reformpedagogikken 1900 1940 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reformpedagogikken 1900-1940 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reformpedagogikken 1900-1940

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Reformpedagogikken 1900-1940 - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

Reformpedagogikken 1900-1940. Kjente aktører Dewey: Aktivitetspedagogikken Georg Kerchensteiner Maria Montessori Rudolf Steiner: Steinerpedagogikken. Kritikk av bokskolen:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Reformpedagogikken 1900-1940' - rowdy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
reformpedagogikken 1900 1940
Reformpedagogikken 1900-1940
 • Kjente aktører
  • Dewey: Aktivitetspedagogikken
  • Georg Kerchensteiner
  • Maria Montessori
  • Rudolf Steiner: Steinerpedagogikken

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide2

Kritikk av bokskolen:

 • Skolen var ensidig intellektualistisk. Midtpunktet i skolen var boken. Kunnskapen var ordnet i strengt atskilte fag, som elevene fortrinnsvis skulle tilegne seg gjennom memorering. Denne intellektualismen førte til at andre sider ved barnet ikke fikk komme til sin rett.
 • 2. Den undervisningsform som svarte til denne kunnskapsskolen, var klasse- undervisningen. Den gav verken plass for aktivitet eller individuelle forskjeller og virket passiviserende og uniformerende.
 • 3. På linje med dette lå den sterke understrekning av lærerens autoritet -både som kunnskapsformidler og øvrighetsperson.

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide3

4. Skolen var blitt en pedagogisk ghetto med liten eller ingen forbindelse med dagligliv og nærmiljø. 5. Gjennom den strenge atskillelsen av folkeskolen på den ene side og den høyere skole med privatskoler og forberedelseskurs på den andre bidrog skolen til å holde den sosiale lagdeling ved like. 6. Undervismingen foregikk -helst i byene -i store kasernelignende bygninger , som ofte ikke var egnet til å skape en trivelig ramme om skolelivet og utvikle barnas sans for det som var vakkert.

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide4

Til tross for at reformpedagogikken var en ytterst sammensatt

bevegelse med sterke indre spenninger, sluttet de aller fleste opp om følgende program:

1. Utnyttelse og ikke undertrykkelse av barnets naturlige ressurser

2. Interesse som hovedmotivasjon i stedet for plikt og tvang

3. Allsidig utvikling i stedet for ensidig intellektualisme

4. En utviklingsbetinget undervisning med sans også for individuelle

for- skjeller /

5. Aktivitet som ledende metodisk prinsipp

6. Emne- og helhetsundervisning i stedet for logisk-systematisk faginndeling

7. Læreren mer veileder enn kunnskapsformidler og maktutøver

8. Stor vekt på utformingen av skolelivet (gruppearbeid og hobbypregede aktiviteter)

9. Bedre kontakt mellom skole og nærmiljø

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide5

John Dewey 1859-1952

 • Grunnsyn
  • Synet på mennesket og verden preget av
   • Positivismen (Comte)
   • Økonomiske strukturers betydning (Marx)
   • Sosialdarwinisme (Darwin, Spencer)
  • Tenking, et instrument for handling
  • Oppfatning rett i den grad den virket i praksis
   • Moral så vel som politiske idèlogier var hypoteser som måtte etterprøves i praksis(eksperimentalisme)
   • Naturalistisk oppfatning av verden

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide6
Metode og innhold
  • Barnet har medfødte handlingstendenser
  • Learning by doing
   • Være målrettet
   • Forholdene må legges til rette for aktivitet
  • Fant stor likhet mellom den naturviten-skapelige, eksperimenterende metode og måten barn leker på
  • Problemløysende metode

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide7

Problemløysende metode

Dewey formulerte den i fem trinn:

1. Eleven må oppleve et problem eller noe som er vanskelig, og som haneller hun er motivert for å løse.

2. Problemet må undersøkes nærmere for å finne ut hva vansken består i (definere problemet).

3. Eleven må samle mer kunnskap eller informasjon om problemet eller fenomenet.

4. På grunnlag av disse kunnskapene resonnerer eleven seg fram til hypoteser om fenomenet, og prøver å tenke seg hva

konsekvensen av hypotesene vil bli.

5. De mest sannsynlige hypotesene testes ved å bli satt ut i praktisk virksomhet.

(Imsen Lærerens verden. S.67-68)

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide8
Organiseringa av skolens innhold
  • Sentreringa av skolens virksomhet er ikke fag, men elevens virksomheter
  • Skolegangen skulle ikke begynne med regning, lesing og skriving, men med de virksomheter som hadde med livsoppholdet å gjøre (mat, klær og sted å bo) jf prosjekt
  • I 12-13års alderen skulle det være mer undervisning ordnet etter faglige, logiske prinsipper

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide9
Kilpatrick reindyrket prosjektundervisninga
  • Avviste enhver fastlagt læreplan
  • Viktigere å finne enn å ha kunnskap
  • Ble kritisert for ensidighet av Dewey

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide10
Dewey reagerte på progressivismens overdrivelser
  • Likte ikke ensidighet jf.Kilpatric
  • Understreket learning by doing and reflection
  • Kritiserte den barnesentrerte frihetspedagogikken
  • Kritiserte å bruke skolen som redskap i klassekampen

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

maria montessori 1870 1952
Maria Montessori 1870-1952
 • Sensitive faser
 • Hjelp til utvikling av sensibiliteten
  • Tilegning av språk: samspill mellom potens og kulturell innflytelse
  • Trang til bevegelse: få hjelp til å bruke sin energi på en meningsfylt måte
  • Sansen for orden: Få møte en strukturert verden

