Bernhard Nilsen - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bernhard Nilsen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bernhard Nilsen

play fullscreen
1 / 29
Bernhard Nilsen
150 Views
Download Presentation
rudolf
Download Presentation

Bernhard Nilsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samhandlingsreformen på AgderStatus og utfordringsbildeEldrerådskonferanseArendal, 23. september 2013 Bernhard Nilsen

 2. Helhetlige pasientforløp Pasientsikkerhet Forutsetninger for måloppnåelse Noen stikkord

 3. Hvem gjør hva sammen med hvem, når og hvor, hvorfor og ved hjelp av hva? Samhandling Med vekt på forholdet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene

 4. En folkehelsereform … en friskere befolkning En helsetjenestereform … et bedre helsevesen Samhandlingsreformen … men også en oppgavefordelingsreform – en kommunereform – og en spesialisthelsetjenestereform…

 5. Forebygge mer Behandle tidligere Samhandle bedre Reformens intensjoner

 6. Lovpålagte delavtaler Samhandlingstiltak og utviklingsprosjekter Utfordringer Status

 7. Samhandlingsarenaer OSS (overordnet strategisk samarbeidsutvalg) RS (fem regionale samarbeidsutvalg på Agder) Fagutvalg og faggrupper Prosjektgrupper og arbeidsgrupper Samhandlingsutvalg, brukerutvalg og legeutvalg

 8. 11 lovpålagte og 2 frivillige samarbeidsavtaler Konkretisering gjennom fag-/faggrupper og prosjekter Oppsummering med utførte og gjenværende oppgaver Delavtale 5 om utskrivning Delavtalene

 9. Velferdsteknologi og U4H Rehabiliteringsfeltet i endring Elektroniske pleie- og omsorgsmeldinger Kompetansebygging og veiledning Kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utviklingsplan 2030 og strategiplanrevisjon Samhandlingstiltak og utviklingsprosjekter

 10. 13 senger etablert innen utgangen av 2013

 11. Omfatter pkt. 1 d og representerer en utvidet rapportering i forhold til anbefalingen fra medisinsk faggruppe

 12. Tilsvarer pkt. 1 e i anbefalingen fra medisinsk faggruppe

 13. Hva skal SSHF drive med i fremtiden,og hva skal sykehuset ikke gjøre?

 14. Befolkningsutviklingfra SINTEF • 26 % økning fra 2012 til 2030 og ytterligere 10 % til 2040 (gitt SSBs demografiske fremskriving med middels vekst (alternativ MMMM)) • 340 000 innbyggere i 2030 • Høyest økning totalt (mer enn 35 %) har Birkenes, Iveland, Søgne, Bykle og Vennesla • Høyest økning for de over 70 år har Bygland, Valle, Åseral, Gjerstad og Risør • For somatikk – SSHF totalt: • På grunn av at man både får en samletbefolkningsøkning og får en større andel eldrepå Sørlandet vil dette gi en sterk økning i aktivitet– dersom man forutsetter at det ikke skjer noenendringer mht effektivisering, organisering,oppgavefordeling, teknologisk utvikling, medisinsk utvikling osv. • 360 senger (forutsatt 85 % utnyttelse) • 45 poliklinikkrom (forutsatt 230 dager/år, 7 timer/dag, 45 min per konsultasjon)

 15. Endringsdrivere Demografi Epidemiologi, forebygging Medisinsk faglig utvikling Teknologisk utvikling Forbruk av helsetjenester (tilbud – etterspørsel) Strategiske føringer, nasjonalt, regionalt, lokalt Oppgavefordeling innenfor spesialisthelsetjenesten – egendekning, kompetanse, kvalitet Oppgavefordeling mellom spesialist- og primærhelsetjeneste Endring i oppholdsmåter Fra døgnopphold til dag/poliklinikk Bruk av pasienthotell Bruk av observasjonsplasser Øhj poliklinikk og pasientflyt i akuttmottak

 16. Forutsetninger • Opptaksområde, egendekningsgrad, flerområdefunksjoner som nå. • Demografi: Middels nasjonal vekst (SSBs alt. MMM) • Infrastruktur (veinett etc.): Motorvei Tvedestrand – Vigeland. • Økonomiske rammer for SSHF = 1/3 av befolkningsveksten.”Veksten skal komme i kommunene” Omstillingsutfordring !

 17. Effekt av skisserte endringer i oppgavefordeling mellom sykehus og kommuner – somatikk Liggedager: Ca. 27 000 (omregnet i senger = 87) Hvilke ressurser vil det være behov for i kommunene? Kompetanse, kapasiteter, utstyr? Samhandlingsmodeller mellom sykehus og kommuner… Polikliniske konsultasjoner (ca. 50 % av kontrollene): Ca. 99 000 Er det noen kontroller som ikke vil bli utført (unødvendige?), noen som fastlegene tar over? Desentrale polikliniske konsultasjoner? Hvordan skal tjenestene organiseres?

 18. Effekt av skisserte endringer i oppgavefordeling mellom sykehus og primærhelsetjeneste – psykiatri og rus Oppholdsdøgn: Ca. 36 542 ( omregnet i døgnplasser = 118) Hvilke ressurser vil det være behov for i kommunene? Kompetanse, kapasitet, bygningsmessig, personell? Samhandling mellom sykehus og kommuner... En rekke uavklarte spørsmål knyttet til oppgavefordeling…

 19. ”Vi kan ikke planlegge et sykehustilbud i 2030 uten å ha kommunene med på laget. Derfor må sykehuset og politisk og administrativ ledelse i kommunene snakke mer sammen og samarbeide mer om planer vi holder på med på hver vår kant.”

 20. Hva kjennetegner det gode sykehus på Sørlandet i fremtiden?

 21. Sammenheng utviklingsplan og strategiplaner Prosess utviklingsplan 2013 – 2030 2030 Prosess strategiplan hvert 3.år 2015-17 2018-20 2021-23 2024-26

 22. Informasjon og deltakelse www.sshf.no/utviklingsplan2030 Utviklingsplan 2030 Nyhetsbrev: utviklingsplan@sshf.no

 23. Ulik virkelighetsforståelse? Godt nok samordnet? For raske endringer eller går det for sent?... For lite ressurser og for svake virkemidler? For tynt eller for ulikt kompetansegrunnlag? Er det tilstrekkelig og ”riktig” engasjement? Prioritering av folkehelse og forebygging? Utfordringsbilde

 24. Kommunene og sykehuset er i godt i gang Uttrykt (og økende?) motivasjon for handling Styrket vektlegging av likeverdighet og gjensidighet Er kulturen og strukturene robuste nok? Er virkemidlene og ressursene tilstrekkelige? Klarer vi sammen å utnytte mulighetsrommet? Oppsummert