Download
kemi tipsrundan n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMI-tipsrundan PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMI-tipsrundan

KEMI-tipsrundan

213 Views Download Presentation
Download Presentation

KEMI-tipsrundan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KEMI-tipsrundan Lycka till! Bendy & Pär

 2. Fråga nr. 1 • Is smälter till vatten är ett exempel på… 1. Fysikalisk reaktion X. Kemisk reaktion 2. Kemisk förening

 3. Fråga nr. 2 • Vätgas reagerar med syrgas och exploderar med en knall är exempel på… 1. Destillation X. Kemisk reaktion 2. Fysikalisk omvandling

 4. Fråga nr. 3 • En bra metod att separera (skilja från varandra) ämnen i en lösning är… 1. Centrifugering X. Filtrering 2. Destillation

 5. Fråga nr. 4 • Den vanligaste gasen i luft är… 1. Kväve X. Syre 2. Vätgas

 6. Fråga nr. 5 • När vattenånga blir kall och bildar vattendroppar kallar vi det för… 1. Avdunstning X. Kondensation 2. Stelning

 7. Fråga nr. 6 • Vilken gas i luften behövs för att något skall kunna brinna… 1. Koldioxid, CO₂ X. Kvävgas, N₂ 2. Syrgas, O₂

 8. Fråga nr. 7 • I Sverige anser vi att det var en svensk kemist som upptäckte grundämnet syre. Vilket är hans namn… 1. Jöns Jakob Berzelius X. Scheele 2. Mosander

 9. Fråga nr. 8 • Flytande kväve används ofta som kylmedel och är väldigt kallt. Hur kallt? 1. - 183 ⁰C X. - 78 ⁰C 2. - 196 ⁰C

 10. Fråga nr. 9 • Ozonlagret i atmosfären har tidvis minskat pga våra utsläpp av… 1. Oxider X. Freoner 2. Ädelgaser

 11. Fråga nr. 10 • När kolföreningar brinner bildas det mest… 1. Kväveoxid X. Svaveloxid 2. Koldioxid

 12. Fråga nr. 11 • Ett bra sätt att minska ökningen av växthusgaser är att… 1. Förbränna fossila bränslen X. Hugga ner mycket regnskog 2. Använda biobränslen

 13. Fråga nr. 12 • Ett kännetecken på gasen koldioxid är att… 1. Den antänder en glödande trästicka X. Den grumlar kalkvatten 2. Den avger en ”knall” vid antändning

 14. Fråga nr. 13 • Det vanligaste atomslaget i universum är… 1. Kväve X. Helium 2. Väte

 15. Fråga nr. 14 • Det finns bussar och bilar som drivs på vätgas istället för bensin och ut kommer då… 1. Koldioxid X. Kväveoxid 2. Vatten

 16. Fråga nr. 15 • Mängden sötvatten på jorden utgör ca… 1. 10 % X. 25 % 2. 3 %

 17. Fråga nr. 16 • Hur många liter vatten använder varje person i Sverige per dag? 1. 50 l X. 125 l 2. 200 l

 18. Fråga nr. 17 • Hur kan skräddaren gå på vattenytan? 1. Med hjälp av ytspänning X. Med hjälp av kapillärkraft 2. Med hjälp av densitet

 19. Fråga nr. 18 • Vilket ämne är lättast? 1. Is X. Vatten 2. Vattenånga

 20. Fråga nr. 19 • Vilket är surast i kemisk mening… 1. En blöt strumpa X. En lärare på dåligt humör 2. En citron

 21. Fråga nr. 20 • Ett ämne som byter färg vid kontakt med en syra eller bas kallas… 1. Katalysator X. Indikator 2. Signalämne

 22. Fråga nr. 21 • Luftföroreningar som svavel- och kväveoxider kan ge upphov till surt regn som försurar våra marker och vattendrag. Vilket av följande är en kortsiktig lösning på problemet? 1. Strö ut handelsgödsel X. Kalka med kalciumkarbonat 2. Plöja ner klöver i markerna, sk gröngödsling

 23. Fråga nr. 22 • pH-skalan visar hur surt det är. Vad kallas ett ämne som har pH = 0? 1. Neutralt X. Surt 2. Basiskt

 24. Fråga nr. 23 • Om du får tvål i ögonen kan det börja svida. Detta beror bland annat på att tvål är… 1. Surt X. Neutralt 2. Basiskt

