Ekonomie
Download
1 / 64

EKONOMIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

EKONOMIE. Ekonomie. oikonomia : oikos (=dům), nomos (= řídit) – (= vedení domácnosti) Věda, která zkoumá souvislosti hospodářského života společnosti Věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb Teoretická disciplína. Ekonomika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EKONOMIE' - janice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ekonomie1
Ekonomie

oikonomia: oikos (=dům), nomos (= řídit) – (= vedení domácnosti)

Věda, která zkoumá souvislosti hospodářského života společnosti

Věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb

Teoretická disciplína

Ekonomika

 • Oblast společenské praxe

 • Využívá teoretických poznatků ekonomie

 • Hospodářství, finanční toky, bankovnictví, ...


Hlavn ekonomick ot zky
Hlavní ekonomické otázky

Hlavní problém ekonomie:

CO vyrábět?

JAK?

PRO KOHO?


Ekonomie d len
Ekonomie – dělení:

Pozitivní ekonomie - objektivní rozbor a popis stavu a chování reálné ekonomiky bez kvalitativního hodnocení

Normativní ekonomie - kvalitativní hodnocení ekonomiky, hledání ideálního stavu fungujícího ekonomického systému

Mikroekonomie – zabývá se ekonomickým chováním jednotlivých subjektů, tedy jednotlivců, domácností, firem a státu

Makroekonomie - zkoumá ekonomiku jako celek (na úrovni ekonomických agregátů) – např.: HDP, nezaměstnanost, inflace


Ekonomika d len
Ekonomika - dělení

Zvyková (tradiční) – hospodářský život společnosti probíhá na základě rodových zvyků, tradic

Např.: melanéská kula (kolo), potlač indiánských kmenů na západním pobřeží Severní Ameriky

Plánovaná (příkazová) - Převládá státní vlastnictví, vláda plně rozhoduje a výrobě a rozdělování, masivní přerozdělování

Tržní - převládá soukromé vlastnictví, funguje trh na základě – zákonů poptávky a nabídky, svobodná soutěž jednotlivých ekonomických aktérů

Smíšená: současná ekonomika, jedná se o tržní typ obohacený o státní zásahy v zájmu společnosti, fungování trhu (řeší nedostatky tržního systému)- zejména v oblastech ekologie, školství, zdravotnictví..


D jiny ekonomick ho my len
Dějiny ekonomického myšlení

Merkantilismus, fyziokratismus

Klasická politická ekonomie

Keynesiánství

Monetarismus


1 p edch dci ekonomie
1. Předchůdci ekonomie

Merkantilismus

Ekonomická teorie 16. – 17. stol

bohatství země je určeno množstvím drahých kovů v zemi

bohatství se vytváří v obchodních vztazích (mezinárodní obchod)

cílem obchodu je aktivní obchodní bilance

k tomu slouží protekcionismus, státní subvence a vydávání ochranných cel

Fyziokratismus

Ekonomická teorie 18. stol

bohatství národů pochází hlavně ze zemědělství

důraz na produktivní práci jako na zdroj národního bohatství.


2 klasick politick ekonomie
2. Klasická politická ekonomie

Liberalismus

„laissez-faire, laissez-passer“(= nechat dělat, nechat probíhat) – maximální omezení pravomocí vlády, ve prospěch svobody podnikání.

Adam Smith (1723 – 1790)

Zakladatel ekonomie

Dílo: „Bohatství národů“ (1776)

Neviditelná ruka trhu - svobodné obchodování a podnikání by nemělo být regulováno a omezováno, víra v samoregulativní funkci trhu

John Stuart Mill (1806 – 1873)


Ekonomie

4. KeynesiánstvíJohn Maynard Keynes (1883 – 1946)

Dílo: Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz (1936)

 • vliv velké hospodářské krize

 • Klasický ekonomický tržní systém nezaručuje plnou zaměstnanost a dostatečnou rovnost příjmů a bohatství

 • Stát by měl podporovat investice prostřednictvím nízké úrokové míry a zaměstnanost programem veřejně prospěšných prací

 • rozpočtová stimulace poptávky v dobách deprese a krytí jejího schodku v době konjunktury – tj. v době krize, kdy ekonomika stagnuje, stát vydá množství veřejných zakázek a tím dá práci firmám a lidem. Takto vzniklý schodek rozpočtu se vykryje z daní, které stát vybere, až takto zmírněná krize přejde.

 • New Deal (1933 - 37) - soubor opatření ekonomických a sociálních reforem zavedených během vlády prezidenta Franklina D. Roosevelta (1882 - 1945) v USA

 • K. dominovalo státním ekonomikám v 50. – 60. letech


5 monetarismus
5. Monetarismus

moneta (lat. = mince)

Neoliberalismus, moderní neoklasická ekonomie

Důraz na automatické tržní mechanismy, které jsou samy schopny udržovat ekonomiku ve stavu optimálního (tj. nejefektivnějšího) využívání zdrojů

doporučuje opětovnou ekonomickou liberalizaci

Vláda by měla usilovat o vyrovnaný státní rozpočet a omezit přerozdělovací procesy

Friedrich Hayek (1899 – 1992)

Milton Friedman (1912 - 2006)


Z kladn ekonomick pojmy
Základní ekonomické pojmy

Potřeba - stav, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí o jeho překonání

1) Základní 2) vyšší 3) nahodilá 4) umělá

Užitek – stav ekonomického subjektu, který vzniká spotřebou statků

Statek - schopnost osob nebo předmětů sloužit k vyhovění potřebám ekonomických subjektů

1) volné 2) vzácné

Služby - užitečné činnosti, které provádějí pro druhé; uspokojují svým průběhem

1) hmotné 2) nehmotné

Výroba - činnost, jejímž výsledkem je poskytování služeb, které přinášejí současný nebo budoucí užitek

Výrobní faktor – předměty nebo činnosti, které podmiňují výrobu statků: 1) práce 2) přírodní zdroje 3) kapitál= peníze


Z kladn ekonomick pojmy ii
Základní ekonomické pojmy II

Dělba práce - specializace ekonomických subjektů v různých činnostech, ve kterých získávají vyšší výkonnost

Vzácnost – omezená dostupnost statků

Efektivnost – nepřítomnost plýtvání, nejhospodárnější využívání zdrojů ekonomiky k uspokojení ekonomických potřeb

Ekonomické subjekty – účastníci ekonomického života společnosti: 1) domácnosti (jednotlivci,rodiny), 2) podniky (firmy, podnikatelé), 3) stát

Směna - činnost, při které si ekonomické subjekty navzájem vyměňují statky

1) naturální, 2) peněžní

Trh, nabídka, poptávka


Subjekty trhu
Subjekty trhu

 • domácnosti - jedinci, rodiny, kteří své příjmy utrácí za nákup statků, cíl: maximalizace užitku – koupit hodně zboží za málo peněz, nabízejí svoji schopnost pracovat – pracovní sílu

 • firmy a podniky – subjekty, které organizují podnikání- cílem je maximalizace zisku, poskytují prostřednictvím obchodu zboží nebo služby, snaží se prodat hodně za hodně, nakupují suroviny, stroje, práci

 • stát/vláda - státní orgány, jejich funkcí je kontrola, regulace trhu - formou daní, cel, zákonů, nakupují pro své úřady počítače, kancelářské potřeby, auta… a pracovní sílu.


Ekonomie
Trh

 • místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, a kde dochází ke směně zboží, abstraktní

 • trhy mohou být děleny dle území na: místní; národní; světové

 • dle funkce:

  • trh výrobků a služeb

  • trh práce

  • trh finanční

 • dle množství a druhu zboží:

  • trh dílčí (určitý druh zboží)

  • trh agregátní (veškeré zboží)


Role st tu v ekonomick m procesu
Role státu v ekonomickém procesu:

Fiskální politika - státní rozpočet – tj. výdaje a příjmy státu

Monetární politika - zabývá se bankovnictvím, úrokovými sazbami. Vymezuje nabídku peněz centrální bankou

Zahraniční ekonomická politika - je to obchodní politika státu jako celku.

Důchodová politika - zahrnuje mzdy a ceny, Snaha zabránit inflaci, používá se zákonná regulace mezd a cen


Ekonomick sektory
Ekonomické sektory:

Primární - těžba nerostných surovin, zemědělství, lesnictví, lov, ...

Sekundární - průmysl, výroba hmotných statků, stavebnictví

Terciální – služby, poradenství, obchod, doprava, cestovní ruch, peněžnictví, zdravotnictví,

Kvartérní – školství, věda a výzkum, přenos informací


Trh a tr n ekonomika
Trh a tržní ekonomika

Základem tržního hospodářství je trh, který se řídí tržním mechanismem. Na trhu dochází k výměně činností mezi subjekty prostřednictvím směny. Trh poskytuje informace (především cenu), od kterých se odvíjí očekávání tržních subjektů a jejich chování

Předpokladem fungování trhu je:

1) soukromé vlastnictví 2) cenový systém 3) konkurence

Trh určují dva hlavní principy: 1) nabídka, 2) poptávka

Nabídka: souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí na trh (statků a služeb) výrobci (firmy). Její rozměr je určen objemem výstupu výroby a cenami, za které jsou výrobci ochotni prodat nabízené zboží

Poptávka: souhrn zamýšlených koupí a je určována poptávaným množstvím a cenou za kterou jsou kupující ochotni nakupovat


Z kladn ekonomick kategorie
Základní ekonomické kategorie

 • 1. Poptávka: (demand - D), křivka má klesající charakter, pohled ze strany kupujícího, je to souhrn všech zamýšlených nákupů, které kupující chtějí uskutečnit za určité ceny; množství zboží, které jsou kupující ochotni za určitou cenu koupit

