hospod sk politika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hospodářská politika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hospodářská politika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Hospodářská politika - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Hospodářská politika. Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle. Vnější hospodářská politika. Úvod Obchodní politika EU Kursy a kursové systémy EMS Vyrovnávací mechanismy Koordinace fiskální a měnové politiky Optimální měnová zóna. Vnější cíl HP.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Hospodářská politika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hospod sk politika

Hospodářská politika

Téma 6 Koordinace fiskální a měnové politiky. Vnitřní a vnější hospodářské cíle

vn j hospod sk politika
Vnější hospodářská politika
 • Úvod
 • Obchodní politika EU
 • Kursy a kursové systémy
 • EMS
 • Vyrovnávací mechanismy
 • Koordinace fiskální a měnové politiky
 • Optimální měnová zóna
vn j c l hp
Vnější cíl HP
 • Užší pojetí:
  • Vnějším hospodářským cílem je dosažení rovnováhy v zahraničně obchodních vztazích tedy rovnováhy obchodní bilance
 • Širší (MAE) pojetí:
  • Vnějším hospodářským cílem je vnější rovnováha ve smyslu rovnováhy běžného a finančního účtu platební bilance. Nevzniká tak žádný tlak na devizové rezervy centrální banky potažmo na devizový kurz a na zahraniční zadlužení země.
 • Možnost konfliktu vnějšího cíle s vnitřním cílem HP
nositel vn j hospod sk politiky
Nositelé vnější hospodářské politiky
 • Vláda
 • Ministerstvo zahraničních věcí
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Další pověřené instituce (EGAP, ČEB a Czech Trade)
 • Centrální banka
n stroje vn j hospod sk politiky
Nástroje vnější hospodářské politiky
 • Cla
 • Kvóty a další necelní bariéry ZO
 • Mezinárodní smlouvy a dohody
 • Nástroje podpory vývozu
 • Daně
 • Úrokové sazby
 • Devizový kurz

(podrobněji viz samostudium)

automatick mechanismy vyrovn v n platebn bilance 1
Automatické mechanismy vyrovnávání platební bilance (1)
 • Cenový vyrovnávací mechanismus
 • Keynesiánský důchodový VM
 • Deficit OB  odliv peněz do zahraničí  pokles peněžní zásoby  pokles domácí cenové hladiny  růst exportu a pokles importu  vyrovnání OB (předpoklad: pevný MK, nulová mobilita kapitálu…)
 • dovoz dezinflace
 • Deficit OB  velký import nebo malý export  pokles AD  pokles důchodu  pokles importu a růst exportu  vyrovnání OB (předpoklad: pevný MK, pevné ceny, důchod je určen poptávkou …)
 • teorém lokomotivy
automatick mechanismy vyrovn v n platebn bilance 2
Automatické mechanismy vyrovnávání platební bilance (2)
 • Úrokový vyrovnávací mechanismus
 • Kursový VM

Deficit PB odliv peněz do zahraničí  pokles peněžní zásoby  růst domácí úrokové sazby  příliv zahraničního kapitálu a pokles AD ( pokles dovozu)  vyrovnání PB (předpoklad: fixní měnový kurz, mobilita kapitálu…)

Deficit PB převis poptávky nad nabídkou deviz  znehodnocení měny  růst exportu a pokles importu  vyrovnání PB (předpoklad: pružný MK, Marhall-Lernerova podmínka, …)

vnit n a vn j hp c le
Vnitřní a vnější HP cíle

kurzové intervence a devizové rezervy

PB bilance centrální banky

BP = BÚ + FÚ = + R

 • Politika měnící výdaje- určuje absolutní výši celkových výdajů v ekonomice (výdaje spotřební, vládní, investiční, výdaje na export nebo na import); mezi její nástroje patří snižování nebo zvyšování úrokových sazeb, peněžní zásoby, změna vládních výdajů, daní apod.
 • Politika přesunující výdajevede k přesunu výdajů mezi domácím sektorem a zahraničím; patří sem např. devalvace či revalvace devizového kurzu, zavedení cel a kvót apod.
swan v diagram
Swanův diagram
 • Swanův diagram zobrazuje kombinace vnitřní a vnější (ne)rovnováhy
 • Předpoklady: nulová mobilita kapitálu, plovoucí měnový kurz a splnění Marshall-Lernerovy podmínky

Pozn.: A… absorpce ekonomiky rovnající se soukromé a vládní spotřebě plus investicím; R… reálný měnový kurz.

