Innehåll - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Innehåll PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 15
Innehåll
130 Views
Download Presentation
sagira
Download Presentation

Innehåll

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Innehåll • Introduktion av Al – Khushoo’ • 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ • 1:a – 6:e sättet • 7:e – 12:e sättet • 13:e – 18:e sättet • 19:e – 26:e sättet • 27:e – 33:e sättet • Slutsats www.islamforelasningar.se

 2. Session 2 Vem kommer ihåg? • Nämn tre saker som man har i bönen när man har Al – Khushoo’? • Är Al – Khushoo’ obligatorisk enligt Sharee’ah och de flesta åsikterna? • Varifrån hos människan kommer sann Al – Khushoo’ ifrån? • Vad är och innebär falsk Al – Khushoo’? www.islamforelasningar.se

 3. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ 1. Förbereda sig för bönen ordentligt • Repetera orden i böneutropet (Adhan)! • Utför åkallan (Du’a’) efter böneutropet (Adhan)! • Recitera Du’a’ mellan första och andra böneutropet (Iqamah)! • Utför din tvagning (wudhoo’) ordentligt! www.islamforelasningar.se

 4. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ • Använd Siwaak för att rengöra och parfymera munnen! • Bär dina bästa och renaste kläder! Abu Huraira (ra)rapporterade att profeten Muhammad (saws) sa: ”Om det inte var för det faktum att jag kanske skulle överbelasta min ummah (nation) så skulle jag ge de order/göra det obligatoriskt att använda siwaak inför varje bön.” (Nawawi) 'Aisha (ra)rapporterade att profeten Muhammad (saws) sa: ”Siwaak är rening för munnen och behagar Gud (Allah).” (An – Nasa’i) ”SÖNER av Adam! Anlägg vårdad klädsel var gång ni går till bön..” (Koranen 7:31) www.islamforelasningar.se

 5. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ 2. Röra sig i en uppmätt takt under bönen Profeten (saws) kring detta: Abu Qatadah (ra)rapporterade att profeten Muhammad (saws) sa: ”Den värsta typen av tjuv är den som stjäl från sin egen bön. Då sa han, ’Åh Allahs budbärare hur kan en person stjäla från sin egen bön?’ Profeten (saws) svarade, ’genom att inte göra rukoo’ (böjning) och sujood (prostration) ordentligt.” (Ahmad och al-Hakim (Sahih Al – Jami’)) 'Abu ’Abdullah al - Ash’ari (ra)rapporterade att profeten Muhammad (saws) sa: ”Den som inte gör rukoo’ (böjning) ordentligt, och hackar under sujood (prostration), är som en svältande man som endast äter 1 eller 2 dadlar; de gör honom inget gott överhuvudtaget.” (At – Tabarani i Al – Kabeer (Sahih Al – Jami’)) www.islamforelasningar.se

 6. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ 3. Tänka på döden under bönen Profeten (saws) råd kring detta: Profeten Muhammad (saws) rådgav Abu Ayyoob (ra) att: ”När du ställer dig för att utföra bönen, be då bönen som ett farväls bön.” (Ahmad (Sahih Al – Jami’)) Profeten Muhammad (saws) har sagt: ”Kom ihåg döden i din bön, för den mannen som kommer ihåg döden under sin bön är bunden till att be ordentligt, och be bönen som den mannen som inte tror att han kommer be en till bön.” (Silsilat Al – Ahadeeth As – Saheehah av Al – Albani) www.islamforelasningar.se

 7. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ 4. Tänka på och interagera med det som reciteras under bönen Gud (Allah) säger i koranen: ”Detta är en välsignad Skrift som Vi har uppenbarat för dig, [Muhammad]. Människorna bör tänka över dess budskap och lägga dem på minnet, om de har förstånd.” (Koranen 38:29) www.islamforelasningar.se

 8. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ Olika råd för att hjälpa sig själv att uppnå detta: • Titta på Koranens tolkning (Tafseer) • Interagera med versen • Exempel 1: Hudhayfah (ra) rapporterade: ”Jag bad med profeten Muhammad (saws) en natt… han (saws) reciterade länge. Om han (saws) reciterade en ayah (vers) som nämnde tasbeeh (glorifiering), så sa han (saws) Subhan Allah; om det nämnde en fråga, så ställde han (saws) en fråga; om det nämnde att söka tillflykt hos Allah (swt), så sökte han (saws) tillflykt hos Allah (swt).” (Muslim 772) www.islamforelasningar.se

