sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dan islam n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam - PowerPoint PPT Presentation


  • 223 Views
  • Uploaded on

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam. Pendidikan Agama Islam. Oleh : Aisyah Zahrotul Ayunda Rizqa H Delly Ronny AD Faiz Suroyya Nurul Widadi Miftachul Hidayah. BAB 1. BAB 2. BAB 3. Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian. BAB 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam' - cana


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dan islam
SejarahPertumbuhanIlmuPengetahuan Dan Islam

Pendidikan Agama Islam

Oleh :

AisyahZahrotul

AyundaRizqa H

Delly Ronny AD

FaizSuroyya

NurulWidadi

MiftachulHidayah

slide2

BAB 1

BAB 2

BAB 3

slide3

LatarBelakang

RumusanMasalah

TujuanPenelitian

ManfaatPenelitian

BAB 1

a latar belakang
A. Latarbelakang
  • Sejarahtelahmencatatbahwasebelumbangsabarat (Eropa) mencapaikemajuandibidangIptek (IlmuPengetahuandanTeknologi) sepertisekarang, umatislamsudahmendahuluinyaselama 6 abad, sejaktahun 611 (ZamanNabi) s/d 1250 Masehi (ZamanAbbasiyahakhir). MasakejayaanperkembanganIptekdidunia Islam terjadiantaratahun 750 s/d 1100 M padamasakekhalifahanbaniUmayyahdi Andalusia – Spanyol (Cordova) danbaniAbbasiyahdi Baghdad (Irak).
  • PerhatiandanminatparaulamadanilmuwanmuslimterhadapIpteksangatbesar, karenadorongandariajaran Islam. Padasaatdunia Barat (Eropa) yang dipengaruhiajaranGerejamenyatakan anti danmenentangIptekpadazamanpertengahan, maka Islam justrumenyatakansebaliknya, bahwaIptektidakdapatdilepaskandariajaran Islam. Nabibersabda, “Barangsiapa yang inginhidupsejahteradidunia, sarananyaadalahilmu. Siapa yang inginhidupbahagiadiskhirat, sarananyaadalahIlmu. Dan barangsiapa yang menghendakikeduanya, sarananyaadalahIlmu”.
b rumusan masalah
B. RumusanMasalah

Berdasarkanuraianlatarbelakangdiatasmakarumusanmasalahnyaadalahsebagaiberikut:

1. Bagaimanasejarahpertumbuhanilmupengetahuandanislam?

2. Apasajaperancendekiawan Islam dalamilmupengetahuan?

c tujuan penulisan
C. TujuanPenulisan

Adapuntujuanpenulisanmakalahini:

1. Untukmengetahuisejarahpertumbuhanilmupengetahuandanislam 2. Untukmengetahuiperancendekiawan Islam dalamilmupengetahuan.

d manfaat penulisan
D. ManfaatPenulisan

Manfaat yang dapatdiperolehdaripenulisanmakalahiniadalah:

1. Menambahpengetahuanatauwawasantentangsejarah

pertumbuhanilmupengetahuandanislam

2. Menambahreverensiperpustakaan.

slide8

A. SejarahPertumbuhanIlmuPengetahuan Islam SejakMasaNabi

1. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaNabi Saw dankhulafaurRasyidin

2. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaDinastiUmaiyah Di Damakusdan Di Andalus – Spanyol

3.Pertumbuhan IlmuPengetahuan Di MasaDinastiAbbasiyah

B. Cendekiawan Muslim Dan Perannya

BAB 2

a sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan islam sejak masa nabi
A. SejarahPertumbuhanIlmuPengetahuan Islam SejakMasaNabi

1. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaNabi Saw (571 s/d 632 M) dankhulafaurRasyidin (632 s/d 660 M)

Sebelumdatangnya Islam, mayoritasbangsaarabbutahuruf. BangsaarabHira’ yang menetapdiselatansungaiEupratmempelajariIlmupengetahuandanfalsafatmelaluiorangpersia, yang sebelumnyamerekabelajarkepadapengikutNasranifaham Nestorius dan Plato yang diusirdari Athena-YunaniolehkaisarJustinusdarikerajaanromawiBizanitum.

