tajno dru tvo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tajno društvo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tajno društvo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Tajno društvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 304 Views
 • Uploaded on

Tajno društvo. Prof.dr.sc. Edita Čulinović Herc. Pojam tajnoga društva – čl.148. ZTD. Nastaje ugovorom Tajni član ulaže neku imovinsku vrijednost u poduzeće druge osobe (poduzetnika) na temelju u loga stječe pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzetnika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tajno društvo' - rusti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tajno dru tvo

Tajno društvo

Prof.dr.sc. Edita Čulinović Herc

pojam tajnoga dru tva l 148 ztd
Pojam tajnoga društva – čl.148. ZTD
 • Nastaje ugovorom
 • Tajni član ulaže neku imovinsku vrijednost u poduzeće druge osobe (poduzetnika)
 • na temelju uloga stječe pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzetnika
 • Stariji izraz za poduzeće = trgovački obrt HTZ
tko je poduzetnik tajni lan
Tko je poduzetnik / tajni član ?
 • Poduzetnik:
  • obrtnik, trgovac pojedinac, trgovačko društvo (čak i zadruga)
 • Tajni član
  • može biti svaka pravna i fizička osoba
obilje ja dru tva
Obilježja društva
 • Tzv. unutrašnje društvo osoba
  • da je vanjsko to bi bilo vidljivo iz tvrtke
  • ne djeluje prema trećima: nema zastupanja niti odgovornosti prema trećima
 • Nema pravnu osobnost niti je trgovačko društvo
 • Nema zajedničke imovine članova (sve pripada poduzetniku)
 • Zapravo ortaštvo koje se razlikuje od klasičnog ortaštva
hijerarhija izvora
Hijerarhija izvora
 • Ugovor
 • Odredbe ZTD-a o tajnom društvu
 • Odredbe ZOO-a o ortaštvu
 • Opći dio ZOO-a
gospodarska svrha
Gospodarska svrha
 • Kod djelatnosti gdje poduzetnik ima a tajni član nema mogućnost obavljati neku gospodarsku djelatnost
 • Na taj način tajni član koristi licencu ili koncesiju nekog drugog (odvjetnik, apotekar)
 • Radi izbjegavanja zabrane konkurencije – odnosi se na članove društava osoba koji odgovaraju osobno za obveze društva
 • Kod inozemnih ulaganja ako stranac ne želi da se njegovo ime pojavljuje u sudskom registru
gospodarska svrha1
Gospodarska svrha
 • Kod komanditnog društva - komanditor stavlja male uloge u k.d. (radi manje odgovornosti) a veće uloge tajno društvo
 • Kao sredstvo sanacije – vjerovnik uloži svoje tražbine prema poduzetniku u tajno društvo
 • Fiskalni razlozi – ako poduzetnik isplati dobit tajnom članu poduzetnik plaća manje poreza na dobit
komparativno
Komparativno
 • Societé en participation (fr.)
 • Associazione in partecipazione (tal.)
 • Silent partnership (eng.)
 • Stille Gesellschaft (njem.)
 • Uređeni u pravilu građanskim zakonicima
ulog tajnog lana
Ulog tajnog člana
 • ulazi u imovinu poduzetnika
 • može se sastojati u svemu u novcu, stvarima i pravima čija se vrijednost može izraziti u novcu
 • poduzetnik nastupa u pravnom prometu i isključivi je nositelj svih prava i obveza
 • Poduzetnik ne može djelovati u ime tajnog člana niti obrnuto(npr. mogu sklopiti ugovor o trgovačkom zastupanju)
razlika prema orta tvu
Razlika prema ortaštvu
 • Tajno društvo ne može biti vanjsko društvo, a ortaštvo može
 • Ne postoji zajednička imovina članova – sve pripada poduzetniku
pravo nadzora tajnoga lana
