Z kladn souvislosti v voje n klad v nos a zisku
Download
1 / 13

Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku - PowerPoint PPT Presentation


 • 67 Views
 • Uploaded on

Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku. Členění nákladů na variabilní a fixní. od začátku 20. století jedno z nejvýznamnějších členění nákladů  vliv na většinu nástrojů manažerského účetnictví (kalkulace, rozpočty, rozhodování o objemu a sortimentu ...)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku' - russell-hampton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Len n n klad na variabiln a fixn
Členění nákladů na variabilní a fixní

 • od začátku 20. století jedno z nejvýznamnějších členění nákladů

   vliv na většinu nástrojů manažerského účetnictví (kalkulace, rozpočty, rozhodování o objemu a sortimentu ...)

 • variabilní náklady – závisí na objemu výkonů

  • základní materiál, mzdy výkonných pracovníků, doprava ...

 • fixní náklady – zajišťují podmínky (→ potenciál) pro činnost v určitém období v rozsahu limitovaném kapacitou

   členění FN z hlediska možnosti řízení

  • vyvolané způsobem zajištění činnosti (obsluha a řízení) → částečně ovlivnitelné

  • určené rozhodnutím podniku (propagace, výzkum, vzdělávání ...) → vysoce ovlivnitelné

  • pravidelně vynakládané v určité výši (časové odpisy, nájemné) → obtížná ovlivnitelnost

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


Rozli en variabiln ch a fixn ch n klad
Rozlišení variabilních a fixních nákladů

 • v mnoha případech obtížné, vyplývá z odpovědí na otázky:

   Jedná se o náklady opakovaně vkládané s měnícím se množstvím výkonů, či o náklady potenciální?

   Jedná se o náklady vyvolané výkonem, či časem?

 • variabilní náklady

  • ve vztahu k jednotce výkonu

  • ve vztahu k dávce výkonů

 • fixní náklady

  • ve vztahu k dennímu, týdennímu, měsíčnímu, ročnímu ... období

 • rozlišení nákladů závisí na potřebách řízení

  • způsob řízení a stanovení úkolu (normy, normativy, limity)

  • významnost nákladové položky

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


Line rn model n klad a v nos
Lineární model nákladů a výnosů

 • významný nástroj pro vyjádření vývoje nákladů a výnosů v MÚ

 • využití v tzv.

  • taková část nelineárního průběhu nákladu, ve které se variabilní náklady nejvíce přibližují proporcionálnímu vývoji a fixní náklady jsou konstantní

 • ukazuje základní tendenci vývoje, která

   odpovídá analýze skutečně vynaložených nákladů v minulých obdobích

   vyjadřuje způsob stanovení nákladového úkolu pro další období

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


P edpoklady line rn ho modelu
Předpoklady lineárního modelu

 • vymezení výkonu užitnými vlastnostmi a kvalitou

 • předem stanovená struktura výkonů

 • konstantní cena prodávaného výkonu

 • náklady rozdělené na variabilní a fixní

 • fixní náklady v konstantní výši

 • konstantní variabilní náklady na jednotku výkonů

 • stálá technologie, produktivita práce a vlastnosti výkonů

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


Parametry a form ln vyj d en line rn ho modelu
Parametry a formální vyjádření lineárního modelu

 • parametry modelu

  • objem výkonů v naturálním vyjádření (Q)

  • prodejní cena na jednotku výkonů (cj)

  • variabilní náklady na jednotku (vj)

  • celková výše fixních nákladů na vymezené období (FN)

 • formální vyjádření

  • celkové výnosy

   CV = cj * Q

  • celkové variabilní náklady

   VN = vj * Q

  • celkové náklady

   CN= vj * Q + FN

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


Mar e a zisk v line rn m modelu
Marže a zisk v lineárním modelu

 • marže (→ příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku)

   kritérium pro řízení zisku, rozhodování o optimální struktuře výkonů atd.

