opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ty ss oppimisjaksolla n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla. Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla. A. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ja oppimisen arviointi B. Oppimisen arvioinnin menetelmät

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla' - sana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ty ss oppimisjaksolla

Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla

Täydennyskoulutus

Yhdessä tekemällä – hanke

2010

opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ty ss oppimisjaksolla1
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla

A. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ja oppimisen arviointi

B. Oppimisen arvioinnin menetelmät

C. Opiskelijan osaamisen arviointi

D. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi

E. Maahanmuuttaja opiskelijan ohjaaminen ja arviointi

tavoitteet
Tavoitteet

Koulutettava syventää osaamistaan opiskelijan arviointia koskevista säädöksistä ja määräyksistä.

Hän ymmärtää arvioinnin merkityksen eri osapuolille.

Tunnistaa opiskelijan arvioinnin vaiheet ja hyödyntää tietoa omassa työssään.

Hän osaa arvioida yhteistyössä koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa.

Koulutettava käyttää työssäoppimisen sopimusta osana laadukasta työssäoppimisen toteuttamista.

lis tietoa
Lisätietoa
 • Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 ja asetus ammatillisesta koulutuksesta 811/1998 (muutokset: L 479/2003, L 601/2005, A 603/2005)
 • Hätönen.H. (2010). Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana. www.ohjaan.fi
 • Hätönen.H.& Romppainen.B. (2007). Arviointi ja palaute oppimisen ja kehityksen tukena. Helsinki. Kirjapaino Kyriiri Oy.
 • Frisk,T.(2008).Opas arvioinnista kouluttajille. Helsinki:Edita Prima Oy
 • Hyppönen, O.(2004).Erilaisia oppimisen arviointimenetelmiä – kuvaukset, vahvuudet ja haasteet. TKK Opetuksen ja opiskelun tuki. http//www.dipoli.tkk.fi/ok/
 • Hätönen,H.(2006).Eläköön opetussuunnitelma II.Opas ammatillisen koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille.Saarijärvi :Opetushallitus.
 • Ammattiosaamisen näytöt käyttöön.(2006).Opetushallitus. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy
 • Työssäoppimisen opas – kehittyvä työelämäyhteistyö.( 2007).Opetushallitus .Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy
 • Taloudellinen Tiedotustoimisto( 2006). Työssäoppijan ohjaus ja arviointi työpaikalla.
 • Opiskelijan arvioinnin hyviä käytäntöjä.(2008).Opetushallitus.
opiskelija arvioinnin kokonaisuus
Opiskelija arvioinnin kokonaisuus
 • arvioinnin tehtävät ja tavoitteet
 • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
 • oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt
 • arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
 • arvosanasta päättäminen
 • arvioinnin uusiminen ja arvosanojen korottaminen
 • arvioinnin oikaiseminen
 • tutkintotodistuksen saaminen.
opiskelijan arvioinnin teht v t ja tavoitteet
Opiskelijan arvioinnin tehtävät ja tavoitteet
 • Ohjata, motivoida ja kannustaa opiskelijaa oppimistavoitteiden saavuttamisessa
 • Arvioida opiskelijan oppimista, työskentelyä ja osaamista monipuolisesti.
 • Kehittää opiskelijan itsearviointitaitoa
  • Opiskelijalla oltava mahdollisuus itsearviointitaitojen harjaannuttamiseen oppimisen aikana
  • Itsearvioinnin tulisi olla säännöllistä arkitoimintaa sekä oppimisen että osaamisen arvioinnissa
 • Vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja kasvua ammatti-ihmisenä
 • Tuottaa tietoa opiskelijan osaamisen tasosta
  • opiskelijalle itselleen
  • opettajille ja työnantajille
  • jatko-opintoihin pyrkimistä varten
opiskelijan arvioinnin teht v t ja tavoitteet1
Opiskelijan arvioinnin tehtävät ja tavoitteet
 • Opiskelijan arvioinnin eri vaiheilla on erilainen tehtävä opiskelijan arvioinnin kokonaisuudessa.
 • Lähtötason arviointi tuo tiedon nykytilanteesta ja luo pohjan opiskelun suuntaamiselle ja kehittämiselle.
  • selvitetään opiskelijan oppimisvalmiudet, mahdollisesti tavat oppia
  • opetuksessa mielekästä kiinnittää uusi asia opiskelijan jo oppimaan asiaan, jolloin on tiedettävä, mitä opiskelija jo osaa
  • työssäoppimaan mentäessä opiskelija voi itse kertoa työpaikkaohjaajalle, mitä hän jo asiasta osaa
 • Oppimisen ja osaamisen arvioinnin tarkoitus on tuottaa tietoa oppimisen edistämistä ja ohjaamista varten, koulutuksen kehittämistä varten, oppimistulosten osoittamiseksi erilaisten todistusten ja tutkintojen avulla sekä osaamisesta ja edellytyksistä toimia tietyssä tehtävässä ja alalla.
oppimisen ja osaamisen arviointi
Oppimisen ja osaamisen arviointi
 • Opiskelijan oppimisen arviointi motivoi, ohjaa ja kannustaa opiskelijaa opintojen aikana.
 • Oppimisen arviointia tehdään jatkuvasti opiskelijan oppimisprosessin aikana.
 • Oppimisen arvioinnista on tehty kirjallinen suunnitelma opetussuunnitelmaan.
 • Osaamisen arviointi tulee selkeästi erottaa oppimisen arvioinnista. Osaamisen arvioinnilla kootaan tietoa opiskelijan saavuttamasta osaamisesta. Osaamisen arviointi tuottaa tietoa sekä opiskelijalle että eri sidosryhmille
arvioinnista tiedottamisen tavoitteena toiminnan sujuvuuden takaaminen
Arvioinnista tiedottamisentavoitteena: toiminnan sujuvuuden takaaminen
 • Opiskelijoille ja kaikille arviointiin osallistuville on tiedotettava ennen opintojen alkamista arvioinnin periaatteista ja niiden soveltamisesta.
 • Tiedotettavia asioita ovat ainakin:
  • arvioinnin tehtävät ja tavoitteet
  • osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
  • oppimisen ja osaamisen arviointi sisältäen työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytöt
  • arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
  • arvosanasta päättäminen
  • arvioinnin uusiminen ja arvosanojen korottaminen
  • arvioinnin oikaiseminen
  • tutkintotodistuksen saaminen.
tiedottamisen vastuut
Tiedottamisen vastuut
 • Tiedottamisessa ovat tärkeitä yhteiset pelisäännöt, tiedon muotoileminen ymmärrettävään muotoon sekä asioiden kehitteleminen yhdessä keskustellen ja neuvotellen.
 • Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on tiedottaa ja huolehtia riittävästä koulutuksesta opettajille, työnantajille ja työpaikkaohjaajille opiskelijan arvioinnista.
 • Opettajan tehtävänä on huolehtia yksittäisen työpaikkaohjaaja perehdyttämisestä opiskelijan arviointiin työssäoppimisjaksolla.
 • Työpaikkaohjaaja toimii yhdyshenkilönä työpaikan, opiskelijan ja oppilaitoksen välillä. Hänen tehtävänään on tiedottaa opiskelijan arvioinnista koko työyhteisölle.
 • Opiskelija on aktiivinen osapuoli, jota rohkaistaan kysymään, tarkistamaan tietojaan ja pohtimaan opiskeluunsa liittyviä asioita. Perusvaatimus on, että opiskelija on ymmärtänyt saamansa tiedon oikein. Tiedottamisen kanaviksi voidaan valita suullinen, kirjallinen ja/tai sähköinen viestintä kohderyhmän mukaan. Oppilaitoksessa tulisi olla kirjallinen suunnitelma siitä, miten opiskelijoiden arviointiin liittyvistä asioista tiedotetaan. Suunnitelmasta pitää käydä ilmi tiedottamisen sisältö ja tehtävien vastuunjaot.
oppimisteht v 1
Oppimistehtävä 1

Pohdi saamaasi tiedotusta ja perehdytystä opiskelijan arvioinnista ja mieti miten niitä tulisi kehittää.

oppimisen arviointi
Oppimisen arviointi
 • Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Oppimisen arvioinnissa opettajan tai työpaikkaohjaajan tulee käyttää opiskelijaa motivoivia ja aktivoivia menetelmiä. Niiden avulla tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa ammattitaitovaatimusten tai tavoitteiden saavuttamisessa.
  • miten tuen ja ohjaan, jotta saan tuloksia aikaan?
  • miten seuraan opiskelijan oppimista saadakseni luotettavan kuvan edistymisestä?
 • Opiskelijan oppimisen arviointi on kriteeriperusteista, jolloin opiskelijan oppimista verrataan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin sekä niiden pohjalta laadittuihin arviointikriteereihin.
 • Oppimisen arvioinnilla kehitetään opiskelijan itsearviointitaitoa. Itsearvioinnissa opiskelija arvioi oppimistaan tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden perusteella.
oppimisen arviointi1
Oppimisen arviointi
 • Työssäoppimisen arviointi on oppimisen arviointia, joka on ohjaavaa ja kannustavaa työssäoppimisen tavoitteiden (tutkinnon perusteista nostetut tavoitteet) saavuttamisen arviointia.
  • Arviointitiedon avulla suunnitellaan, miten opiskelijan kehittymistä tuetaan jatkossa.
 • Opiskelijan on saatava työssäoppimisestaan rehellistä, avointa jatkuvaa oppimisen arviointia. Oppimisen arvioinnin tulee olla opiskelijakeskeistä ja –lähtöistä
 • Työssäoppimisen arvioinnissa on olennaista korostaa kehittymisen mahdollisuuksia.
  • Vaikka arvioinnissa tulee esille kehitettäviä asioita, tulee opiskelijan saamansa tiedon avulla uskoa voivansa oppia, muuttaa ja kehittää toimintaansa.
oppimisen arviointi2
Oppimisen arviointi
 • Oppimista arvioidaan koko työssäoppimisen ajan antamalla opiskelijalle suullista tai kirjallista palautetta oppimisen etenemisestä. Numeerista arviointia ei oppimisen arvioinnissa tarvita. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimmanhyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet.
 • Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiskelijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen työssäoppimisen suunnitelmaan.
opiskelijan arvioinnin kehitt minen
Opiskelijan arvioinnin kehittäminen
 • Arvioitaessa ja kehitettäessä opiskelijan arviointia työssäoppimisjaksojen aikana tulisi hakea vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:
  • Onko varmistettu se, että opiskelijan ennakkovalmennus on tehty ohjeiden mukaan ja työssäoppimisen sisältö, arviointimenetelmät, arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on selvitetty opiskelijalle ja työpaikalle.
  • Onko varmistettu se, että opettajan ja työpaikkaohjaajien tekemä ohjaus ja seuranta toteutuvat ohjeiden mukaan.
  • Onko varmistettu se, että opiskelija saa riittävästi ohjausta ja tukea työssäoppimisen aikana.
  • Onko varmistettu se, että opiskelija oppii henkilökohtaisen työssäoppimisensuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.
oppimisteht v 2
Oppimistehtävä 2
 • 1 Miten opiskelijan lähtötaso otetaan huomioon työssäoppimisjakson alussa?
 • 2 Millaisia motivoivia ja aktivoivia menetelmiä käytetään opiskelijan oppimisen arvioinnissa työssäoppimisjaksolla?
 • 3 Miten palautekeskustelut järjestetään?
 • 4 Millä tavalla opiskelijan itsearviointitaitojen kehittymistä tuetaan työssäoppimisjakson alussa, aikana ja lopussa?
oppimisteht v 3
Oppimistehtävä 3

Anna opiskelijoille erikseen oppimisen (arviointia) palautetta näkemäsi videon perusteella.