Download
prezentacja pt rozliczanie koszt w zu ycia wody i energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Prezentacja pt.: Rozliczanie kosztów zużycia wody i energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym PowerPoint Presentation
Download Presentation
Prezentacja pt.: Rozliczanie kosztów zużycia wody i energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym

Prezentacja pt.: Rozliczanie kosztów zużycia wody i energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym

174 Views Download Presentation
Download Presentation

Prezentacja pt.: Rozliczanie kosztów zużycia wody i energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prezentacja pt.:Rozliczanie kosztów zużycia wody i energii cieplnej w budownictwie mieszkaniowym METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 2. Stan obecny opomiarowania METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 3. Szacuje się, że system indywidualnego rozliczania wody i ciepła wdrożono w ok. 70% wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, a w ok. 20% budynkach następuje rozliczenie kosztów ciepła z wykorzystaniem podzielników kosztów centralnego ogrzewania. • Budynki jednorodzinne i zagrodowe przyłączone do instalacji wodociągowych opomiarowane są w 100% w wodomierze, a te które korzystają z dostaw ciepła z sieci ciepłowniczych w przytłaczającej ilości opomiarowane są ciepłomierzami. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 4. Regulacje prawne METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 5. Wyposażenie budynków w przyrządy pomiarowe oraz w inne urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania zużycia wody i ogrzewania poszczególnych lokali mieszkalnych określają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140). (przepisom tym muszą odpowiadać budynki, które zostały zrealizowane na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej po dniu 31 marca 1995 r. Budynki wykonane przed tą datą powinny spełniać wymagania określone odpowiednimi przepisami obowiązującymi w czasie ich realizacji.). METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 6. Przyrządy pomiarowe Definicje METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 7. Mówiąc o przyrządach pomiarowych należy pod tym pojęciem rozumieć przyrządy, których definicja została określona wart. 6 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. - Prawo o miarach(Dz. U. Nr 55, poz. 248 z późn. zmianami). • "Art. 6. 2. Przyrządami pomiarowymi są, w rozumieniu ustawy, urządzenia techniczne przeznaczone do dokonywania pomiarów lub do odtwarzania wartości danej wielkości fizycznej." • Zasady i zakres stosowania przyrządów pomiarowych określają niżej przytoczone przepisy art. 2 tej ustawy. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 8. We wszystkich dziedzinach życia publicznego do wyrażania wartości wielkości fizycznych należy stosować jednostki miar określone w ustawie. • Wartości wielkości, o których mowa w ust. 1, powinny być wyznaczane przy użyciu przyrządów pomiarowych odpowiadających warunkom określonym w ustawie. Przyrządy pomiarowe, w tym również przyrządy używane do pomiarów zużycia wody i ciepła w budownictwie, podlegają jednej z form kontroli metrologicznej organów administracji miar: • legalizacji, • uwierzytelnienia, • zatwierdzenia typu. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 9. Legalizacja jest sprawdzeniem, stwierdzeniem i poświadczeniem przez organ administracji miar, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania przepisów metrologicznych i może być stosowany w obrocie publicznym. Dowodem legalizacji jest cecha legalizacyjna umieszczona na przyrządzie albo świadectwo legalizacji. Wzory cech legalizacyjnych określa Prezes Głównego Urzędu Miar. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 10. Legalizacji podlegają, określone przepisami zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 3 stycznia 1994 roku w sprawie określenia przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji, warunków i trybu zgłaszania tych przyrządów do legalizacji oraz określania wzorów cech legalizacyjnych (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr l, poz. 1 i z 1995 roku Nr 4, poz. 26 oraz Nr 5, poz. 80) przyrządy pomiarowe stosowane: • w obrocie publicznym do wyznaczania ilości albo jakości rzeczy lub usług w celu uzyskania prawidłowej podstawy do rozliczeń, • przy produkcji i badaniu środków leczniczych, • przy czynnościach urzędowych. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 11. W świetle ww. Zarządzenia (z późniejszymi zmianami) do grupy przyrządów pomiarowych będących w obrocie publicznym i podlegających legalizacji zalicza się: • wodomierze • ciepłomierze • Do grupy tej nie zalicza się podzielników kosztów centralnego ogrzewania. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 12. Obowiązek przedstawienia do legalizacji lub uwierzytelnienia ciąży na: • producencie przyrządu pomiarowego (wprowadzanie przyrządów do sprzedaży), • użytkowniku przyrządu pomiarowego(strona biorąca udział w transakcji rozliczeniowej, która otrzymuje należności za ilość towarów i usług określonych na podstawie wskazań przyrządu pomiarowego, np.: Zarządca budynku), • wykonawcy naprawy przyrządu. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 13. Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu ustawowego w przypadku: • uszkodzenia przyrządu pomiarowego • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających) • stwierdzenia, że błędy wskazań przyrządu pomiarowego przekraczają błędy graniczne dopuszczalne • Sprawdzenie poprawności wskazań przyrządu pomiarowego dokonuje się po zamontowaniu go na stanowisku(-ach) pomiarowym(-ych), posiadającym(-ych) aprobatę typu GUM i określeniu błędów jego wskazań przy wymaganych parametrach. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 14. Przyrządy pomiarowe Okresy ważności legalizacjiWODOMIERZE METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 15. Określone są w Przepisach Metrologicznych o Licznikach Do Wody (Wodomierzach) będących załącznikiem do zarządzenia nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 sierpnia 1995 r. ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 50 Prezesa GUM z dn. 15 listopada 1999r. • Okresy ważności legalizacji wynoszą: • 61 miesięcy- dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lun równym 10 m3/h • 49 miesięcy - dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h • 49 miesięcy – dla wodomierzy do wody zimnej, cieplej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości większym od 10 m3/h • Dowodem legalizacji jest cecha legalizacyjna umieszczona na wodomierzu: • cecha właściwego urzędu • Cecha legalizacyjna roczna i cecha legalizacyjna miesięczna METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 16. Okres legalizacji wodomierzy zalegalizowanych przed 1 stycznia 2000r. liczy się do dnia 1 stycznia tego roku, w którym legalizacja została dokonana i wynosi: • 5 lat- dla wodomierzy do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lun równym 10 m3/h • 4 lata- dla wodomierzy do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości mniejszym lub równym 10 m3/h • 4 lata – dla wodomierzy do wody zimnej, cieplej lub gorącej o nominalnym strumieniu objętości większym od 10 m3/h METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 17. Przyrządy pomiarowe Okresy ważności legalizacjiCIEPŁOMIERZE METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 18. Obowiązek legalizacji ciepłomierzy wprowadzono od 1 lipca 2000r. Okres ważności cechy legalizacyjnej dla ciepłomierzy określony jest w Przepisach Metrologicznych o Ciepłomierzach do wody będących załącznikiem do Zarządzenia nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 8 stycznia 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. M i P. z 29 grudnia 1999r. i 14 marca 2000r.) i wynosi 61 miesięcy. Postanowienia przejściowe: qciepłomierze zamontowane do 30 czerwca 2000r. Muszą zostać zalegalizowane do 31 grudnia 2004r. qciepłomierze nie zamontowane, a wprowadzone do sprzedażydo 30 czerwca 2000r. muszą zostaćzalegalizowane do31 czerwca 2001r. qciepłomierze zamontowane przed 1 stycznia 1994r. niepodlegają legalizacji i mogą znajdować się w obrociepublicznymdo 31 grudnia 2004r. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 19. Ciepłomierz uważa się za zalegalizowany, jeżeli wszystkie jego części składowe (przetwornik przepływu, przelicznik wskazujący i para czujników temperatury) zostaną zalegalizowane. Sprawdzenie poprawności wskazań poszczególnych części składowych ciepłomierza dokonuje się na stanowiskach pomiarowych, posiadających aprobaty typu GUM. W przypadku legalizacji przetworników przepływu do 30 czerwca 2001r. dopuszcza się ich badanie wodą zimną (zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Prezesa GUM z dnia 8 stycznia 1999 r. oraz Zarządzeniem nr 22 z 28 lipca 2000r.) Do naniesienia cechy legalizacyjnej upoważnieni są pracownicy GUM. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 20. Rozliczanie kosztów zużycia wody i ciepła METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 21. Problematyka związana z rozliczaniem kosztów zużycia wody i ciepła nie jest uregulowana jednolicie. W niektórych ustawach oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie problematyka ta jest regulowana częściowo i w sposób ogólny. Najważniejszym aktem prawnym regulującym stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi w zakresie rozliczania kosztów jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). W tym miejscu warto przytoczyć niektóre przepisy regulujące problematykę sprzedaży (w tym między innymi sprzedaży i rozliczeń zużycia wody i ciepła): METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 22. Art. 547§ 1. Jeżeli ani z umowy, ani z zarządzeń określających cenę nie wynika, kogo obciążają koszty wydania i odebrania rzeczy, sprzedawca ponosi koszty wydania, w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy, a koszty odebrania ponosi kupujący. • § 2.Jeżeli rzecz ma być przesłana do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, koszty ubezpieczenia i przesłania ponosi kupujący. • § 3. Koszty nie wymienione w paragrafach poprzedzających ponoszą obie strony po połowie. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 23. Postanowienia w/w artykułu mają charakter dyspozytywny, a więc jak wynika z treści § 1 będą miały zastosowanie wówczas, gdy strony nie umówiły się inaczej co do kosztów wydania rzeczy lub nie zostało to odmiennie uregulowane rozporządzeniami określającymi cenę lub w przepisie szczególnym. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 24. Koszty wydania rzeczy obciążają po myśli § 1 sprzedawcę. • Koszty wydania wskazane są przykładowo. Należą do nich koszty: zmierzenia lub zważenia, opakowania, przesłania, ubezpieczenia na czas przewozu (dwa ostatnie tylko wówczas, gdy strony określiły miejsce wydania inne niż siedziba lub miejsce zamieszkania sprzedawcy), a także m. in. nie wymienione w powołanym przepisie koszty zapewnienia koniecznych warunków organizacyjnych związanych z wydaniem, a umożliwiających odbiór. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 25. Art. 555. • Przepisy o sprzedaży rzeczy stosuje się odpowiednio do sprzedaży energii oraz do sprzedaży praw. • Artykuł ten zawiera normę odsyłającą, którą ustawodawca nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów o sprzedaży rzeczy do sprzedaży energii i praw. Przez energie należy rozumieć, po myśli art. 555, wszelkie rodzaje lub postacie energii, które mogą być przedmiotem obrotu (energia elektryczna, niezależnie od źródła jej wytworzenia, energia cieplna, gaz, woda itp.). • Zindywidualizowanie przedmiotu świadczenia i jego wydanie następuje w drodze zastosowania odpowiednich urządzeń pomiarowych będących w obrocie publicznym (liczniki energii elektrycznej, ciepłomierze, gazomierze, wodomierze itp.). METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 26. System rozliczenia zużycia wody według podziału majątkowego METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 27. Zawór za wodomierzem budynkowym Zawór za wodomierzem mieszkaniowym Lokator(odbiorca wody) Dostawca wody Zarządca budynku (-ów) • Granicę podziału majątkowego i granicę podziału obowiązków w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń wodociągowych stanowią zawory główne za wodomierzem. Miejsce to jest równocześnie miejscem dostarczenia wody. • Dla budownictwa wielorodzinnego • Dostawca wody Zarządca budynku (-ów) • Zarządca budynku (-ów) Odbiorca wody (lokator) METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 28. Powyższy schemat zdominował na dzień dzisiejszy system rozliczeń zużycia wody w budownictwie mieszkaniowym. Generuje on konflikt na łączu dostawca wody – zarządca budynku(-ów) – odbiorca wody, wynikający z powstających różnic pomiędzy sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych, a wodomierzem węzłowym (dalej nazywanym domowym). Konflikt pogłębia się także z racji nieprzestrzegania okresów ponownej legalizacji wodomierzy, zarówno na podłożu ekonomicznym jak i formalno prawnym. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 29. Właściciel (najemca) domu jednorodzinnego jest traktowany przez dostawcę wody jako partner, zawierana jest z nim umowa na dostawę wody i jako podmiot umowy może negocjować jej warunki. Zużycie wody jest rozliczane na podstawie wskazań wodomierza domowego (który jest własnością dostawcy) oraz ceny określonej umową. Koszt dokonania rozliczenia jest wkalkulowany w cenę wody i jest ponoszony przez jego dostawcę. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 30. Lokator mieszkania w budynku wielorodzinnym, niezależnie od statusu jego własności nie jest podmiotem umowy. Umowa jest zawierana pomiędzy zarządcą budynku i dostawcą. Dostawca wody na ogół wykorzystuje pozycję naturalnego monopolisty na miejscowym rynku i dyktuje warunki umowne. Zarządca budynku jest zmuszony obciążać użytkowników lokali dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi wg wewnętrznych umów. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 31. Brak jakichkolwiek regulacji prawnych dotyczących systemu rozliczeń zużycia wody, niespójność prawa spółdzielczego i prawa o zaopatrzeniu w wodę oraz brak tradycji w rozliczaniu wody w budownictwie mieszkaniowym spowodowało powstawanie wielu algorytmów rozliczeń przyjmowanych w umowach i regulaminach wewnętrznych. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 32. Zasady rozliczenia kosztów ciepławedług przepisów Prawa energetycznego METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 33. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 26 października 1999 r. sygn. Akt K.12/99 (Dz. U. z 1999 r. Nr 91, poz. 1042) stwierdził niezgodność art. 46 ustawy Prawo energetyczne z art. 92 ust 1 Konstytucji RP. Wyrok ten wymusił zmiany w tej ustawie i przepisach wykonawczych do niej. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 34. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego została ustanowiona ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555). • Wydano także kilka przepisów wykonawczych uwzględniających zmiany wprowadzone tą ustawą, w tym między innymi, rozporządzenia Ministra Gospodarki regulujące: • szczegółowe warunki przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (z dnia 11 sierpnia 2000 r, Dz. U. Nr 72, poz. 845), • szczegółowe zasady kształtowania taryf oraz zasady rozliczeń w obrocie ciepłem (z dnia 12 października 2000 r.; Dz. U. Nr 96, poz. 1053). METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 35. Przepisy powyższych rozporządzeń, określają między innymi, zasady zawierania umów pomiędzy przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, a odbiorcami ciepła, w tym z innymi osobami albo jednostkami organizacyjnymi na podstawie odrębnej umowy. Nie zawierają natomiast regulacji odnoszących się do rozliczeń kosztów ciepła dostarczanego do lokali w budynku wielorodzinnym, w relacji zarządca (administrator) budynku – najemca (właściciel) lokalu. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 36. Podobnie jak w przypadku rozliczania zużycia wody, także w systemie indywidualnych rozliczeń zużycia ciepła przedsiębiorstwa energetyki cieplnej zawierają umowy na dostawę ciepła z właścicielami oraz zarządcami budynków. W budownictwie wielorodzinnym system rozliczeń ciepła określają wewnętrzne regulacje. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej do zakresu świadczonych usług zaliczają rozliczanie kosztów dostarczania ciepła do lokali oraz inkaso należności. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 37. Problematyka zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania nie jest aktualnie uregulowana przepisami prawa. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 38. Umowy i regulaminy wewnętrzne METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 39. Zastosowanie w budownictwie mieszkalnym wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów centralnego ogrzewania w sposób naturalny wymusza wdrożenie systemu indywidualnych rozliczeń zużycia wody i kosztów ogrzewania. Często regulacje odnoszące się do niektórych problemów rozliczeń zużycia wody i kosztów energii cieplnej były wymuszane aktami prawnymi (decyzjami lub rozporządzeniami Ministra Finansów). METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 40. W oparciu o takie regulacje, w celu ujednolicenia zasad funkcjonowania systemu indywidualnych rozliczeń zużycia wody i ciepła w zasobach danego zarządcy, określane są "regulaminy", "zasady rozliczania kosztów" itp. Celem tych uregulowań jest ustalenie warunków obciążania użytkowników lokali w budynkach mieszkaniowych kosztami, które zgodnie z przepisami art. 547 Kodeksu cywilnego powinny obciążać dostawcę i być składnikiem jego kosztów uzasadnionych, kształtujących cenę usługi. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 41. Podstawą prawną dla ustanowienia tych regulacji w przypadku spółdzielni mieszkaniowych są przepisy ustawy „Prawo spółdzielcze”, a w przypadku innych form własności zasobów mieszkaniowych, przepisy innych stosownych ustaw. W praktyce "regulaminy", o których mowa są opracowywane dla różnych zarządców budynków przez różne osoby i przewidują rozmaite bardzo zróżnicowane rozwiązania danego problemu. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 42. W przypadku rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem podzielników kosztów, które oferowane są przez specjalistyczne firmy zawierane są umowy z daną firmą, która zobowiązuje się do rozliczenia kosztów ciepła. Firma taka jest zwykle właścicielem systemu rozliczeniowego. Typ (marka) podzielnika oraz system rozliczeń jest zwykle chroniony patentem. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 43. Firma rozliczeniowa zazwyczaj oferuje usługę polegającą na: • montażu i wymianie podzielników kosztów, • dokonywaniu odczytu wskazań podzielników, • eksploatacji urządzeń, • sporządzaniu rozliczeń i rachunków dla indywidualnych odbiorców, • załatwianiu interwencji indywidualnych odbiorców. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 44. Firmy rozliczeniowe zwykle rozszerzają swoje usługi o analogiczny zakres odnoszący się do wody zimnejoraz centralnej ciepłej wody użytkowej. Koszt usługi świadczonej przez firmę rozliczeniową zwykle obciąża koszty działalności zarządcy budynku jest zaliczany w ciężar opłat eksploatacyjnych. Podstawą prawną do działania firmy rozliczeniowej na terenie zasobów konkretnego zarządcy jest stosowna umowa o rozliczanie kosztów zużycia wody i ciepłazawierana pomiędzy zarządcą a firmą. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 45. W przypadku rozliczeń zużycia wody w oparciu o wskazania wodomierzy, będących w świetle prawa przyrządami pomiarowymi w obrocie publicznym wewnętrzne umowy regulują podział dodatkowych kosztów (koszty: przyrządów pomiarowych, ich montażu i eksploatacji, w tym podział różnicy ujemnych bilansów wskazań sumy wodomierzy mieszkaniowych względem wodomierza domowego, legalizacji oraz rozliczania), doliczając te koszty do opłat eksploatacyjnych. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 46. Wadą systemu indywidualnych rozliczeń był i jest nadal brak uregulowań prawnych dotyczących szczegółowych problemów związanych z rozliczeniami. Problemy, o których mowa zwykle związane są z: METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 47. zasadami dokonywania rozliczeńoraz inkasa należności (zwykle zasady te proponowane są przez firmy rozliczeniowe i bazują na systemie prawnym obowiązującym w kraju macierzystym danej firmy), • zasadami dokonywania rozliczeń w przypadkach nietypowego wyposażenia lokali i budynku w urządzenia służące do rozliczeń, • warunkami i zasadami użytkowania przyrządów pomiarowych, • prawami własności do tych przyrządów, • legalizacją przyrządów pomiarowych. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 48. PODSUMOWANIE I WNIOSKI METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 49. W podsumowaniu można stwierdzić, że • w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym są stosowane niżej wymienione systemy rozliczeń kosztów wody i centralnego ogrzewania: METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń

 50. Ryczałtowy, • w którym za podstawę rozliczeń zużycia wody przyjmuje się ilość wody wyrażoną w [m3] na osobę/miesiąc,a za zużyte ciepło powierzchnię użytkową mieszkań wyrażoną w [m2]. METRON Fabryka Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń