slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
เอกสารหมายเลข 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

เอกสารหมายเลข 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

เอกสารหมายเลข 1. ASEAN Charter. จุดมุ่งหมายหลักในกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ การทำให้คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนดีขึ้น โดยเป็นความรับผิดชอบของอาเซียนในการสนับสนุนให้ ประชาชนในอาเซียนเข้าถึงโอกาสในการพัฒนามนุษย์ การได้รับสวัสดิการสังคม และความยุติธรรม.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เอกสารหมายเลข 1' - rumor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
asean charter
ASEAN Charter

จุดมุ่งหมายหลักในกฎบัตรอาเซียน ได้แก่ การทำให้คุณภาพชีวิต

และความเป็นอยู่ของประชาชนในอาเซียนดีขึ้น

โดยเป็นความรับผิดชอบของอาเซียนในการสนับสนุนให้

ประชาชนในอาเซียนเข้าถึงโอกาสในการพัฒนามนุษย์

การได้รับสวัสดิการสังคม และความยุติธรรม

slide3
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC)

คุณลักษณะและองค์ประกอบของ ASCC

 • เป็นประชาคมที่คำนึงถึงผลประโยชน์และความผาสุกของประชาชนเป็นหลัก
 • เป็นประชาคมที่ยึดหลักความยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนของประชาชนได้รับการคุ้มครอง
 • เป็นประชาคมที่คำนึงถึงส่วนรวม มีน้ำใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • ประชาชนทั้งสิบประเทศมีความรักสามัคคี มีความรู้สึกร่วมว่าเป็นพลเมืองอาเซียน
 • ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ได้รับสวัสดิการที่ดีขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งประชาคม
slide4
เป้าหมายหลัก

A. การพัฒนามนุษย์

7 เป้าหมาย 61 มาตรการ

B. การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม

7 เป้าหมาย 94 มาตรการ

C. สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม

3 เป้าหมาย 28 มาตรการ

D. ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

11 เป้าหมาย 98 มาตรการ

E. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

4 เป้าหมาย 50 มาตรการ

F. การลดช่องว่างทางการพัฒนา

6 ascc
6 มาตรการที่นำไปสู่ ASCC

A. การพัฒนามนุษย์

 • การศึกษา: ทุกประเทศสมาชิกเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในปี 2015 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา การใช้ ICT ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษา สนับสนุนให้พลเมืองอาเซียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรง
 • การประกอบอาชีพ: ส่งเสริมการจ้างงานที่เหมาะสม พัฒนาทักษะอาชีพ และความสามารถในการใช้ ICT สำหรับกลุ่มสตรี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 • ข้าราชการ: พัฒนาสมรรถนะ ความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้
6 ascc1
6 มาตรการที่นำไปสู่ ASCC

B. การคุ้มครองและสวัสดิการทางสังคม

 • การขจัดความยากจน: ส่งเสริมทุกประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมาย MDGs จัดตั้งเครือข่ายด้านการพัฒนาครอบครัว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตชนบท จัดตั้งกองทุนกู้ยืมขนาดเล็กฯลฯ
 • เครือข่ายความปลอดภัยทางสังคม: ประชาชนได้รับสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
 • ส่งเสริมความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร: จัดตั้งคณะกรรมการสำรองอาหารเพื่อความมั่นคงของอาเซียน ส่งเสริมบทบาทของผู้บริโภค การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรและปลอดภัยในการผลิตอาหาร
 • ด้านสุขภาพและสาธารณสุข: เน้นเรื่องการเข้าถึงการรักษาที่เพียงพอและราคาถูก ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่ถูกสุขอนามัย อนามัยการเจริญพันธุ์ การควบคุมโรคติดต่อ โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดต่อ เอดส์
 • การรับประกันอาเซียนที่ปลอดยาเสพติด
 • การรับมือกับภัยพิบัติ
6 ascc2
6 มาตรการที่นำไปสู่ ASCC

C. ความยุติธรรมและสิทธิ

 • ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรี เด็ก ผู้สูงอายุและผู้พิการ: จัดตั้ง ACWC จัดตั้งเครือข่ายอาเซียนด้านเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้พิการ ส่งเสริมการทำวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุและยาสำหรับผู้สูงอายุ
 • คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ: ให้คณะกรรมการอาเซียนปฏิบัติตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิแรงงานข้ามชาติ
 • ส่งเสริม CSR: จัดทำตัวอย่างนโยบายของรัฐว่าด้วยเรื่อง CSR สนับสนุนให้ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
6 ascc3
6 มาตรการที่นำไปสู่ ASCC

D. การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 • การจัดการและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อมข้ามแดน: ได้แก่ มลพิษหมอกควัน มลพิษของเสีย โดยดำเนินการตามข้อตกลงว่าด้วยมลพิษหมอกควันฯ การจัดตั้งกลไกอาเซียนเพื่อจัดการของเสียอันตรายข้ามแดน รวมทั้งการขนย้ายของเสียที่ผิดกฎหมาย
 • ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน: จัดทำแผนงานอาเซียนด้านการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำวิจัย โครงการโรงเรียนสีเขียว เมืองสีเขียว สัปดาห์สิ่งแวดล้อมอาเซียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นำท้องถิ่น
 • ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการจัดการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชิตและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำจืด
 • Climate change/การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
6 ascc4
6 มาตรการที่นำไปสู่ ASCC

E. การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน

 • ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม: เพิ่มพูนความร่วมมือในการส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนและการตระหนักรู้ของประชาชน โครงการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชน การแลกเปลี่ยนรายการโทรทัศน์ การจัดกิจกรรมในโรงเรียน การรณรงค์สู่ประชาชน
 • การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน
 • ส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรม
 • การให้ชุมชนมีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียน จัดประชุมภาคประชาสังคมประจำปี จัดตั้งอาสาสมัครอาเซียนเยาวชนและรุ่นเยาว์ การแบ่งปันข้อมูล
6 ascc5
6 มาตรการที่นำไปสู่ ASCC

F. การลดช่องว่างระหว่างการพัฒนา

 • ศึกษาผลกระทบที่มีต่อประเทศอาเซียนที่เกิดจากการเร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนจากปี 2563 มาเป็นปี 2558
 • สานต่อการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศ CLMV ในการเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาและดำเนินนโยบายทางสังคม
slide11
กลไกการทำงาน

CPR

การประชุมสุดยอดอาเซียนหรือประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit)

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ASEAN Coordinating Council: ACC)

คณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (APSC/SOM)

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC/SEOM)

คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC/SOCA)

ความร่วมมือเฉพาะด้านระดับรัฐมนตรี และระดับ จนท. อาวุโส 19สาขาการประชุม และ กลไกสิทธิมนุษยชน

ความร่วมมือเฉพาะด้านระดับรัฐมนตรี และ

ระดับ จนท. อาวุโส และกลไกสิทธิมนุษยชน

ความร่วมมือเฉพาะด้านระดับรัฐมนตรี และ

ระดับ จนท. อาวุโส

โดยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นฝ่ายเลขาฯ (ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519)

slide13
ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
 • ร่าง ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองทางสังคม
 • หัวข้อการประชุมรัฐมนตรีด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 8 เรื่อง การพัฒนาสังคมถ้วนหน้า
 • การดำเนินงานส่งเสริมธุรกิจเพื่อสังคมในอาเซียน
 • การดำเนินงานภาคีความร่วมมือระหว่างผู้ปฏิบัติงาน นักการศึกษาและสถาบันการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ในอาเซียน
 • การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐบาลและเอกชนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน
 • อื่น ๆ
ad