1 / 16

La pintura

La pintura. del segle XVIII i XIX. El paisatge del món anglès, del món alemany, del món mediterrani. Joseph Mallord William TURNER, Llum i color (la teoria de Goethe) –el matí després del Diluvi- Moisès escriu el Llibre del Gènesi , 1843.

hedya
Download Presentation

La pintura

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. La pintura

 2. del segle XVIII i XIX

 3. El paisatge del món anglès, del món alemany, del món mediterrani

 4. Joseph Mallord William TURNER, Llum i color (la teoria de Goethe) –el matí després del Diluvi- Moisès escriu el Llibre del Gènesi, 1843 Joseph Mallord William TURNER, Posta de sol sobre un llac, 1840 ca. Joseph Mallord William TURNER, Naufragi, 1805

 5. Joseph Mallord William TURNER, L’incendi de la Casa dels Lords i dels Comuns, 16 d’octubre de 1834, 1835 Joseph Mallord William TURNER, Pluja, vapor i velocitat, 1844

 6. Thomas GAINSBOROUGH, Conversa en un parc, 1746-1747 ca. Carl Friedrich LESSING, Cementiri i runes invadits pels arbres), 1826

 7. Caspar David FRIEDRICH, L’arbre dels corbs (costa del mar Bàltic), 1822 ca. Caspar David FRIEDRICH, Clar de lluna a la vora del mar, 1818

 8. John CONSTABLE, Vista de Salisbury, 1820 ca.

 9. CANALETTO, La Mola vista des de la dàrsena de Sant Marc, 1730 ca. Joseph Mallord William TURNER, Venècia, el Pont dels Sospirs, 1840

 10. CANALETTO, L’església della Salute

 11. CANALETTO, El pont de Rialto

 12. Francesco GUARDI, El dux de Venècia es dirigeix a la Salute, el 21 de novembre, dia de la commemoració del final de la pesta de 1630, 1775-1780 ca.

 13. Francesco GUARDI, El dux de Venècia assisteix a la festa del Dijous Gras a la Piazzetta, 1775-1780 ca.

 14. Francesco GUARDI, El dux de Venècia realitza la processó del Corpus Domini a la plaça de Sant Marc, 1775-1780 ca. Francesco GUARDI, El palau dels dux de Venècia vist des de la dàrsena de Sant Marc, 1780-1790 ca.

 15. Eva Gregori Giralt José Luis Menéndez Varela

More Related