html5-img
1 / 22

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam. Pendidikan Agama Islam. Oleh : Aisyah Zahrotul Ayunda Rizqa H Delly Ronny AD Faiz Suroyya Nurul Widadi Miftachul Hidayah. BAB 1. BAB 2. BAB 3. Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian. BAB 1.

sally
Download Presentation

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SejarahPertumbuhanIlmuPengetahuan Dan Islam Pendidikan Agama Islam Oleh : AisyahZahrotul AyundaRizqa H Delly Ronny AD FaizSuroyya NurulWidadi MiftachulHidayah

 2. BAB 1 BAB 2 BAB 3

 3. LatarBelakang RumusanMasalah TujuanPenelitian ManfaatPenelitian BAB 1

 4. A. Latarbelakang • Sejarahtelahmencatatbahwasebelumbangsabarat (Eropa) mencapaikemajuandibidangIptek (IlmuPengetahuandanTeknologi) sepertisekarang, umatislamsudahmendahuluinyaselama 6 abad, sejaktahun 611 (ZamanNabi) s/d 1250 Masehi (ZamanAbbasiyahakhir). MasakejayaanperkembanganIptekdidunia Islam terjadiantaratahun 750 s/d 1100 M padamasakekhalifahanbaniUmayyahdi Andalusia – Spanyol (Cordova) danbaniAbbasiyahdi Baghdad (Irak). • PerhatiandanminatparaulamadanilmuwanmuslimterhadapIpteksangatbesar, karenadorongandariajaran Islam. Padasaatdunia Barat (Eropa) yang dipengaruhiajaranGerejamenyatakan anti danmenentangIptekpadazamanpertengahan, maka Islam justrumenyatakansebaliknya, bahwaIptektidakdapatdilepaskandariajaran Islam. Nabibersabda, “Barangsiapa yang inginhidupsejahteradidunia, sarananyaadalahilmu. Siapa yang inginhidupbahagiadiskhirat, sarananyaadalahIlmu. Dan barangsiapa yang menghendakikeduanya, sarananyaadalahIlmu”.

 5. B. RumusanMasalah Berdasarkanuraianlatarbelakangdiatasmakarumusanmasalahnyaadalahsebagaiberikut: 1. Bagaimanasejarahpertumbuhanilmupengetahuandanislam? 2. Apasajaperancendekiawan Islam dalamilmupengetahuan?

 6. C. TujuanPenulisan Adapuntujuanpenulisanmakalahini: 1. Untukmengetahuisejarahpertumbuhanilmupengetahuandanislam 2. Untukmengetahuiperancendekiawan Islam dalamilmupengetahuan.

 7. D. ManfaatPenulisan Manfaat yang dapatdiperolehdaripenulisanmakalahiniadalah: 1. Menambahpengetahuanatauwawasantentangsejarah pertumbuhanilmupengetahuandanislam 2. Menambahreverensiperpustakaan.

 8. A. SejarahPertumbuhanIlmuPengetahuan Islam SejakMasaNabi 1. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaNabi Saw dankhulafaurRasyidin 2. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaDinastiUmaiyah Di Damakusdan Di Andalus – Spanyol 3.Pertumbuhan IlmuPengetahuan Di MasaDinastiAbbasiyah B. Cendekiawan Muslim Dan Perannya BAB 2

 9. A. SejarahPertumbuhanIlmuPengetahuan Islam SejakMasaNabi 1. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaNabi Saw (571 s/d 632 M) dankhulafaurRasyidin (632 s/d 660 M) Sebelumdatangnya Islam, mayoritasbangsaarabbutahuruf. BangsaarabHira’ yang menetapdiselatansungaiEupratmempelajariIlmupengetahuandanfalsafatmelaluiorangpersia, yang sebelumnyamerekabelajarkepadapengikutNasranifaham Nestorius dan Plato yang diusirdari Athena-YunaniolehkaisarJustinusdarikerajaanromawiBizanitum. Untukmencapaitujuanitu, Rasulullah Saw memanfaatkansetiaptawaranperangbadardarikafirQuraisy yang pandaibacatulisdandantidakmampumembayartebusandirinya. Denganbegitu, makabanyakpemudamuslim yang pandaibacatulis, kemudianditugasinNabi Saw menjadipenulis – penuliswahyu. DiantaranyaZaid bin Tsabit, Ali bin AbiThalib, Usman bin Affan, Ubay bin ka’abdanlainnya.

