Bendradarbiavimo ypatumai
Download
1 / 26

Bendradarbiavimo ypatumai - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Bendradarbiavimo ypatumai. Apklausa vykdyta Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos tėvų komiteto iniciatyva 2013 m. spalio 25-30 d. . Ar būtinas mokytojų ir mokinių tėvų bendradarbiavimas mokykloje ?. Tėvai (50). Mokytojai (15).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bendradarbiavimo ypatumai' - sabina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bendradarbiavimo ypatumai

Bendradarbiavimo ypatumai

Apklausa vykdyta

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos tėvų komiteto iniciatyva

2013 m. spalio 25-30 d.


Ar b tinas mokytoj ir mokini t v bendradarbiavimas mokykloje
Arbūtinasmokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimasmokykloje?

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


Mokytoj ir mokini t v bendradarbiavimo mokykloje b tinumo prie astys
Mokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimomokyklojebūtinumopriežastys

 • Gerės mokinių mokymosi kokybė, jų požiūris į mokslus. Gerės mokyklos mikroklimatas. Bendras suvokimas, kad vaikų gerovė – visų atsakomybė. Mokytojai gaus tikslesnę informaciją apie mokinio buseną, ar sveikatą. Mokytojai labiau pažins savo mokinius ir taip bus lengviau su jais bendrauti.Dėl objektyvumo, skaidrumo didinimo mokyklos atžvilgiu.Galima geriau pažinti vaiką. Bendras tikslas - visapusiškas vaiko lavinimas. Padės efektyviau spręsti iškilusias problemas. Padidės vaikų motyvacija. Dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi proceso.Tėvams svarbu pažinti mokytojus. Dėl supratimo bei sutarimo ugdant vaikus. Dėl geresnių rezultatų. Dėl vieningo požiūrio į vaikus sprendžiant ugdymo klausimus. Dėl pinavertiško ugdymo ir ugdymosi proceso. Dėl tėvų atsakomybės didinimo dalyvaujant vaikų mokymosi procese. Didės tėvų sąmoningumas įtakojant pokyčius mokyklos gyvenime. Mokyklos bendruomenės stiprinimas. Teigiamas poveikis sėkmingam vaikų mokymuisi. Pasikeis nuostatos mokyklos atžvilgiu. Įtakos mokytojų požiūrio kaitą į vaikus. Bendruomeniškumo stiprinimas. Bendruomeniškumo, pilietiškumo pavyzdys vaikams. Vaikų savijautos, gerinimas, pasitikėjimo savimi didinimas. Nusistovėjusio stereotipinio požiūrio į mokyklą keitimo būtinybė. Geresni mokinio elgesio, mokymosi rezultatai. Esame viena komanda. Vaikų mokymosi ypatumai ne tik pažymių pavidalu. Dėl geresnio ir atsakingesnio abipusio supratimo, keliamų tikslų ir pageidaujamo rezultato ugdant, lavinant, mokant ir auklėjant mokinius.

 • Tik pažindami tėvus, gali pažinti vaiką. Bendrai pasidžiaugti sėkme, gerais rezultatais. Dėl mokinių mokymosi sunkumų. Aptarti pagalbos galimybes mokiniui.


Kas tur t organizuoti mokytoj ir mokini t v bendradarbiavim mokykloje
Kasturėtųorganizuotimokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimąmokykloje ?

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


Ar b tinas mokytoj ir mokini t v bendradarbiavimas mokykloje1
Arbūtinasmokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimasmokykloje?

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


Kod l taip mano mokytojai
Kodėltaipmanomokytojai?

 • Nes tai visų mūsų bendras reikalas. Gal bus rezultatas.Visų grandžių geranoriškumas visada duoda daugiau naudos. Todėl, kad tai yra visų asmenų, susijusių su mokykla, bendras reikalas. Tik išklausius visas nuomones, priėmus bendrus nutarimus, galimas visapusiškas bendravimas ir bendradarbiavimas. Visiems turi rūpėti jaunoji karta. Mokytojai ir vadovai gali pakviesti į susirinkimus. Jei tėvams RŪPI, tai jie eina į mokyklą klausia ir domisi, siūlo pagalbą, ieško bendrų problemų sprendimų !!!!.Tėvai artimiausiai pažįsta vaiką. Nes tai bendras visų reikalas. Visiems turi rūpėti mokinių gerovė. Mokytojo pareiga artinti tėvus prie mokyklos. ŠIS KLAUSIMAS VISIEMS AKTUALUS. Tai labiausiai aktualu šioms abiems pusėms bendradarbiauti.


