slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Delovno srečanje vojaško diplomatskih predstavnikov RS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Delovno srečanje vojaško diplomatskih predstavnikov RS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Delovno srečanje vojaško diplomatskih predstavnikov RS - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Delovno srečanje vojaško diplomatskih predstavnikov RS. S istem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Republiki Sloveniji Branko Dervodel namestnik generalnega direktorja. Ministrstvo za obrambo RS Uprava RS za zaščito in reševanje. Ljubljana, 23. marec 2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Delovno srečanje vojaško diplomatskih predstavnikov RS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Delovno srečanje vojaško diplomatskih predstavnikov RS

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi

nesrečami v Republiki Sloveniji

Branko Dervodel

namestnik generalnega direktorja

Ministrstvo za obrambo RS

Uprava RS za zaščito in reševanje

Ljubljana, 23. marec 2005

slide2

Sistem nacionalne varnosti v RS

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

slide3

Naravne in druge nesreče v Sloveniji

 • Potres
 • Poplava
 • Zemeljski plaz
 • Snežni plaz
 • Visok sneg
 • Močan veter
 • Toča, žled, pozeba
 • Množični pojav živalskih ali rastlinskih bolezni
 • Požar
 • Nesreče v cestnem in železniškem prometu
 • Ekološke nesreče, nesreče v industriji
 • Jedrska nesreča

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesre ami
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Sistem je namenjen varstvu ljudi, živali, premoženja kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
 • Sistem je organiziran kot celovita na enotnih ciljih in načelih zasnovana interdisciplinarna dejavnost.
 • Sistem povezuje vse reševalne službe in druge namensko organiziranje sile za zaščito reševanje in pomoč v organizacijsko in funkcionalno enoten sistem.

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

temeljne predpostavke sistema
Temeljne predpostavke sistema
 • enoten, univerzalen sistem na lokalni in nacionalni ravni
 • humanitarne in ne-vojaške narave
 • neodvisen sistem - organiziran pod okriljem Ministrstva za obrambo

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

glavne funkcije sistema vndn
Glavne funkcije sistema VNDN

NESREČA

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

temeljne naloge sistema
Temeljne naloge sistema
 • odkrivanje, spremljane in proučevanje nevarnosti
 • preprečevanje naravnih in drugih nesreč
 • obveščanje, opozarjanje in alarmiranje
 • izobraževanje in usposabljanje
 • mobilizacije ter aktiviranje sil in sredstev
 • reševanje in pomoč
 • organiziranje Civilne zaščite
 • odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov
 • odpravljanje posledic do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje
 • pomoč tujim državam

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

zakonodaja
Zakonodaja

Preventiva

 • Zakonodaja za posamezna področja

Pripravljenost in ukrepanje

 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o gasilstvu
 • Zakon o Rdečem križu Slovenije
 • Zakon o varstvu pred utopitvami

Odpravljanje posledic nesreč

 • Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (2003)

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

odgovornost in upravljanje
Odgovornost in upravljanje
 • Sistem VNDN temelji na obveznostih:

- države, Težišče ZIR je v

- lokalnih skupnosti, lokalni skupnosti.

- gospodarskih družb, zavodov in drugih

organizacij.

 • Upravne in določene strokovne naloge, določene z zakoni, izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

umestitev urszr v sistem dr avne uprave
Umestitev URSZR v sistem državne uprave

Vlada RS

Predsednik vlade

Minister za obrambo

Ministrstvo za obrambo

Sekretariat generalnega

sekretarja

Direktorat za

obrambno politiko

Generalštab

Slovenske vojske

Obveščevalno

varnostna služba

Direktorat za

obrambne zadeve

Uprava RS za

zaščito in reševanje

Služba za odnose

z javnostmi

Direktorat za

logistiko

Inšpektorat RS za

obrambo

Služba za protokol

Inšpektorat RS za

varstvo pred naravnimi

in drugimi nesrečami

Notranjerevizijska

služba

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

or ganizacijska shema uprave rs za za ito in re evanje
Organizacijska shema Uprave RS za zaščito in reševanje

Uprava RS

za zaščito in reševanje

Sektor za

opazovanje

obveščanje

in alarmiranje

Sektor za

načrtovanje in

preventivne

dejavnosti

Sektor za

organizacijske in

operativne

zadeve

Sektor za

izobraževanje

in usposabljanje

Služba za

mednarodno

sodelovanje

Služba za

splošne

zadeve

Oddelek za

telekomunikacije

in informatiko

Oddelek za

načrtovanje

Izobraževalni

center za zaščito

in reševanje RS

Center za

obveščanje RS

Oddelek za

preventivo

Regijske

izpostave (13)

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

regionalna organiziranost urszr
Regionalna organiziranost URSZR
 • 13 izpostav URSZR (1. 1. 2003)

- 13 Regijskih centrov za obveščanje (ReCO)

- 13 logističnih

centrov

Intenzivno

sodelovanje z

lokalnimi

skupnostmi !

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

sile za za ito re evanje in pomo
Sile za zaščito, reševanje in pomoč

lokalna, regionalna, nacionalna raven

 • Prostovoljci:70 % (42.000)

gasilci, gorska reševalna služba, podvodna reševalna služba, jamarska reševalna služba, vodniki reševalnih psov, rdeči križ, Slovenski Karitas, taborniki, skavti…

 • Poklicne enote:5 % (2.800)

Poklicni gasilci, služba nujne medicinske pomoči…

 • Civilna zaščita 25 % (15.000)

(dolžnostne formacije)

- možnost uporabe Policije in Slovenske vojske

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

izobra evanje in usposabljanje 1
Izobraževanje in usposabljanje (1)

Izobraževalni center za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

izobra evanje in usposabljanje 2
Izobraževanje in usposabljanje (2)

Določeni programi

za izobraževanje in

usposabljanje so bili

prenešeni v center

v Sežani

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

slide16

Evropska številka 112

 • Prebivalci lahko dosežejo vse službe za zaščito, reševanje in pomoč preko 13 regijskih centrov za obveščanje na številki 112
  • gasilci
  • službe nujne medicinske pomoči
  • ostale reševalne službe (gorski reševalci, jamarji, podvodna reševalna služba, reševalni psi itd.)
  • policija (tudi 113)
 • 24 ur na dan
 • S sistema fiksne ali mobilne telefonije, brezplačno

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

mednarodno sodelovanje dvostransko sodelovanje
Mednarodno sodelovanje Dvostransko sodelovanje
 • Sklenjeni sporazumi z: Avstrijo, Češko, Hrvaško, Madžarsko, Slovaško, Rusko federacijo
 • Sporazumi v usklajevanju:Poljska (že parafiran), Italija
 • Zelo dobro sodelovanje s sosednjimi državami in državami JV Evrope, predvsem na področju izobraževanja in usposabljanja, izmenjave informacij in strokovnjakov
 • Druge države: Češka, Slovaška, Švedska, Velika Britanija, Združene države Amerike

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

mednarodno sodelovanje evropska unija
Mednarodno sodelovanje Evropska unija

Področja iz pristojnosti URSZR:

 • civilna zaščita (Akcijski program in Mehanizem CZ)
 • nesreče na morju
 • večje nesreče z nevarnimi snovmi
 • EURATOM
 • gozdni požari

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

mednarodno sodelovanje ve stransko sodelovanje
Mednarodno sodelovanje Večstransko sodelovanje
 • NATO – sodelovanje v civilno kriznih (CEP/PfP) aktivnostih (usposabljanja, vaje, sestanki), v preteklosti slovenski predstavniki v Evroatlantskem centru za odzivanje ob nesrečah (EADRCC)
 • OZN – sodelovanje z Uradom ZN za usklajevanje humanitarne pomoči (UN-OCHA), vsakoletno usposabljanje UN CMCoord v Sloveniji

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

mednarodno sodelovanje regionalne pobude
Mednarodno sodelovanjeRegionalne pobude
 • Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo - Pobuda za pripravljenost in preventivo pred nesrečami - Projekt izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred nesrečami (koordinatorki Slovenija in Hrvaška)
 • Pobuda ministrov za jugovzhodno Evropo (SEDM) - sodelovanje v skupini civilno-vojaškega kriznega načrtovanja (CMEP), sodelovanje v simulacijskih vajah SEESIM
 • Euroregija West Nyugat Pannonia - Delovna skupina za varnost in zaščito pred katastrofami (mladinska tekmovanja ˝Safety Tour 2004˝, vaje, seminarji, delavnice)
 • Jadransko Jonska pobuda, Srednjeevropska pobuda, Višegrajska skupina

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

nudenje mednarodne pomo i
Nudenje mednarodne pomoči
 • Češka - poplave,2002: vodne črpalke
 • Bosna in Hercegovina,2002: enota za tehnično

potapljanje (nesreča v podvodni jami)