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide12
Systematisk oppøvelse og opplæring
  • Praktiske øvelser: Innøvelse av daglige gjøremål
  • Bruk av didaktisk materiale: skjerpe sanser og bringe orden i intellektet
  • Hjelpemidler til å lære å lese og skrive
  • Oppmerksomhetens polarisasjon: Evne til konsentrasjon og utrettelig gjentakelse inntil de mestret oppgaven

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide13
Så barnehagen og skolen i sammenheng
  • Skulle også utvikle barnas rasjonelle evner, og skape orden og struktur både i forståelse og livsførsel Jf tidlig opplæring i å lese

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide14
Vurdering
  • Fremdragende og entusiastisk praktiker
  • Kritisert for å gi barna illusorisk frihet
  • Montessoripedagogikken lever i videre i montessoriskolene
  • Favorisert av norsk skolepolitikk om privatskoler fram til 2003

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

georg kerschensteiner 1854 1932
Georg Kerschensteiner 1854-1932
 • Nyidèalistisk nyttefilosofi
  • Sosialpedagogikk og individualpedagogikk
  • Teorien vokste fram av praktisk skolearbeid
  • ”Et minimum av kunnskap utløse et maksimum av ferdigheter”

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide16
Innhold og metode
  • Folkeskolen skulle bli en yrkesforberedende skole
  • Manuelt arbeid sentral plass
  • Lære arbeidsteknikk og skape høg arbeidsmoral
  • Åndelig aktivitet gjennom arbeidsprosessen: målsetting, planlegging og kontroll (vurdering).
  • Vekt på nøyaktighet, grundighet og systematisk lærerplanopplegg

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide17
Vurdering
  • Blir mye manualisme/ praktisisme
  • Kritisert for å ikke ta nok hensyn til barnets spontanitet og skapende krefter.
 • Sammenligning
  • Skiller seg fra Dewey i grunnsyn, men ligner på han i slik Dewey er tolka i praksis
  • Finn tankene igjen i dagens reformpedagogikk
   • Sosialped. kombinert med individualistisk ped.
   • Arbeidslivet som modell for skolen
   • PPD-modellen
   • Teorifag kommer i skyggen

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

rudolf steiner 1861 1925
Rudolf Steiner 1861-1925

biodynamisk

jordbruk

teosofiske

samfunn

1905-13

det antro-

posofiske

selskap

okkultisk rørsle

med røter i indisk

religion og filosofi

okkultisme

betonte:kristne impulsar

naturvitskapeleg forsking

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide19

Det høyere

Jeg-et

Teleologisk tankesett:

”et forsyn, en plan og en målrettethet

i naturen”.

åndslegemet

Jeg-et (21år)

må gjennom

flere jordeliv

jf. reinkarnasjon

Sjels (astral) legemet 14-21år

Livs(eter)-legemet 7-14år

Det fysiske legemet 0-7år

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide20

Barn avanserer gjennom fire stadier:

0-7 år

Kroppsånda

tilpasser seg

Minimalt av akademisk

innhold, sansevesen.

immitasjon

7-14år.

Innbildninger og fantasi

Dominerer barnet

Metodisk und. kan starte

læreren sentrall

klasselærarprinsippet

mytologien introduseres

Over 14 år.

Astrallegemet blir

frigjort/dratt inn i

kroppen

Utvikle høyerere grad av

bevissthet, selvstendighet,

dømmekraft

21 år.

Jeg-et blir født

(avh. av tidl. utv.)

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide21
12-årig enhetsskole
 • suksessiv konsentrasjon:et fag om gangen, periodens hovedfag:

3-5 uker

 • kunstnerisk og praktisk utfolding
 • konkretisering:vise bilder og praktiske eksempel
 • Rytme, kunst,stemning i dikt osv er synlige ting som ble oppfattet som symboler på kosmiske krefter og som tjente som impulser til å nå de høyere verdener

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide22

Norge:

Stavanger

Oslo

Bergen

Trondheim

Vestfold

Waldorf skoler

(Waldorf-Astoria

sigarett fabrikk)

Reformpedagogiske

prinsipp

 • Vurdering
 • Kommer an på øynene som ser.
 • foreldrene liker det reformpedagogiske innslag, er mindre
 • opptatt av det antroposofiestiske
 • Ser ut til å bedre treffe barnetrinnet enn ungdomstrinnet
 • Mange kritiske røster fra foreldre og elever som brutt med skolen
 • Stor utbredelse
 • Favorisert av norsk skolepolitikk om privatskoler fram til 2003

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

kritikk av progressivismen og reformpedagogikken
Kritikk av progressivismen og reformpedagogikken
 • Reformpedagogikken svarte ikke helt til forventningene
  • Tendens til formålsløs aktivitet
  • Mange svake resultata i lesing, skriving og regning

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide24
Kritikk av folk som verdsatte kulturstoffet
  • Protesterte mot oppdragelse :
   • uten mål og norm
   • som var preget av forflatet nyttefilosofi
   • som var kjæling med barnets interesser og nykker
   • som hadde avsatt læreren som barnets moralske veileder og gjort han til overflødig assistent
  • Ville ha en skole
   • Som bygde på faste og velprøvde verdier
   • Hvor det var plass til ånd og kultur
   • Hvor barna lærte disiplin, selvkontroll og plikt var

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950

slide25
Kritikken økte etter 2.verdenskrig
  • Skolefolk, universitetsfolk og offentlige opinion
  • Ny-essensialistene: back to basics
 • Nye skoleutviklingstanker
  • Ta vare på det beste i reformpedagogikken
  • Rette opp manglene
  • Curriculumbevegelsen
   • Ralph Tyler
   • Bruner
   • Bloom og taksonomitenkinga
   • undervisningsteknologi

Harald Høie Reformpedagogikken 1900-1950