Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám - PowerPoint PPT Presentation

ruana
hodnotenie riz k k k zdrav m pracovisk m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
Presentation Description
115 Views
Download Presentation

Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám Európska kampaň hodnotenie rizík

 2. Cieľ prezentácie • Pomôcť podnikom, najmä malým a stredným podnikom, porozumieť procesu hodnotenia rizík (HR) a jeho dôležitosti. • Poskytnúť nástroj, ktorý im umožní vykonávať HR samostatne. • Poskytnúť prístup k dôležitým zdrojom informácií.

 3. Právne predpisy – Hodnotenie rizík • Všeobecnou povinnosťou zamestnávateľov je zaistiť bezpečnosť a zdravie zamestnancov vo všetkých aspektoch súvisiacich s prácou. • HR umožňuje zamestnávateľom zaviesť opatrenia potrebné na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov. • Na základe zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia musia všetci zamestnávatelia vykonávať pravidelné HR (rámcová smernica 89/391 transponovaná do národných zákonov). • Táto prezentácia je založená na usmerňujúcich zásadách týkajúcich sa HR (vysvetlenie konkrétnych vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa na vás môžu vzťahovať, si vyhľadajte samostatne).

 4. Čo jehodnotenie rizík? • HR je proces posúdenia rizík na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú z nebezpečenstiev na pracovisku. Je to systematické preskúmanie všetkých aspektov práce, konkrétne: • čo by mohlo spôsobiť zranenie alebo ujmu, • či je možné nebezpečenstvo odstrániť, a ak to nie je možné, • aké preventívne alebo ochranné opatrenia je potrebné prijať na reguláciu rizík. • HR je základom úspešného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je kľúčom k zníženiu počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania.

 5. Poznámka: nebezpečenstvá a riziká • Nebezpečenstvo môže byť čokoľvek vrátane pracovných materiálov, zariadení, pracovných metód alebo postupov, čo môže spôsobiť ujmu. • Riziko je pravdepodobnosť, vysoká alebo nízka, že nebezpečenstvo môže niekomu spôsobiť ujmu.


 6. Kto vykonáva HR? • HR môžu vykonávať: • samotní zamestnávatelia • zamestnanci určení zamestnávateľom • externí hodnotitelia alebo poskytovatelia služieb, ak na pracovisku nie je dostatok kompetentných zamestnancov • Hodnotitelia musia mať k dispozícii potrebné informácie, školenia, prostriedky, čas a podporu. • Bez ohľadu na to, kto vykonáva HR, konečnú zodpovednosť za hodnotenie nesie zamestnávateľ.

 7. Ako sa vykonáva HR? Pri vykonávaní HR je potrebné mať vždy na pamäti dve zásady: • HR má mať takú štruktúru, ktorá zaručí pokrytie všetkých príslušných nebezpečenstiev a rizík (napr. aby sa neprehliadli sekundárne úlohy, napr. čistenie), • po určení rizika sa HR má začínať od prvých zásad, a to otázkou, či sa riziko dá odstrániť.

 8. Päť krokov hodnotenia rizík Pre väčšinu organizácií postačuje prístup k HR v piatich krokoch: HR sa má vykonávať s aktívnou účasťou zamestnancov Existujú aj ďalšie metódy, ktoré prinášajú rovnako kvalitné výsledky, najmä pre komplexnejšie riziká a okolnosti.

 9. 1. krok: Určenie nebezpečenstiev a ohrozených osôb (1) Tipy, ktoré vám pomôžu určiť závažné nebezpečenstvá: • Prejdite celé pracovisko a zistite, čo by mohlo spôsobiť ujmu. • Porozprávajte sa so zamestnancami a ich zástupcami o ťažkostiach, s ktorými sa stretli. • Zohľadňujte aj dlhodobé nebezpečenstvá pre zdravie (vysoké úrovne hluku alebo vystavenie nebezpečným látkam), nezameriavajte sa len na zjavné a bezprostredné riziká. • Preštudujte si záznamy spoločnosti o pracovných úrazoch a ochoreniach. • Vyhľadávajte informácie aj z ďalších zdrojov, ako sú: • návody na používanie a informačné materiály výrobcov a dodávateľov • webové stránky týkajúce sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci • právne záznamy a ďalšie požiadavky týkajúce sa pracoviska.

 10. Príklad užitočných nástrojov na určenie rizík: kontrolný zoznam

 11. 1. krok: Určenie nebezpečenstiev a ohrozených osôb (2) • Pre každé nebezpečenstvo je dôležité vedieť • kto/aké skupiny ľudí môžu utrpieť ujmu: tým sa pomôže určiť najlepší spôsob riadenia rizika • ako títo ľudia prichádzajú do styku s nebezpečenstvami (napr. priamym alebo nepriamym vystavením) • ako môžu utrpieť ujmu, napr. aký druh zranenia alebo ochorenia sa môže vyskytnúť • Osobitnú pozornosť je potrebné venovať rodovým otázkam a skupinám zamestnancov, ktorým hrozí zvýšené riziko, alebo majú konkrétne požiadavky: • zamestnanci so zdravotným postihnutím • mladí a starší zamestnanci • tehotné ženy a dojčiace matky • nezaškolení alebo neskúsení zamestnanci (napr. noví, sezónni a dočasní zamestnanci)

 12. 2. krok: Zhodnotenie rizík a určenie poradia ich dôležitosti • Pri rozhodovaní o tom, či riziko je malé, stredné alebo veľké, zvážte: • mieru pravdepodobnosti spôsobenia ujmy príslušným nebezpečenstvom • pravdepodobný stupeň závažnosti ujmy • frekvenciu ohrozenia a počet ohrozených zamestnancov • Mal by postačovať priamy postup vychádzajúci z úsudku, ktorý nevyžaduje osobitnú kvalifikáciu ani zložité techniky: • na činnosti s menej závažnými nebezpečenstvami • na pracoviská, kde sú riziká dobre známe alebo jednoducho identifikovateľné a kde je k dispozícii prostriedok na riadenie • V prípade komplexnejších nebezpečenstiev alebo činností sa môžu vyžadovať odborné znalosti, podpora a poradenstvo.

 13. 3. krok: Stanovenie preventívnych opatrení Pri rozhodovaní o zavedení preventívnych a ochranných opatrení je potrebné zvážiť: • Či je možné riziko odstrániť (zbaviť sa ho), a ak nie je: • Ako je možné riziká minimalizovať alebo riadiť tak, aby sa neohrozila bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sú im vystavené. To je možné dosiahnuť: • riešením rizík pri zdroji, • prispôsobením práce jednotlivcom, • prispôsobením sa technickému pokroku a zmenám informácií, • nahradením nebezpečného bezpečným alebo menej nebezpečným, • aplikovaním organizačných alebo kolektívnych ochranných opatrení namiesto individuálnych (čo je posledná možnosť), • poskytnutím vhodných pokynov a informácií zamestnancom.

 14. 4. krok: Prijatie opatrení • Prijmite preventívne a ochranné opatrenia. • Účinná realizácia zahŕňa vypracovanie plánu, ktorý určí: • kto zabezpečuje čo, • kedy sa má úloha dokončiť, • prostriedky vyhradené na realizáciu opatrení.

 15. 5. krok: Monitorovanie a kontrola • Je potrebné monitorovať účinnosť realizovaných preventívnych opatrení. • Hodnotenie je potrebné preskúmať a v prípade potreby revidovať aj za týchto okolností: • keď sa v organizácii vyskytnú rozsiahle zmeny, • v dôsledku zistení vyšetrovania úrazu alebo nehody, • v prípadoch, keď platné preventívne opatrenia sú nedostatočné, alebo už nie sú primerané, • na zabezpečenie pretrvávajúcej relevantnosti zistení HR.

 16. Zaznamenanie hodnotenia (1) • HR sa musí zaznamenať. • Záznam sa môže použiť na: • poskytnutie informácií dotknutým osobám, • posúdenie, či sa zaviedli potrebné opatrenia, • predloženie dôkazov nadriadeným orgánom, • revidovanie opatrení v prípade zmeny okolností.

 17. Zaznamenanie hodnotenia (2) Odporúča sa zaznamenať aspoň tieto údaje: • meno a funkcia osoby (osôb), ktorá vykonala preskúmanie • zistené nebezpečenstvá a riziká • skupiny zamestnancov, ktoré sú vystavené konkrétnym rizikám • odhad/vyhodnotenie rizík • potrebné preventívne a ochranné opatrenia • informácie o zavedení opatrení (kto robí čo a kedy) • informácie o zapojení zamestnancov a ich zástupcov do procesu hodnotenia rizík

 18. Povinnosti zamestnávateľov Zamestnávateľ je povinný: • organizovať hodnotenie rizík, • vybrať osoby a zabezpečiť ich kompetentnosť, • posúdiť riziká a realizovať ochranné opatrenia, • angažovať zamestnancov v procese HR, • radiť sa so zamestnancami alebo ich zástupcami o organizácii HR a o osobách, ktoré majú vykonať HR a realizovať preventívne opatrenia, • vlastniť hodnotenie rizík, • po konzultáciách so zamestnancami alebo ich zástupcami, prípadne po ich zainteresovaní do hodnotenia vypracovať záznamy o HR a sprístupniť im ich, • zabezpečiť, aby všetky dotknuté osoby boli informované o všetkých nebezpečenstvách alebo ujmách, ktoré im môžu hroziť, a o všetkých ochranných opatreniach prijatých na predchádzanie takýmto ujmám.

 19. Práva a povinnosti zamestnancov Zamestnanci a/alebo ich zástupcovia majú právo alebo povinnosť: • poskytnúť rady a pripomienky týkajúce sa opatrení na organizáciu HR a menovania osôb na vykonanie tejto činnosti, • zúčastňovať sa HR, • upozorniť nadriadených alebo zamestnávateľov na riziká, ktoré si všimli, • ohlásiť akékoľvek zmeny na pracovisku, • byť informovaní o rizikách týkajúcich sa ich bezpečnosti a zdravia a opatreniach potrebných na odstránenie alebo zníženie týchto rizík, • požiadať zamestnávateľa o prijatie vhodných opatrení a predkladať návrhy na minimalizáciu nebezpečenstiev alebo na odstránenie nebezpečenstva pri zdroji, • spolupracovať a umožniť zamestnávateľom zaručiť bezpečnosť pracovného prostredia, • postarať sa o vlastnú bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie iných ľudí ovplyvnených ich činmi.

 20. Kde získať pomoc Množstvo informácií a usmernení sa nachádza na webovej stránke agentúry: • Informácie o kampani o hodnotení rizík • ako sa zapojiť • materiály kampane: http://hw.osha.europa.eu • Podrobnejšia webová sekcia o HR, kde sa nachádzajú aj: • informácie o HR • príklady dobrej praxe z celej Európy • praktické nástroje: príručky, kontrolné zoznamy a pod.: http://osha.europa.eu/topics/riskassessment

 21. http://hw.osha.europa.eu Dobré pre teba. Dobré pre podnik Európska kampaň hodnotenie rizík