1 / 13

Co Artefiletika JE??

Co Artefiletika JE??. Výchovné pojetí budované v oboru Výtvarná výchova, ale jehož metody lze rozšířit i na další obory Ve výtvarné výchově vychází z výchovy uměním (Herbert Read, 60.léta) Je založena na heuristicky orientovaném přístupu se zvláštním zřetelem k osobní zkušenosti

ross
Download Presentation

Co Artefiletika JE??

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Co Artefiletika JE?? • Výchovné pojetí budované v oboru Výtvarná výchova, ale jehož metody lze rozšířit i na další obory • Ve výtvarné výchově vychází z výchovy uměním (Herbert Read, 60.léta) • Je založena na heuristicky orientovaném přístupu se zvláštním zřetelem k osobní zkušenosti • Metodicky zohledňuje psycho-didaktické využití aktivit: 1/ exprese – výrazového tvůrčího projevu 2/ reflexe – náhledu na to, co bylo zažito

 2. Ars = umění Filetický přístup (H.Broudy, 1976) spjatý s rozvojem emočním a sociálním (Filein =milovat )

 3. Proces SLAVNOST TERAPIE Transcendence Inscenace ZASVĚCENÍ MAGIE Produkt

 4. Proces TERAPIE SLAVNOST Rozjímání, kontemplace Specifika výtvarného aktu u jednotlivců Proces jako výpověď o tvůrci Srovnávání bez preferencí Rekreativní, spontaneita Výsledek není tolik nedůležitý Happening, events, parafráze mýtických slavností =cílem porozumění, Distance od zážitku Identifikace se zážitkem= Transcendence Inscenace ZASVĚCENÍ MAGIE Analytické přístupy Proces nahlížení z hlediska výsledku Výsledek sám podrobován analýze Direktivní – máme algoritmus, plán ---> JAK!!! k dokonalému výsledku Tajemství řemesla, dílny Fascinace výsledkem, obřadnost Sugestivní vliv učitele, šaman Spontánně, ale v transu Výsledek je důležitý – soutěže, prezentace Produkt Slavík, J. Kapitoly z Výtvarné výchovy I. 1993

 5. Funkce VV ---> dílčí funkce VV mohou navazovat na funkce umění, ale existence Vv nemůže být obhajována pouhou vazbou na umění; Vv je systém specifického poznání prostřednictvím obrazu a jeho tvorby, přičemž důležittou funkcí Vv je rozvoj vizuální gramotnosti…

 6. Výtvarný zážitek a jeho složky Při vymezení složek výtvarného zážitku vycházíme ze základní struktury vztahů mezi divákem, dílem, tvůrcem a skutečností (+ společností pozn. VZ) V = Význam = CO je zobrazeno? … lze přímo pojmenovat K = Konstrukce = JAK je to zobrazeno? … utváření výtvarné formy E = Empatie = KDO se ke mně svým výrazem obrací? … zřetel k druhému v komunikaci (autor, další účastníci situace, vztah učitel žák a obráceně) P = Prožitek = JÁ … osobní niterné nepřenositelné stavy emocí a dojmů; nelze převzít 1:1, ale pouze zprostředkovat skrze popis či jiný druh vyjádření (např. výtvarným či pohybovým gestem apod.)

 7. Pracovní rozřazení složek výtvarného zážitku k jednotlivým kvadrantům s rozlišením důrazu Proces SLAVNOST TERAPIE P E (K) E P K V Transcendence Inscenace ZASVĚCENÍ MAGIE VPE (K) K V? Produkt

 8. Učitel 1/ Zkoumavě nahlíží 2/ Posuzuje 3/ Vysvětluje 4/ Zlepšuje Dobrý tvar – myšlenkový, ideální model díla Porovnáváním se skutečností (reflexe v akci, reflexe po akci) – přiblížení se k dobrému tvaru • Alterace – drobný zásah, který vede k lepšímu řešení, ale nezmění koncepci díla • Variace – zásah, který může vést k proměnně koncepce

 9. PREKONCEPT vs KONCEPT Jak různě zobrazit prekoncept kočky? ---> sociokognitivní konflikt Složky výtvarného zážitku: významová – otázka CO? konstruktová – otázka JAK? empatická – vcítění se do díla, autora, ostatních vnímatelů apod. prožitková – čistě individuální Theophile Steinlen, Tournée du Chat Noir P. Picasso, Kočka a krab na pláži Charles van den Eycken, A Tabby Cat, 1920

 10. Svět tady a teď • Možný svět • Fikční svět

 11. Literatura: • Výtvarné čarování: (artefiletika pro předškoláky a mladší školáky) / Vladimíra Slavíková, Jan Slavík, Helena Hazuková. Praha : 2003. ISBN 80-7290-016-1. • Umění zážitku, zážitek umění. 1. díl : teorie a praxe artefiletiky / Jan Slavík. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2001. ISBN 80-7290-066-8 • Umění zážitku, zážitek umění. 2. díl : teorie a praxe artefiletiky / Jan Slavík, Petr Wawrosz. Praha : Univerzita Karlova-Pedagogická fakulta, 2004. ISBN 80-7290-130-3 • Od výrazu k dialogu ve výchově : artefiletika / Jan Slavík. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-437-3 • Škola stále nová / Stanislav Štech. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-673-0 • www.artefiletika.cz

 12. Mona Lisa Slavný obraz Leonarda da Vinci "Mona Lisa" je všeobecně znám jako portrét manželky Franceska del Giocondo, bohatého florentského kupce. Jistí znalci však tvrdí, že se pod jejím záhadným úsměvem skrývá nejedno překvapení. Proč je například tato zvláštní malba tak okouzlující? Dr. Leopold Bellak, profesor psychologie z New Yorské univerzity, analyzoval její obličej pomocí systému zón, levá a pravá strana byly zkoumány samostatně, právě tak horní i dolní polovina. Bellak dospěl k závěru, že její plné tváře vypovídají o smyslném založení a její nevelká brada naznačuje nedostatek sebekontroly-šlo tedy o kokektní ženu se sklonem k flirtu, která přivábila oči kdekterého vitálního muže v okolí? Možná ne. jak uvádí Tim Walker v jedinečném pohledu záhad kolem Mony Lisy (Daily Mail 21. října 1993), americká počítačová grafička Lillian Schwartzová a odborný lékař z Maudsleyské nemocnice Dr. Digby Quested se domnívají, že její tvář náleží jiné osobě-že jde ve skutečnosti o autoportrét Leonarda da Vinci, malovaný podle odrazu v zrcadle! I když je známo, že Leonardo se hodně zabýval portrétováním podle zrcadla, pojetí Mony Lisy jako transvestity je stále dost šokující, to nejhorší však teprve přijde. Obraz byl z Louvru roku 1911 ukraden, a když see znovu našel, prověřovalo se rentgenovými paprsky, zda jde o původní originál. Pravost byla potvrzena, ale rentgen také zjistil, že Mona Lisa měla dříve vousy, později byly přemalovány. Je-li však Mona Lisa pozměněný Leonardův portrét, pak byl Leonardo ještě pozoruhodnější muž, než jsme se dosud domnívali. Dr. Kenneth Keal, primář Ashfordské nemocnice v hrabství Middelesex, o obrazu soudí, že živý úsměv, mladistvé vzezření, překypující tělesné tvary i šat splývající na klín, svědčí o tom, že zpodobená osoba je v pokročilém stádiu těhotenství! Ponecháme-li těhotenství stranou, portrétovaná žena (nebo muž?), zkrátka model se netěšil nejlepšímu zdraví. Podle názoru kalifornského lékařského specialisty dr. Kedara Ardoura je fascinující úsměv Mony Lisy ve skutečnosti následek určitého typu ochrnutí tváře, zvaného Bellova paralýza, což vysvětluje jeho nesouměrný tvar. Podle marylandského dentisty dr. Josepha Borkowského tento efekt podporuje i skutečnost, že Mona Lisa přišla o přední zuby, což způsobuje, že rty poklesávají v koutcích. Ale než se nám úplně rozplyne tajuplná atmosféra spojená s Monou Lisou, buďme vděčni, že portrét vůbec vznikl. Japonský kardiolog dr. Hauro Nakamura, který si všiml žluté pigmentace v koutku levého oka, tvrdí, že osoba, která pózovala portrétu, měla vysokou hladinu cholesterolu a každou chvíli mohla být stižena infarktem. Příliš mnoho chorob vzhledem k tomu, jak zdravou stravu měli za starých časů! (In například http://tajemstvi.webnode.cz/fotogalerie/mona-lisa/)

More Related