 10. 2. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaDinastiUmaiyah Di Damakus (661 s/d 750) dan Di Andalus – Spanyol (755s/d1013 M) KekhalifahanBaniUmaiyah yang berpusatdiDamakusdidirikanolehMu’awiyah bin Abu Sufyan (661 – 680 M), laludibangundandibinaoleh Abdul Malik bin Marwan (685 – 705 M), danmengalamijamankeemasanpadamasalah Al-Walid bin Abdul Malik (705 – 715 M), kemudianberakhirpadatahun 750 M, sewaktudiperintahMarwan II bin Muhammad. PerkembanganIlmuPengetahuandiDamakus. Lembaga-lembagapendidikantradisional (kuttabdanHalaqoh) tumbuhdanberkembangdenganpesat. Padamasaini, MasjidBasrahmenjadipusatberkumpulsekelompokulamaTauhid (teolog) dibawahasuhanHasan al-Basri. PadamasakholifahUmar bin Abdul Aziz (717-720 M), pertama kali diadakanpengumpulandanpembukuanhadis-hadisNabi, yang dikerjakanolehIbnuSyihabaz-zuhri. BaniUmayyahberjasadalammeletakkandasar-dasarilmukimia, farmasidankedokteran, denganusahamenterjemahkanbuku-bukuasingkedalambahasaarab, sertailmuAstrologi (perbintangan) danpenulisansejarah, biografiNabi Muhammad SAW. PerkembanganilmupengetahuanpadamasaBaniUmayyahdiAndalus. Selainilmu-ilmu agama, padamasainiilmupengetahuanumumsepertifilsafat, kedokteran, astronomi, matematika, kimia, farmasi, seni, bahasadansastradapatberkembangpesat.

 11. 3. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaDinastiAbbasiyah (750s/d1258 M) DinastiAbbasiyahdidirikanoleh Abdul Abbas As-Saffah (750-754 M), dibangundandibinaoleh Abu Ja’far Al-Manshur (754-775 M), danmengalamijamankeemasanpadamasaHarun Al-Rasyid (786-809 M) danputranya Al-Makmun (813-833 M). kemudian “gulungtikar” padamasakholifah Al-Musta’shimtahun 1258, akibatserangantentara Mongol pimpinanHulagu Khan. PerkembangIlmuPengetahuan. Padamasainikebudayaan Islam, pemikiran Islam danIlmupengetahuanmengalamipuncakperkembangannyadikota Baghdad. Lembagapendidikantradisional yang sudahadaditingkatkanlagikualitasnyadenganberdirinyaperpustakaandanuniversitas.

 12. B. Cendekiawan Muslim Dan Perannya (SejakMasaDinastiUmayyahsampaiDinastiAbbasiyah) 1. Cendekiawan Muslim Di BidangIlmuPengetahuan Agama a. Di BidangIlmuTauhid (Kalam/Teologi) 1) Hasan Al-Basri (wafat 110H/728 M)IalahirdiMadinah, menetapdanwafatdiBasrah. IapeletakdasarpahamAhlussunnahwalJamaahdibidangilmukalam yang sebelumnyatelahdirintisAbdulloh bin UmardanAbdulloh bin Abbas. 2) Abu Hasan Al-Asy’ari (872-913 M)IapembangunpahamAhlussunnahwaljamaahdibidangilmukalam. Iamenghadapiduapahampemikirankeagamaan yang salingbertentangan. Iaterkenaldenganrumusannyabahwasifatwajibbagi Allah ada 13 sifat, mulaidariwujud, qidambaqo’, sampaikalam. Pengaruhajarannyasangatbesardalampengembanganilmupengetahuankalam/tauhid. Diantarapengikutnyaadalah Al-Baqilani, imam Haramaindan Imam Ghazali. 3) Abu Manshur Al-Maturidi (875-944 M) Sepertihalnya Al-Asy’ari, IapembangunpahamAhlussunnahwaljamaahbidangilmukalam. Iaberpendapatbahwamanusiahanyabisaberikhtiyarsekuattenaga, sedangkanketentuanakhirnyaadapada Allah.