  • zákon klesající poptávky: roste-li cena zboží, poptávka klesá a naopak

 • 2. Nabídka: (supply - S), křivka rostoucí, pohled ze strany prodávajícího, souhrn všech zamýšlených prodejů, které chtějí prodávající uskutečnit za určité ceny; množství zboží, které jsou prodávající ochotni dodat na trh za určitou cenu

  • zákon stoupající nabídky: roste-li cena zboží, roste i nabídka - za vyšší cenu se vyplatí prodat více zboží (na trhu je nedostatek určitého zboží – roste cena – nabídka také – cena klesá, na trhu je přebytek zboží – nabídka překračuje poptávku – snižování ceny – možný růst poptávky/krach firmy)

 • substitut - náhrada za něco jiného, co již není na trhu nebo je nevyhovující (káva, čaj)

 • komplement - Statek či služba, který si musíme koupit, aby nám daná věc byla k užitku (např. benzín k autu, elektřinu k elektrospotřebičům)


 • Z kladn ekonomick kategorie ii
  Základní ekonomické kategorie II

  3. Rovnovážná cena, (equality – E) ideální případ, rovnováha trhu, poptávka se rovná nabídce, vyskytuje se málokdy, ale trh má tendence se k tomuto bodu přibližovat

  Cena čistící trh = nabídka i poptávka jsou v rovnováze (stabilní trh), co se vyrobí, to se i prodá (ani nadbytek ani nedostatek)4. Konkurence - neustálé vstřebávání nabídky a poptávkyProtitrastové zákony - přijímány pro efektivnější působení trhu (vydává stát)- Zákony chrání spotřebitele ne výrobce Zakazují1. Omezování obchodu na určitém místě dohodami2. Cenové zvýhodňování určitého okruhu zákazníků - cenová diskriminace3. Majetkové slučování firem + zkupování akcií konkurenční firmy- Horizontální - slučování firem ze stejného odvětví- Vertikální - slučování firem výrobce, dodavatel- Konglomerální - slučování čehokoliv


  Typy tr n nab dky
  Typy tržní nabídky:

  Agregátní (celková)- je určena objemem výroby všech tržních producentů a cenami, za které jsou ochotni své výrobky prodávat

  Individuální - nabídka jediného výrobce. Vyjadřuje jaké množství při určité tržní ceně je ochoten produkovat a nabízet

  Dílčí - nabídka jediného výrobku, který může být dodáván na trh i více výrobci


  Ekonomie
  Trh statků a služebTržní mechanismus je procesem vzájemného ovlivňování tvorby nabídky, tvorby poptávky a tvorby ceny


  St et nab dky a popt vky z kladn ekonomick graf
  Střet nabídky a poptávkyzákladní ekonomický graf

  Přebytek zboží

  Rovnovážný stav mezi

  nabídkou a poptávkou

  Nedostatek zboží

  P – cena

  Q - množství  Zm na tr n nab dky
  Změna tržní nabídky

  Pokud zboží na trhu zdražuje a zároveň roste jeho spotřeba, mohou za růst ceny spotřebitelé (růst cen je vyvolán poptávkou). Toto je například případ vysokých cen ropy na světovém trhu v období 2004-2006. Spotřeba ropy se zvyšuje a spolu s ní i cena (graf 1).

  Jestliže zboží na trhu zdražuje a zároveň dochází k poklesu jeho spotřeby, mohou za růst ceny výrobci (růst cen je vyvolán nabídkou). Na trhu s ropou nastala zmíněná situace při 1. a 2. ropném šoku (1973, 1979). Zdražení ropy bylo tehdy způsobené "uzavřením kohoutků" některých ropných producentů, pocházejících z kartelu OPEC. Světová spotřeba ropy klesala, cena se však zvyšovala (graf 2).


  Selh n trhu
  Selhání trhu

  I. Makroekonomické:

  cyklické výkyvy ekonomiky

  inflace

  II. Mikroekonomické:

  selhání konkurence (dokonalá/nedokonalá konkurence)

  Externality - je označení pro vnější účinek nějakého ekonomického rozhodnutí, resp. činnosti, tzn. část dopadů činnosti, kterou nese někdo jiný než její původce. Jako externality se označují náklady či výnosy jiných subjektů, za které se neplatí: původce si tyto výnosy (tzv. pozitivní externality) nemůže přivlastnit, příp. tyto náklady (tzv. negativní externality) od něj nelze vymáhat.


