g i s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G I S PowerPoint Presentation
Download Presentation
G I S

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

G I S - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

G I S. Data. Data. reprezentace reality ve formalizované podobě vhodnost pro počítačové zpracování pořízení měření pozorování zaznamenání reality. Data v GIS. nejnákladnější složka GISu (až 80%) klíčová součást GIS časová náročnost tvorby nároky na aktuálnost a přesnost. Výhody.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'G I S' - russ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g i s

G I S

Data

slide2
Data
 • reprezentace reality ve formalizované podobě
 • vhodnost pro počítačové zpracování
 • pořízení
  • měření
  • pozorování
  • zaznamenání reality
data v gis
Data v GIS
 • nejnákladnější složka GISu (až 80%)
 • klíčová součást GIS
 • časová náročnost tvorby
 • nároky na aktuálnost a přesnost
v hody
Výhody
 • snadné zobrazení
 • úsporné uložení
 • možnost analyzování
 • přesné a rychlé měření
 • překrývání vrstev
 • změna měřítka
 • doplnění údajů
geodata
Geodata
 • polohově lokalizovaná data
 • vztah k určitým místům v prostoru
 • jsou georeferencována
  • zajištění vazby dat na konkrétní místo v prostoru
typy dat
Typy dat
 • prostorová
  • prostorově lokalizovaná (grafická data v GIS)
 • popisná (atributy)
aspekty prostorov ch dat
Aspekty prostorových dat
 • prostorový aspekt
  • změna vlastností jevu z místa na místo
 • atributový aspekt
  • změna jevu ve vlastnostech
 • časový aspekt
  • změna jevu v čase
 • Všechny měřitelné nebo popsatelné vlastnosti reálných entit spadají do jednoho z aspektů: prostoru, tématu nebo času
slide8
Data
 • Zjednodušení reality pomocí digitálních geografických (prostorových) vrstev
slide9
Data
 • rastrová
 • vektorová
ulo en a form ty dat
Uložení a formáty dat

Vektor Rastr

Atributová data

 • databáze
  • *.dbf

(R)DBMS (Relational) database management system

Polohová data

 • nativní formát
  • ArcGIS: shapefile, coverage
  • Microstation: *.dgn
  • Topol: bloky *.blk

Atributová data

 • DBMS nebo RDBMS

Polohová data

 • speciální formát (většinou komprimovaný)
  • obecné grafické (tiff, jpeg, bmp)
  • softwarově specifické (ArcINFO grid, Erdas *.img, Topol *.ras ....)
vektorov data
Vektorová data
 • bod definován souřadnicemi x, y
 • linie – soubor bodů o souřadnicích x, y
 • polygon – taktéž více bodů, je uzavřený
 • body označujeme vertex (z angl. – vrchol)
 • primární zdroj – totální stanice, GPS, …
 • sekundárně – digitalizace (vektorizace) map, družicových snímků, …
vektorov data2
Vektorová data

výhody nevýhody

 • lze pracovat s jednotlivými objekty jako se samostatnými celky
 • menší náročnost na paměť
 • dobrá reprezentace jevové struktury dat
 • vysoká geometrická přesnost
 • kvalitní grafika, přesné kreslení, znázornění blízké mapám
 • jednoduché vyhledávání, úpravy a generalizace objektů a jejich atributů
 • výpočtová náročnost (problémy při náročných analytických operacích)
 • komplikovanost datové struktury
 • složitější odpovědi na polohové dotazy
 • obtížná tvorba překryvů vektorových vrstev
 • problémy při modelování a simulaci jevů
rastrov data
Rastrová data
 • soubor pixlů o přesně daném počtu
 • bod – pixel o souřadnicích x, y
 • vhodná pro některé prostorové analýzy
 • map algebra (gridy)
 • primární pořízení – letadla, družice
 • sekundární – skenování map
rastrov data2
jednoduchost datové struktury

snadné překrývání a kombinace obrazů s různým obsahem

rychlé dotazování

snadná tvorba uživatelských nadstaveb

jednoduchá kombinace s jinými daty rastrové povahy (DPZ)

