība, ņemot vērā šā Līguma nodaļu par kapitālu.”

nodibin jumu br v ba2
Nodibinājumu brīvība

Subjekti:

 • Dalībvalstu pilsoņi (arī pašnodarbinātās personas)
 • Juridiskās personas (saistība ar 54.pantu)
nodibin jumu br v ba3
Nodibinājumu brīvība
 • LESD 54.pants:

“Tiesiskais statuss tām sabiedrībām, kuras izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem un kuru juridiskā adrese, galvenā vadība vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Savienībā, šajā nodaļā ir pielīdzināts to fizisko personu tiesiskajam statusam, kuras ir dalībvalstu pilsoņi.”

nodibin jumu br v ba4
Nodibinājumu brīvība

Saturs:

 • fiziskām personām izpaužas kā pašnodarbināto darbības uzsākšana un veikšana, uzņēmumu veidošana un vadīšana
 • juridiskām personām izpaužas kā pārstāvniecību vai filiāļu atvēršana citās dalībvalstīs
nodibin jumu br v ba5
Nodibinājumu brīvība

Saturs:

 • Dibināt meitas uzņēmumus vai filiāles
  • Tiesības “pārcelties” uz citu DV?
  • Lieta 81/87 Daily Mail
  • Lieta C-212/97 Centros
  • Lieta C-210/06 Cartesio
nodibin jumu br v ba6
Nodibinājumu brīvība

Saturs:

 • Diskriminācijas aizliegums v. aizliegums likt šķēršļus (piem., lieta C-55/94 Gebhard)

“Arī nediskriminējošas prasības reģistrēties ir Līguma pārkāpums, ja vien tās nav objektīvi pamatotas.”

nodibin jumu br v ba7
Nodibinājumu brīvība

Ierobežojumi:

 • LESD 52.pants + EST judikatūrā atzītie
 • Lieta C-55/94 Gebhard:

Ierobežojumi ir pieļaujami, ja:

- tie ir nediskriminējoši;

- nepieciešami būtiskas sabiedrības intereses aizsardzībai;

- piemēroti mērķa sasniegšanai;

- nepārsniedz nepieciešamo

 • Lieta 400/08 Commission v. Spain
nodibin jumu br v ba8
Nodibinājumu brīvība

Izņēmums:

 • LESD 51.pants:

“Attiecībā uz konkrētām dalībvalstīm šo nodaļu nepiemēro tādās darbības jomās, kas attiecīgās valstīs kaut netieši ir saistītas ar valsts varas īstenošanu.”

br va pakalpojumu aprite
Brīva pakalpojumu aprite
 • LESD 56.pants:

“Kā paredz še turpmāk izklāstītie noteikumi, Savienībā aizliedz pakalpojumu sniegšanas brīvības ierobežojumus to dalībvalstu pilsoņiem, kas veic uzņēmējdarbību kādā dalībvalstī, bet sniedz pakalpojumus citas dalībvalsts personai.”

br va pakalpojumu aprite1
Brīva pakalpojumu aprite

Saturs:

 • atlīdzība
  • mērķis – peļņa
  • saimnieciskās darbības finansējuma avots
  • nesvarīgi elementi: kas maksā / ar ko atlīdzina / vai samaksa ir notikusi?
 • pārrobežu raksturs
 • pagaidu raksturs
br va pakalpojumu aprite2
Brīva pakalpojumu aprite

Iespējamās situācijas:

 • Pārvietojas sniedzējs
 • Pārvietojas saņēmējs
 • Pārvietojas gan sniedzējs, gan saņēmējs
 • Pakalpojums tiek sniegts ar telekomunikāciju starpniecību
br va pakalpojumu aprite3
Brīva pakalpojumu aprite
 • Ierobežojumi un izņēmumi: tie paši principi, kas attiecībā uz nodibinājumu brīvību
sekund rie ties bu akti
Sekundārie tiesību akti
 • Nodibinājumu brīvība:
  • komerctiesību harmonizācijas direktīvas
  • Eiropas uzņēmējsabiedrība
 • Pakalpojumu aprites brīvība:
  • Direktīva 2005/36 par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu
  • Direktīva 2006/123 par pakalpojumiem iekšējā tirgū