slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KONFERENCJA METODYCZNA SIERPIEŃ 2013 28.08.2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
KONFERENCJA METODYCZNA SIERPIEŃ 2013 28.08.2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19
russell-avery

KONFERENCJA METODYCZNA SIERPIEŃ 2013 28.08.2013 - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
KONFERENCJA METODYCZNA SIERPIEŃ 2013 28.08.2013
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KONFERENCJA METODYCZNA SIERPIEŃ 2013 28.08.2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie, ul Hoża 6, 71-699 Szczecin www.zcemip.szczecin.pl tel. (91) 43 16 102

 2. WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL KOMPETENCJE PRAGMATYCZNE GWARANCJĄ EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA

 3. WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL NAUCZYCIEL TRADYCYJNY NAUCZYCIEL NOWOCZESNY PROGRAM JEST MATERIAŁEM KSZTAŁCENIA STOSUJE ZRÓŻNICOWANE METODY KSZTAŁCENIA PLANUJE NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ-USTALA CELE ORAZ ELEMENTY TREŚCI PROWADZĄCE DO ICH OSIĄGNIĘCIA • TRAKTUJE PROGRAM JAKO ZESTAW JEDNAKOWO WAŻNYCH INFORMACJI • PRZEKAZUJE WIEDZĘ PROGRAMOWO-PODRĘCZNIKOWĄ • PRZYGOTOWUJE PLAN I TREŚĆ LEKCJI

 4. WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL NAUCZYCIEL TRADYCYJNY NAUCZYCIEL NOWOCZESNY JAKOŚĆ UCZENIA SIĘ UCZEŃ WYKAZUJE POPRZEZ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I TWÓRCZE STOSOWANIE WIEDZY UCZEŃ KORZYSTA Z CAŁEGO BOGACTWA ŚRODKÓW DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH • JAKOŚĆ UCZENIA SIĘ UCZEŃ UJAWNIA POPRZEZ REPRODUKOWANIE WIEDZY PODRĘCZNIKOWEJ • W PRACY NAUCZYCIELA DOMINUJĄ METODY WERBALNE

 5. WSPÓŁCZESNY I NOWOCZESNY NAUCZYCIEL NAUCZYCIEL TRADYCYJNY NAUCZYCIEL NOWOCZESNY EDUKACJA MA CHARAKTER OTWARTY A OBOK SCHEMATÓW JEST W NIEJ DUŻO MIEJSCA NA POCZYNANIA NOWATORSKIE I TWÓRCZE • W PROCESIE NAUCZANIA GÓRUJĄ PIERWIASTKI POZNAWCZE A NAUCZANIE I WYCHOWANIE MA CHARAKTER ZAMKNIĘTY

 6. KOMPETENTNI NAUCZYCIELE W SZKOLE PODSTAWOWEJ • DOSTOSOWUJĄ SPOSÓB PRZEKAZYWANIA ODPOWIEDNIEJ WIEDZY, KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI I POSTAW DO NATURALNEJ W TYM WIEKU AKTYWNOŚCI DZIECI • UMOŻLIWIAJĄ IM POZNANIE ŚWIATA W JEGO JEDNOŚCI I ZŁOŻONOŚCI • WSPOMAGAJĄ ICH SAMODZIELNOŚĆ UCZENIA SIĘ • INSPIRUJĄ ICH DO WYRAŻANIA WŁASNYCH MYŚLI ORAZ ROZBUDZAJĄ ICH CIEKAWOŚĆ POZNAWCZĄ

 7. KOMPETENTNI NAUCZYCIELE W GIMNAZJUM • WPROWADZAJĄ UCZNIÓW W ŚWIAT WIEDZY NAUKOWEJ • WDRAŻAJĄ ICH DO SAMODZIELNOŚCI • POMAGAJĄ IM W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCEJ KIERUNKU DALSZEJEDUKACJI I PRZYGOTOWUJĄ DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU SPOŁECZNYM

 8. KOMPETENTNI NAUCZYCIELE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH • WSPOMAGAJĄ PRZYSWOJENIE PRZEZ UCZNIÓW OKREŚLONEGO ZASOBU WIADOMOŚCINA TEMAT FAKTÓW, ZASAD, TEORII I PRAKTYK • POMAGAJĄ UCZNIOM WYKORZYSTYWAĆ ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI I POSIADANE WIADOMOŚCI PODCZAS WYKONYWANIA ZADAŃ I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW • KSZTAŁTUJĄ U UCZNIÓW POSTAWY WARUNKUJĄCE ICH SPRAWNE I ODPOWIEDZIALNE FUNKCJONOWANIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

 9. ZADANIA ZAWODU NAUCZYCIELA • ROZWIJANIE SIŁ TWÓRCZYCH I ZDOLNOŚCI MŁODZIEŻY • POBUDZANIE AKTYWNOŚCI POZNAWCZEJ DZIECI I MŁODZIEŻY • ORGANIZOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRAKTYCZNEJ UCZNIÓW • POSŁUGIWANIE SIĘ NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ KSZTAŁCENIA • PRZYGOTOWANIE DO KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

 10. MODELOWY NAUCZYCIEL SZKOLNYCECHY I PRZYMIOTY  EMPATIAKULTURA OPTYMIZMPOMYSŁOWOŚĆ OPIEKUŃCZOŚĆ MOTYWACJA ODPOWIEDZIALNOŚĆKONSEKWENCJA KOMPETENTNOŚĆSPRAWIEDLIWOŚĆ RACJONALNE DYSCYPLINAMYŚLENIE

 11. ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ Nowapodstawa programowa kształcenia ogólnego oraz zmienione ramowe plany nauczania obowiązują od: • 1 września 2009 r. dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) i III etapu edukacyjnego (gimnazja) oraz szkoły policealne. • 1 września 2012 r. dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz IV etapu edukacyjnego - szkoły ponadgimnazjalne: zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące.

 12. ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ • Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. • Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowanewspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

 13. ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ Okres obowiązywania podstaw programowych Uwaga: Do zakończenia cyklu kształcenia w szkołach stosuje się dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego.

 14. ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ Od 1 września 2012 r. : • szkoła podstawowa - dwie podstawy programowe. • gimnazjum – jedna podstawa programowa. • liceum ogólnokształcące - dwie podstawy programowe.

 15. ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ • Rok szkolny trwa średnio 35 - 36 tygodni nauki. • Podstawa programowa planowana jest na: • 32 tygodnie rocznie w szkole podstawowej i gimnazjum. • 30 tygodni rocznie w szkole ponadgimnazjalnej.

 16. ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013-2014

 17. PRIORYTETY MEN NA ROK SZKOLNY 2013/2014 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego • Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

 18. ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ • DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ • PRZEMYSŁAW JACKOWSKI • jackow007@interia.pl • Tel. 603 882 007 • ODN – ZCEMiP – ul. HOŻA 6