 13. b. Di BidangIlmuFiqih (Hukum Islam) Para MujtahidmutlakdanUlamabesarbidangfiqihbermunculandimasaAbbasiyah, diantaranyaada 4 orang yang dikenaldenganImam Madzhabempat, yaitu: 1. Imam Abu Hanifah (700-767 M) IadikenalsebagaipembangunmadzabHanafidalamilmufiqih yang lebihcenderungmenggunakanpemikirannasional (dalilaqli) daripadadalilnaqli. 2. Imam Mlik bin Anas (711-786 M) IaterkenalsebagaiahlihadisdanpembangunanMadzhabMalikidalamilmufiqih, yang lebihcenderungmenggunakandalilnaqli (nash Qur’an danhadis) daripadadalilaqli (rasional) dalammerumuskanpemikiranfiqihnya. 3. Imam Syafi’iy (767-819 M) Iapernahhidupdi Baghdad-Irak, dnwafatdiMesir. Sejakkeciliaterkenalsangatcerdas. Padausia 9 tahunsudahhafal Al-Qur’an 30 juz; padausia 13 tahunsudahhafalkitabhadisAl-Muwattho’tulisangurunya, Imam Malik; danpadausia 15 diberiijinolehparagurunyauntukmemberi fatwa dibidanghukum Islam kepadamasyarakatluas. CorakpemikiranMadzhabiniadalahberusahamemadukanantaraMadzhabHanafi yang rasionalisdanMlaliki yang ortodoks (salafi). PerkembanganmadzhabSyafi’iytersebardinegaraMesir, Irak, Pakistan, Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand dansekitar). 4. Imam Hanbali (779-855 M) Ialahirdi Baghdad dengannamalengkap Ahmad bin Hanbal. Iatebilangmurid Imam Syafi’I, yang berusia 16 tahunsudahmenguasaiilmu Al-Qur’an, hadis, fiqih, dantauhid.

 14. c. Di BidangIlmuAkhlak – Tasawuf (Ethika) 1. Imam IbnuMiskawaih (932-1030 M). Iaseorangfilsufmuslim yang ahlidibidangethika. Karenakeahliannyadiahlibidangfilsafat, iamendapatjulukan “Al-Mu’allimusTsalist” (guru ketiga. Guru pertamanyaadalahAristoteles, sedangkan guru keduanyaadalah Al-Farabi. 2. Imam Mawrdi (975 – 1058 M) Karyatulisnyapuluhanjudul yang sebagianbesarmembahasfiqihdanpolitik, antara lain berjudul : Al-AhkamusSulthaniyyah (berisipolitik / tatanegara). Di bidangakhlak, iamenulisbuku yang terkenalsampaisaatiniberjudul : Adabud-Dunya wad-Din. 3. Imam Ghozali (1058-1111 M) Di bidangfilsafatketuhanan (teologi), Imam Ghozalidiakuiparaserjanabarat modern dansarjana Islam sebagaipemikirulungdanpalinorisinalsepanjangsejarah, disebabkanusahanyamengkritikhabis-habisanpemikiranketuhanan (teologi) yang didasarkanpadafilsafatYunani, yang menurutnyadapatmenyesatkanaqidahumatislam. d. Di bidangilmuhadis Sejakjamannabisampaiawalpemerintahanbaniumayyah, hadis-hadisnabidilaranguntukditulis, karenaakandikhawatirkanbercampurbaurdengantulisanayatAl-Qur’an.

 15. 2. Cendekiawan Muslim diBidangIlmuPengetahuanUmum Selamadalamkurunmasakekuasaandinastiumayyahdanabbsiyah , paracendekiwanmuslimbidangilmupengetahuanumummampumenelorkanhasilpenelitianilmiahnya yang abadi, absahdandapatdiambilmanfaatnyasampaisekarang. Padaumunyamerekaadalahparaulama (ahli agama) yang menguasaiberbagaidisiplinilmu (multidisipliner), namunadasatuataubeberapailmu yang menjadispesialisasinya. a. Di bidangilmu-ilmupastialam (kimia, biologi, fisika, farmasi, matematika) 1. Jabir ibnuhayyan. Ahlikimia, terkenalsebagaibapakilmukimiadalamislam. Iaberpendapatbahwalogamsepertitima, besidantembagadapatdiubahmenjadiemasatauperakdenganmencampurkansuatuzattertentu. 2. Al-farabi (870-950 M) Ahlikimia, wafatdialeppoandalus. Namalengkap: abunasrmuhammad bin turkham al-farabi. Iajugaterkenalsebagaiahlifilsafataristoteles, sehinggaiadijulukial-mu’allimustsani, guru kedua. Guru pertamanyaadalaharistoteles. 3. Al-ashaamiy Ahlibiologi,botani. Bukunya yang berjudulkitabunnabatiwasy-syujjar, yang membahastentangtumbuh-tumbuhandanpepohonan.