snadné provádění analytických operací

relativní HW a SW nenáročnost

Rastrová data

výhody nevýhody

 • značná paměťová náročnost (velký objem dat)
 • omezená přesnost, daná rozlišením rastru a orientací rastru (výpočty délek, vzdáleností, ploch ...)
 • kvalita výstupů závislá na rozlišení rastru (nižší vizuální kvalita rastrových výstupů)
 • nevhodnost pro síťové analýzy
konverze dat
Konverze dat

rasterizace

vektorizace

geometrick topologie
Geometrická topologie
 • jedná se o vzájemné vztahy prostorových dat
  • bod X bod
  • bod X linie
  • bod X polygon
  • linie X linie
  • linie X polygon
  • polygon X polygon

shodnost

křížení

mimoběžnost

je částí

dotyk

překrývání

vnoření

multimedi ln data
Multimediální data
 • obraz
 • zvuk
 • video
 • virtuální realita
metadata
Metadata
 • data o datech
 • popisují obsah, vlastnosti, kvalitu, rozsah a další aspekty dat
 • obvykle by je měl tvůrce pečlivě specifikovat
 • existence metainformačních systémů
  • MIDAS
  • MICKA
g i s1

G I S

Zdroje dat

zdroje dat gis
Zdroje dat GIS

Sekundární

Primární

 • Geodetická měření
 • GPS
 • DPZ (RS), fotogrammetrie

Digitální formy tištěných map

 • Kartografické podklady
 • (vlastní nákresy a měření)
 • Vstup dat do GISu:
 • Data přímo ve potřebném formátu
 • Různé převody, importy apod.
 • Digitalizace (vektorizace)
 • Skenování
topografie
Topografie
 • ZABAGED
 • DMÚ25, DMÚ100
 • Rastrová reprezentace ZM
  • RZM10
  • RZM25
  • RZM50
  • RZM100
zabaged
ZABAGED
 • digitální geografický model území České republiky
 • měřítko 1 : 10 000
 • 106 typů geografických objektů
 • vybrané údaje o geodetických, výškových a tíhových bodech
 • www.cuzk.cz
zabaged1
ZABAGED

SPRÁVCI

 • VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
 • ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav
 • ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic
 • TÚDC ČD – Technická ústředna dopravní cesty Českých drah
 • CDV – Centrum dopravního výzkumu
 • AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
 • SCHKO – Správa chráněných krajinných oblastí
 • ČSÚ – Český statistický úřad
 • Katastrální úřady
 • Český báňský úřad

