hodnotenie riz k k k zdrav m pracovisk m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám. Európska kampaň hodnotenie rizík. Cieľ prezentácie. Pomôcť podnikom, najmä malým a stredným podnikom, porozumieť procesu hodnotenia rizík (HR) a jeho dôležitosti. Poskytnúť nástroj, ktorý im umožní vykonávať HR samostatne.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hodnotenie rizík – kľúč k zdravým pracoviskám' - ruana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
cie prezent cie
Cieľ prezentácie
 • Pomôcť podnikom, najmä malým a stredným podnikom, porozumieť procesu hodnotenia rizík (HR) a jeho dôležitosti.
 • Poskytnúť nástroj, ktorý im umožní vykonávať HR samostatne.
 • Poskytnúť prístup k dôležitým zdrojom informácií.
pr vne predpisy hodnotenie riz k
Právne predpisy – Hodnotenie rizík
 • Všeobecnou povinnosťou zamestnávateľov je zaistiť bezpečnosť a zdravie zamestnancov vo všetkých aspektoch súvisiacich s prácou.
 • HR umožňuje zamestnávateľom zaviesť opatrenia potrebné na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov.
 • Na základe zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia musia všetci zamestnávatelia vykonávať pravidelné HR (rámcová smernica 89/391 transponovaná do národných zákonov).
 • Táto prezentácia je založená na usmerňujúcich zásadách týkajúcich sa HR (vysvetlenie konkrétnych vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa na vás môžu vzťahovať, si vyhľadajte samostatne).
o je hodnotenie riz k
Čo jehodnotenie rizík?
 • HR je proces posúdenia rizík na zdravie a bezpečnosť zamestnancov, ktoré vyplývajú z nebezpečenstiev na pracovisku. Je to systematické preskúmanie všetkých aspektov práce, konkrétne:
  • čo by mohlo spôsobiť zranenie alebo ujmu,
  • či je možné nebezpečenstvo odstrániť, a ak to nie je možné,
  • aké preventívne alebo ochranné opatrenia je potrebné prijať na reguláciu rizík.
 • HR je základom úspešného riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a je kľúčom k zníženiu počtu pracovných úrazov a chorôb z povolania.
pozn mka nebezpe enstv a rizik
Poznámka: nebezpečenstvá a riziká
 • Nebezpečenstvo môže byť čokoľvek vrátane pracovných materiálov, zariadení, pracovných metód alebo postupov, čo môže spôsobiť ujmu.
 • Riziko je pravdepodobnosť, vysoká alebo nízka, že nebezpečenstvo môže niekomu spôsobiť ujmu.
kto vykon va hr
Kto vykonáva HR?
 • HR môžu vykonávať:
  • samotní zamestnávatelia
  • zamestnanci určení zamestnávateľom
  • externí hodnotitelia alebo poskytovatelia služieb, ak na pracovisku nie je dostatok kompetentných zamestnancov
 • Hodnotitelia musia mať k dispozícii potrebné informácie, školenia, prostriedky, čas a podporu.
 • Bez ohľadu na to, kto vykonáva HR, konečnú zodpovednosť za hodnotenie nesie zamestnávateľ.
ako sa vykon va hr
Ako sa vykonáva HR?

Pri vykonávaní HR je potrebné mať vždy na pamäti dve zásady:

 • HR má mať takú štruktúru, ktorá zaručí pokrytie všetkých príslušných nebezpečenstiev a rizík (napr. aby sa neprehliadli sekundárne úlohy, napr. čistenie),
 • po určení rizika sa HR má začínať od prvých zásad, a to otázkou, či sa riziko dá odstrániť.
p krokov hodnotenia riz k
Päť krokov hodnotenia rizík

Pre väčšinu organizácií postačuje prístup k HR v piatich krokoch:

HR sa má vykonávať s aktívnou účasťou zamestnancov

Existujú aj ďalšie metódy, ktoré prinášajú rovnako kvalitné výsledky, najmä pre komplexnejšie riziká a okolnosti.

