tammerfors 7 8 11 2012 m rta marjam ki n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LEDARSKAPS-UTBILDNING PowerPoint Presentation
Download Presentation
LEDARSKAPS-UTBILDNING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

LEDARSKAPS-UTBILDNING - PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Tammerfors 7-8.11.2012 Märta Marjamäki. LEDARSKAPS-UTBILDNING. UBILDNINGENS INNEHÅLL. Styrelseordf . Berndt Långvik / inledning Märta Marjamäki/ Dag 1: Varför en ny förvaltningsstadga med en organisationsförändring Processen för tillvägagångssättet Den nya organisationsmodellen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

LEDARSKAPS-UTBILDNING


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ubildningens inneh ll
UBILDNINGENS INNEHÅLL
 • Styrelseordf. Berndt Långvik / inledning
 • Märta Marjamäki/ Dag 1:
  • Varför en ny förvaltningsstadgamed en organisationsförändring
  • Processen för tillvägagångssättet
  • Dennyaorganisationsmodellen
  • Dennyaförvaltningsstadgan
  • Ledarskap
  • Grupparbeten
  • Genomgång av grupparbeten + avsl.
varf r en organisationsf r ndring
VARFÖR EN ORGANISATIONSFÖRÄNDRING?
 • Våraverksamhetsförutsttningarhörihopmedsamhällsförändringarna
 • Social- & hälsovårdenärintemeranågotoantastbartområde…
  • som hela tidenfårmeraresurser…
  • somutomståendeintefårkritiseragällanderesultat & effektivitet…
  • somklienter & beslutsfattareintefårställakvalitetskravpå…
varf r en ny f rv stadga inkl ny org modell
VARFÖR EN NY FÖRV.STADGA INKL. NY ORG.MODELL?
 • TJÄNSTEMANNANIVÅ:
 • Organisationmedmångabeslutsnivåer
 • Otydligabeslutsprocesser
 • Oklaraansvarsuppgifter
 • Långsambeslutsgång
 • Regionalaskillnader i beslutsprocessen
 • Regionalaskillnader i ansvarstagandet
varf r en ny f rv stadga inkl ny org modell1
VARFÖR EN NY FÖRV.STADGA INKL. NY ORG.MODELL?
 • FÖRTROENDEMANNA-ORGANISATIONEN:
 • Personalsektionen
  • Dubbelarbete
  • Beslutfråndenoperativanivån
 • Fastighetssektionen
  • Behandlingen ~ nämnd – sektion – styrelse
 • Missbrukarvårdssektionen
  • Substansfrågor i huvudsak
tillv gag ngss ttet
TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET
 • Arbetsgrupptillsattes – förstamötet 26.10.2010
 • Personalinformation
  • Skn.dir + personalchef
  • Sammanlagt 13 tillfällen (ca 180 personer)
 • Personalenhöranden: (9 tillfällen)
  • Arbetsgruppen
  • Chefernaskiltoch i grupp
tillv gag ngss ttet1
TILLVÄGAGÅNGSSÄTTET
 • Mindregrupparbeten
  • Av personalen s:a nioförslagtill ny org.modell & av tjänstemännentreförslag
  • Slutligaförslageten blandning av dessa
 • Skriftligaförslag av anställda
 • Särskildträffmedomsorgsbyråerna
 • Beh. av samarbetskommittén & huvudförtroendemännen
 • Informationefterförslaget /fmge,styr & nämnderna (23 pers)
 • Info tillskn:sledare
nya f rvaltningsstadgan
NYA FÖRVALTNINGSSTADGAN
 • Textenförenklats
 • InnehålletstruktureratenligtPargasstadsförvaltningsstadga (genomgång av ett tiotalmodeller)
 • Textdelengranskats av KFB:sjurist
 • Fullmäktigeseminarium, våren 2012
  • Kommentarer av fullmäktigemedlemmar
 • KFB:sjurist & KA:sexpertgåttigenompersonaldelen
nya f rvaltningsstadgan1
NYA FÖRVALTNINGSSTADGAN
 • Fullmäktigegodkändenyaförvaltningsstadgan 14.6.2012
 • Styrelsenbefullmäktigadesattförverkliganödvändigaåtgärder för attstadganskakunnatas i bruk 1.1.2013.
 • Vissasakergjordes i augusti, andratasännuupp i november, vidbehov i decemberpåstyrelsemötena.
den nya organisationsmodellen
DEN NYA ORGANISATIONSMODELLEN
 • FÖRTROENDEMANNAORGANI-SATIONEN
  • Förenklats sektionernaavskaffats
  • Beslutentill
   • Styrelsen
   • Tjänstemannanivå
  • Ev. tillsättsattarbetsutskott för fastighetsärenden
  • Missbrukarvårdenbehövernågotsamarbetsorgan, ev. för externasamarbetsparter
den nya organisationsmodellen1
DEN NYA ORGANISATIONSMODELLEN
 • TJÄNSTEMANNAORGANISATIONEN
  • Matrisorganisation
  • Expertrollenlyftsfram
  • Centralförvaltningen – en stabsfunktion (coach-roll)
  • Linjeorganisationenförenkladvadgällerbeslutsprocessen
  • Tvånyachefsposter
  • Bör vara kostnadsneutral
  • Tas i bruk 1.1.2013
genomg ng av f rv stadgan
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
 • 1. Allmännabestämmelser
  • Lagar & förordningargåralltidföre en organisationsinternaregelverk (KommL)

