Bml 3063 sintaksis bahasa melayu
Download
1 / 23

BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU - PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on

BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU. FRASA. Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurang-kurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan , ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih . . Frasa ( samb .).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' BML 3063 SINTAKSIS BAHASA MELAYU' - russ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bml 3063 sintaksis bahasa melayu

BML 3063

SINTAKSIS BAHASA MELAYU


Frasa
FRASA

Frasaialahsatubinaanatauunsurayat yang terdiridaripadasekurang-kurangnyaduaperkataanataujikaterdiridaripadasatuperkataan, iaberpotensiuntukdiperluasmenjadiduaperkataanataulebih.


Frasa samb
Frasa (samb.)

Frasatidakbolehdipecahkankepadasubjekdanpredikat.

Contoh:

Bakulsampah (FN) membasuhkain (FK)

dihalaman (FSN) sungguhhalus (FA)


Jenis jenis frasa
Jenis-jenisFrasa

4 jenisfrasa:

FrasaNama (FN) FrasaKerja (FK)

FrasaAdjektif (FA) FrasaSendiNama (FSN)

FrasaNama (FN)

Frasanama (FN) –bolehterdiridaripadasatuperkataanataulebihdanbolehberfungsisebagaisatukonstituendalambinaanayat.


Frasa samb1
Frasa (samb.)

Frasanamabolehberfungsisebagaisubjekdanobjekdalamayat.

Contoh:

Hasnimengusapkucing yang comelitu.

FN FN

(subjek) (objek)


Binaan frasa
BinaanFrasa

KonstituenFrasaNama

KataNamasebagaiunsurintinya. Bolehwujudsendirianataudengansederetpenerang yang hadirsebelumatauselepas.

1. Pertandinganitusudahbermula.

2. Pembangunan ekonomimemerlukansumbangandaripadasemuarakyat.

3. Senamanmenyihatkanbadan.


Frasa nama samb
FrasaNama(samb.)

Pendapat 1

Unsur-unsurbukannamabolehjugamenjadipengisifrasanamajikaunsur-unsuritubolehsalingbergantidenganunsur-unsurnama.

KN senamansebagaipengisi FN bolehdigantiolehkatakerjabersenam:

Bersenammenyihatkanbadan.

Merokokkebiasaan ayah.

Berolahragamenjadikegemaranremaja.

Putihmelambangkankesucian.


Konstituen frasa nama samb
KonstituenFrasaNama (samb.)

Pendapat 2

Unsur-unsur yang mendudukitempatsubjekfrasanamadalamayatbukanmerupakanpengisisejati, tetapihakikatnyapenerangkepadaunsurinti yang telahdihilangkan (elipsis).

(Kegiatan) bersenammenyihatkanbadan.

(Tabiat) merokokkebiasaan ayah.

(Aktiviti) berolahragamenjadikegemaranremaja.

(Warna) putihmelambangkankesucian.


Frasa nama samb1
FrasaNama (samb.)

Kesimpulan

frasanamapadahakikatnyadibentukolehkatanama, tetapidiperingkatkewujudannyaintifrasanamadapatjugadibentukolehkatakerja & kataadjektif.


Frasa nama samb2
FrasaNama(samb.)

BinaanFrasaNama

Binaanfrasanamabolehterbentukdaripadasatuperkataansahajaataupunsederetenperkataan.

Jenisfrasanama:

Terdiridaripadasatuperkataan – intimewakiliseluruhfrasanamadanperkataan-perkataan lain sebagaipenerang.

* Inti - unsur yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu.


Binaan frasa nama
BinaanFrasaNama

Inti + Penerang:

(keturunan) orang + Melayu

(kegunaan) alat + pemadam

(penyambut) pengarang + cerpen

(jenis) harimau + bintang

(kelamin) ayam + jantan

(tempat) penduduk + bandar

(arah) kawasan + barat

(anggota badan) rantai + leher

(tenaga p’gerak) seterika + elektrik

(perihal/perkara) lesen + perniagaan

(milik) rumah + saya

(nama khas) planet + Marikh


Binaan frasa nama samb
BinaanFrasaNama (samb.)

