Ty suojelu kirjastoissa
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Työsuojelu kirjastoissa. Maakuntakirjastopäivä Seinäjoella 26.10.2010. Tietoja Seinäjoen kaupungista. Väkiluku 57 500 asukasta Väkiluku kasvaa vuodessa 1,5 %, eli reilulla 800 hengellä Väkiluvun kasvusta muuttovoittoa on n. 500-600 ja loput syntyneiden enemmyyttä

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - rune


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ty suojelu kirjastoissa

Työsuojelu kirjastoissa

Maakuntakirjastopäivä Seinäjoella 26.10.2010


Tietoja sein joen kaupungista
Tietoja Seinäjoen kaupungista

 • Väkiluku 57 500 asukasta

 • Väkiluku kasvaa vuodessa 1,5 %, eli reilulla 800 hengellä

 • Väkiluvun kasvusta muuttovoittoa on n. 500-600 ja loput syntyneiden enemmyyttä

 • Seinäjoelle muuttavista yli puolet on maakunnan rajojen ulkopuolelta. Tämä osuus on edelleen vahvistumassa sitä myötä, kun Seinäjoen asema valtakunnallisena kasvukeskuksena vahvistuu


Tietoja sein joen kaupungista1
Tietoja Seinäjoen kaupungista

 • Ensimmäinen kuntaliitos tapahtui 2005

 • Uuden kaupungin synty ja Terveysyhtymän purku tapahtui 2009

 • Työntekijöiden määrä oli 30.9.2010

 • vakinaisia 3058

 • määräaikaiset ja sijaiset 1758

 • kansalaisopiston sivutoimiset tuntiopettajat 208


Organisaation muutos
Organisaation muutos

 • Liitosten aikana organisaatiot joka toimialoilla muuttuivat paljon ja työsuojelussa on tehty paljon työtä jo ennen liitoksia, sekä koko ajan sen jälkeen

 • Joidenkin työntekijöiden työmotivaatioon tilanne vaikutti hetkellisesti, joidenkin lopullisesti

 • työtehtävien haasteellisuus, toiset kokivat sen mahdollisuutena, toiset haluttomuutena oppia uutta


Ty hyvinvoinnin edist minen ja kehitt minen
Työhyvinvoinnin edistäminen ja kehittäminen

 • Muuttuva työelämä luo jatkuvan haasteen työn, työyhteisön ja työorganisaation edistämiseen ja kehittämiseen.

 • Muutoksessa aiheutuu ongelmia työpaikan sosiaalisissa suhteissa, esimiestyössä, työn kuormittavuudessa, uusissa työtehtävissä


Onnistumisia
Onnistumisia

 • Vuonna 2009 vanhuuseläkkeelle jäävien määrä oli 83,3 % kaikista eläkkeelle jäävistä

 • Vuoden aikana sijoitettiin 20 työntekijää uusiin tehtäviin, eikä heistä kukaan joutunut jäämään sairauseläkkeelle.

 • Sairauslomat ovat jonkin verran vähentyneet verrattuna vuoteen 2008


Ty suojelu sein joen kaupungissa
Työsuojelu Seinäjoen kaupungissa

 • Kaksi kokopäivätoimista työsuojeluvaltuutettua, toisen alueena sosiaali- ja terveyspuoli, toisen alueena tekniikka, sivistys ja kanslia.

 • Lisäksi opettajien valtuutetulla aikaa yksi päivä viikossa sekä tekniikkakeskuksen tuntipalkkaisten työsuojeluvaltuutetulla aikaa yksi päivä viikossa

 • Kokopäiväinen työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö

 • Toimihenkilöillä oma työsuojeluvaltuutettu, ajankäyttö tarpeen mukaan

 • Apuna myös 6varavaltuutettua sekä 19 työsuojeluasiamiestä


Ty suojeluorganisaatio
Työsuojeluorganisaatio

 • Yhteistoimintaryhmä

 • joka toimii työsuojelutoimikuntana

 • sihteerinä työsuojelupäällikkö

 • jäseninä kaksi työsuojeluvaltuutettua


Ty suojeluorganisaatio1
Työsuojeluorganisaatio

 • Kehittämisryhmät

 • kaupunginkanslia

 • puh.joht. kansliapäällikkö

 • sivistyskeskus

 • puh.joht. sivistysjohtaja

 • sosiaali- ja terveyskeskus

 • puh.joht. apulaiskaupunginjohtaja

 • tekniikkakeskus

 • puh.joht. tekninen johtaja

 • Työpaikkojen työpaikkakokoukset

 • Kaikissa kehittämisryhmissä on työsuojeluvaltuutettu


Sis inen ja ulkoinen turvallisuuden tunne
Sisäinen ja ulkoinen turvallisuuden tunne

 • ei pelkästään ulkoisen väkivallan uhka

 • jatkuvat muutokset voivat aiheuttaa turvattomuuden tunnetta

 • huono työilmapiiri aiheuttaa turvattomuutta

 • mahdolliset kosteusvauriot sekä huono sisäilma voi aiheuttaa pelkoa omasta terveydestä


