slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Përmbajtja e prezantimit PowerPoint Presentation
Download Presentation
Përmbajtja e prezantimit

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Përmbajtja e prezantimit - PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

Përdorimi i Facebook, Twitter, YouTube dhe Blogjeve për ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011. Përmbajtja e prezantimit. Qëllimi i studimit Metodologjia Demografia Rezultatet kyçe Rekomandimet. Qëllimi i studimit.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Përmbajtja e prezantimit' - sanaa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Përdorimi i Facebook, Twitter, YouTube dhe Blogjeve për ligjërim politik mes të rinjve dhe kandidatëve për bashki e komuna, në fushatën për zgjedhje vendore Maj 2011

p rmbajtja e prezantimit
Përmbajtja e prezantimit

Qëllimi i studimit

Metodologjia

Demografia

Rezultatetkyçe

Rekomandimet

q llimi i studimit
Qëllimi i studimit

Vlerësimi i potencialittëteknologjive Web 2.0 nënxitjen e përfshirjessëtërinjvenëhartimin e politikavepublike

metodologjia
Metodologjia

Sondazhi u lëshua online në 12 – 18 Tetor 2010

Kampioni i kësajanalizepërbëhetnga 2,267 tëintervistuartëmoshës 15 – 39 vjeç

rezultatet kryesore
Rezultatet kryesore

Kanalet e informacionitqëpreferohenngatërinjtë

Përfshirja e tërinjvenëhartimin e politikavepublike

Ndikimi i nivelittëpërfshirjestekdëshirapërt’ularguarngaShqipëria

Nxitja e pjesmarrjesnëhartimin e politikavepublikepërmes Web 2.0

ndikimi i nivelit t p rfshirjes tek d shira p r t u larguar nga shqip ria
Ndikimi i nivelittëpërfshirjestekdëshirapërt’ularguarngaShqipëria
slide22
Besimipërrritjen e pjesmarrjesngakomunikimi me politikanët/ politikbërësitpërmes Facebook, YouTube, Twitter & Blogjeve
slide23
Besimi se politikbërësit/politikanët do ndikoheshinngakomunikimipërmes Facebook, YouTube, Twitter & Blogjeve
10 konkluzionet ky e t studimit
10 konkluzionetkyçetëstudimit

66.7 % e tërinjvendihenaspakpjesmarrësnëhartimin e politikavepubliketëpushtetit vendor

Gratëdhevajzatndihenmëtëpapërfshiranëpolitikbërje se burrat

34.4 % e tërinjveshqiptarëshprehen se do tëlargoheshinngavendinëse do siguroninnjëpunënë BE

Mospjesmarrjanëpolitikbërjen e pushtetit vendor nxitlargiminngavendi

10 konkluzionet ky e t studimit1
10 konkluzionet kyçe të studimit

43 % e tërinjvepërdorin Social Media përtëmarrëinformacionembipolitikën

27 % e tërinjveshpenzojnëçdoditëmëshumë se 2 orënë Facebook, YouTube, Twitter & Blogje

46.3 % e tërinjveqëpërdorininternetinshprehen se do ndiheshinmëpjesmarrësnësepolitikanët/politikbërësit do komunikonin me ta përmes YouTube, Facebook, Twitter & Blogjeve

rekomandime
Rekomandime

Kandidatëtpërbashki e komunaduhettëvenënëpërdorim Facebook, YouTube, Twitter & Blogjetpërtëkomunikuardrejtpërdrejt me tërinjtë e qyteteve/komunavekukandidojnë

Partitëpolitikegaruesenëzgjedhjetvendore 2011 duhettëaftësojnëdheasistojnëkandidatët e tyrënëpërdorimin e Facebook, YouTube, Twitter & Blogjevegjatëfushatëszgjedhore