 16. 4. Ibnuhaitsam (965-1039) Selainseorangdokteristana, iajugaahlifisikadanmatematika. Teorinyainidigunakanselama 6 abadsebelumditemukanhukum sinus ciptaandescartes. Teorinyatentangoptikmempengaruhiteorisanjanabaratsepertiissacnewton, john kepler, roger bacon. 5. Al-jahiz (775-868 M) Ahlibiologidanzoologi. Bukunyaberjudulal-hayawan (hewan-hewan) 6. Ibnubaitar (wafat 1248 M). Ahlibiologi, botani. Iamengembangkannyakedalamobat-obatan (fasmasi). Bukunyaal-jami’ al-mufrodat al-‘adawiyahwalaghziyahmembahaskoleksiobat-obatansederhana yang diramuidariberbagaijenishewandantumbuh-tumbuhan. 7. Al-khawarizmi (780-850 M) Iaahlimatematika. Iamemperkenalkanangkaarab (numenalarabic: 1,2,3,4,5,6,7,8,9) danpenemuilmualjabar. Kataaljabardiambildarijudulbukunya: al-jabruwalmuqobalah. Bukuinidipakaisebagailiteraturwajibdibeberapauniversitaseropasampaiabad 16, sehinggaiamempengaruhiteoriilmuwanomarkhayam, leonardo de pisa, dll 8. Omar khayam (1038-1123 M). Iabintangnyamatematikapadaabadpertengahan, yang mengembangkanrumus-rumusmatematikanya al-khawarizma.

 17. b. BidangIlmuKesehatandanKedokteran IbnuSina (980 – 1037 M) IaterkenalAhlikedokteran. Di duniakedokteran, iadinobatkansebagai Father of Doctors (Bapakkedokteran). Dan selamadinastihandiCina, bukuinistandarkarya-karyamedisCina. Bukuiniditerjemahkankeberbagaibahasa, antara lain kedalambahasaInggrisdenganjudul Canon of Medicine. IbnuRusyd (1126 – 1198 M)IadikenalsebagaiPerintisIlmu/KedokteranumumdanHistologi (Ilmujaringantubuh). Jugaberjasabidangpenelitianpembuluhdarahdanpenyakitcacar. DemikianbesarpengaruhnyadiEropa, makadiEropatimbulgerakanAverroisme yang menuntutkebebasanberfikirdanmemproteskekuasaan yang memonopolipemikirankeagamaan.

 18. c. BidangIlmuKosmologidanAstronomi/Perbintangan 1) Al-FazariDiaseorangastronom Islam pertama yang menyusun Astrolabe. Iamenulispenggunaanlingkaranbundardanmenyiapkan table yang berhubungandengantahun-tahunarab 2)Al-FarghaniIaseorangastronomterkemukadimasanyadanterkenaldi Barat padaabadpertengahan. Iamenetapkan diameter bumisepanjang 6500 mil danmenemukanjarak yang paling jauh, sertamenemukan diameter planet-planet 3) Abu Raihan al-Biruni (973 – 1048 M) Diaseorangahliastronomi, astrologi, matematikadanfisika. Karyanya ± 180 judul, diantaranyaberjudul At-Tafhimli-awa-ilishina’atitTanjim, yang menjelaskanfenomenaalamsepertisinar zodiac dan air pasangdimusimbungadalamkaitannyadengantekananhidrostatika 4)Al-Battani (858 – 929 M) Iaberhasilmenentukangarislengkungataukemiringanekliptik (orbit dimanamataharikelihatannyabergerak), panjangnyatahuntropis, lamanyamusim, sertatepatnya orbit mataharidan orbit utama planet-planet

 19. Simpulan Saran BAB 3

 20. A. Simpulan • Sebelumdatangnyaislam, mayoritasbangsa Arab butahuruf, ilmupengetahuanbelumdikuasaipadamasaitu • SetelahmasakebangkitanislamIptekmulaidikenal, haliniterbuktidariNabi Muhammad yang memilikiminatkuatuntukmendidikbangsa Arab, terutamakaummuslim • PadamasakekhalifahanBaniUmayyah yang berpusatdiDamaskusilmupengetahuantumbuhdanberkembangdenganpesat. • PadamasaDinastiAbbasiyahkebudayaan Islam, pemikiran Islam danIlmupengetahuanmengalamipuncakperkembangannyadikota Baghdad. • Banyakcendekiawanmuslim yang memilikikemampuanmengembangkanIptek.

 21. B. Saran 1. SebagaiseorangmuslimperlumengetahuidanmemahamiperkembanganIlmupengetahuandalam Islam. 2. PelajarmuslimhendaknyarajinmempelajariIlmuPengetahuankhususnyatentangpemahaman agama Islam. 3. Setelahmemahamiajaran Islam hendaknyadilaksanakandenganbenar.

More Related