  Selh n konkurence
  Selhání konkurence:

  Monopol

  Oligopol

  Kartelová dohoda


  Mo n situace na trhu
  Možné situace na trhu

  1. Dokonalá konkurence (n-firem, stejná velikost, volný vstup)- působí zde mnoho firem, žádná nepřevládá, nemá na trhu výrazný podíl a neovlivňuje cenu. Výrobek je stejný. Vstup do odvětví je volný. Cena se vytváří působením nabídky a poptávky. Firma je příjemcem ceny. Maximální využití prostředků, nedosahuje se čistého ekonomického zisku.2. Čistý monopol- jediná firma dodává na trh celou produkci odvětví. Produkt je jedinečný. Vstup do odvětví je velmi nesnadný. Monopolní firma ovlivňuje cenu. Monopolní cena je vysoká. Často se dosahuje čistého ekonomického zisku.3. Oligopol- malý počet firem (alespoň jedna má výraznější podíl na trhu). Výrobek je stejnorodý nebo diferencovaný. Vstup do odvětví je volný. Jsou zde určité prvky monopolu i konkurence. Může se dosahovat i čistého ekonomického zisku. Významná firma může začít snižovat cenu za účelem krachu menších firem - zbavení se konkurence.4. Monopolistická konkurence- větší množství malých či středních firem. Vstup do odvětví je volný. Výrobek diferencovaný. Výrobky od různých firem jsou zaměnitelné (substituty). Zisk nebývá příliš velký, nedosahuje se čistého ekonomického zisku. Např. trh s automobily.


  Selh n konkurence se st t sna br nit
  Selhání konkurence se stát snaží bránit:

  • Antimonopolním zákonodárstvím, které zabraňuje fúzím velkých firem, kartelovým dohodám a zakazuje zneužívat dominantního postavení na trhu (to se nemusí týkat jen monopolu, ale i firem s velkým podílem na trhu). Antimonopolní politiku státu vykonává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

  • Monopolní daní, která je uvalena na zisk monopolů

  • Cenovou regulací - regulace zisku - stát určuje limity pro ceny a zisk firem

  • Zestátněním - monopol se tak stává administrativním monopolem


  Z sahy st tu do ekonomiky
  Zásahy státu do ekonomiky

  Ochrana trhu

  Péče o veřejné statky

  Péče o stabilitu ekonomického systému


  2 p e o ve ejn statky
  2. Péče o veřejné statky

  Stát zajišťuje některé „služby“, které by nebylo možné realizovat v rámci soukromého podnikání (obrana země, ochrana veřejného pořádku, zákonů, justice, zdravotnictví, školství...)

  Tento servis stát zajišťuje prostřednictvím přerozdělování

  Finanční prostředky získává stát pomocí daní

  Daň je povinná a nenávratná platba, kterou platí občané a podniky do státního rozpočtu v zákonné výši a ve stanoveném čase


  3 p e o stabilitu ekonomick ho syst mu
  3. Péče o stabilitu ekonomického systému

  • Stát se snaží zamezit výkyvům v ekonomice, zabránit inflaci a depresi. Činí tak prostřednictvím:

   • Fiskální politiky – (rozpočtová politika státu) Je to nakládání státu s příjmy (daně) a výdaji.

    • Státnírozpočet může být:

     • vyrovnaný - výše výdajů se rovná výši příjmů

     • přebytkový - výdaje jsou nižší než příjmy

     • schodkový /deficitní/ - výdaje jsou vyšší než příjmy. V důsledku schodku vzniká státní dluh.

   • Monetární politiky – stát reguluje banky a finanční systém, určuje nabídku peněz, stanovuje úrokovou sazbu


  Da ov soustava r
  Daňová soustava ČR

  I. Daně přímé

  • Daně z příjmů:

   • daň z příjmů fyzických osob

   • daň z příjmů právnických osob

  • Daně majetkové:

   • daň z nemovitostí

   • daň silniční

   • daň dědická a darovací

   • daň z převodu nemovitostí

    II. Daně nepřímé

   • daň z přidané hodnoty

   • daně spotřební

    • daň z uhlovodíkových paliv a maziv

    • daň z lihu a lihovin, vína a piva,

    • daň z tabáku a tabákových výrobků.

   • Ekologické daně

    • daň ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny (2008)


  Dal platby maj c charakter dan
  Další platby mající charakter daní:

  • pojistné na sociální zabezpečení

  • pojistného na důchodové pojištění

  • pojistného na nemocenské pojištění

  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  • pojistné na všeobecné zdravotní pojištění

  • místní poplatky ukládané na úrovni měst a obcí mající charakter daní:

   • poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, ze psů, z provozování výherních hracích automatů atd.

 • poplatník daně - PO, FO, která nese daňové břemeno

 • plátce daně - FO, PO, která je povinna daň vypočítat a odvést do veřejného rozpočtu pod svou majetkovou odpovědností

 • u přímých daní je často poplatník a plátce ta samá osoba


 • Ekonomie
  Daně

  • přímé daně - uloženy konkrétnímu subjektu podle jeho důchodové a majetkové situace

  • nepřímé daně - nepřihlížejí ke konkrétní situaci poplatníka a jsou vybírány v cenách zboží a služeb

  • Zdanění může být:

   • lineární - % je stále stejné, nezávisí na daňové základu

   • progresivní - % daně roste s růstem daňového základu

   • Degresivní - % daně se snižuje s výší daňového základu

  • Daň z přidané hodnoty – vztahuje se na podnikatelskou činnost. Zdaňuje se postupně ta část hodnoty výrobku nebo služby, kterou k výrobě nebo službě jednotlivý podnikatelský subjekt přidal. Je tedy zahrnuta do cen zboží a služeb.