  • jednotková

   mj = cj – vj

  • celková

   CM = CV – VN = mj* Q

 • zisk

  • celkový

   Z = CV – VN – FN

   Z = cj * Q – vj * Q – FN

   Z = mj * Q – FN

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


Grafick vyj d en v voje mar e a zisku v line rn m modelu
Grafické vyjádření vývoje marže a zisku v lineárním modelu

V, N

V, N, Z

CV

CV

ZISK

CN

MARŽE

ZTRÁTA

VN

Z

QBZ

Q

Q

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


Line rn model u nehomogenn ch v kon
Lineární model u nehomogenních výkonů

 • východisko: průměrné variabilní náklady (vjp) a průměrná marže (příspěvek k tržbám, ptjp) na peněžní jednotku výnosů →vázáno na konkrétní strukturu výkonů

  • průměrné variabilní náklady

   • kde p vyjadřuje předem stanovenou strukturu sortimentu

  • průměrná marže (příspěvek k tržbám)

   ptjp = CMps / CVps = 1 - vjp

  • celkové náklady

   CN = vjp * CV + FN

  • celkový zisk

   CZ =

   CZ =

   CZ =

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


Rozli en n klad v line rn m modelu pomoc matematickostatick ch metod
Rozlišení nákladů v lineárním modelu pomocí matematickostatických metod

 • zjištění fixní a variabilní složky nákladů by mělo vycházet z primárního rozpoznání v kalkulacích, rozpočtech a účetním zobrazení

 • lze však v určitých situacích využít i lineární model ke zjištění fixní a variabilní složky nákladů

  • metoda nejmenších čtverců

   CN = FN + v * Q;kde

   FN = [ΣCNn*Σ(Qn2) - ΣQn*Σ(CNn*Qn)] / [n*ΣQn2 – (ΣQn)2]

   v = [n* Σ(CNn*Qn) - ΣCNn*ΣQn] / [n*ΣQn2 – (ΣQn)2]

  • metoda dvou bodů

   CN1 = FN + vjp * CV1

   CN2 = FN + vjp * CV2

   nutno vycházet zesrovnatelných údajůa vyloučitneopakující seanahodilé vlivy

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


Vyu it a nevyu it fixn n klady
Využité a nevyužité fixní náklady matematickostatických metod

 • východisko: fixní náklady se vztahují ke kapacitě (Qmax), kterou je možné lépe či hůře využít

   využité FN odpovídají skutečnému využití kapacity (Qsk)

  FNVyuž =

   nevyužité FN představují podíl nákladů vztahující se k nevyužité kapacitě

  FNNev =

 • informace významná pro řízení výtěžnostní formy hospodárnosti

N

Kapacitní

omezení

FN

FNnevyuž.

FNvyuž.

Vývoj nákladů, výnosů a zisku

Qmax

Qsk

Q


Vyu it len n n klad na variabiln a fixn p i zen zisku
Využití členění nákladů na variabilní a fixní při řízení zisku

 • východisko: vyjádření zisku v lineárním modelu

  Z = c * Q – v * Q – FN

   bod zvratu (→ objem výkonů, při kterém se CN = CV)

  QBZ =

   objem výkonů pro dosažení požadovaného zisku

  QZ = (FN + Z) / (cj – vj) = FN / mj

   stanovení maximální výše fixních nákladů

  FNOvlivnitelné = Q * (cj – vj) – FNNeovlivnitelné – Z

   stanovení minimální prodejní ceny

  cj = vj + (FN + Z) / Q

   stanovení maximální výše variabilních nákladů na jednotku

  vj = cj – (FN + Z) / Q

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


Vyu it len n n klad na variabiln a fixn p i zen zisku u nehomogenn ch v kon
Využití členění nákladů řízení ziskuna variabilní a fixní při řízení zisku u nehomogenních výkonů

 • východisko: vyjádření zisku pro nehomogenní výkony při dané struktuře

  Z = ∑(cji*Qi) – ∑(vji*Qi) – FN = ∑(mji*Qi) – FN

  Z = (1 – vjp) * CV – FN = ptjp* CV - FN

   bod zvratu (→ objem výnosů, při kterém se CN = CV)

  CVBZ = FN / (1 – vjp) = FN / ptjp

   objem výnosů pro dosažení požadovaného zisku

  CVZ = (FN + Z) / (1 – vjp) = (FN + Z) / ptjp

Vývoj nákladů, výnosů a zisku


ad