Kuinka ty suojelu vastaa muutoksiin ja turvallisuushaasteisiin
Kuinka työsuojelu vastaa muutoksiin ja turvallisuushaasteisiin

 • Perusasiat kunniaan

 • Säännölliset työpaikkakierrokset

 • Yhdenmukaiset kyselykaavakkeet

 • Työsuojelukansiot työpaikoille

 • Riskien- ja vaarojen arvioinnit ajantasalle

 • Läheltäpiti tilanteet kirjattava ylös

 • Työpaikkaselvitykset työterveyshuollon toimesta

 • Työhyvinvointisuunnitelmat

 • Yhteiset tapaamiset asiamiesten ja yhdyshenkilöitten välillä

 • Erillinen työhyvinvointiohjelma 59- ja 60-vuotiaille


Ty paikoilla k ytett v kyselykaavake
Työpaikoilla käytettävä kyselykaavake turvallisuushaasteisiin

 • Mm. seuraavat asiat käsitellään työntekijöiden kanssa:

 • Onko riskit ja vaarat arvioitu

 • Onko työtapaturmien – ja läheltäpiti tilanteiden kaavake käytössä

 • Onko työpaikkaselvitykset ja henkilökunnan terveystarkastukset ajan tasalla

 • Pidetäänkö henkilökunnan kokouksia ja kuinka usein

 • Ovatko kehityskeskustelut ajantasalla

 • Onko mahdollisuus kehittämisryhmien pöytäkirjojen lukemiseen


Kyselykaavake
Kyselykaavake turvallisuushaasteisiin

 • Ovatko perehdyttämisasiakirjat kunnossa

 • Onko Tyhy-suunnitelma tehty

 • Ovatko käyttöturvallisuustiedotteet ajantasalla

 • Ovatko ensiapuvälineet ja kurssit ajantasalla

 • Ovatko palo- ja pelastussuunnitelmat ajantasaiset

 • Rakennustöiden turvallisuus mahdollisilla rakennustyömailla

 • Yksintyöskentely/ Hälytysjärjestelmät

 • Työpaikan työsuojeluasiamies/yhteyshenkilö


Ty paikoille jaettava ty suojelukansion sis llysluettelo
Työpaikoille jaettava työsuojelukansion sisällysluettelo turvallisuushaasteisiin

 • Asiakaspalvelun turvaopas

 • Seinäjoen kaupungin työsuojelun toimintaohjelma ja työturvallisuuslaki

 • Työpaikan omat paperit

 • Työsuojeluorganisaatiokaavio

 • Työsuojelustrategia 2010-2013 / Vuosittainen työsuojelun toimintasuunnitelma

 • Työtapaturma-läheltäpitikaavake

 • Henkinen kuormittuminen. Henkisen väkivallan, työssä kiusaamisen ja syrjinnän estämisen toimintaohje työpaikoilla.


Sis llysluettelo
Sisällysluettelo turvallisuushaasteisiin

 • Paikallinen yhteistoimintasopimus ja laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa

 • Sairauspoissaolot

 • Pitkittyvä sairausloma ja onnistunut työhönpaluu

 • Päihdeasioiden hoitoonohjausmalli

 • Työhyvinvointiohjelma 2009-2013 / Vuosittainen työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma

 • Työpaikan uhkatilanteiden henkinen jälkihoito

 • Työterveyspalvelut

 • Varhaisen tuen malli

 • Käsin tehtävät nostot ja siirrot


Ty n vaarojen ja haittojen arviointi
Työn vaarojen ja haittojen arviointi turvallisuushaasteisiin

 • perustuu lakiin

 • työnantajan vastuu

 • johdon sitoutuminen työympäristön turvallisuudessa on aina keskeisessä roolissa

 • TtL 10 §, työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä, milloin niitä ei voida poistaa, arvioitava niiden merkitys työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle. Tällöin on otettava huomioon muun ohella…


Vaarojen selvitt minen ja riskien arviointi
Vaarojen selvittäminen ja riskien arviointi turvallisuushaasteisiin

 • Otettava huomioon mm. seuraavat asiat

 • tapaturman ja terveyden menettämisen vaara

 • työn fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuormittavuus

 • työpaikan ja työympäristön rakenteet

 • kemialliset, fysikaaliset ja biologiset tekijät

 • koneiden ja työvälineiden turvallisuus 

 • onnettomuuden vaara torjunta, pelastautuminen ja ensiapu

 • sattuneet tapaturmat, ammattitaudit ja työperäiset sairaudet sekä vaaratilanteet

 • työntekijöiden ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut henkilökohtaiset edellytykset


Asiakaspalvelun turvaopas
Asiakaspalvelun turvaopas turvallisuushaasteisiin

 • Johdanto

 • Mitä asiakasväkivallan uhka on?