Untukmencapaitujuanitu, Rasulullah Saw memanfaatkansetiaptawaranperangbadardarikafirQuraisy yang pandaibacatulisdandantidakmampumembayartebusandirinya. Denganbegitu, makabanyakpemudamuslim yang pandaibacatulis, kemudianditugasinNabi Saw menjadipenulis – penuliswahyu. DiantaranyaZaid bin Tsabit, Ali bin AbiThalib, Usman bin Affan, Ubay bin ka’abdanlainnya.

slide10

2. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaDinastiUmaiyah Di Damakus (661 s/d 750) dan Di Andalus – Spanyol (755s/d1013 M)

KekhalifahanBaniUmaiyah yang berpusatdiDamakusdidirikanolehMu’awiyah bin Abu Sufyan (661 – 680 M), laludibangundandibinaoleh Abdul Malik bin Marwan (685 – 705 M), danmengalamijamankeemasanpadamasalah Al-Walid bin Abdul Malik (705 – 715 M), kemudianberakhirpadatahun 750 M, sewaktudiperintahMarwan II bin Muhammad.

PerkembanganIlmuPengetahuandiDamakus. Lembaga-lembagapendidikantradisional (kuttabdanHalaqoh) tumbuhdanberkembangdenganpesat. Padamasaini, MasjidBasrahmenjadipusatberkumpulsekelompokulamaTauhid (teolog) dibawahasuhanHasan al-Basri. PadamasakholifahUmar bin Abdul Aziz (717-720 M), pertama kali diadakanpengumpulandanpembukuanhadis-hadisNabi, yang dikerjakanolehIbnuSyihabaz-zuhri.

BaniUmayyahberjasadalammeletakkandasar-dasarilmukimia, farmasidankedokteran, denganusahamenterjemahkanbuku-bukuasingkedalambahasaarab, sertailmuAstrologi (perbintangan) danpenulisansejarah, biografiNabi Muhammad SAW.

PerkembanganilmupengetahuanpadamasaBaniUmayyahdiAndalus. Selainilmu-ilmu agama, padamasainiilmupengetahuanumumsepertifilsafat, kedokteran, astronomi, matematika, kimia, farmasi, seni, bahasadansastradapatberkembangpesat.

slide11

3. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaDinastiAbbasiyah (750s/d1258 M)

DinastiAbbasiyahdidirikanoleh Abdul Abbas As-Saffah (750-754 M), dibangundandibinaoleh Abu Ja’far Al-Manshur (754-775 M), danmengalamijamankeemasanpadamasaHarun Al-Rasyid (786-809 M) danputranya Al-Makmun (813-833 M). kemudian “gulungtikar” padamasakholifah Al-Musta’shimtahun 1258, akibatserangantentara Mongol pimpinanHulagu Khan.

PerkembangIlmuPengetahuan. Padamasainikebudayaan Islam, pemikiran Islam danIlmupengetahuanmengalamipuncakperkembangannyadikota Baghdad. Lembagapendidikantradisional yang sudahadaditingkatkanlagikualitasnyadenganberdirinyaperpustakaandanuniversitas.

b cendekiawan muslim dan perannya sejak masa dinasti umayyah sampai dinasti abbasiyah
B. Cendekiawan Muslim Dan Perannya (SejakMasaDinastiUmayyahsampaiDinastiAbbasiyah)

1. Cendekiawan Muslim Di BidangIlmuPengetahuan Agama

a. Di BidangIlmuTauhid (Kalam/Teologi)

1) Hasan Al-Basri (wafat 110H/728 M)IalahirdiMadinah, menetapdanwafatdiBasrah. IapeletakdasarpahamAhlussunnahwalJamaahdibidangilmukalam yang sebelumnyatelahdirintisAbdulloh bin UmardanAbdulloh bin Abbas.

2) Abu Hasan Al-Asy’ari (872-913 M)IapembangunpahamAhlussunnahwaljamaahdibidangilmukalam. Iamenghadapiduapahampemikirankeagamaan yang salingbertentangan. Iaterkenaldenganrumusannyabahwasifatwajibbagi Allah ada 13 sifat, mulaidariwujud, qidambaqo’, sampaikalam. Pengaruhajarannyasangatbesardalampengembanganilmupengetahuankalam/tauhid. Diantarapengikutnyaadalah Al-Baqilani, imam Haramaindan Imam Ghazali.

3) Abu Manshur Al-Maturidi (875-944 M)

Sepertihalnya Al-Asy’ari, IapembangunpahamAhlussunnahwaljamaahbidangilmukalam. Iaberpendapatbahwamanusiahanyabisaberikhtiyarsekuattenaga, sedangkanketentuanakhirnyaadapada Allah.

slide13

b. Di BidangIlmuFiqih (Hukum Islam)

Para MujtahidmutlakdanUlamabesarbidangfiqihbermunculandimasaAbbasiyah, diantaranyaada 4 orang yang dikenaldenganImam Madzhabempat, yaitu:

1. Imam Abu Hanifah (700-767 M)

IadikenalsebagaipembangunmadzabHanafidalamilmufiqih yang lebihcenderungmenggunakanpemikirannasional (dalilaqli) daripadadalilnaqli.