1 krok ur enie nebezpe enstiev a ohrozen ch os b 1
1. krok: Určenie nebezpečenstiev a ohrozených osôb (1)

Tipy, ktoré vám pomôžu určiť závažné nebezpečenstvá:

 • Prejdite celé pracovisko a zistite, čo by mohlo spôsobiť ujmu.
 • Porozprávajte sa so zamestnancami a ich zástupcami o ťažkostiach, s ktorými sa stretli.
 • Zohľadňujte aj dlhodobé nebezpečenstvá pre zdravie (vysoké úrovne hluku alebo vystavenie nebezpečným látkam), nezameriavajte sa len na zjavné a bezprostredné riziká.
 • Preštudujte si záznamy spoločnosti o pracovných úrazoch a ochoreniach.
 • Vyhľadávajte informácie aj z ďalších zdrojov, ako sú:
  • návody na používanie a informačné materiály výrobcov a dodávateľov
  • webové stránky týkajúce sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • právne záznamy a ďalšie požiadavky týkajúce sa pracoviska.
1 krok ur enie nebezpe enstiev a ohrozen ch os b 2
1. krok: Určenie nebezpečenstiev a ohrozených osôb (2)
 • Pre každé nebezpečenstvo je dôležité vedieť
  • kto/aké skupiny ľudí môžu utrpieť ujmu: tým sa pomôže určiť najlepší spôsob riadenia rizika
  • ako títo ľudia prichádzajú do styku s nebezpečenstvami (napr. priamym alebo nepriamym vystavením)
  • ako môžu utrpieť ujmu, napr. aký druh zranenia alebo ochorenia sa môže vyskytnúť
 • Osobitnú pozornosť je potrebné venovať rodovým otázkam a skupinám zamestnancov, ktorým hrozí zvýšené riziko, alebo majú konkrétne požiadavky:
  • zamestnanci so zdravotným postihnutím
  • mladí a starší zamestnanci
  • tehotné ženy a dojčiace matky
  • nezaškolení alebo neskúsení zamestnanci (napr. noví, sezónni a dočasní zamestnanci)
2 krok zhodnotenie riz k a ur enie poradia ich d le itosti
2. krok: Zhodnotenie rizík a určenie poradia ich dôležitosti
 • Pri rozhodovaní o tom, či riziko je malé, stredné alebo veľké, zvážte:
  • mieru pravdepodobnosti spôsobenia ujmy príslušným nebezpečenstvom
  • pravdepodobný stupeň závažnosti ujmy
  • frekvenciu ohrozenia a počet ohrozených zamestnancov
 • Mal by postačovať priamy postup vychádzajúci z úsudku, ktorý nevyžaduje osobitnú kvalifikáciu ani zložité techniky:
  • na činnosti s menej závažnými nebezpečenstvami
  • na pracoviská, kde sú riziká dobre známe alebo jednoducho identifikovateľné a kde je k dispozícii prostriedok na riadenie
 • V prípade komplexnejších nebezpečenstiev alebo činností sa môžu vyžadovať odborné znalosti, podpora a poradenstvo.
3 krok stanovenie prevent vnych opatren
3. krok: Stanovenie preventívnych opatrení

Pri rozhodovaní o zavedení preventívnych a ochranných

opatrení je potrebné zvážiť:

 • Či je možné riziko odstrániť (zbaviť sa ho), a ak nie je:
 • Ako je možné riziká minimalizovať alebo riadiť tak, aby sa neohrozila bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sú im vystavené. To je možné dosiahnuť:
  • riešením rizík pri zdroji,
  • prispôsobením práce jednotlivcom,
  • prispôsobením sa technickému pokroku a zmenám informácií,
  • nahradením nebezpečného bezpečným alebo menej nebezpečným,
  • aplikovaním organizačných alebo kolektívnych ochranných opatrení namiesto individuálnych (čo je posledná možnosť),
  • poskytnutím vhodných pokynov a informácií zamestnancom.
4 krok prijatie opatren
4. krok: Prijatie opatrení
 • Prijmite preventívne a ochranné opatrenia.
 • Účinná realizácia zahŕňa vypracovanie plánu, ktorý určí:
  • kto zabezpečuje čo,
  • kedy sa má úloha dokončiť,
  • prostriedky vyhradené na realizáciu opatrení.
5 krok monitorovanie a kontrola
5. krok: Monitorovanie a kontrola
 • Je potrebné monitorovať účinnosť realizovaných preventívnych opatrení.
 • Hodnotenie je potrebné preskúmať a v prípade potreby revidovať aj za týchto okolností:
  • keď sa v organizácii vyskytnú rozsiahle zmeny,
  • v dôsledku zistení vyšetrovania úrazu alebo nehody,
  • v prípadoch, keď platné preventívne opatrenia sú nedostatočné, alebo už nie sú primerané,
  • na zabezpečenie pretrvávajúcej relevantnosti zistení HR.
zaznamenanie hodnotenia 1
Zaznamenanie hodnotenia (1)
 • HR sa musí zaznamenať.
 • Záznam sa môže použiť na:
  • poskytnutie informácií dotknutým osobám,
  • posúdenie, či sa zaviedli potrebné opatrenia,
  • predloženie dôkazov nadriadeným orgánom,
  • revidovanie opatrení v prípade zmeny okolností.
zaznamenanie hodnotenia 2
Zaznamenanie hodnotenia (2)