Pravo nadzora tajnoga člana
 • pravo na predaju prijepisaGFI
 • uvid u poslovne knjige
 • davanje potrebnih razjašnjenja
 • tajni član može svoja prava ostvariti i putem suda
 • ta se prava ne mogu se ugovorom isključiti ni ograničiti
dobit i gubitak
Dobit i gubitak
 • Na koji način tajni član sudjeluje u dobiti i u gubitku određuje se ugovorom
 • Sudjelovanje u dobiti temeljno je pravo tajnog člana, a sudjelovanje u gubitku njegova obveza
 • Ako ugovor šuti o tome → udio koji je primjeren konkretnim okolnostima
 • i sudjelovanje u dobiti i sudjelovanje u gubitku može se isključiti
 • ako ugovorom nisu određeni različiti omjeri sudjelovanja tajni član istim udjelom sudjeluje i u gubitku i u dobiti
ra un dobiti i gubitka
Račun dobiti i gubitka
 • na kraju poslovne godine
 • utvrđuje se dobit ili gubitak poduzetnikovog poduzeća, te se tajnome članu isplaćuje njegov udio u dobiti
 • Gubitak: samo do iznosa uplaćenog uloga odnosno uloga koji se obvezao uplatiti
  • Npr. Obvezao se uplatiti 20 000 kn u novcu, ali je uplatio samo 10000 kn, gubitak je 15000 kn (pored uloženog mora uplatiti još 5000 kn)
 • ranije isplaćenu dobit nije dužan vratiti
 • iznosi dobiti koje tajni član nije naplatio ne povećavaju njegov ulog preko iznosa koji se obvezao uplatiti na temelju ugovora o tajnome društvu
  • Npr. Tajni član nije naplatio 3000 kn dobiti, to ne znači da neisplaćeni dio dobiti povećava njegovu odgovornost još za 3000 kn
smrt tajnoga lana
Smrt tajnoga člana
 • Smrt tajnoga člana ne dovodi do prestanka društva
p restan a k tajnog dru tva
Prestanak tajnog društva
 • 1. protek vremena na koji je sklopljen ugovor (ex lege prestanak, osim ako nešto drugo nije predviđeno ugovorom)
 • 2. ostvarivanje cilja (→ npr. izgradnja nekog objekta zbog kojeg je osnovano tajno društvo) zbog kojega je sklopljen ugovor o tajnome društvu ili ako ostvarivanje toga cilja postane nemoguće (npr. gubitak koncesije za obavljanje neke djelatnosti), bez obzira na to je li ugovor sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme,
 • 3. smrt ili prestanak poduzetnika koji je pravna osoba,
 • 4. ako poduzetnik prestane obavljati gospodarsku djelatnost,
 • 5. otvaranje stečajnog postupka nad poduzetnikom ili nad tajnim članom
otkaz ugovora
Otkaz ugovora
 • ugovor o tajnom društvu se može otkazati
 • analogna primjena odredbi o javnom trgovačkom društvu (ZTD)
 • bez otkaznoga roka otkaz ugovora moguć i kada je on sklopljen na određeno vrijeme, ako za to postoji važan razlog
 • pravo na otkaz se ne može isključiti
obra un i dovr etak zapo etih poslova
Obračun i dovršetak započetih poslova
 • u slučaju prestanka društva
 • tajnom članu se isplaćuje njegov ulog zajedno s pripadajućom, a još neisplaćenom dobiti
 • Isplata je u novcu, ako ugovorom nije što drugo određeno
 • Nedovršeni poslovi se dovršavaju u skladu s ugovorom
prava tajnoga lana u slu aju ste aja poduzetnika
Prava tajnoga člana u slučaju stečaja poduzetnika
 • tajni član društva ima položaj stečajnog vjerovnika, ali samo u odnosu na onaj dio uloga koji prelazi iznos njegovoga udjela u gubitku
  • npr. udio u gubitku je 10000 kn a pridržana i neisplaćena dobit je 13000 kn. Tražbinu od 3000 kn tajni član prijavljuje kao stečajnu tražbinu
 • tajni član dužan je u stečajnu masu uplatiti ulog na koji se obvezao ugovorom, ali samo u dijelu u kojemu ga već nije uplatio