2. Imam Mlik bin Anas (711-786 M)

IaterkenalsebagaiahlihadisdanpembangunanMadzhabMalikidalamilmufiqih, yang lebihcenderungmenggunakandalilnaqli (nash Qur’an danhadis) daripadadalilaqli (rasional) dalammerumuskanpemikiranfiqihnya.

3. Imam Syafi’iy (767-819 M)

Iapernahhidupdi Baghdad-Irak, dnwafatdiMesir. Sejakkeciliaterkenalsangatcerdas. Padausia 9 tahunsudahhafal Al-Qur’an 30 juz; padausia 13 tahunsudahhafalkitabhadisAl-Muwattho’tulisangurunya, Imam Malik; danpadausia 15 diberiijinolehparagurunyauntukmemberi fatwa dibidanghukum Islam kepadamasyarakatluas.

CorakpemikiranMadzhabiniadalahberusahamemadukanantaraMadzhabHanafi yang rasionalisdanMlaliki yang ortodoks (salafi). PerkembanganmadzhabSyafi’iytersebardinegaraMesir, Irak, Pakistan, Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand dansekitar).

4. Imam Hanbali (779-855 M)

Ialahirdi Baghdad dengannamalengkap Ahmad bin Hanbal. Iatebilangmurid Imam Syafi’I, yang berusia 16 tahunsudahmenguasaiilmu Al-Qur’an, hadis, fiqih, dantauhid.

slide14

c. Di BidangIlmuAkhlak – Tasawuf (Ethika)

1. Imam IbnuMiskawaih (932-1030 M).

Iaseorangfilsufmuslim yang ahlidibidangethika. Karenakeahliannyadiahlibidangfilsafat, iamendapatjulukan “Al-Mu’allimusTsalist” (guru ketiga. Guru pertamanyaadalahAristoteles, sedangkan guru keduanyaadalah Al-Farabi.

2. Imam Mawrdi (975 – 1058 M)

Karyatulisnyapuluhanjudul yang sebagianbesarmembahasfiqihdanpolitik, antara lain berjudul : Al-AhkamusSulthaniyyah (berisipolitik / tatanegara). Di bidangakhlak, iamenulisbuku yang terkenalsampaisaatiniberjudul : Adabud-Dunya wad-Din.

3. Imam Ghozali (1058-1111 M)

Di bidangfilsafatketuhanan (teologi), Imam Ghozalidiakuiparaserjanabarat modern dansarjana Islam sebagaipemikirulungdanpalinorisinalsepanjangsejarah, disebabkanusahanyamengkritikhabis-habisanpemikiranketuhanan (teologi) yang didasarkanpadafilsafatYunani, yang menurutnyadapatmenyesatkanaqidahumatislam.

d. Di bidangilmuhadis

Sejakjamannabisampaiawalpemerintahanbaniumayyah, hadis-hadisnabidilaranguntukditulis, karenaakandikhawatirkanbercampurbaurdengantulisanayatAl-Qur’an.

slide15

2. Cendekiawan Muslim diBidangIlmuPengetahuanUmum

Selamadalamkurunmasakekuasaandinastiumayyahdanabbsiyah , paracendekiwanmuslimbidangilmupengetahuanumummampumenelorkanhasilpenelitianilmiahnya yang abadi, absahdandapatdiambilmanfaatnyasampaisekarang. Padaumunyamerekaadalahparaulama (ahli agama) yang menguasaiberbagaidisiplinilmu (multidisipliner), namunadasatuataubeberapailmu yang menjadispesialisasinya.

a. Di bidangilmu-ilmupastialam (kimia, biologi, fisika, farmasi, matematika)

1. Jabir ibnuhayyan.

Ahlikimia, terkenalsebagaibapakilmukimiadalamislam. Iaberpendapatbahwalogamsepertitima, besidantembagadapatdiubahmenjadiemasatauperakdenganmencampurkansuatuzattertentu.

2. Al-farabi (870-950 M)

Ahlikimia, wafatdialeppoandalus. Namalengkap: abunasrmuhammad bin turkham al-farabi. Iajugaterkenalsebagaiahlifilsafataristoteles, sehinggaiadijulukial-mu’allimustsani, guru kedua. Guru pertamanyaadalaharistoteles.

3. Al-ashaamiy

Ahlibiologi,botani. Bukunya yang berjudulkitabunnabatiwasy-syujjar, yang membahastentangtumbuh-tumbuhandanpepohonan.

slide16

4. Ibnuhaitsam (965-1039)

Selainseorangdokteristana, iajugaahlifisikadanmatematika. Teorinyainidigunakanselama 6 abadsebelumditemukanhukum sinus ciptaandescartes. Teorinyatentangoptikmempengaruhiteorisanjanabaratsepertiissacnewton, john kepler, roger bacon.