Odporúča sa zaznamenať aspoň tieto údaje:

 • meno a funkcia osoby (osôb), ktorá vykonala preskúmanie
 • zistené nebezpečenstvá a riziká
 • skupiny zamestnancov, ktoré sú vystavené konkrétnym rizikám
 • odhad/vyhodnotenie rizík
 • potrebné preventívne a ochranné opatrenia
 • informácie o zavedení opatrení (kto robí čo a kedy)
 • informácie o zapojení zamestnancov a ich zástupcov do procesu hodnotenia rizík
povinnosti zamestn vate ov
Povinnosti zamestnávateľov

Zamestnávateľ je povinný:

 • organizovať hodnotenie rizík,
 • vybrať osoby a zabezpečiť ich kompetentnosť,
 • posúdiť riziká a realizovať ochranné opatrenia,
 • angažovať zamestnancov v procese HR,
 • radiť sa so zamestnancami alebo ich zástupcami o organizácii HR a o osobách, ktoré majú vykonať HR a realizovať preventívne opatrenia,
 • vlastniť hodnotenie rizík,
 • po konzultáciách so zamestnancami alebo ich zástupcami, prípadne po ich zainteresovaní do hodnotenia vypracovať záznamy o HR a sprístupniť im ich,
 • zabezpečiť, aby všetky dotknuté osoby boli informované o všetkých nebezpečenstvách alebo ujmách, ktoré im môžu hroziť, a o všetkých ochranných opatreniach prijatých na predchádzanie takýmto ujmám.
pr va a povinnosti zamestnancov
Práva a povinnosti zamestnancov

Zamestnanci a/alebo ich zástupcovia majú právo alebo povinnosť:

 • poskytnúť rady a pripomienky týkajúce sa opatrení na organizáciu HR a menovania osôb na vykonanie tejto činnosti,
 • zúčastňovať sa HR,
 • upozorniť nadriadených alebo zamestnávateľov na riziká, ktoré si všimli,
 • ohlásiť akékoľvek zmeny na pracovisku,
 • byť informovaní o rizikách týkajúcich sa ich bezpečnosti a zdravia a opatreniach potrebných na odstránenie alebo zníženie týchto rizík,
 • požiadať zamestnávateľa o prijatie vhodných opatrení a predkladať návrhy na minimalizáciu nebezpečenstiev alebo na odstránenie nebezpečenstva pri zdroji,
 • spolupracovať a umožniť zamestnávateľom zaručiť bezpečnosť pracovného prostredia,
 • postarať sa o vlastnú bezpečnosť a zdravie, ako aj o bezpečnosť a zdravie iných ľudí ovplyvnených ich činmi.
kde z ska pomoc
Kde získať pomoc

Množstvo informácií a usmernení sa nachádza na webovej stránke agentúry:

 • Informácie o kampani o hodnotení rizík
  • ako sa zapojiť
  • materiály kampane:

http://hw.osha.europa.eu

 • Podrobnejšia webová sekcia o HR, kde sa nachádzajú aj:
  • informácie o HR
  • príklady dobrej praxe z celej Európy
  • praktické nástroje: príručky, kontrolné zoznamy a pod.:

http://osha.europa.eu/topics/riskassessment

http hw osha europa eu
http://hw.osha.europa.eu

Dobré pre teba. Dobré pre podnik

Európska kampaň hodnotenie rizík