TŘÍDY

 • Sídla, hospodářské a kulturní objekty
 • Komunikace
 • Rozvodné sítě a produktovody
 • Vodstvo
 • Územní jednotky
 • Vegetace a povrchy
 • Terénní reliéf
 • Geodetické body
dm 25
DMÚ 25
 • vytvořil – VGHÚř Dobruška
 • vrstvy
   • vodstvo
   • komunikace
   • potrubní, telekomunikační a energetické trasy
   • rostlinný kryt
   • sídla
   • prům. a jiné objekty
   • hranice a ohrady
   • výškopis
leteck sn mky
letecké snímky
 • VGHÚř Dobruška
 • GEODIS Brno
  • také využití PixoView (šikmé snímkování)
 • rozlišení až 20 cm
katastr ln data
Katastrální data
 • registr katastru nemovitostí
 • ISKN
 • soubor geodetických informací
  • DKM, KM-D
 • soubor popisných informací
 • výměnný formát katastrální (VFK)
geologick data
Geologická data
 • faktografické databáze
  • DB vrtů a dalších geologicky dokumentovaných objektů
  • DB hydrogeologických objektů
  • DB hmotné dokumentace
  • DB mapové geologické prozkoumanosti
  • DB hydrogeologické regionální prozkoumanosti
  • DB poddolovaných území
  • DB hlavních důlních děl
  • DB starých důlních děl
  • DB sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací
geologick data1
Geologická data
  • DB radiometricky anomálních území
  • DB geochemické prozkoumanosti
  • Účelová DB geochemie
 • surovinový informační systém
  • DB ložisek nerostných surovin
  • DB chráněných ložiskových území
  • DB dobývacích prostorů
  • DB průzkumných území
  • DB předchozích souhlasů ke stanovení dobývacích území
  • DB ploch dotčených těžbou nerostných surovin, ploch sanovaných, v rekultivaci a revitalizovaných
  • Správní DB
eearth
eEarth
 • Česká geologická služba
 • elektronický přístup ke geologickým datům evropských databází vrtů
 • 6 zemí EU:
 • www.eearth.eu
 • www.geofond.cz/mapsphere/EEARTH
geo r50
GEOČR50
 • databáze geologických map 1 : 50 000
 • související datové zdroje celé ČR
 • zpracovávají se účelové mapy
 • některé geologické mapy 1 : 25 000
 • dále
  • geol. mapa 1 : 500 000
  • registr skládek
  • konfliktní území
  • narušené lokality
  • devastované lokality
geo r500
GEOČR500
 • Atlas geologických map České republiky
 • 11 map (500) na CD
 • ČGS, ArcData, GISAT, ČÚZK, Geofyzika
  • Geologická mapa
  • Radiometrická mapa
  • Geomagnetická mapa
  • Mapa radonového rizika
  • Mapa minerálních vod
  • Metalogenetická mapa
  • Gravimetrická mapa
  • Digitální výškopis
  • Mapa krajinného pokryvu
  • Topografická mapa
heis v v
HEIS VÚV
 • hydroekologický informační systém
 • sledování, evidence, aktualizace a analýza hydrologie ČR
 • výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik
 • odborná podpora ochrany vod, protipovodňová prevence a hospodaření s odpady a obaly, založená na uvedeném výzkumu
clidata
CLIDATA
 • meteorologická data
 • Český hydrometeorologický ústav
 • kompletní seznam dostupných dat na www.clidata.cz
 • data zpoplatněna
 • studenti
  • do 5 000 Kč – poplatek 500
  • 5 000 – 50 000 – 10% ceny
  • nad 50 000 – plná cena
data v ochran p rody
Data v ochraně přírody
 • povinné vrstvy GIS
  • hranice ZCHÚ
  • zonace + ochranná pásma
  • památné stromy
  • přechodně chráněné plochy
  • ÚSES
  • významné krajinné prvky
  • jeskyně
  • paleontologické nálezy
  • zvláště chráněné rostliny a živočichové
  • NATURA 2000
  • inventarizace MZCHU
 • základní vrstvy GIS
  • klad listů ZM (50, 25, 10)
  • klad listů SMO 5
  • klad listů ZMVM (2 000, 1 000, 500)
  • ZABAGED 1, 2
  • DMÚ 25
  • ortofoto
  • hranice administrativních jednotek
  • data OPRL
  • mapy VM
  • katastrální mapy

+ doporučené vrstvy…

jednotn informa n syst m ivotn ho prost edn jis p
Jednotný informační systém životního prostřední - JISŽP
 • postupně propojuje informační zdroje v životním prostředí
 • v současnosti nenaplněný sen
  • tvořen 47 heterogenními IS
 • rozcestník k informacím o ŽP
  • http://portal.env.cz
slide42
ISKO
 • informační systém kvality životního prostředí
 • souhrnné informace k hodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší
 • registr emisí zdrojů znečištění (REZZO 1-4)
 • imisní informační systém – IIS
 • garantem je ČHMÚ
slide43
…další…
 • Informační systém ochrany přírody
  • Ústřední seznam ochrany přírody; přístup z www.nature.cz
 • Integrovaný registr znečištění
  • veřejně přístupný informační systém o chemických látkách a jejich množství uvolňovaných do ovzduší, vody a půdy
  • www.irz.cz
  • Systém evidence kontaminovaných míst
  • http://sez.cenia.cz
corine land cover
Corine Land Cover
 • COoRdination of INformation on the Environment
 • sběr, koordinace a zajištění kvalitních informací o životním prostředí a přírodních zdrojích
 • CLC90: výstup – mapa vegetačního pokryvu 1 : 100 000 (44 tříd)
 • CLC2000
 • CLC2006 – součástí GMES (Global Monitoring for Environment and Security)
  • využití dat z Landsat, analýzy, zpracování obrazu