 9. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ Exempel 2: ” …om ni ville räkna Guds välgärningar, skulle ni aldrig kunna precisera deras antal.” (Koranen 14:34) • Memorera koranen och olika ihågkommanden av Gud (Allah) (Adhkar) • Besvara imamen under bönen • Exempel 1: Profeten Muhammad (saws) sa: ”Om imamen säger ’Ameen, ’ säg då ’Ameen också, för den som säger ’Ameen,’ som sammanfaller med änglarnas ’Ameen, kommer få alla sina tidigare synder förlåtna.” (Bukhari 747) www.islamforelasningar.se

 10. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ Exempel 2: Rifaa’ah ibn Rafi’ Az – Zirqi sa: ”En dag bad vi bakom profeten Muhammad (saws). När han (saws) reste sitt huvud, sa han (saws), ’ Sami Allahu liman hamidah,’ och en man bakom honom (saws) sa, ’ Rabbana wa laka al – hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan feeh (Vår Herre, till Dig tillhördet mycket goda och lovprisningen). ’När han var klar, sa profeten (saws), ’ Vem var den som talade?’ Mannen sa, ’ Jag.’ Han (saws) sa,’ Jag såg 30 udda änglar som rusade för att se vem som skulle skriva ner det först.’” (Bukhari 2/284) www.islamforelasningar.se

 11. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ 5. Att pausa efter varje avslutad Ayah Profeten (saws) kring detta: Umm Salamah (ra)beskrev hur profeten Muhammad (saws) brukade recitera: ”Bismillah ar – Rahman ar – Raheem (I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn)” och enligt en rapport, pausade han (saws), sedan sa han (saws), ”Al – Hamdu Lillahi Rabb al – ’Alameen, ar – Rahamn, ar – Raheem (Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, Den Nåderike, Den Barmhärtige).” Enligt en rapport, pausade han (saws), sedan sa han (saws), ”Maliki yawm ad – deen (som allsmäktig råder över Domens dag),” och han (saws) brukade dela upp sin recitation ayah (vers) för ayah (vers).” (Abu Dawud 4001) www.islamforelasningar.se

 12. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ 6. Recitering i långsamma, rytmiskatoner och göra ens röst fin under reciteringen Gud (Allah) säger i koranen: ”och läs högt ur Koranen i en lugn och jämn rytm.”(Koranen 73:4) Långsam recitation: ”Profeten Muhammad (saws) brukade recitera en soorah (sura) med så långsamma och rytmiska toner så att den blev längre än det som var möjligt.” (Muslim 733) www.islamforelasningar.se

 13. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ Fin röst under reciteringen: Profeten Muhammad (saws) har sagt: ”Försköna koranen med era röster, för att en fin röst ökar koranens skönhet.” (Al-Hakim (Sahih Al – Jami’ 3581)) Men… Profeten Muhammad (saws) har sagt: ”Sannerligen, den som har en av de finaste rösterna bland folket när den reciterar koranen är den som ni tror fruktar Allah (swt) när ni hör honom recitera.” (Ibn Maja) www.islamforelasningar.se

 14. 33 Sätt att Utveckla Al – Khushoo’ Avslutning - Session 2 Profetens (saws) Khushoo’: Aisha (ra) grät och berättade att: ”Han (saws) gick upp en natt och sa, ’ Åh Aisha, lämna mig att dyrka min Herre.’ Jag sa, ’ Vid Gud (Allah), jag älskar att vara nära dig, och jag älskar det som gör dig lycklig.’ Så han (saws) gick upp och gjorde wudhu, sedan ställde han sig och bad. Han (saws) fortsatte gråta ända tills hans (saws) knä blev blött. Bilal (ra) kom för att tala om för honom (saws) att det var tid för bön, och när han såg honom (saws) gråta, så sa han, ’ Åh Allahs budbärare (saws), du gråter när Allah (swt) har förlåtit alla dina förflutna och framtida synder? ’Han (saws) sa, ’Borde jag inte vara en tacksam slav? I natt har några ayah (verser) uppenbarats till mig; Ve den som reciterar de och inte tänker på vad innehåller.” (Ibn Hibban (Silsilat Al – Ahadeeth As – Saheehah, Al – Albani)) www.islamforelasningar.se

 15. Session 2 SLUT! www.islamforelasningar.se