slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BASAL BODY TEMPERATURE PowerPoint Presentation
Download Presentation
BASAL BODY TEMPERATURE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

BASAL BODY TEMPERATURE - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

BASAL BODY TEMPERATURE. Mao ang kainit o temperatura sa lawas nga nagpahulay human sa dili mo-menus nga 3-ka oras nga pagkatulog . Ang pamaagi nga nagabase sa sikolo sa regla sa babaye . Panahon sa pagpangitlog adunay pagkabalhin sa temperatura sa lawas sa babaye

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BASAL BODY TEMPERATURE' - sanam


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BASAL BODY TEMPERATURE

Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program

slide2

Mao angkainit o temperaturasalawasnganagpahulay human sadili mo-menus nga 3-ka orasngapagkatulog.

 • Angpamaaginganagabasesasikolosareglasababaye.
 • Panahonsapagpangitlogadunaypagkabalhinsatemperaturasalawassababaye
 • Adunay 99% ang ka-epektiboniini.

Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program

2 ka butang nga g amiton ug buhaton
2 ka ButangngaGamitonugBuhaton:
 • Thermometer
 • BBT Method Chart
 • Pagrecordsatemperaturadihasa chart.
 • Pagkuhasatemperaturasalawassababaye
slide4

Unsaonpagkuhasatemperaturasalawas?

 • GamitaangBBT “digital thermometer”
 • Ibutangduolsahigdaanansadili pa matulog.
 • Sugodsaunangadlawsapagregla, kuhaonangtemperaturasadili pa mobangon human sadili mo-menus nga 3-ka orasngapagkatulog
 • Ibutangang thermometer ilalomsadila o salubot. Kuhaonangtemperaturakada-adlawsanaandanngapamaagiugpanahon.
 • Human makuhaangtemperatura, kuhaonang thermometer ugbasahon. I-record sa chart angnabasa.

Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program

recording
RECORDING
 • I-rekordangtemperaturapinaagisapagbutangog dot satungasa box.
 • Idugtongangmga dots pinaagisapagsulatoglinya.

Konangpagbasasatemperaturanaasatunga- tunga, anganaaytaasngatemperaturamaoangisulat.(e.g. between 36.4 and 36.5, record 36.5 degrees).

 • Angbanamaogayudangmorekordsatemperatura. Apankonwala, angasawamaoangmohimoniini
 • I-rekordsa chart angsakit o panghitabongamaoyhinungdansapagtaassatemperatura.Kiningapagbalhinbalhinsatemperaturamakaepektosa BBT perodilimaoykuhaansapagsabotsapagkamabungahonsababaye.

Note: Samtangmagpasabotniini, ipakitaangaktongapag-record sa Blank BBT Chart

Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program

slide8

Cover line

 • Anglinyangamaoybasehanansapagkuhaog “Thermal Shift”.
 • Mao kiniang“horizontal line” ngamakitasa “completed BBT chart”.

AngPagkuhasa Cover line:

Human makakuhasatemperaturasaunang 10 ka-adlawsa cycle.

 • Ibaliwalaangunang 5 ka-adlaw.
 • Pangitaaangpinakataasngatemperaturasaika 6-10 ka-adlaw.
 • Pagsulatog “horizontal line” tunongsapinakataasngatemperaturasaika 6-10 ka-adlaw.

Setting up A Responsible Parenthood-Natural Family Planning Program

slide9

Thermal Shift

 • Mao kiniangunangsunod-sunodnga 4 ka-adlawibabawsa Cover Line
 • Hulatingaadunay 4 ka-temperaturaibabawsa Cover Line. Kininagpasabotngahumanaangpagpangitlog
 • Markahiangmgaadlawog1,2,3,4.
 • Pagsulatog “vertical line” tungasa 3 ug 4 ngaadlawgikansaibabawhangtodsaubos.
 • Angmgaadlawsawalangbahinsa “vertical Line” maoangMABUNGAHONG MGA ADLAW SA BABAYE.
 • Angmgaadlawsatoungabahinsa “vertical Line” maoangDILI MABUNGAHONG MGA ADLAW SA BABAYE.

Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program

slide10

Check client’s understanding

 • Pangutan-a angkleyentekonadunaygitudlongadiliklaro. Hatagi’gdugangpagpasabotkongikinahanglan.
 • Ipasulayangkleyentesapag-record sa chart ugpagbasaugpagpasabotsatanangnakasulatsa chart.
 • Pangutan-a angkleyentekon unsay iyanggibatingasaiyangpagpaolisailangbalayadunanasiyaynakat-onan, ugpaggamitsa BBT.
 • Hatagiangkleyenteog blank BBT chart.
 • Dasigaangkleyentesapagbalikkonadunasiya’ykalibog o pangutanamahitungodsapamaagi.
 • padayonsa PAGBALIK-BISITA.

Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program

slide11

Protocol sa Pagbalikbisita sa BBT

 • DalhonsaKleyentesapagbalik-bisita
   • BBT chart
   • Kapikassakinabuhi(konwalanakakuyogsaunangpagbisita)
 • Kanus-a angPagbisita-balik
 • (Pahimangnoiangkleyentengamakigkitasa provider sa 2-ka higayon)
   • Cycle 1 Follow-up – sadili pa molabayang 3-ka semanagikansapagsugodsaregla
   • Cycle 2 Follow-up – sadili pa molabayang 3-ka semanagikansapagsugodsaregla (I-registronaangkleyentenga “New Acceptor –NA

Responsible Parenthood and All-Natural Family Planning Program