   • základní sazba DPH 19 %.

   • Snížená sazba 9 %. Některé druhy zboží a služeb (zejména potraviny, léky apod.)

  • Spotřební daň – vztahuje se na výrobky, jejichž spotřebu chce stát omezit

  • Daně z příjmů fyzických a právnických osob – daň ze všech příjmů – ze mzdy, z odměn, z podnikání, z kapitálového majetku /úroky, dividendy/, z pronájmu atd.

  • Daň z nemovitosti – platí ji všichni vlastníci nemovitostí

  • Daň silniční – platí ji všichni, kdo užívají automobilů k dosažení příjmů a kdo se zabývají dopravou jako podnikatelskou činností, všechna vozidla, jejichž hmotnost je 12 a více tun


  Banky a bankovn soustava
  Banky a bankovní soustava

  • Banky (peněžní ústavy) jsou podniky, které obchodují na peněžním trhu.

  • Centrální banka

   • Má zvláštní postavení v bankovní soustavě, je zřizována vládou. Neposkytuje běžné bankovní služby.

  • Komerční (obchodní) banky

   • Jsou hlavní složkou bankovní soustavy. Soukromé podniky a usilující o dosažení zisku.


  Centr ln banky
  Centrální banky

  • První centrální banka - Bank of England - byla založena v roce 1697 v Anglii

  • Českou centrální bankou je Česká národní banka (ČNB) – Ústava (hlava VI.).

  • Evropská unie (Eurozóna) má Evropskou centrální banku (ECB)

  • V USA plní funkci centrální banky Federální rezervní systém (Fed).


  Esk n rodn banka
  ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA

  • Existence ČNB je zakotvena v Ústavě (hlava VI.).

  • ČNB je řízena bankovní radou ČNB

  • Bankovní rada je sedmičlenná

   • složení: guvernér, 2x viceguvernér, 4x člen

  • Členy bankovní rady jmenuje prezident ČR na dobu 6 let

  • Současným guvernérem ČNB je:

   • Miroslav Singer (od 2010)

  • ČNB vydává (emituje) peníze

  • ČNB provádí monetární politiku:

   • tj. reguluje množství peněz v oběhu

  • ČNB reguluje finanční trh prostřednictvím:

   • Diskontních půjček

   • Operací na volném trhu

   • Povinnou mírou bankovních rezerv


  Diskontn p j ky
  Diskontní půjčky

  • Půjčky, které poskytuje centrální banka komerčním bankovním ústavům. Od komerčních bank peníze poté putují směrem k firmám a ke spotřebitelům.

  • Komerční banky musí ČNB zaplatit úrok, diskontní sazbu.

  • Pokud si bankovní rada myslí, že je peněz v ekonomice příliš, diskontní sazbu zvyšuje, jestliže se jí naopak zdá, že je peněz v ekonomice málo, diskontní sazbu sníží.

  • Peníze na diskontní půjčky získává ČNB tiskem nových bankovek

  • Pomocí diskontních půjček reguluje ČNB množství peněz v ekonomice.

  • Množství peněz v ekonomice ovlivňuje inflaci


  Operace na voln m trhu

  Operace na volném (otevřeném) trhu je opatření, kterými se zvyšuje nebo snižuje množství peněz v oběhu. Provádí se to především nákupem a prodejem státních obligací (dluhopisů).

  Jestliže centrální banka kupuje obligace, uvádí víc peněz do oběhu, jestliže prodává obligace stahuje peníze z oběhu.

  Operace na volném trhu


  Povinn m ra bankovn ch rezerv

  Aby se předešlo případným problémům s nedostatkem peněz v libovolném bankovním ústavu a následné nestabilitě bankovní soustavy, stanovila centrální banka procentuální hodnotu, pod kterou nesmějí klesnout rezervy žádné z komerčních bank.

  Pokud například centrální banka stanoví povinnou míru bankovních rezerv ve výši 10%, nesmí žádná komerční banka rozpůjčovat více než 90 procent vkladů.

  Výši povinných minimálních rezerv (PMR) stanovila ČNB na 2,00% (z celkových vkladů)

  Povinná míra bankovních rezerv


  Dal n stroje nb
  Další nástroje ČNB peněz v libovolném bankovním ústavu a následné nestabilitě bankovní soustavy, stanovila centrální banka procentuální hodnotu, pod kterou nesmějí klesnout rezervy žádné z komerčních bank.

  • Lombardní sazba - sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze oproti zástavě cenných papírů

   • 1,75% (rok 2010)

  • Repo sazba - úroková sazba, za kterou odkupuje centrální banka od komerčních bank jimi eskontované směnky

   • 0,75% (rok 2010)


  Komer n obchodn banky
  Komerční (obchodní) banky peněz v libovolném bankovním ústavu a následné nestabilitě bankovní soustavy, stanovila centrální banka procentuální hodnotu, pod kterou nesmějí klesnout rezervy žádné z komerčních bank.

