1 / 7

Predstavitev Slovenske lesne tehnološke platforme GZS, 8.december 2005

Predstavitev Slovenske lesne tehnološke platforme GZS, 8.december 2005. V sebina predstavitve:. 1.     Organizacijska struktura SLTP 2.     Izvedene dejavnosti 3. Načrtovane dejavnosti. 1. O rganizacijska struktura SLTP. 2. Izvedene dejavnosti.

sage
Download Presentation

Predstavitev Slovenske lesne tehnološke platforme GZS, 8.december 2005

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Predstavitev Slovenske lesne tehnološke platforme GZS, 8.december 2005

  2. Vsebina predstavitve: 1.     Organizacijska struktura SLTP 2.     Izvedene dejavnosti 3. Načrtovane dejavnosti

  3. 1. Organizacijska struktura SLTP

  4. 2. Izvedene dejavnosti • poslali 5 predlogov programov SLTP na FTP • postali člani organov FTP • izdelali spletno stran –informacijski portal SLTP • pripravili predstavitveni dokument SLTP • pridobili 47 članov SLTP

  5. 2. Izvedene dejavnosti • pripravili vlogo na razpis MVZT + pritožbo • izvedli večje število sestankov z direktorji podjetij • izvedli predstavitev in 1. delavnico na obsejemskih dejavnostih LPS • poslali vprašalnike članom SLTP za prijavo projektov • pripravili izhodišča programa za področje gozdarstva

  6. 3. Načrtovane dejavnosti • pripraviti teme in program za področje lesarstva • pripraviti teme in program za področje papirništva • nadaljevati pogovore z direktorji podjetij • pripraviti Strateški razvojni program SLTP

  7. 3. Načrtovane dejavnosti • izdelati projektne ideje • nadaljevati sodelovanje z FTP • spremljanje javnih razpisov • priprava vlog na javne razpise • izvedba programov (2007 –2013)

More Related