Gimnazijos m okytoj ir mokini t v bendradarbia vimo vertinimas
Gimnazijos mokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimoįvertinimas

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


Kas skatina mokytojus taip galvoti
Kas skatina mokytojus taip galvoti?

 • Tėvų abejingumas.

 • Tėvai visada atsiliepia į pagalbą, greitai sureaguoja į iškulusias problemas, padeda jas išspręsti.

 • Reikalui esant tėvai atvyksta į gimnaziją.

 • Šis darbas (bendradarbiavimo) atliekamas individualiai.

 • Tėvai mažai domisi gimnazijos gyvenimu.

 • Tėvai nesidomi, nelanko susirinkimų.

 • Jei pats mokytijas, (-a) inicijuoja bendradarbiavimą, sulaukia atsako.

 • Tėvai savo vaikais ypač rūpinasi 1-4 klasėje. O vėliau mano, kad vaikas jau užaugo, tapo savarankiškas ir mažiau skiria dėmesio į mokyklos ir Tėvų bendradarbiavimą.

 • Tėvai nenoriai lankosi tėvų susirinkimuose, neatsako į žinutes, per retai tikrina vaikų dienynus.

 • Neskaitlingas tėvų lankomumas susirinkimuose.

 • Vyksta įvairios bendravimo formos su tėvais, pedagogų bendravimas tarpusavyje, patirties sklaida ir pan. (asmeninė patirtis apie klasės tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą.

 • Asmeninė įžvalgos iš klasės mokinių tėvų dalyvavimą ugdymo procese. 1.Tėvai visiškai nesidomi savo vaiku mokykloje (patys niekada nepaskambina, o mokytojai turi skambinti, rašyti žinutes, ieškoti) 2. Net neprisijungę prie elektroninio dienyno (4 iš 24) 3. Nesilanko tėvų susirinkimuose (ateina 1-2 iš 24)

 • Tėvai per daug reikalauja iš mokytojų auklėjimo dalykų, manau, kad tai būtent tėvų prerogatyva.


Gimnazijoje da niausiai naudojamos tokios mokytoj ir mokini t v bendradarbiavimo formos
Gimnazijojedažniausiainaudojamostokiosmokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimoformos:

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


E fektyviausios bendradarbiavimo formos
Efektyviausiosbendradarbiavimoformos:

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


Kokiomis temomis labiausiai nor tum te bendradarbiauti su mokykla
Kokiomistemomislabiausiainorėtumėtebendradarbiautisumokykla?

 • Tėvai (50)


Kokiomis temomis reik t daugiau bendradarbiauti su t vais
Kokiomistemomisreikėtųdaugiaubendradarbiautisutėvais?

 • Mokytojai (15)


Bendravimas pagr stas
Bendravimaspagrįstas:

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


Kokias b dais skatinami t vai bendradarbiauti
Kokias būdais skatinami tėvai bendradarbiauti?

 • Tėvai (50)


Kokias b dais skatina te t v us bendradarbiauti
Kokias būdais skatinatetėvus bendradarbiauti?

 • Mokytojai (15)


Ar mokykloje t vai laikomi lygiaver iais pedagogo partneriais
Armokyklojetėvailaikomilygiaverčiaispedagogopartneriais?

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


Ar t v nuomon takoja poky ius klas je
Ar tėvųnuomonėįtakojapokyčiusklasėje?

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


Problemos kurios trukdo mokytoj ir mokini t v bendradarbiavimui
Problemos, kuriostrukdomokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimui.

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


T v p asi lym ai kaip tobulinti mokytoj ir mokini t v bendradarbiavim mokykloje
Tėvų pasiūlymaikaiptobulintimokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimąmokykloje

 • Reikėtų patiems tėvams labiau rūpintis savo vaikų gerove ir bendrauti.

 • Tėvai turėtų atsakingiau žiūrėti į savo vaikų auklėjimą, nebūti abejingais, pasidalinti rūpesčiais ir aktyviai dalyvauti bent tėvų susirinkimuose.

 • Gerų, bendrų renginių, daryti bendras vakarones.

 • Dažniau daryti susirinkimus.

