Innherred samkommune - PowerPoint PPT Presentation

salali
innherred samkommune n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innherred samkommune PowerPoint Presentation
Download Presentation
Innherred samkommune

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
Innherred samkommune
106 Views
Download Presentation

Innherred samkommune

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innherred samkommune Veien videre +litt oppsummering Sandvika 13.01.2004

 2. Visjon og hovedmål(Utarbeidet under arbeidsseminar mars 2002. Oppdatert 12.01.04) Visjon • Livskvalitet og Vekst (LV) Hovedmål: • Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer • Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer • ISK skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen • ISK skal være tyngdepunkt for regional utvikling • Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen • Reduserte driftsutgifter på sikt (kom til i aug 2003)

 3. Gerd Janne sin visjon fra i går Det gode liv • Arbeidsplasser • Variert botilbud • Friluftsaktiviteter - omgivelser • Kultuturtilbud • Gode offentlige tjenester

 4. Hun hadde også disse visjonene • Velfungerende primærkommuner med virksomhetsområder som tar utgangspunkt i brukeren. Kommunikasjon med brukerne. Myndiggjorte medarbeidere. • Velfungerende samkommune med samme utgangspunkt • Større fagmiljø gir bedre løsninger – profesjonalitet og faglighet • Få til en arbeidsgiverpolitikk som bygger opp under dette

 5. Bilde av samkommunen? Verdal kommune Levanger kommune Innherred samkommune Kommunene legger oppgaver til felles ”datterbedrift”, ISK uten å miste ansvaret for tjenestene som leveres ISK ER ET VERKTØY!

 6. Profilen for samkommunen • Begravelsesbyrå eller VG nett ? • Tone ned profilering av ISK eksternt i lokalmiljøet

 7. Kommunikasjonstrappa Vi må hjelpe hverandre opp trappa Hvorfor-hvem-hva-hvordan

 8. Bestiller – utfører – mottaker (BUM)

 9. Grunnleggede spørsmål - svar HVA: ISK er et omfattende og forpliktende samarbeid mellom nabokommunene Levanger og Verdal. HVORFOR: For å gi innbyggerne og næringslivet i Levanger og Verdal bedre tjenester.

 10. Videre prosess • Det meste av tjenestene i Levanger og Verdal leveres ute i skolene og omsorgsdistriktene • Servicekontorene blir sentrale i kontakten mellom oss og innbyggerne. Eget delprosjekt • For brukerne av tjenestene skal det ikke spille noen særlig rolle hvor saksbehandlere sitter, men de ansatte (og politikerne) er opptatt av dette. • Skal ISK ha en adresse? • ISK- enhetene skal ha en adresse • Det skal gå prosesser som avklarer om og i stor grad brukerhensyn tilsier at det ikke er mulig å samle enheten i hovedkontoret.

 11. Noe vi må avklare på strategisk nivå • Styringssystem (vi har BMS med elementer av kommunikativ ledelse) • Samhandlingsarenaer (møteplasser) • Overordna kommunikasjon • Støtte/oppfølging fra overordna ledelse - rådmannsfunksjonen

 12. Forslag til postadresser • Skatt Levanger • Økonomi Verdal • IKT Levanger • Lønn-personal Levanger • Landbruk Verdal • Plan osv Verdal • HSR Levanger • Barn og familie Verdal

 13. Det skal gå mange gode prosesser • 19.01 trinn 2 kommunikasjon • 30.01 trinn 3 kommunikasjon • 04.02 Felles storledermøte • Det viktigste nå er at alle som nå reiser heim har med seg nok energi-engasjement-arbeidslyst til å kjøre prosesser for å komme med svar på hvordan vi gjør jobben. • Vi har nå oppdatert målbilde for isk. Dere må ta ansvar for prosesser a la denne i enhetene. Det må vi være innstilt på å bruke ressurser på. • Dette blir krevende, men artig!