12.4.2010 závěr + zkouška - PowerPoint PPT Presentation

saman
12 4 2010 z v r zkou ka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
12.4.2010 závěr + zkouška PowerPoint Presentation
Download Presentation
12.4.2010 závěr + zkouška

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
110 Views
Download Presentation

12.4.2010 závěr + zkouška

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 12.4.2010závěr + zkouška

 2. Cíl předmětu • využít znalostí z PRM1 a tyto aplikovat na řízení výstavbových projektů • Prvotním cílem tedy není řešení samotné oborové problematiky přípravy a řízení staveb, ale prokázání schopnosti používat jednotlivé elementy kompetencí projektového managementu při řízení výstavbových projektů

 3. Řízení projektu a lidé • Projektové řízení se opírá o kvalitní práci projektového týmu, který je veden zkušeným projektovým manažerem. • Projektový manažer i další členové projektového týmu prokazují svoji kvalifikaci certifikátem projektového manažera.

 4. Na co je potřeba si dát u každého projektu pozor • Nenápadné přibývání práce • Špatná komunikace • Nedostačená definice rolí jednotlivých členů týmu • Závislost na jedné osobě • Nejasné cíle • Neúplný plán • Financování projektu

 5. Komunikace • Dělejte všechno s nadšením • Najděte si pádný důvod, proč by jste na sebe mohli být hrdí • Vždy popisujte co jste viděli, ne jaké jste měli pocity. Každé tvrzení podpořte důkazy. • Všichni přispívají, všichni poslouchají, všichni jsou zdvořilí, všichni mluví pravdu.


 6. Vliv projektu na vás • Projektové řízení přináší změny i pro ty, kteří ho realizují • Na každého má jiný vliv • Neexistuje žádné nejlepší projektové řízení, ale dá se říci, čemu se vyhnout • Představy jsou důležitější než skutečnost • Každý ví, co je potřeba udělat, ale měl by to udělat někdo jiný a někdy jindy!!!

 7. ZávěrRole šéfa projektu – „táhnout za jeden provaz“ • Vědět co chci – na začátku je nezbytné co nejpřesněji určit cíle. • Úkolem řízení je pak tyto cíle realizovat. • Obrazně řečeno představuje vedoucí projektu sněhový pluh - proráží cestu k cíli – odsouvá na stranu vše očekávané i neočekávané (překážky) • Musí v každém okamžiku znát stav projektu – rychlost postupu, směr • Pokud něco neodpovídá předem zvoleným parametrům, musí rychle zjistit důvod, zvážit a zhodnotit dopad na cíl projektu. Vyhodnotit možná řešení a rozhodnout – vždy – jen šéf!

 8. ZávěrRole šéfa projektu – „Nemá smysl běžet, když nevím kam“ • Z pohledu manažera projektu není možné pouze sledovat. Je potřeba řídit a kontrolovat. • Základem správného rozhodnutí je mít co nejvíce potřebných, správných, prověřených informací, podkladů a skutečností. • Manažer se musí informacemi a radami obklopit, ale nesmí se jimi nechat zahltit – odvést do neznáma.

 9. Zkouška

 10. Přehled přednášeka cvičení+ další informace ke zkoušce http://people.fsv.cvut.cz/~k126/?p=46&cid=41u

 11. Písemka má 3 části: • Test (10 otázek) • Volné otázky (5 charakteristik pojmu vč. uvedení na příkladu z PM ve výstavbě a stavebnictví) - odpovědi volným textem, příp. znázorněním • Příklad, na němž student demonstruje znalost aplikace PM na řízení VP

 12. A: vyznačte správné odpovědi, případně doplňte • Co není PM • improvizace se spoléháním na šťastnou náhodu a postupy založenými na pokusech a omylech. • Technický inženýring • způsob rozplánování a realizace složitých staveb • účinné a efektivní dosahování významných změn. • Mezinárodní kvalifikační standardy pro certifikaci proj. manažerů vytvářejí: • PMI • IPMA • ISO 10006 • IFMA • Provozuschopná stavba je: • Finálním cílem VP • Produktem VP • Dílčím cílem VP • Prostředkem k dosažení přínosů projektu • Průběh řízení VP pod PM se člení do: • Fází…………………………. • procesu….. • …..procesů • technologických etap

 13. B: Volné otázky5 charakteristik pojmu vč. uvedení na příkladu z PM ve výstavbě a stavebnictví : • 5 charakteristik projektového řízení investice do výstavby • 5 charakteristik studie proveditelnosti investičního záměru • 5 charakteristik nákupů ve výstavbě

 14. Co je projektové řízení ve výstavbě a stavebnictví? • Projektové řízení (angl. termín Project Management) představuje způsob rozplánování a realizaci složitých staveb (pojatých jako projekt), které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. • Cílem projektového řízení je zajistit naplánování a realizaci úspěšného výstavbového projektu, kterým se rozumí případ, kdy v požadované jakosti, plánovaném čase a s plánovanými náklady bylo dosaženo cílů projektu a realizace stavby dění ve stavbě jako produktu projektu nevyvolává negativní reakce. • Stručně můžeme projektové řízení také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn. Změna je způsobena realizací produktu projektu - stavby. • Předmětem projektového řízení staveb je výstavbový projekt, chápaný jako jedinečný proces koordinovaných činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení cíle, vyhovující specifikovaným omezením v nákladech a zdrojích (ČSN / ISO 10 006). • VP je investiční projekt a jeřízen jako komplexní projekt

 15. Projektové řízení vychází z poznání, že jakmile rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost a rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je nutno použít adekvátních metod pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu projektu • Metody pro řízení investic do výstavby představují ověřené a popsané postupy, řešící problémy návrhu a implementace projektu.

 16. Co není projektové řízení? • Projektové řízení není improvizace se spoléháním na šťastnou náhodu a postupy založenými na pokusech a omylech. • Projekt není skutečnost, že nějaké akci říkáme projekt, i když nemá příslušné atributy projektu a při jejím řízení není postupováno podle zásad projektového řízení. • Projektové řízení se obtížně prosazuje v prostředí, ve kterém převažuje chaos, vládne nevzdělanost a uplatňují se převážně individualistické přístupy vyplývající z osobních zájmů.

 17. C: Příklad, na němž uchazeč demonstruje znalost aplikace PM na řízení VP Pro úlohu řízenou jako projekt si vyberte: Projekt Soukromá škola, Projekt Restaurace, Projekt Advokátní kancelář Projekt Rodinný dům s provozovnou a zahradou, případně jiný projekt s názvem…….. nebo použijte Váš projekt ze cvičení PRM2 popište vybranou situaci při řízení procesů: a) zahajování projektu b) plánování projektu c) operativním řízení (projektovém controllingu) d) ukončování projektu Nezapomeňte na specifikaci fáze , příp. etapy