 • Organizuoti bendras tėvų - vaikų - mokytojų diskusijas apie gyvenimą mokykloje.

 • Organizuoti klasės susirinkimus, kuriuose dalyvautų ir dėstantys mokytojai.

 • Turi būti organizuojami asmeniniai mokinio-mokytojo (klasės auklėtojo)-mokinio tėvų arba mokytojo (klasės auklėtojo)-mokinio tėvų susitikimai – atvirų durų dienos.

 • Klasės tėvų komiteto narių pastangos įtraukti kitus tėvus į bendradarbiavimą.

 • Galbūt reikia daugiau susitikimų mažesnėmis grupėmis (tėvų, mokytojų, mokinių), o po to organizuojami visuotiniai susirinkimai.

 • Labiau vieni kitais pasitikėti, išklausyti ir priimti sprendimus abipusiu susitarimu ir neturėtų būti kova tarp tėvų ir mokytojų.

 • Trūksta paprasto nuoširdumo, esame visi per daug susireikšminę ir nemokame išklausyti kito nuomonės, įpratome kritikuoti, o savų klaidų nematome.

 • Turi būti didesnis noras iš mokyklos vadovybės ir mokytojų pusės. Jų darbo specifika tokia.

 • Tėvai turėtų pagal išgales prisidėti (nes dauguma tėvų dirbantys, yra labai užimti).

 • Klasės auklėtojas, kaip jungiančioji klasės bendruomenės dalis galėtų imtis iniciatyvos pakviesti mokinių tėvus į neformalius susitikimus tam, kad kartu su jais išdiskutuotų jų lūkesčius, jų galimybes prisidėti prie klasės gyvenimo paįvairinimo, konsultacijų poreikio ir pan.


Mokytoj p asi lym ai kaip tobulinti mokytoj ir mokini t v bendradarbiavim mokykloje
Mokytojųpasiūlymaikaiptobulintimokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimąmokykloje

 • Tėvai galėtų dažniau užsukti į mokyklą pas dalykų mokytojus, klasės auklėtoją ir pasidomėti savo vaiku.

 • Turėtų pasikeisti Tėvų požiūris į mokyklą ir mokytojus.

 • Visais įmanomais būdais akcentuoti TĖVŲ atsakomybę už savo vaikus. Mokykla yra tik pagalbininkas. Visos problemos yra iš šeimos. Vaikai - maži ir dideli savo tėvų atspindžiai.

 • Rengti programą, kuri supažindintų tėvus su švietimo naujovėmis ir reikalavimais.

 • Gal tėvams prizus duoti už dalyvavimą susirinkimuose :)

 • Susirinkimų metu neaptarinėti vaikų pasiekimų viešai, tik su konkrečiu mokiniu.

 • Dažniau organizuoti renginius, kuriuose dalyvauti būtų įdomu visiems : ir tėveliams, ir vaikams - sportinės varžybos, popietės...

 • Teigiamas ir pozityvus požiūris vieni kitų atžvilgiu abiems pusėms.

 • Tėvai turėtų pašalinti abejingumą ir daugiau domėtis savo vaiku. Pasidomėti , ką jų vaikai veikia gimnazijoje,padėti jiems.

 • Lankytis tėvų susirinkimuose. Tėvai turi patys domėtis savo vaiku.

 • Turi būti geranoriškas ir abipusis bendravimas.

 • Reikia išbandyti kuo įvairesnius būdus ir formas. Jas pasirinkti gali ir tėvai, ir mokytojai. Svarbu -kalbėtis, rasti atsakymus į klausimus.

 • Pakeisti požiūrį į mokytoją ir mokyklą.

 • Manau, kad trūksta noro bendradarbiauti, nes bendradarbiavimo formų yra pakankamai.


Kaip da nai t vai susitinka su klas s aukl toja
Kaipdažnai tėvaisusitinkasuklasėsauklėtoja?

 • Tėvai (50)


Ar tenkina mokini t vus gimnazijoje organizuojami t v visuotiniai ir klas s susirinkimai
Artenkinamokinių tėvusgimnazijojeorganizuojamitėvųvisuotiniaiirklasėssusirinkimai?

 • Tėvai (50)


Mokini t v pasi lymai d l organizuojam t v susirinkim
Mokinių tėvų pasiūlymai dėl organizuojamųtėvų susirinkimų

 • Labiau norisi susirinkimų keliant ar sprendžiant konkrečios klasės problemas, gal ir teminių/paskaitų formos švietimo klausimų.

