1 / 9

Spotkanie informacyjne LLP Erasmus

Spotkanie informacyjne LLP Erasmus. prowadzenie: koordynator LLP Erasmus WZ AGH dr inż. Anita Proszowska a proszow @ zarz.agh.edu.pl D-14 pokój 208. Informacje o programie kończy się w roku 2013-2014 , czekamy na szczegółowe wytyczne w sprawie kontynuacji podobnego programu.

Download Presentation

Spotkanie informacyjne LLP Erasmus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Spotkanie informacyjneLLP Erasmus prowadzenie: koordynator LLP Erasmus WZ AGH dr inż. Anita Proszowska aproszow@ zarz.agh.edu.pl D-14 pokój 208

  2. Informacje o programiekończy się w roku 2013-2014, czekamy na szczegółowe wytyczne w sprawie kontynuacji podobnego programu „Uczenie się przez całe życie” TheLifelong Learning Programme To program stworzony w pierwszym rzędzie z myślą o szkolnictwie wyższym – uczelniach, studentach i pracownikach. W niektórych działaniach biorą również udział podmioty współpracujące z uczelniami. Kraje uczestniczące w LLP Erasmus: • 27 krajów Unii Europejskiej, • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, • kraj kandydujący: Turcja. W ramach tego programu uczelnie mogą: • prowadzić wymianę studentów w formie wysyłania studentów na: • część studiów do uczelni partnerskich i przyjmowanie studentów z tych uczelni (na okres od 3 miesięcy do 1 roku akademickiego); • praktyki do instytucji mających siedzibę w krajach uczestniczących w programie; • prowadzić wymianę pracowników uczelni – zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników uczelni (np. pracowników administracji): • organizować intensywne kursy prowadzone przez wykładowców z różnych krajów dla międzynarodowej grupy studentów; • brać udział w projektach wielostronnych wraz z grupą uczelni z innych krajów uczestniczących;. • uczestniczyć w sieciach tematycznych LLP Erasmusa.

  3. Zasady rekrutacji 1 O wyjazd mogą się starać studenci wszystkich kierunków i form studiów na Wydziale Zarządzania (w dalszej kolejności studenci pozostałych wydziałów AGH). Każdy student w ramach tego programu może wyjechać jeden raz na studia i jeden raz na praktykę (w ciągu wszystkich stopni kształcenia). Rekrutacja na wyjazd na Wydziale Zarządzania AGH odbywa się w marcu roku poprzedzającego rok wyjazdu. Rekrutacja studentów odbywa się według następujących kryteriów ustalonych przez zespół powołany przez Prorektora ds. Kształcenia: • pomyślne zaliczenie, co najmniej pierwszego roku studiów; brak deficytów punktowych z zakończonych semestrów studiów (WZ AGH). • średnia ocen z egzaminów ze wszystkich lat, co najmniej 3,80 (w uzasadnionych przypadkach Dziekan ma możliwość wyrażenia zgody na wyjazdy Studenta z niższą średnią ocen). • znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym czynne uczestniczenie w procesie studiowania na uczelni wyższej; musi być to język narodowy kraju uczelni przyjmującej lub język, w którym prowadzone są tam zajęcia. W roku poprzedzającym ewentualny wyjazd studenci składają wypełnione „ankiety do celów rekrutacyjnych” (dostępną na stronie www.dwz.agh.edu.pl), w ramach których umieszczają informacje o wyborze 3 uczelni, do których chcieliby jechać (w kolejności od tej najbardziej interesującej). W ramach wymienionej „ankiety” należy potwierdzić we właściwym dziekanacie średnią ocen ze wszystkich zamkniętych semestrów studiów. Poza wymienionym dokumentem należy złożyć kserokopie świadectw potwierdzających znajomość języków obcych (co najmniej kserokopia oceny z zaliczenia bądź egzaminu z indeksu), zaświadczenia potwierdzające pracę społeczną na rzecz uczelni i społeczności oraz wstępną listę przedmiotów, których student zamierza się uczyć na wybranej przez siebie uczelni.

  4. Zasady rekrutacji 2 Komisja analizuje złożone wnioski i podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu wybranych studentów na wyjazd. Komisja dokonując wyboru kandydatów bierze pod uwagę przede wszystkim średnią ocen uzyskaną przez studentów i znajomość języków obcych (języka angielskiego i języka wykładowego uczelni docelowej). Następnie studenci są informowani o wynikach rekrutacji. Zakończenie tej procedury stanowi przesłanie do Działu Współpracy z Zagranicą AGH dwóch dokumentów: listy osób zakwalifikowanych oraz listy osób niezakwalifikowanych na wyjazdy (do 15. czerwca) Studenci zakwalifikowani są zobligowani dostarczyć do Działu Współpracy z Zagranicą AGH następujące dokumenty: • Ankietę o kandydacie do celów rekrutacji – do 15. czerwca • Learning Agreement • 30 września (studenci wyjeżdżający w semestrze zimowym) • 15 grudnia (studenci wyjeżdżający w semestrze letnim) • Wniosek o wyjazd za granicę (dokument można pobrać w DWZ) Dokumentem wieńczącym cały proces jest Umowa Student-AGH, którą student podpisuje w Dziale Współpracy z Zagranicą AGH osobiście po dostarczeniu wyżej wymienionych dokumentów.

  5. Zasady rekrutacji 3 Terminy składania wniosków na wyjazd w całym roku akademickim 2013/2014 • do 2. kwietnia 2013 roku Miejsce składania wniosków • dziekanaty studiów stacjonarnych i niestacjonarnych lub pokój 208/D-14 Ogłoszenie wyników rekrutacji • 8. kwietnia 2013 roku

  6. Informacje w sprawie programu http://www.zarz.agh.edu.pl/polska/organizacja_studiow/erasmus/LLP_erasmus.asp www.dwz.agh.edu.pl

  7. Osoby kontaktowe Dział Współpracy z Zagranicą AGH mgr inż. Agnieszka Osińska C-1, p. 109a +48 12 617 33 02fax +48 12 617 33 03osinska@agh.edu.pl dwz@agh.edu.plhttp://www.dwz.agh.edu.pl Koordynator LLP Erasmus na Wydziale Zarządzania AGH dr inż. Anita Proszowska D-14, p. 208 aproszow@zarz.agh.edu.pl erasmus@zarz.agh.edu.pl +48 12 617 4234 (w godzinach konsultacji) +48 693 327 234 fax +48 12 636 70 05

  8. Zasady wypełniania Learning Agreement Learning Agreement (program studiów podczas wyjazdu w ramach LLP Erasmus) Student wybiera przedmioty możliwe do realizacji na uczelni partnerskiej w wymiarze 30 punktów ECTS. W ramach semestru dyplomowego jest to 30 ECTS minus praca dyplomowa. Jeśli to możliwe należy znaleźć przedmioty, które student realizowałby w tym samym czasie w ramach studiów na WZ. Jeżeli nie jest to możliwe przedmioty nie mogą powielać już zrealizowanego programu i muszą się ściśle wiązać z kierunkiem studiów wyjeżdżającego studenta. Jeżeli na semestr wyjazdowy przypada praktyka należy ją zrealizować w innym terminie.

  9. Dziękuję za uwagę! Zapraszam do zadawania pytań 

More Related