Inti + penerang bukan nama

Inti + penentu hadapan: lima + rumah

Inti + penentu belakang: calon ini

Inti + penerang KK: mesin + jahit

Inti + penerang KA: sekolah + rendah

Inti + penerang KS: surat + darikampung

Inti + pen. bil. Ordinal: rukun + kelima


Binaan frasa nama samb1
BinaanFrasaNama(samb.)

Inti + Inti

Inti + inti (samaerti): tubuh + badan

kampung + halaman

rakan + taulan

hamba + abdi

Inti + inti (lawanerti): kerusi + meja

tuan + puan

teruna + dara

datuknenek


Binaan frasa nama samb2
BinaanFrasaNama(samb.)

SusunanKonstituenFrasaNama(Hukum D-M)

Terdapat peraturan tertentu yang mengatur susunan kedudukan konstituen-konstituen – dahulu & kemudian.

D – diterangkan M (menerangkan).

Unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur yang menerangkan hadir pada kedudukan yang kedua.


Hukum dm samb
Hukum DM (samb.)

D – diterangkan M (menerangkan)

Orang lelaki kelapa sawit

Guru bahasa baju kemeja

*Aminah Restoran *Gigi Klinik

*Pos pejabat *gunting rambut kedai

* Intiterletakdibelakang.


Binaan frasa nama samb3
BinaanFrasaNama(samb.)

KekecualianHukum D-M

Penerang mendahului unsur yang diterangkan – berlaku akibat kebiasaan dalam penggunaan – nama-nama jawatan:

Perdana Menteri

Pembantu Penyelidik

Naib Presiden

Timbalan Pengerusi 


Penanda frasa nama
Penanda Frasa Nama

1. Kepala (Kata Nama) diberi unsur keterangan (kata penerang) sebagai penandanya.

(i) Penerang penentu FN FN

Penentu hadapan: (Bil/Pen bil)) Pen KN KN Pen

(a) Lima orangaskartelahterkorban.

(b) Beberapa pucuksenapang hilang.

Penentu belakang: (KGN tunjuk) lima askar rumah itu

(a) Rumahini bersih. orang

(b) Anjingitumenggigitorang.


Penanda frasa nama samb
Penanda Frasa Nama (samb.)

(ii) Katanamasebagaipenerang:

(a) Muridsekolahsedangmenyanyi.

  (b) Hatiorangmanakitatahu.

(iii) KataAdjektifsebagaipenerang:

(a) Gadismiskiniturajin.

(b) Anjinggarangitumenggigitorang.


Rajah pohon frasa nama
Rajah PohonFrasaNama

FN FN

KN FN KN FA

(inti) (Pnrg) (inti) (Pnrg)

KN Adj

muridsekolahgadismiskin


Penanda frasa nama samb1
Penanda Frasa Nama (samb.)

(iv) Katakerjasebagaipenerang.

(a) Waktumakanpagiialahpukultujuh.

  (b) Diatidakmeneruskanlagiperbuatanmenipuitu.

(v) Kata/frasadepansebagaipenerang.

(a) Diamelihatjamdidinding.

(b) Keputusanuntukbersarasudahdiambil.

(vi) Katahubung “yang” sebagaipenerang.

(a) Barangyangbaikmemangmahalharganya.

  (b) TetamuyangdariJepunitusudahpulang.


Rajah pohon frasa nama samb
Rajah PohonFrasaNama(samb.)

FN FN

KN FK KN FS

(inti) Pnrg) (inti) (Pnrg)

KK

waktumakan jam didinding


FN

KN KH

(inti) (Pnrg)

Rel FA

Adj

murid yang baikad