 25. Fråga nr. 24 • Vilken syra är starkast, dvs har lägst pH-värde? 1. Citronsyra X. Saltsyra 2. Kolsyra

 26. Fråga nr. 25 • En viktig regel att komma ihåg när man hanterat syror är SIV-regeln. Vad innebär denna regel? 1. Du skall hälla vatten i syran X. Du skall skaka syran innan du häller i vattnet 2. Du skall hälla syran i vattnet

 27. Fråga nr. 26 • Vilken syra finns inte i läsk? 1. Kolsyra X. Fosforsyra 2. Svavelsyra

 28. Fråga nr. 27 • Vilken av följande starka syror finner du i ett bilbatteri? 1. Saltsyra, HCl X. Salpetersyra, HNO₃ 2. Svavelsyra, H₂SO₄

 29. Fråga nr. 28 • En av de tre starka syrorna har den egenskaper att den gulfärgar proteiner, t ex en nagel. Vilken? 1. Svavelsyra X. Salpetersyra 2. Saltsyra

 30. Fråga nr. 29 • En av de tre starka syrorna har följande egenskaper: Molekylärt liten, förgasas lätt och blåser man över en öppen flaska med denna syra kan man se en vit rök samt känna en stickande lukt. Vilken är syran? 1. Svavelsyra X. Saltsyra 2. Salpetersyra

 31. Fråga nr. 30 • Starka baser är mycket frätande. En av dessa används som propplösare och vid tillverkning av tvål. Vilken är basen? 1. Kalciumhydroxid X. Natriumhydroxid 2. Ammoniak

 32. Fråga nr. 31 • I rengöringsmedel, fönsterputs och allrengöringsmedel innehåller ofta en bas. Vilken? 1. Natriumhydroxid X. Ammoniak 2. Magnesiumoxid

 33. Fråga nr. 32 • Vilken viktig energiomvandling använder växterna för att bilda druvsocker och syre? 1. Cellandning X. Förbränning 2. Fotosyntes

 34. Fråga nr. 34 • Den kemiska energin i mat och i olika bränslen kan släppa loss antingen vid förbränning i en eld eller vid förbränning i kroppen. Vad bildas till stor del när vi eldar ett organiskt ämne? 1. Metan + Energi X. Freon + Energi 2. Koldioxid + Vatten + Energi

 35. Fråga nr. 35 • Förbränningen i kroppen kallas cellandning. I cellerna finns ingen eld, utan här är det något annat som startar förbränningen. Vad? 1. Hormoner X. Näringsämnen 2. Enzymer

 36. Fråga nr. 36 • I vilket av följande delar av kolets kretslopp styrs inte huvudsakligen av mänsklig aktivitet… 1. Förbränning av fossila bränslen X. Fotosyntes 2. Förbränning

 37. Fråga nr. 37 • Hela 90 % av världens energianvändning kommer från fossila bränslen som olja, kol och naturgas. Ordet fossil betyder… 1. Gammal X. Nergrävd 2. Uppgrävd

 38. Fråga nr. 38 • Katalysatorn på en bensindriven bil har till uppgift att rena avgaserna. Men vilken metall har i dessa sammanhang en avgörande betydelse? 1. Titan X. Platina 2. Nickel

 39. Fråga nr. 39 • Den temperatur då en vätska börjar avge brännbara gaser kallas för vätskans flampunkt. Vilken av dessa tre vätskor har en flampunkt på -28 ⁰C? 1. Etanol X. Bensin 2. Fotogen

 40. Fråga nr. 40 • För att det skall kunna brinna krävs det alltid att följande tre saker finns: Brännbart material, syre och värme. Om det skulle börja brinna i oljan du har i stekpannan vad bör du då inte göra? 1. Hälla vatten X. Lägga på ett lock 2. Kväva elden men en filt

 41. FACIT 1. 1 2. X 3. 2 4. 1 5. X 6. 2 7. X 8. 2 9. X 10. 2 11. 2 12. X 13. 2 14. 2 15. 2 16. 2 17. 1 18. 2 19. 2 20. X 21. X 22. 1 23. 2 24. X 25. 2 26. 2 27. 2 28. X 29. X 30. X 31. 1 32. 2 33. 2 34. 2 35. 2 36. X 37. 1 38. X 39. X 40. 1