§ 1: uppräknadevilkaandraregelverkstyrsamkommuneni förstahand i förhållandetillbestämmelserna i förv.stadgan

 • Skn:sförtroendevalda

- högstabeslutandeorgan: fullmäktige

- verkställandeorgan: styrelsen

genomg ng av f rv stadgan1
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
  • Övervakandeorgan: revisionsnämnden
 • § 5: Delegering av beslutanderätten
  • Förteckningöverdelegeringsbesluten
  • Styrelsenutserfördraganden + ställföreträdare
 • § 8: Styrelsensuppgifter
  • En del överfördafrånpersonalsektionen
 • § 9: Styrelsensbeslutanderätt
  • Utse de ledandetjänsteinehavarna
genomg ng av f rv stadgan2
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
  • Fastställaskn:sförvaltningsindelning
 • § 10: Regionalanämnder
  • Fullmäktigetillsätterreg. nämnderna
  • Nämndernasverksamhetsområde i grundavtalet
  • Utsernämndensordf. + viceordf.
  • Nämndensordf. ska vara ledamot i styrelsen
  • Nämndernautser för sinandatperiodföredragande/-n & ställföreträdareför denna/dessa
genomg ng av f rv stadgan3
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
  • Väljermedlemmartillbrukarråden
 • § 13 Sammanträdesförfarandet
  • Videomöten – ejvidval
 • § 23 Föredragning
  • Skn.direktörensrättighetattöverta ett ärende i vissafall
 • § 27 Styrelsens & nämndernasrättattöverta ett ärende
genomg ng av f rv stadgan4
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
 • SAMKOMMUNENS PERSONAL
 • § 31 Styrelsenutserskn.dir:sställföreträdare
 • § 34 Lagstadgadledargrupp
  • Utses av styrelsen
  • Ledargruppensuppgifterharreviderats
 • § 35 En endatjänstomnämns i förv.stadgan (= skn.dir)
 • § 38 Ledande & ansv. tjänsteinnehavaresövergripandeuppgifter
genomg ng av f rv stadgan5
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
 • § 39 Tjänsteinnehavaresansvarsområden& beslutanderätt
  • Beslutsprotokollbörföras
 • § 40 Uppgiftsbeskrivningar
  • Fastställs av styrelsen för personersomfullmäktigeellerstyrelsenväljer
  • Övrigafastställs av personalchefen
 • § 41 Ledningsgruppen
  • Skn.dir. tillsätter – ingenbeslutanderätt
genomg ng av f rv stadgan6
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
 • § 42 Arbetsplatsdemokrati
  • Huvudförtroendemän, samarbetskommittéochperosnalråd
  • Samarbetskommitténfungerarsomarbetarskyddskommission
 • § 43 Personalmöten
  • Chefernasammankallarregelbundettillarbetsplatsmöten
 • § 44 Brukarråden
  • Förslag tii regionchef & reg. nämnden
genomg ng av f rv stadgan7
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
 • BESLUTANDERÄTT I PERSONALFRÅGOR
  • TjänstemannaL
 • § 46 Inrättande & indragning av tjänster
  • Delegeratfrånfullmäktigetillstyrelsen (utomvadgällerskn.dir)
 • § 48 - 50 Lathunden!!!!