  • Aktivní operace – poskytují úvěry. Za poskytnutí úvěru žádá banka úrok.

  • Pasivní operace – přijímají vklady.

  • Zprostředkovatelské operace:

   • bezhotovostní placení

   • směnárenská činnost

   • depoziční služby


  Pohyb pen z v ekonomice
  Pohyb peněz v ekonomice peněz v libovolném bankovním ústavu a následné nestabilitě bankovní soustavy, stanovila centrální banka procentuální hodnotu, pod kterou nesmějí klesnout rezervy žádné z komerčních bank.


  Burzy
  Burzy peněz v libovolném bankovním ústavu a následné nestabilitě bankovní soustavy, stanovila centrální banka procentuální hodnotu, pod kterou nesmějí klesnout rezervy žádné z komerčních bank.

  • Instituce, kde se obchoduje s cennými papíry podle zvláštního zákona a burzovních předpisů

  • U nás činnost burzy zabezpečuje Burza cenných papíru Praha, a.s. (BCP Praha)

  • Typy:

   • Peněžní – obchod s cennými papíry

   • Zbožové /komoditní/ - obchod se zbožím

   • Burzy lodního prostoru

   • Mimoburzovní trh – RM systém, česká burza cenných papírů a.s


  Burzy esk republiky
  Burzy České republiky peněz v libovolném bankovním ústavu a následné nestabilitě bankovní soustavy, stanovila centrální banka procentuální hodnotu, pod kterou nesmějí klesnout rezervy žádné z komerčních bank.

  a) BCP Praha

  b) Plodinová burza Brno

  c) Českomoravská komoditní burza v Kladně

  d) Moravskoslezská obchodní burza Brno


  Obchodn ci na burze makl i
  Obchodníci na burze – makléři: peněz v libovolném bankovním ústavu a následné nestabilitě bankovní soustavy, stanovila centrální banka procentuální hodnotu, pod kterou nesmějí klesnout rezervy žádné z komerčních bank.

  • banky – obchodují z podnětu klienta nebo na svůj účet

  • brokeři – obchodují z podnětu klienta

  • dealeři – obchodují na svůj účet


  Cenn pap ry
  Cenné papíry peněz v libovolném bankovním ústavu a následné nestabilitě bankovní soustavy, stanovila centrální banka procentuální hodnotu, pod kterou nesmějí klesnout rezervy žádné z komerčních bank.

  • listiny, která opravňují toho, kdo je vlastní, k určitému nároku vůči tomu, kdo je vystavil.

  • Emitent - ten, kdo cenný papír vystavil (tj. provedl emisi cenného papíru)

  • Komitent - kdo jej vlastní

  • Dluhopis (obligace): je cenný papír, na jehož základě má jeho vlastník právo uplatňovat vůči emitentovi nárok na finanční částku uvedenou v dluhopise. Emitent vyplácí komitentovi předem dohodnuté úroky a po určité době proplatí dluhopis zpět.

  • Akcie:cenný papír, který vydává akciová společnost. Vlastník akcií se nazývá akcionář a má právo podílet se na řízení společnosti, hlasovat na valné hromadě společnosti a má majetková práva, tj. pobírat dividendu = podíl na zisku, a také právo na podíl na likvidačním zůstatku při zániku firmy.

  • Směnka: cenný papír, obsahující písemný závazek emitenta zaplatit v určité době, na určitém místě, určitou peněžitou částku určité osobě

  • Šek: cenný papír, který majitel účtu v peněžním ústavu přikazuje peněžnímu ústavu zaplatit doručiteli šeku


  Makroekonomick agreg ty veli iny a v konnost ekonomiky
  Makroekonomické agregáty (veličiny) a výkonnost ekonomiky

  • míra inflace

  • HDP (anglicky GDP), HNP

  • míra nezaměstnanosti

  • obchodní platební bilance

   magicky čtyřúhelník: pokud snížíme jeden

   z těchto jevů, bude to na úkor jiného;

   nutná snaha o vyváženost


  Inflace
  Inflace ekonomiky

  • Inflace je makroekonomický jev

  • Znehodnocování kupní síly peněz zvyšováním jejich množství v oběhu

  • Projevuje se růstem cenové hladiny v ekonomice. Zdražují suroviny, zboží, služby, zvedají se nájmy. Lidé přesto nechudnou, protože veškeré zdražování je kompenzováno plošným nárůstem jejich příjmů. Zvyšují se jak mzdy, tak dividendy, renty i úroky z vkladů.


  Jak se m inflace
  Jak se měří inflace? ekonomiky

  • Index spotřebitelských cen – CPI (Consumer Prime Index)

  • Index spotřebitelských cen měří statistický úřad pomocí tzv. spotřebního koše.

