1 / 101

PINTURA

PINTURA . SEGLE XX. Introducció. Partim de la commoció que suposa l’impressionisme i postimpressionisme Nous reptes tècnics: Fotografia, microscopis... Desplacen l’art pictòric cap a la interpretació, no tant cap a la representació

samara
Download Presentation

PINTURA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. PINTURA SEGLE XX

 2. Introducció • Partim de la commoció que suposa l’impressionisme i postimpressionisme • Nous reptes tècnics: Fotografia, microscopis... Desplacen l’art pictòric cap a la interpretació, no tant cap a la representació • Recerca de noves formes d’expresssió artística (món industrial, tensions polítiques...)

 3. Moviments o corrents pictòrics: • Fauvisme • Cubisme • Expressionisme • Futurisme • Dadaisme • Surrealisme ELS “ISMES”

 4. Altres... • Pintura abstracta • Pop Art • Informalisme • OP Art • Postmodernisme • Hiperrealisme • Art Conceptual • I ... Últimes Tendències ...

 5. FAUVISME Henri Matisse

 6. Fauvisme • Reacció contra l’impressionisme a favor del color i de l’objecte. Desaparició de la llum (de fauves, feres, per la violència cromàtica que els caracteritzava) • Agrupació breu de pintors (1905-1907) que després segueixen camins diferents • Taques de color planes i extenses, independitzades de l’objecte (cavalls verds...) Sovint aplicades des del tub, sense mescles • Continuïtat en els temes: paisatges, personatges en interiors, natures mortes...

 7. Derain: El pont de Westminster

 8. Vlamick: Els arbres vermells

 9. Henri Matisse • Influència de Gauguin, Van Gogh i Cezanne • Llibertat cromàtica, indepedent de l’objecte • Recerca de l’harmonia interna del quadre, no de l’harmonia tradicional • “Senzillesa, claredat, tranquilitat” Grans superfícies cromàtiques Expressiva espontaneïtat Composició constructiva

 10. Les tovalles, harmonia en vermell • Pintada inicialment en blau • Transment el gust de Matisse pels colors intensos • Etapa d’influència de Cézanne (contorns enèrgics i geometrització d’objectes i figures)

 11. La dansa • Quadres realitzats com a “efusió dels ulls”, “creació de la ment”

 12. La ratlla verda (Mme Matisse) Les estructures cromàtiques defineixen l’espai, el volum, la perspectiva ...

 13. EXPRESSSIONISME Edvard MUNCH

 14. Expressionisme • Dos grups: Die Brücke (el pont) de Dresden i El grup de Munich • Die Brücke a Dresden (Alemanya) coetani dels Fauves. Els primers plasmen les angoixes interiors de l’ésser humà, els segons el costat amable... Tots amb tècniques semblats.

 15. Munch influirà en el grup die Brücke • Art interior, angoixat, inquiet... Excavació per sota de la superficie d’una societat hipòcrita...

 16. Ansietat • Ondulacions de forma i pincellada influenciada per Gauguin i Van Gogh

 17. El Crit • 1893 • “Sol, tremolant d’angoixa, vaig sentir un crit vast, infinit, de la natura...” • Anuncia l’expressionisme...

 18. Nolde Kirchner

 19. El cuirassat Potemkin. Eisenstein (1925) “no faig pel·lícules de testimoniatge, vistes per un ull de vidre impassible, sinó que clavo cops de puny a la cara del públic”

 20. CUBISME Georges BRAQUE

 21. El cubisme • Apel.latiu donat per un crític veient el 1908 les teles de Braque formades per petits cubs • Fonts d’inspiració: • Teories físiques sobre l’espai de Schopenhauer • Obra de Cézanne

 22. No utilització de la perspectiva convencional, els colors de la realitat ni un únic punt de vista • Austeritat en l’art: tons neutres: grisos i blancs, verds clars... • Quarta dimensió a partir dela suma de totes les perspectives • Interiors representats per transparèncias • Desaparició total de la llum • Exaltació del pla • Representants: Braque, Gris i Picasso • Dues línies: Cubisme Sintètic i Analític

 23. CUBISME ANALÍTIC: Descomposició dels objectes per tornar a compondre´ls. Paleta apagada, austeritat dels colors per centrar l’atenció en la puresa de les formes • CUBISME SINTÈTIC: Parteix de les imatges que la ment del pintor és capaç de representar-se. Presenta un objecte des de diferents angles, imposibles de veure simultaniament en realitat, unificar-los en una estructura compositiva.

 24. Les senyoretes d’Avinyó (Picasso) • Primera aportació al cubisme • Picasso i Braque col·laboraran estretament

 25. Natura morta amb naips (Braque) • Museu Nacional d’Art Modern de París • Reducció del cromatisme amb un bany fred de grisos • Geometritza i desfigura les formes per crear una nova realitat amb superposicions i transparències

 26. Paisatge de l’Estaque

 27. ART ABSTRACTE Kandinsky

 28. Idea de l’abstracció pura • Els seus quadres van perdent el seu caràcter narratiu • Evolució: transformar en grafismes tota mena de sensacions • Tres sèries: Composicions, Improvisacions, impressions Impressió

 29. Primera aquarel·la abstracta (1910)

 30. Composició • Teles elaborades més lentament

 31. Composició IV

 32. Estudi per a la Composició IV

 33. Composició VII

 34. Improvització • “Necessitat interior”

 35. NEOPLASTICISME Mondrian

 36. Neoplasticisme o De Stijil • Transformar la plàstica en rectangles, quadrats i colors, Terme utilitzat per Piet Mondrian el 1920 per a descriure la seva pintura geomètrica Broadway Boogie Woogie 1942-43

 37. Partint de la raó i de models teòrico-pràctics concrets proposa una nova ordenació geomètrica del món en contrapossició a la irracionalitat destructora de la II Guerra Mundial • Concepció arquitectònica: elementalitat, racionalitat, funcionalitat de les formes. • Tota experiència de la realitat ha de revelar l’estructura constant de la consciencia • Elimina tot aspecte tràgic, inconscient. L’artista no té dret d’influir emotivament i sentimentalment al pròxim...

 38. Tableaux... • Nou plantejament de l’art que se centrava en l’abstracció concreta • Prescindeix de tota materialitat... Tota interioritat queda sintetitzada en dues formes: retangle i quadrat i sis colors...(primaris, negre, blanc i gris)

 39. Composition with Red, Yellow and Blue (1921)

 40. SURREALISME Joan Miró Salvador Dalí

 41. Ruptura amb la consciència... • A. Breton: Post-guerra provoca un esforç per comprendre l’home en la seva totalitat. Contacte amb mètodes freudians... La psicoanàlisi • Surrealisme: donar forma al món dels somnis, fenòmens subconscients soterrats per la consciència

 42. 1r Manifest del surrealisme (1924) • Grup d’escriptors i pintors • Aplicació de l’automatisme per crear frases i grafismes fora de la lògica • “Crec en l’encontre futur d’aquells dos estats, tan contradictoris en aparença, com són el somni i la realitat, una espècie de realitat absoluta, de superrealitat”

 43. Magritte

 44. Chagall

 45. MIRÓ. Paisatge català • Miró tingué autonomia dintre del surrealisme. No volia entrar en l’inconscient profund, sinó recuperar la innocència d’una infantesa feliç

 46. Interior holandés I

 47. El carnaval de l’arlequí • “El més surrealista de tots nosaltres” A. Breton

 48. Constel·lacions (1939-1941)

 49. Dona i ocell

More Related