 • § 51 Bisysslotillstånd av styrelsen
  • Gällerintearbetstagare
genomg ng av f rv stadgan8
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
 • § 52 Avsked & permittering
  • Permittering – styrelsen/kandelegeraverkställigheten
  • Avsked – styrelseellerdenmyndighetsomanställt
 • § 54 LATHUNDEN !!
  • Tjänst-/arbetsledighet
  • Anställning av vikarier & visstidsanställning
  • semestrar
genomg ng av f rv stadgan9
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
 • § 55 Behörighetsvillkor
  • Fastställs av styrelsen
  • Personalchefen för en förteckning
  • Språkkunskapernafastställs i en språkstadga
 • SAMKOMMUNENS EKONOMI
 • § 56 Fullmäktigegodkännerbudgeten
 • § 57 Ändringar i budgeten
  • Obs! ansvarsfrihet
genomg ng av f rv stadgan10
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
 • § 61 Fastställande av avgifter
  • Fullmäktige – de allmännagrunderna
  • Styrelsen – avgifterna
 • § 62 Riskhantering
  • Styrelsenansvarar för riskhanteringensförverkligande
 • ÖVRIGT
 • § 63 Tvåspråkigheten
genomg ng av f rv stadgan11
GENOMGÅNG AV FÖRV.STADGAN
 • § 64 Informationen
  • Styrelsenochskn.direktören
  • Se KårkullasuppdateradeInformationspolicyoch –strategi
 • § 66 Undertecknande av skn:shandlingar
 • *******
 • IFALL OKLARA §§ FINNS KAN MAN JUSTERA DEM (ändringarnagörs av fmge)
situationen nu
SITUATIONEN NU
 • Chefernavalda
 • Ställföreträdarna + platsansvarigaskautses(måletvk 46)
 • Anmälanomintressetill Stefan Näse
 • Ifallingenintresseradfinns region-chefenutreder
 • Omplacering för de somintevaltsellerintesökt
situationen nu1
SITUATIONEN NU
 • Sammanlagt 29 personer, varav en del har en vårdar- el. motsv. befattning tilbakspåsinordin. befattn.
 • En del påmoderskaps-/vårdledigt
 • Möjlighettillpersonligträff för attkartläggasituationen  sistaträffen 12.11.2012
 • Vilkavakantabefattningarfinns?
 • Omplacering i förstahandtillvakantabefattningar
situationen nu2
SITUATIONEN NU
 • Genomgång av lägetvk 46
 • Beslutomställföreträdare + platsansvariga av skn.dir. – för kännedomtillstyrelsen
 • Omplacering i samförståndmedarbetstagaren - eller
 • Samarbetsförhandlingar
 • Beslutenvk 46 omsamförstånd
situationen nu3
SITUATIONEN NU
 • Ifallintesamförstånd – samarbetsförhandlingarinleds (fackenkopplas in)
 • Genomgång av personalsituationenpåenheternaefterdetta (tjänster/bef)
 • Ombildande av enhetsledartjänsternatillvårdare/handledare
 • Tidtabell: novembermånad ??
situationen nu4
SITUATIONEN NU
 • Indragning av enhetsledartjänster
 • Personalsektionenbehandlardessapersonalförändringar styrelsen i december
 • Stefan Näseutförarbetettill 12.11.  diskussionmedskn.dir
 • Alla beslut & tjänsteförordnande av skn.dir.
 • Alla arbetsavtalskrivspåpers.förv.