5. Al-jahiz (775-868 M)

Ahlibiologidanzoologi. Bukunyaberjudulal-hayawan (hewan-hewan)

6. Ibnubaitar (wafat 1248 M).

Ahlibiologi, botani. Iamengembangkannyakedalamobat-obatan (fasmasi). Bukunyaal-jami’ al-mufrodat al-‘adawiyahwalaghziyahmembahaskoleksiobat-obatansederhana yang diramuidariberbagaijenishewandantumbuh-tumbuhan.

7. Al-khawarizmi (780-850 M)

Iaahlimatematika. Iamemperkenalkanangkaarab (numenalarabic: 1,2,3,4,5,6,7,8,9) danpenemuilmualjabar. Kataaljabardiambildarijudulbukunya: al-jabruwalmuqobalah. Bukuinidipakaisebagailiteraturwajibdibeberapauniversitaseropasampaiabad 16, sehinggaiamempengaruhiteoriilmuwanomarkhayam, leonardo de pisa, dll

8. Omar khayam (1038-1123 M). Iabintangnyamatematikapadaabadpertengahan, yang mengembangkanrumus-rumusmatematikanya al-khawarizma.

slide17

b. BidangIlmuKesehatandanKedokteran

IbnuSina (980 – 1037 M) IaterkenalAhlikedokteran. Di duniakedokteran, iadinobatkansebagai Father of Doctors (Bapakkedokteran). Dan selamadinastihandiCina, bukuinistandarkarya-karyamedisCina. Bukuiniditerjemahkankeberbagaibahasa, antara lain kedalambahasaInggrisdenganjudul Canon of Medicine.

IbnuRusyd (1126 – 1198 M)IadikenalsebagaiPerintisIlmu/KedokteranumumdanHistologi (Ilmujaringantubuh). Jugaberjasabidangpenelitianpembuluhdarahdanpenyakitcacar. DemikianbesarpengaruhnyadiEropa, makadiEropatimbulgerakanAverroisme yang menuntutkebebasanberfikirdanmemproteskekuasaan yang memonopolipemikirankeagamaan.

slide18

c. BidangIlmuKosmologidanAstronomi/Perbintangan

1) Al-FazariDiaseorangastronom Islam pertama yang menyusun Astrolabe. Iamenulispenggunaanlingkaranbundardanmenyiapkan table yang berhubungandengantahun-tahunarab

2)Al-FarghaniIaseorangastronomterkemukadimasanyadanterkenaldi Barat padaabadpertengahan. Iamenetapkan diameter bumisepanjang 6500 mil danmenemukanjarak yang paling jauh, sertamenemukan diameter planet-planet

3) Abu Raihan al-Biruni (973 – 1048 M) Diaseorangahliastronomi, astrologi, matematikadanfisika. Karyanya ± 180 judul, diantaranyaberjudul At-Tafhimli-awa-ilishina’atitTanjim, yang menjelaskanfenomenaalamsepertisinar zodiac dan air pasangdimusimbungadalamkaitannyadengantekananhidrostatika

4)Al-Battani (858 – 929 M) Iaberhasilmenentukangarislengkungataukemiringanekliptik (orbit dimanamataharikelihatannyabergerak), panjangnyatahuntropis, lamanyamusim, sertatepatnya orbit mataharidan orbit utama planet-planet

slide19

Simpulan

Saran

BAB 3

a simpulan
A. Simpulan
  • Sebelumdatangnyaislam, mayoritasbangsa Arab butahuruf, ilmupengetahuanbelumdikuasaipadamasaitu
  • SetelahmasakebangkitanislamIptekmulaidikenal, haliniterbuktidariNabi Muhammad yang memilikiminatkuatuntukmendidikbangsa Arab, terutamakaummuslim
  • PadamasakekhalifahanBaniUmayyah yang berpusatdiDamaskusilmupengetahuantumbuhdanberkembangdenganpesat.
  • PadamasaDinastiAbbasiyahkebudayaan Islam, pemikiran Islam danIlmupengetahuanmengalamipuncakperkembangannyadikota Baghdad.
  • Banyakcendekiawanmuslim yang memilikikemampuanmengembangkanIptek.
b saran
B. Saran

1. SebagaiseorangmuslimperlumengetahuidanmemahamiperkembanganIlmupengetahuandalam Islam.

2. PelajarmuslimhendaknyarajinmempelajariIlmuPengetahuankhususnyatentangpemahaman agama Islam.

3. Setelahmemahamiajaran Islam hendaknyadilaksanakandenganbenar.