R

EB

Znehodnocen

í

Přebytek

Inflace

Přebytek

Nezaměst.

Deficit

Inflace

Deficit

Nezaměst.

IB

A

swan v diagram a nerovnov hy 1
Swanův diagram a nerovnováhy (1)
 • přebytek obchodní bilance a nezaměstnanost(recesní mezera)

politika měnící výdaje:zvýšit výdaje nebo snížit daně popřípadě snížit úrokové sazby  růst agregátní poptávky a produkce, snížení nezaměstnanosti  zvýší se dovoz a odstraní se přebytek obchodní bilance

 • přebytek obchodní bilance a inflace

kombinace politiky měnící (snižující) výdaje a přesunující výdaje: revalvace měny  podpora dovozu & omezení vývozu  odstranění přebytku obchodní bilance; zvýšení daní nebo úrokové míry  pokles AD a produkce  pokles míry inflace

swan v diagram a nerovnov hy 2
Swanův diagram a nerovnováhy (2)
 • deficit obchodní bilance a inflační mezera

politika měnící výdaje:snížit výdaje nebo zvýšit daně popřípadě zvýšit úrokové sazby  pokles agregátní poptávky a produkce, zvýšení nezaměstnanosti  sníží se dovoz a odstraní se deficit obchodní bilance

 • deficit obchodní bilance a nezaměstnanost

kombinace politiky měnící (snižující) výdaje a přesunující výdaje: devalvace měny  zvýší se export  odstraní se deficit obchodní bilance; pokles daní či zvýšení vládních výdajů, popř. snížení úrokové míry zvýší se AD a produkt  poklesne nezaměstnanost

princip efektivn tr n alokace 1
Princip efektivní tržní alokace (1)
 • Princip efektivní tržní alokace: k dosažení cíle má být použit takový nástroj, který dokáže naplnit daný cíl nejefektivněji
  • v systému pevných měnových kurzů má fiskální politika sledovat cíle vnitřní rovnováhy a měnová politika cíle vnější rovnováhy (předpoklad: omezená kapitálová mobilita).
  • v systému flexibilních měnových kurzů a nedokonalé kapitálové mobility sleduje vnitřní cíle měnová politika, zatímco fiskální politika má na starosti vnější cíle
  • v systému flexibilních měnových kurzů a vysoké kapitálové mobility nemá smysl rozlišovat účinky fiskální a měnové politiky; pohyb devizového kurzu obnovuje vnější rovnováhu, zatímco fiskální a/nebo měnová politika pomůže obnovit vnitřní rovnováhu
princip efektivn tr n alokace 2
Princip efektivní tržní alokace (2)
 • Fixní měnový kurs
 • Volný měnový kurs & omezená kapitálová mobilita
samostudium 1
Samostudium (1)
 • Nástroje vnější hospodářské politiky

Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, 2006. kap 5.3.4

ISBN 80-86572-37-4.

 • Obchodní politika EU

Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 12. ISBN 978-80-247-1807-1.

samostudium 2
Samostudium (2)
 • Volba režimu měnové politiky

Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 14. ISBN 978-80-247-1807-1.

 • Evropský měnový systém

Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 15. ISBN 978-80-247-1807-1.

 • Optimální měnové oblasti

Zdroj: BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, kap 16. ISBN 978-80-247-1807-1.

literatura
Literatura
 • Zdroj: KLIKOVÁ,Ch. - KOTLÁN, I. a kol. Hospodářská politika. 2.vydání Ostrava: Sokrates, 2006. 341 s. ISBN 80-86572-37-4, kap 5.3.
 • BALDWIN R.- WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 1. vydání Praha, Grada Publishing, a.s. 2008, 480 s. ISBN 978-80-247-1807-1.
 • HORSKÁ, H. : Makroekonomie. www.horska.com