   Spotřební koš je sestaven tak, aby popisoval strukturu spotřeby průměrné domácnosti. Koš obsahuje několik stovek položek roztříděných na několik desítek oddílů.  Druhy inflace
  Druhy inflace ekonomiky

  • 1) mírná inflace (plíživá): tempo růstu cenové hladiny nepřekračuje tempo růstu výkonu ekonomiky – nižší než 10%

  • 2) pádivá inflace: dvojciferná; rychlejší růst cenové hladiny oproti růstu výkonu ekonomiky. Důsledkem je klesající kupní síla peněz -

  • 3) hyperinflace: extrémní případ. Cenová spirála se rozvíjí nezávisle na tempu výroby. Peníze jsou znehodnoceny, přestávají plnit svoje funkce – růst inflace o desítky až stovky procent


  P klady hyperinflace
  Příklady hyperinflace ekonomiky

  • 1920 – 1923 Německo

  • 1985 v Bolívii vzrostla inflace na 11 749 %

  • 1993 – 1994 - Jugoslávie


  Ekonomie
  Další: ekonomiky

  • Deflace: je absolutní meziroční pokles cenové hladiny v hospodářství. Obvykle se měří indexem spotřebitelských cen, je opakem inflace.

  • Stagflace: (z anglického stagflation sloučeného z stagnation a inflation) je kombinace vysoké inflace a stagnace ekonomiky.


  Hospod sk cyklus
  Hospodářský cyklus ekonomiky

  Má čtyři základní fáze:1. Expanze (konjuktura)2. Vrchol3. Recese (deprese, krize) 4. SedloRecese může mít i podobu deprese. Po dvě po sobě následující čtvrtletí HDP klesá a je-li tento pokles větší. Pokud je tento pokles strmý, hovoříme o krizi.


  Hdp hrub dom c produkt
  HDP (Hrubý domácí produkt) ekonomiky

  • HDP: hrubý domácí produkt, souhrn statků a služeb vytvořených za určité období výrobními faktory na území státu bez ohledu na to, jedná-li se o občany daného státu nebo o cizince (naše i zahraniční firmy pouze na našem území)

   • používán převážně v západní Evropě

   • založen na územním principu

  • HNP: hrubý národní produkt, souhrn statků a služeb vytvořených za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů dané země bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území daného státu nebo ne (pouze naše firmy u nás i v zahraničí)

   • používán hlavně v USA, Severní Americe (mají hodně investic v zahraničí), Japonsku

   • založen na národním principu

  • NEW: čisté ekonomické bohatství, blahobyt (neat economic welfare)

   • vzniká jako kritika na HDP, HNP

   • HDP+šedá ekonomika+černá ekonomika+produkce pro vlastní potřebu–negativní externality

   • problém s kvantifikací, oceněním jednotlivých jevů

    • šedá ekonomika: v rozporu s morálkou, etikou

    • černá ekonomika: ilegální – obchod s drogami, prostituce…


  R st hdp v r
  Růst HDP v ČR ekonomiky


  M ra nezam stnanosti
  Míra nezaměstnanosti ekonomiky

  - nedostatečné využití práceschopného obyvatelstva, které se uchází o práci

  - vypočítá se: podíl nedobrovolně nezaměstnaných a ekonomicky aktivního obyvatelstva

  (nepatří sem: studenti, důchodci, matky na mateřské dovolené, lidé neschopní práce,

  ekonomicky zajištění lidé)

  - nezaměstnanost: dobrovolná a nedobrovolná

  • Typy nedobrovolné nezaměstnanosti

   • frikční: přirozený, krátkodobý jev, normální, pozitivní pro ekonomiku (cca 2- 5% nezaměstnaných) (např.období nezaměstnanosti při změně práce), způsobeno nedostatečnou informovaností o nových místech atd.

   • strukturální: souvisí se změnami ve struktuře národního hospodářství (nesoulad mezi poptávkou a nabídkou po práci) - týká se např. horníků, dělníků, vyučených lidí (opravář, zedník, klempíř…)

   • cyklická: souvisí s cyklickým vývojem tržní ekonomiky

    • rostoucí část: ekonomice se daří, je produktivní=konjunktura, nezaměstnanost malá

    • klesající: útlum ekonomiky, deprese, recese ekonomiky, nezaměstnanost velká

   • sezónní

    • spojena se sezónním charakterem některých prací – zemědělství, stavebnictví


  Obchodn platebn bilance
  Obchodní, platební bilance ekonomiky

  • vztah ekonomiky k zahraničí, statistický záznam všech ekonomických transakcí mezinárodní ekonomikou a zahraničím

  • má podobu účtu

  • zahrnuje platby ze zahraničí i do zahraničí

  • saldo: rozdíl obchodní bilance - rozdíl mezi platbami ze zahraničí a do zahraničí

   • dělí se na dva typy

    • aktivní: vyvoz převyšuje dovoz, příjmy ze zahraničí jsou vyšší než výdaje do zahraničí, lepší situace pro národní ekonomiku

    • pasivní: dovoz převyšuje vývoz, platby do zahraničí jsou vyšší než příjmy ze zahraničí


  Mezin rodn ekonomick integrace
  Mezinárodní ekonomická integrace ekonomiky

  • proces rozvoje vzájemných vztahů a dělby práce mezi národními ekonomikami, který vede k vytváření mezinárodních komplexů. Důležitým subjektem mezinárodních ekonomických vztahů jsou mezinárodní ekonomické organizace.

