ph ng th c thanh to n qu c t i v i h ng h a xu t nh p kh u n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU PowerPoint Presentation
Download Presentation
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU - PowerPoint PPT Presentation


 • 224 Views
 • Uploaded on

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU . Giảng viên: TS. Bùi Thanh Tráng. CHUYỂN TIỀN- Remittance. Hình thức chuyển tiền : T/T: Telegraphic Transfers: Hình thức điện báo M/T: Mail Transfers: Hình thức thư báo -Payment order Thời hạn trả tiền Chuyển tiền trả trước

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU' - sagira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ph ng th c thanh to n qu c t i v i h ng h a xu t nh p kh u

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Giảng viên: TS. Bùi Thanh Tráng

chuy n ti n remittance
CHUYỂN TIỀN-Remittance

Hìnhthứcchuyểntiền:

 • T/T: Telegraphic Transfers: Hìnhthứcđiệnbáo
 • M/T: Mail Transfers: Hìnhthứcthưbáo-Payment order

Thờihạntrảtiền

 • Chuyểntiềntrảtrước
 • Chuyểntiềntrảngay
 • Chuyểntiềntrảsau
chuy n ti n tr tr c prepayment
Chuyển tiền trả trước -Prepayment

(2)

NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG

(4)

(3)

(1)

NGƯỜI

XUẤT KHẨU

NGƯỜI

NHẬP KHẨU

(5)

chuy n ti n tr sau deferred payment
Chuyển tiền trả sau –Deferred payment

NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG

(4)

(5)

(2)

(3)

NGƯỜI

XUẤT KHẨU

NGƯỜI

NHẬP KHẨU

(1)

nh thu k m ch ng t documentary collection
NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ- Documentary Collection

NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ:

 • Người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng sẽ ký phát hối phiếu đòi tiền người mua.
 • Nhờ ngân hàng thu hộ số tiền ghi trên hối phiếu
h i phi u bill of exchange
HỐI PHIẾU – BILL OF EXCHANGE

Hốiphiếulàmộttềmệnhlệnhđòitiềnvôđiềukiện do ngườixuấtkhẩu (ngườibán) kýphátđòitiềnngườinhậpkhẩu (ngườimua), yêucầungườinàytrảmộtsốtiềnnhấtđịnhchongườihưởnglợighitrênhốiphiếu, tạimộtđịađiểmnhấtđịnh, vàtrongmộtthờihạnnhấtđịnh (trảngay, trảsau)

- Ngườikýpháthốiphiếu- Drawer: ngườibán, ngườixuấtkhẩu

- Ngườitrảtiềnhốiphiếu-Drawee: ngườimua, ngườinhậpkhẩu, ngườithứba do sựchỉđịnhcủangườitrảtiền

- Ngườihưởnglợi – Beneficiary : ngườikýpháthốiphiếu, ngườinàođó do họchỉđịnh.

h i phi u bill of exchange1
HỐI PHIẾU – BILL OF EXCHANGE
 • HỐI PHIẾU TRẢ NGAY- SIGHT DRAFT
 • HỐI PHIẾU CÓ KỲ HẠN –USANCE DRAFT/TIME DRAFT
h i phi u bill of exchange2
HỐI PHIẾU – BILL OF EXCHANGE

HỐI PHIẾU DÙNG TRONG PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

h i phi u bill of exchange3
HỐI PHIẾU – BILL OF EXCHANGE

HỐI PHIẾU DÙNG TRONG PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

nh thu k m ch ng t documentary collection1
NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ- Documentary Collection
 • D/P: DOCUMENTS AGAINST PAYMENT:

ngöôøi mua chæ ñöôïc nhaän caùc chöùng töø sôû höõu veà haøng hoùa sau khi thöïc hieän thanh toaùn. Thanh toaùn traû ngay.

 • D/A: DOCUMENTS AGAINST ACCEPTANCE: ngöôøi mua nhaän chöùng töø sôø höõu veà haøng hoùa sau khi kyù chaáp nhaän hoái phieáu traû tieàn vaøo thôøi ñieåm sau ño. Thanh toaùn hoái phieáu coù kyø haïn
slide11

NHỜ THU KÈM CHỨNG TỪ

(3)

NGÂN HÀNG

NGÂN HÀNG

(6)

(7)

(4)

(5)

(2)

NGƯỜI

XUẤT KHẨU

NGƯỜI

NHẬP KHẨU

(1)

nh thu ke m ch ng t
NHÔØ THU KEØM CHÖÙNG TÖØ
 • Ruûi ro cao ñoái vôùi ngöôøi baùn, bôûi vì khoâng coù söï baûo ñaûm cuûa ngaân haøng trong thanh toaùn, ngöôøi mua coù theå töø choái hoaëc huûy boû hôïp ñoàng, thanh toaùn coù theå khoâng ñöôïc thöïc hieän sau khi haøng ñöôïc giao.
 • Ruûi ro ñoái vôùi ngöôøi mua: hoùa giao coù theå khoâng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng
ng i ba n a p du ng ph ng th c nh thu ke m ch ng t ne u
NGÖÔØI BAÙN AÙP DUÏNG PHÖÔNG THÖÙC NHÔØ THU KEØM CHÖÙNG TÖØ NEÁU
 • Khoâng nghi ngôø veà khaû naêng thanh toaùn vaø uy tín cuûa ngöôøi mua
 • Ngöôøi baùn vaø ngöôøi mua coù moái quan heä toát
 • OÅn ñònh chính trò, kinh teá vaø phaùp luaät cuûa nöôùc ngöôøi mua.
 • Khoâng bò haïn cheá vieäc chuyeån ñoåi ngoaïi teä trong nöôùc ngöôøi mua
 • Haøng hoùa deã daøng trao ñoåi mua baùn treân thò tröôøng
ph ng th c t n du ng ch ng t documentary credit
PHÖÔNG THÖÙC TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ DOCUMENTARY CREDIT

Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thỏa thuận mà trong đó ngân hàng mở thư tín dụng (L/C) theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở L/C-người nhập khẩu) cam kết sẽ trả một số tiền nhất định cho người thứ ba (người hưởng lợi), hoặc chấp nhận hối phiếu do người thứ ba ký phát trong phạm vi số tiền đó, khi người thứ ba này xuất trình cho ngân hàng bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những qui định trong thư tín dụng.

slide15

PHÖÔNG THÖÙC TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ DOCUMENTARY CREDIT

THÖ TÍN DUÏNG (LETTER OF CREDIT)

Cam keát cuûa ngaân haøng ñaïi dieän cho ngöôøi mua ñeå traû tieàn cho ngöôøi baùn khi ngöôøi baùn thöïc hieän ñuùng caùc ñieàu kieän cuûa L/C.

* Chöùng töø ñoùng vai troø chính trong PTTDCT

* Ngaân haøng giöõ vai troø trung gian vaø khoâng lieân quan ñeán haøng hoùa, chæ giaûi quyeát thanh toaùn döïa treân chöùng töø

qui tr nh th c hi n ph ng th c t n du ng ch ng t
QUI TRÌNH THỰC HIỆN PHÖÔNG THÖÙC TÍN DUÏNG CHÖÙNG TÖØ

(7)

NGÂN HÀNG

THÔNG BÁO

NGÂN HÀNG

MỞ L/C

(6)

(2)

(9)

(5)

(3)

(1)

(8)

NGƯỜI

XUẤT KHẨU

NGƯỜI

NHẬP KHẨU

Goods

(4)

v n d ng pttdct ng i nh p kh u
VẬN DỤNG PTTDCT- NGƯỜI NHẬP KHẨU

MỞ L/C: vớicácnội dung baogồm:

 • Loại L/C
 • Ngườimở L/C
 • Ngườihưởnglợi L/C
 • Sốtiền L/C
 • Điềukiệncơsởgiaohàng
 • Qui địnhchứngtừxuấttrình
 • Qui địnhvềhànghóa
 • Địađiểmgiaohàng
 • Thờihạngiaohàng
 • Điềukiệngiaohàng
 • Baobìđónggói , kímãhiệu
v n d ng pttdct ng i nh p kh u1
VẬN DỤNG PTTDCT- NGƯỜI NHẬP KHẨU

KÝ QUỸ MỞ L/C – ĐỐI VỚI L/C AS SIGHT

Tùy theo khách hàng, mức ký quỹ từ 3-4 loại (không kí quỹ, nhỏ hơn 100%, 100% giá trị L/C)

Lưu ý: tỉ lệ kí quỹ nhỏ hơn 100% L/C:

 • L/C: “Full set of original of clean on board B/L showing L/C No made out to order of issuing bank”
 • B/L: Consignee: “to order of name of issuing bank”
 • L/C : “ Set (2/3)of original of clean on board B/L showing L/C No made out to order of issuing bank
v n d ng pttdct ng i nh p kh u2
VẬN DỤNG PTTDCT- NGƯỜI NHẬP KHẨU

KÝ QUỸ MỞ L/C – ĐỐI VỚI L/C TRẢ CHẬM

Tùytheokháchhàng, mứckýquỹkhácnhau

Lưu ý: tỉlệkíquỹnhỏhơn 100% L/C:

 • L/C: “Full set of original of clean on board B/L showing L/C No made out to order of issuing bank”
 • B/L: Consignee: “to order of name of issuing bank”
 • L/C : “ Set (2/3)of original of clean on board B/L showing L/C No made out to order of issuing bank
b i t p
BÀI TẬP

Lậphốiphốidựavàodữliệusau:

 • Exporter: ABC Trading Co,Vietnam
 • Importer: HF Trading Co, Korea
 • Advising bank: Bank for Foreign Trade of Vietnam, HCMC Branch
 • Opening bank: Shinhan Bank Seoul, Korea.
 • Means of payment: L/C at sight
 • Amount: USD 56,000.00
 • Shipment date: 30 August, 2012
 • Irrevocable L/C No: M432300/N1234 date 02/8/2012
 • Invoice No: 19/ND/2012 date 30/8/2012
b i t p1
BÀI TẬP

Lậphốiphốidựavàodữliệusau:

 • Exporter: AB Trading Co, Japan
 • Importer: BC Trading Co, Vietnam
 • Opening bank : Bank for Foreign Trade of Vietnam, HCMC Branch
 • Advising bank: Tokyo Commercial Bank.
 • Means of payment: L/C 90 days fro B/L
 • Amount: USD 100,000.00
 • Shipment date: 20 August, 2012
 • Irrevocable L/C No: M432300/N1234 date 02/8/2012
 • Invoice No: 19/ND/2012 date 20/8/2012