 • Ennakointi

 • Minkälaista asiakas väkivallan uhka on

 • Uhkatilanteessa toimiminen

 • Hyökkäystilanteessa toimiminen

 • Työtilat

 • Riskien arviointi

 • Tapausten jälkihoito

 • Työpaikan omat toimenpiteet väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle


Ty suojeluvaltuutetun teht v t
Työsuojeluvaltuutetun tehtävät turvallisuushaasteisiin

 • Edustaa toimialueensa työntekijöitä

 • perehtyä työsuojelua koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja ohjeisiin

 • osallistuu työsuojelua koskeviin tutkimuksiin ja tarkastuksiin

 • 0saltaan kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin


Ty nantajan turvallisuusvastuu ylin johto
Työnantajan turvallisuusvastuu / ylin johto turvallisuushaasteisiin

 • Työsuojelutoiminnan yleisjohto- ja valvonta, esimiestoiminnan organisointi ja resursointi

 • Yleisten työsuojelun järjestämistä koskevien ohjeiden antaminen, tavoitteet ja periaatteet

 • Suunnittelu ja hankinnat

 • Työpaikkojen yleinen valvonta ja seuranta

 • Muiden esimiesasemassa olevien ohjaaminen ja valvominen

 • Esitysten tekeminen luottamushenkilöelimille


Keskijohto
keskijohto turvallisuushaasteisiin

 • Suunnittelu ja hankinnat

 • Työpaikkojen turvallisuusohjeiden antaminen

 • Välittömän työsuojelutoiminnan organisointi

 • Työsuojelutietouden välittäminen

 • Työpaikkojen yleinen valvonta ja tarkkailu

 • Epäkohtien ilmoittaminen ylimmälle johdolle


Lains d nn n velvoitteet keskijohto
Lainsäädännön velvoitteet, keskijohto turvallisuushaasteisiin

 • Varmistaa, että tekniset ratkaisut sekä hankittavat koneet, laitteet ja muut työvälineet täyttävät turvallisuusmääräykset ja niiden kunnossa pidosta huolehditaan

 • Sovittaa yhteen työt ja työvaiheet turvallisuus ja häiriöttömyys varmistaen

 • Huolehtii riskien arviointiin perustuvasta ts-ohjeiden laatimisesta ja julkaisemisesta

 • Vastaa työn opastuksen ja ohjauksen järjestämisestä

 • Organisoi turvallisuusohjeiden ja sovittujen työtapojen noudattamisen valvonnan ja poikkeamisiin puuttumisen

 • Varmistaa, että organisaatioissa on riittävästi turvallisuustietoa ja osaamista


L hiesimiesten ja ty njohdon ty turvallisuusvastuu
Lähiesimiesten ja työnjohdon työturvallisuusvastuu turvallisuushaasteisiin

 • Välitön yhteistoiminta työntekijöiden työpaikan terveys- ja turvallisuusasioissa

 • Työsuojelumääräysten noudattamisen välitön valvonta

 • Työympäristön jatkuva tarkkailu

 • Töiden suunnittelu

 • Perehdyttämisestä huolehtiminen! Ohjaus ja neuvonta

 • Epäkohtien korjaaminen ja tarvittaessa ilmoittaminen ylemmälle johdolle


Lains d nn n velvoitteet
Lainsäädännön velvoitteet turvallisuushaasteisiin

 • Opastaa alaisilleen turvalliset työtavat sekä antaa tietoa työympäristön vaaroista

 • Valvoo työn ja työympäristön turvallisuutta huomioiden mm. oikeat työtavat, rakenteiden kunnon, koneiden turvallisuuden, kulkuteiden esteettömyyden sekä yleisen järjestyksen ja siisteyden

 • Määrittelee työtehtävät ja työmenetelmät sekä suunnittelee työn


Ty ntekij n velvollisuudet
Työntekijän velvollisuudet turvallisuushaasteisiin

 • Työntekijän on noudatettava työtehtävien ja työolojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta sekä huolehdittava käytettävissään olevin keinoin niin omasta kuin työpaikalla olevien muiden työntekijöiden turvallisuudesta.

 • Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työvälineissä havaitsemistaan puutteista ja vioista, joista saattaa aiheutua tapaturman ja sairastumisen vaaraa


Ty ntekij n velvollisuudet ttl
Työntekijän velvollisuudet (TtL) turvallisuushaasteisiin

 • Työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamien ohjeiden ja määräysten noudattaminen

 • Turvallisten työtapojen, järjestyksen ja siisteyden, huolellisuuden ja varovaisuuden noudattaminen

 • Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun välttäminen

 • Epäkohtien poistaminen / ilmoittaminen esimiehelle

 • Työnantajien antamien suojainten, varustusten, työ- ja apuvälineiden ym. huolellinen käyttö ohjeiden mukaan

 • Oikeus pidättäytyä työstä, josta vakavaa vaaraa itselle tai muille työntekijöille


Kiitos ja hyv syksy
Kiitos ja hyvää syksyä! turvallisuushaasteisiin


ad