  • Evropské sdružení volného obchodu

   ESVO, EFTA - European Free TradeAssociation - v současnosti společenství čtyř evropských států, které původně vzniklo r. 1960 jako alternativa pro ty státy, které se nepřipojily k Evropskému společenství (dnešní EU). Původní smlouva byla podepsána ve Stockholmu sedmi státy. Dnes jsou členy asociace Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Členské státy ESVO společně uzavřely další smlouvy o volném obchodování s řadou zemí po celém světě. Cílem není politická integrace.


  Sv tov obchodn organizace
  Světová obchodní organizace ekonomiky

  • WTO – WorldTradeOrganisation - vznikla v roce 1995 transformací organizace Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT, zal. 1947). Sídlí v Ženevě, členem 153 zemí světa (ČR od r. 1993). Nejvyšším orgánem je Konference ministrů členských zemí.

  • Cílem je prosazovat zjednodušení výměny zboží i služeb mezi státy a odstraňovat obchodní bariéry ve světovém obchodu. Vytváří systém pravidel mezinárodního obchodu zejména v oblastech:

  • duševní vlastnictví - patenty, autorské právo, falšování značek

  • zdravotní a fytohygienické standardy - nezávadnost potravin

  • obchod a služby - deregulace v oblasti telekomunikací, zdravotnictví

  • zemědělství - pravidla mezinárodního obchodu s potravinami, omezení dotací do zemědělství


  Mezin rodn organizace
  Mezinárodní organizace ekonomiky

  • 1. Mezinárodní měnový fond- poskytuje úvěry- podporuje mezinárodní obchod a stabilitu měn- požaduje informace (těžba a držení zlata a cizích měn,celkový vývoz a dovoz, národní produkt)

  • 2. Světová banka

   - zajišťuje finanční a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím s cílem snížit chudobu a zlepšit životní standardy v celém světě

   - je tvořena dvěma institucemi a to Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj, která pomáhá v ekonomickém růstu středně bohatým a úvěruschopným chudším zemím, a Mezinárodní asociací pro rozvoj, která se snaží zajistit dostupnost finančních prostředků pro nejchudší země světa. Dělají to formou nízko úročených půjček, bezúročných půjček a grantů do vzdělávání, zdravotnictví, infrastruktury, komunikací a dalších oblastí těchto zemí.

  • 3. Evropská banka pro obnovu a rozvoj- pomáhá zemím střední a východní Evropy při budování tržního hospodářství a demokratického prostředí. Členy banky je 61 zemí, Evropské společenství a Evropská investiční banka, cílem finanční pomoci je 27 zemí od střední Evropy po střední Asii. Sídlí v Londýně.


  Dal ekonomick organizace
  Další ekonomické organizace: ekonomiky

  • 4. OECD

  • Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; poskytuje statistiky a ekonomická a společenská data;

  • analyzuje a předpovídá ekonomický vývoj a zkoumá společenské změny a vyvíjející se trendy v obchodu, životním prostředí, zemědělství, rozpočtové politice, rozvojové pomoci atd.

  • založena r. 1961, sídlí v Paříži a sdružuje hospodářsky vyspělé státy. Prosazuje liberalizaci obchodu, každoročně vydává ekonomickou analýzu a hodnocení hospodářských výsledků jednotlivých států;

  • 5. G8

  • volné sdružení osmi hospodářsky nejvyspělejších průmyslových států světa (USA, Kanada, Rusko, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie, Itálie). Na svých summitech diskutují aktuální problémy, slaďují hospodářskou politiku; spolupráce nemá konkrétní institucionální podobu;


  Dal ekonomick organizace1
  Další ekonomické organizace: ekonomiky

  • 6. ORGANIZACE STÁTŮ VYVÁŽEJÍCÍCH ROPU

  • zkráceně OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), založeno r. 1961 v Bagdádu, sídlo ve Vídni, sdružuje největší světové producenty ropy, reguluje ceny ropy a její těžbu

  • 7. SEVEROAMERICKÁ DOHODA O VOLNÉM OBCHODU

   - zkráceně NAFTA (North American Free Trade Agreement) je obchodní dohoda spojující Kanadu, Spojené státy americké a Mexiko se snahou omezit obchodní a celní bariéry, liberalizovat obchod a podpořit kooperaci mezi členskými státy. Sídlem jsou hlavní města všech členských států (tedy Ottawa, Washington D.C. a Ciudad de México), NAFTA nabyla účinnosti 1. ledna 1994;

  • 8. ASEAN

   - sdružení národů jihovýchodní Asie (Association of Southeast Asian Nations) – zóna volného obchodu států jihovýchodní Asie, založeno 1967;