 • Alžirija – potres, 2003:

humanitarna pomoč

 • Italija – ujme, 2003:

gasilci in enota ZiR

 • Iran – potres, 2003:

humanitarna pomoč

 • JV Azija – potres in cunami,

2005: humanitarna pomoč

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

aktivnosti ob letu protipotresne varnosti letu 2004
Aktivnosti ob letu “protipotresne varnosti” - letu 2004
 • Državna vaja POTRES 2004
 • izdaja zloženke “Potresni krog”
 • priprava didaktičnih učil za otroke (knjižica “Ježek Snežek”, igrica “Ko se zemlja trese”)
 • objava prispevkov v otroških revijah
 • izdali 17. številko revije UJMA
 • večkrat predvajali TV spot na temo potresc:\\potres_kratki film

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

na rtovane aktivnosti v letu 2005 1
Načrtovane aktivnosti v letu 2005 (1)

1. Uskladitev sistema VNDN z doseženim stanjem in zagotovitev nadaljnjega usklajenega razvoja, skladno z razvojem ostalih podsistemov nacionalne varnosti

 • Zakon o gasilstvu
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
 • Zakon o varstvu pred požari
 • podzakonski predpisi
 • sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje v drugih resorjih

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

na rtovane aktivnosti v letu 2005 2
Načrtovane aktivnosti v letu 2005 (2)

2. Izboljšanje odzivnosti, učinkovitosti in racionalnosti delovanja sistema ob nesrečah

 • državni načrt ZIR ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oz. teroristične napade s klasičnimi sredstvi in državni načrt ZIR za primere velikih požarov v naravi
 • program KRAS (organizacijske, tehnične in funkcionalne naloge za izboljšanje varstva pred požari v naravnem okolju na zahodnem delu države)
 • ukrepanje ob nenadnih onesnaženjih morja

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

na rtovane aktivnosti v letu 2005 3
Načrtovane aktivnosti v letu 2005 (3)
 • priprave “SEVESO II” gospodarskih družb in lokalnih skupnosti v katerih delujejo te družbe
 • aktivna vloga Slovenije pri vključevanju v aktivnosti EU, NATO in regionalnih pobud

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

na rtovane aktivnosti v letu 2005 4
Načrtovane aktivnosti v letu 2005 (4)

3. EU

 • priprave na predsedovanje EU
 • sodelovanje pri iskanju nove organiziranosti CZ v EU v naslednji finančni perspektivi
 • sodelovanje pri izboljšanju pripravljenosti na velike naravne nesreče in teroristične napade tako na nacionalni kot na EU ravni
 • implementacija EU zakonodaje

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

pomembnej i dogodki v sloveniji v letu 2005 z mednarodno udele bo
Pomembnejši dogodki v Sloveniji v letu 2005 z mednarodno udeležbo
 • Dnevi Zaščite in reševanja - ZIR (Maribor, 13. - 15. oktober 2005; 14. oktober - vaja VLAK
 • vaja Požar 2005 (Bled, 28. maj 2005)
 • 6. trilateralno srečanje direktorjev CZ (Hrvaška, Madžarska, Slovenija) (Ljubljana, jesen 2005)
 • Tečaj ZN o civilno-vojaškem usklajevanju reševalnih in humanitarnih akcij(Ig, 18. - 24. junij 2005)

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

pomembnej e mednarodne aktivnosti v letu 2005 1
Pomembnejše mednarodne aktivnosti v letu 2005 (1)
 • usklajevanje sporazuma in protokola o obmejnem sodelovanju z Italijo
 • nadaljevanje bilateralnih aktivnosti s Švedsko v skladu s Konceptom sodelovanja za obdobje 2003 - 2005 (izobraževanje in usposabljanje)
 • usposabljanje slovenskih vodij intervencij ob velikih požarih v naravnem okolju s strani francoskih inštruktorjev (1. - 12. april 2005)
 • podpis bilateralnega sporazuma s Poljsko

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

pomembnej e mednarodne aktivnosti v letu 2005 2
Pomembnejše mednarodne aktivnosti v letu 2005 (2)
 • nadaljnje sodelovanje RS v misiji ISAF z napotitvijo gasilske enote
 • sodelovanje slovenskih strokovnjakov na vajah in usposabljanjih EU in NATO(EUPOLEX05, EURATECH05, CMX05, INTEX05, vaja EADRCC v Ukrajini ...)

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS

slide30

KontaktiMinistrstvo za obrambo RSUprava RS za zaščito in reševanjeKardeljeva ploščad 211000 LjubljanaSlovenijaTelefon: +386 1 471 3322Fax: +386 1 431 8117 E-mail: urszr@urszr.sihttp://www.mors.si/urszr

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS