slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วิชา ED2102 ภาษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ครู Language and Information Technology for Teacher PowerPoint Presentation
Download Presentation
วิชา ED2102 ภาษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ครู Language and Information Technology for Teacher

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

วิชา ED2102 ภาษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ครู Language and Information Technology for Teacher - PowerPoint PPT Presentation

samuel-pitts
74 Views
Download Presentation

วิชา ED2102 ภาษาและ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ ครู Language and Information Technology for Teacher

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. วิชา ED2102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher

  2. วิชา ED2102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher อาจารย์สุธาสินี ศรีวิชัย โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

  3. วิชา ED2102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher วิวัฒนาการและความสำคัญของภาษา การศึกษาวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติการใช้ภาษไทยและภาษาต่างประเทศสำหรับครู การพัฒนาทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารความหมายที่ถูกต้อง การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้าและการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้

  4. วิชา ED2102 ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู Language and Information Technology for Teacher 1. การใช้ภาษาไทย 2. การใช้ภาษาต่างประเทศ 3. การใช้เทคโนโลยี อ.สุธาสินี ศรีวิชัย อ.อำนาจ สักลอ

  5. เกณฑ์การให้คะแนน 100 คะแนน คะแนนเก็บ 80คะแนน แบบฝึกหัด40คะแนน การนำเสนองาน 40 คะแนน คะแนนสอบปลายภาค 20 คะแนน หมายเหตุ สัปดาห์ที่ 1-10 เรียนการใช้ภาษาสำหรับครู อ.สุธาสินี ศรีวิชัย สัปดาห์ที่ 11-14 เรียนเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.อำนาจ สักลอ สัปดาห์ที่ 15-16 สอบปลายภาค มหาวิทยาลัย

  6. ระดับผลการเรียน 85 - 100 A 80 – 84 B+ 75 – 79 B 70 – 74 C+ 65 – 69 C 50 – 64 D 0 – 49 E

  7. หัวข้อ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การใช้ทักษะในการฟัง การใช้ทักษะในการอ่าน การใช้ทักษะในการพูด การใช้ทักษะในการเขียน การนำเสนองาน 8 การสอบปลายภาค