 • Galėtų būti nustatytos visuotinio tėvų susirinkimų datos ( pvz.: 09 mėn. paskutinis arba 10 mėn. pirmas ketvirtadienis ir 02 mėn. paskutinis ketvirtadienis arba 03 mėn. pirmas ketvirtadienis)

 • Susirinkinmų metu norėtųsi minimaliai ataskaitų, vietoj jų geriau vykdytų mokykloje apklausų rezultatų pristatymai, atviresni pokalbiai, aktualiais ugdymo organizavimo klausimais, kurie būtų išdiskutuoti su gimnazijos tėvų komitetu, mokyklos taryba, administracija, jei reikia turėtų būti pakviestas specialistas-lektorius (atitinkamai pagal planuojamas diskusijų temas), visuotiniuose susirinkimuose turėtų dalyvauti ir mokinių atstovai, kad nebūtų tėvams teikiama vienpusė mokyklos administracijos nuomonė ir pan.

 • Užtenka klasės susirinkimo, kitą informaciją perduos auklėtoja.

 • Klasės tėvų susirinkimas (š.m. buvo dar tik vienas) pilnai tenkino spręstų klausimų gausa ir efektyviu tų klausimų sprendimu.

 • Reikia mažiau statistikos, daugiau organizuotumo ir pasiruošimo.

 • Visuotinio susirinkimo metu didžiulis kiekis informacijos, kuris nėra butinas pradinių klasių tėveliams.

 • Reiktų ketvičio ar pusmečio iki 30 min. bendro susitikimo iš anksto paskelbus darbotvarkę, bei galimybe pateikti klausimus, kurie būtų analizuojami bedrame susirinkime.

 • Informacija pateikiama per vėlai arba iš viso jos negauname ... Arba sužinome kad susirinkimas įvyko prieš 2 savaites.

 • Tėvų susirinkimo metu tik ataskaitos, kurią galime matyti ir per TAMO, tai nėra bendradarbiavimas o tik sausos informacijos pateikimas. Gal reikėtų kuo daugiau informacijos apie mokinių mokymasį, apie bendrus pasiekimus, įvairesnės informacijos apie mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą.

 • Susirinkimuose galėtų dalyvauti tėvai, mokytojai ir klasės seniūnas. Klasių seniūnai galėtų pasidalinti savo klasės problemomis. Tai turetų vykti duskusijų forma,o ne kalbomis iš vienos pozicijos ataskaitomis statistikomis...

 • Geriau dažniau vyktų klasės tėvų susirinkimai. Galima į juos pasikviesti reikalingus mokytojus, mokyklos vadovus, specialistus ir pan.

 • Trūksta konkretumo ir aiškumo pačiuose susirinkimuose.

 • Trūksta aktualių klausimų iškėlimo.

 • Trūksta diskusijos tarp mokytojų ir tėvų.


Mokytoj nuomon d l neskaitlingo t v dalyvavimo organizuojamuose t v susirinkimuose
Mokytojų nuomonė dėlneskaitlingotėvųdalyvavimoorganizuojamuosetėvųsusirinkimuose?

 • Abejingumas. Tai - akivaizdu: numečiau mokyklai, tegu rūpinasi.

 • Tėvų atsakomybės stoka savo vaiko mokymosi, auklėjimo atžvilgiu.

 • Laiko stoka, abejingumas.

 • Nebespėja žmonės, negeba atsirinkti , kas yra svarbiau - buitis, ar vaikas...

 • Tėvų užimtumas.

 • Tėvai gauna informaciją per TAMO, individualius pokalbius, todėl į bendrus Tėvų susirinkimus neina.

 • Nenoras išgirsti neigiamus pastebėjimus, laiko stoka, nesidomima gimnazijos bendrais klausimais, domimasi tik savo vaiku.

 • Tėvų abejingumas ir atsakomybės už savo vaikus stoka.

 • Abejingumas, nenoras , laiko stoka , pareigos jausmo nebuvimas.


Arsulaukia klasių vadovaimokyklosvadovųpagalbos, organizuojantmokytojųirmokiniųtėvųbendradarbiavimą?

 • Mokytojai (15)


T vai kuri vaikai mokosi
Tėvai, kurių vaikai mokosi:

 • Tėvai (50)

 • Mokytojai (15)


ad