na podstawie informacji uzyskanych w trakcie szkolenia w bia obrzegach 29 01 01 02 2013 r n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC - PowerPoint PPT Presentation

rumor
106 Views
Download Presentation

Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. na podstawie informacji uzyskanych w trakcie szkolenia w Białobrzegach 29.01-01.02.2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl Ocena zasobów pomocy społecznej – zmiany w formularzu w SAC ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Jeden formularz OZPS dla gmin, powiatów (ziemskich) i miast na prawach powiatu.

 3. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • W tablicach finansowych jednostkę miary „tys. zł” zastąpiono jednostką „pełnych złotych”, bez miejsc po przecinku (bez „groszy”).

 4. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Ok. 60-70% danych w formularzu ma być automatycznie zasilanych z różnych systemów informatycznych (w tym SAC – MPiPS-03, MPiPS-DSR, MEN-SIO, GUS-BDL).

 5. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Możliwość zmiany przez gminę i powiat zasilonych danych z innych źródeł.

 6. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Rozszerzenie kolumn tabel w formularzu wg układu:

 7. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Wprowadzono umowne znaki statystyczne w formularzu Zero (0) - zjawisko istniało w wartościach mniejszych niż jednostka miary obowiązująca dla danej tablicy. Zaznaczenie pola „nie dotyczy dla wiersza tabeli” – oznacza, że wypełnienie wiersza jest niemożliwe (brak informacji) lub niecelowe. Pojęcie „w tym” - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy. Pojęcie „z tego” – oznacza, że podaje się wszystkie składniki sumy. Pojęcie „prognoza” – oznacza przewidywaną całkowitą wartość danego zjawiska a nie wartości przyrostu lub spadku zjawiska wyrażonego wielkościami bezwzględnymi.

 8. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Wprowadzenie klasyfikacji budżetowej w informacjach finansowych, tj. w wierszach formularza numerów działów budżetowych, a w kolumnach numerów rozdziałów budżetowych.

 9. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Wprowadzenie kategorii „potrzeby” (w części 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, np. liczby DDP).

 10. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Wprowadzenie tematyki z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej (część 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia).

 11. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Możliwość porównania danych konkretnej gminy lub powiatu z 19 innymi jednostkami z kraju (kryterium wyboru – liczba mieszkańców gminy/powiatu).

 12. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Wprowadzenie ogólnopolskich reguł walidacyjnych (sprawdzających).

 13. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Wprowadzenie dodatkowych tabel dotyczących m. in. zatrudnienia pomocniczego (wolontariusze, staże itd.) oraz zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej w jops.

 14. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Wprowadzenie wydzielonej części dotyczącej projektów realizowanych w gminie i powiecie (część 10. Aktywność projektowa, konkursowa, programowa).

 15. Najważniejsze zmiany w formularzu wprowadzone w 2013 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • Wprowadzenie podziału dostępności dla gminy, powiatu (ziemskiego) i miasta na prawach powiatu.

 16. Formularz oceny zasobów pomocy społecznej w SAC: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • składa się z 13 części tematycznych (tabelarycznych), w tym wprowadzenia i wniosków końcowych; • obejmuje wszystkie wymienione w ustawie elementy do opracowania OZPS, w tym infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej; • posiada wskaźniki i objaśnienia.

 17. Wyjaśnienia MPiPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego Kto sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w gminie, powiecie i województwie? Przepisy znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej obligują gminy, powiaty i województwa do sporządzania ocen zasobów pomocy społecznej. Są one odpowiedzialne za jakość sporządzania oceny i konstruowanie wniosków do projektowania dalszych działań.

 18. Wyjaśnienia MPiPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego 2. W jakim trybie prawnym ocena zasobów pomocy społecznej ma być przyjęta przez radę gminy / radę powiatu / sejmik województwa? Brak sprecyzowania tej kwestii w znowelizowanej ustawie o pomocy społecznej jest działaniem świadomym i zamierzonym. Przyjęcie trybu prezentowania i przyjmowania Oceny wraz z rekomendacjami zależy od autonomicznych decyzji samorządów gmin, powiatów i województwa.

 19. Wyjaśnienia MPiPS Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego 3. Czy narzędzie w SAC jest obowiązkowe do sporządzania OZPS? Okres 2012-2014 traktowany jest jako pilotaż tego narzędzia. W kolejnych latach będzie ono narzędziem obligatoryjnym przy opracowaniu OZPS.

 20. Czym ma być OZPS? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego

 21. Najważniejsze adresy Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego • www.irss.pl (zakładka Narzędzie OZPS) • www.mpips.pl (zakładka Pomoc społeczna Narzędzie oceny zasobów pomocy społecznej) • www.ois.rops-opole.pl (zakładka Ocena zasobów pomocy społecznej)

 22. Dziękujęzauwagę Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu OBSERWATORIUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ www.ois.rops-opole.pl ROPS w Opolu • Samorząd Województwa Opolskiego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego