didactiek gedrags en maatschappijwetenschappen mevr isabel r ots n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R ots PowerPoint Presentation
Download Presentation
Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R ots

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R ots - PowerPoint PPT Presentation

roxy
93 Views
Download Presentation

Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappen Mevr. Isabel R ots

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 8 mei 2013 Presentatie groepswerk – groep 3 Lies Lavens, Naomi Botterman, Leen De Kort, Ines Devlieger, Jasmine Hacquaert, Eva Peeters, Lieve Van Hees Didactiek gedrags- en maatschappijwetenschappenMevr. Isabel Rots

 2. Inhoud presentatie Keuze school en thema Analyse beginsituatie school Implementatie Evaluatie Conclusie

 3. Inhoud presentatie Keuze school en thema * keuze school & themabepaling * schoolbeleid ivm VOET * concrete vraag school * beginsituatie Analyse beginsituatie school Implementatie Evaluatie Conclusie

 4. 1. Keuze school en thema Keuze school: affiniteit groepsleden Themabepaling: via gesprekken met: * pedagogisch adjunct-directeur * LK1: MOS-groep – 1e ° * LK2: vierdes * LK3: derdes

 5. 1. Keuze school en thema Schoolbeleid ivm VOET: bevraging (intern, 2010-2011) diverse knelpunten MOS: onontgonnen terrein Concrete vraag school

 6. 1. Keuze school en thema Beginsituatie: - schoolgrootte - afbakening: 2de graad - extra info: * mini-enquête LKn

 7. Inhoud presentatie Keuze school en thema Analyse beginsituatie school * doelgroep * niveau leerkracht * niveau leerling * noden school * prioriteiten voor acties Implementatie Evaluatie Conclusie

 8. 2. Analyse beginsituatie school Doelgroep: 2de graad Motivatie: - aanwezige MOS-werking 1ste graad - zelfde werkingsstramien - MOS-werking 1ste graad = projecten gespreid over schooljaar

 9. 2. Analyse beginsituatie school Niveau van de leerkracht: - geen doorstroming van 1ste graad - ontbreken MOS-werking 2de graad - geen gestructureerd overleg lesinhoud - losstaande initiatieven leerkrachten (op vrijwillige basis)

 10. 2. Analyse beginsituatie school Niveau leerkracht: * gebruik subthema in de lessen: * # LKn en subthema dat zij behandelen:

 11. 2. Analyse beginsituatie school Niveau van de leerling: - uitgekeken na 1ste graad? - weinig interesse in het thema - mentaliteitswijziging nodig

 12. 2. Analyse beginsituatie school Noden school: algemeen schooltype B - duidelijke beleidsvisie - ondersteuning - verderzetting MOS-werking - LKn: * gemeenschappelijke visie * overlegtool (afstemmen thema’s) - LLn: verdieping op prikkelende en boeiende manier

 13. 2. Analyse beginsituatie school Prioriteiten voor acties: - spreiding over ganse schooljaar - laagdrempelig: laag engagement LLn - doel: mentaliteitswijziging LLn (en LKn) - bewustwording LLn (steentje bijdragen) - schoolgrootte (# klassen verantwoordelijk)

 14. Inhoud presentatie Keuze school en thema Analyse beginsituatie school Implementatie * Doel * Voorstellen pakketten * Overzicht volledige aanbod Evaluatie Conclusie

 15. 3. Implementatie Doel: geïntegreerd verloop op schoolniveau - verschillende actiedagen - geen éénmalige gebeurtenissen - organisatie themadagen: * gedeelde verantwoordelijkheid * # klassen verantwoordelijk * LLn dragen marketing

 16. 3. Implementatie Volledige aanbod subthema’s: Eet lokaal, denk globaal Kringloopactie Dikke-truiendag Kranig water Mobiel met minder CO2 Vegetarisme Zwerfvuil Ecologische voetafdruk

 17. 3. Implementatie Eet lokaal, denk globaal: + veel ideeën / concrete tools aanbod binnen- & buitenschoolse activiteiten lijst contactgegevens (personen / organisaties) - niveau acties: niet steeds duidelijk weinig omkadering LKn gebrekkige uitwerking (enkele subthema’s)

 18. 3. Implementatie Eet lokaal, denk globaal: implementatie op schoolniveau - schoolkeuken: lokaal en biologisch? - eigen productie - composteren - 16/10: wereldvoedseldag - vorming voor LKn

 19. 3. Implementatie Kringloopactie: + doel en belang actie duidelijk aangegeven veel ruimte voor inkleding actie naar eigen inzichten aanreiken ideeën voor duurzame initiatieven/ andere acties ivm hergebruik - veel vrijheid = meer voorbereidingstijd geen kant-en-klaar pakket (niet onmiddellijk bruikbaar in les)

 20. 3. Implementatie Kringloopactie: implementatie op schoolniveau - tweedehandsmarkt (boeken, kleding, speelgoed, edm.) - niet verkochte spullen: naar kringloopwinkel - tweedehandswinkeltje openen (beheer door klassen economische)

 21. 3. Implementatie Kranig water: + goed uitgewerkte bundel (compacte weergave) concrete handvaten veel interessante links - weinig aandacht voor sensibilisering heel sterk leerlinggericht

 22. 3. Implementatie Kranig water: implementatie op schoolniveau - actiedag ‘wereldwaterdag’: enkel kraantjeswater aanbieden - gratis drinkbussen aan alle LLn - sensibiliseren: ≠ berekenen tss kraantjes- en flessenwater (op vlak van verbruik, kosten en afval) - voldoende en hygiënische drinkfonteintjes

 23. 3. Implementatie Mobiel met minder CO2: + duidelijke acties verschillende mogelijkheden bronnen voor extra informatie - weinig concrete info minder aandacht voor klascontext

 24. 3. Implementatie Mobiel met minder CO2: implementatie op schoolniveau - bevraging ivm mobiliteit (LLn én Lkn) * grafische voorstelling (# stappers / fietsers / openbaar vervoer / bromfiets / auto) * voorstelling CO2 uitstoot ervan - autoloze schooldag - vraag & aanbod-bord (car/fiets-poolen) - actiedag met duurzaam ontbijt (stappers en fietsers)

 25. 3. Implementatie Bespreking enkele subthema’s: - opdeling in vier groepjes - toebedeling subthema - opstellen mindmap - plan tot implementatie (klasniveau) - presenteren implementatieplan

 26. Inhoud presentatie Keuze school en thema Analyse beginsituatie school Implementatie Evaluatie * schoolniveau * niveau leerkracht * niveau leerlingen Conclusie

 27. 4. Evaluatie Schoolniveau: - voorstellen project aan pedagogisch adjunct-directeur - voldoet aanbod voldoende aan vraag?

 28. 4. Evaluatie Niveau leerkracht: - belangrijk: creëren draagvlak - in kaart brengen noden * via focusgroepen enquêtes * overlegforum * gezamenlijk document

 29. 4. Evaluatie Niveau leerling: - meten (pre- en post-test enquêtes) - peilen naar attitude, opvattingen en gedragswijzen - resultaten = staving mentaliteitswijziging - eventueel: * focusgroep LLn 2de ° * focusgroep leerlingenraad

 30. Inhoud presentatie Keuze school en thema Analyse beginsituatie school Implementatie Evaluatie Conclusie

 31. 5. Conclusie Projectvoorstel ‘duurzame ontwikkeling op school’: - werkvorm * op vraag van de school * op maat van de school - verder bouwend op bestaande initiatieven - rekening houdend met *interesse leerlingen * noden leerkrachten

 32. 5. Conclusie Hoop: - implementatie voorgestelde werkvorm - impuls verderzetting MOS - totstandkoming duidelijk beleid

 33. Afronding presentatie Met oprechte dank voor uw aandacht en medewerking.