1 / 15

Katedra nábytku a drevárskych výrobkov

Katedra nábytku a drevárskych výrobkov. Výskumné – vývojové aktivity katedry - v rámci vedeckých projektov VEGA, - APVV, APVT, - bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Oddelenia katedry. Oddelenie nábytku

rosine
Download Presentation

Katedra nábytku a drevárskych výrobkov

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Katedra nábytku a drevárskych výrobkov Výskumné – vývojové aktivity katedry - v rámci vedeckých projektov VEGA, - APVV, APVT, - bakalárske, diplomové a dizertačné práce.

 2. Oddelenia katedry • Oddelenie nábytku • Oddelenie drevených stavebných konštrukcií • Oddelenie lepidiel • Oddelenie povrchovej úpravy

 3. Oddelenie nábytku Projekt (VEGA) Termomechanická úprava dreva a drevných materiálov- zmeny povrchu a štruktúry a ich vzťah k procesom tvárnenia, lepenia a povrchovej úpravy Prístroje: • trhací stroj- typ ZD10/90, do 100 kN, - vysoko-frekvenčný generátor (plastifikácia a tvarovanie).

 4. Oddelenie nábytku Oblasti riešenia: Úprava vlastností účinkom: - tlaku:-hladkosť povrchu~ zošľachťovanie (pri nalepovaní dekoračných materiálov, povrchovej úprave náterovými látkami), - reliéfovanie simulácia rezby povrchu masívnych dekoračných nábytkových dielcov, - tepla(aj tlaku): - zmena hustoty materiálu, - fyzikálne – mechanické vlastnosti, - technologické vlastnosti, Cieľ: - zvýšiť ohýbateľnosť, - tvárniteľnosť.

 5. Oddelenie nábytku Nábytok - čalúnenie Oblasti riešenia: -čalúnnické materiály: - skúmanie fyzikálno-mechanických vlastností, - požiarne charakteristiky, - nové konštrukcie a technológie so zvýšenou protipožiarnou odolnosťou (návrhy). Prístroje a pomôcky: • stanovenie trvanlivosti čalúnenia, • deformácie čalúnenia, • protipožiarne skúšky. Skúšobné zariadenie pre stanovenie - trvanlivosti čalúnenia

 6. Oddelenie drevených stavebných konštrukcií Projekty: (3 VEGA, 1 APVV) 1. Stanovenie mechanicko-fyzikálnych charakteristík drevených konštrukcií pri spolupôsobení tenkostenných prvkov na báze kompozitných materiálov a dreva. 2. Teoreticky a experimentálne zdôvodnená konštrukčná tvorba fragmentu i detailov konštrukčného systému na báze dreva pre nízko energetické a energeticky pasívne domy. 3. Kvalita dreva pre stavebné konštrukcie, jej experimentálne analýza a verifikácia in situ. 4. Stavebný kompozit na báze dreva (riešiteľ: LIGNOPROJEKT- spolu riešiteľ DF TU Zvolen)

 7. Oddelenie drevených stavebných konštrukcií Oblasti riešenia: - drevo, kompozitné materiály a spojev konštrukciách, ich vlastnosti zisťované experimentmi a výpočtom podľa európskych noriem, • stavebnofyzikálne požiadavky - obalový plášť, tepelná ochrana, eliminácia tepelných mostov ~ kvalita vnútornej klímy, • základný kompozitný prvok (konštrukčný dielec) funkčné, mechanické, statické, tepelno-technické požiadavky, • kvalita konštrukčného dreva – metódy a ich porovnanie, triedy pevnosti v súlade s STN a EN.

 8. Oddelenie drevených stavebných konštrukcií Prístroje:tepelno-technické vlastností - snímače s automatickým zaznamenávaním dát: - diaľkové snímače vlhkosti teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu (interiér, exteriér), 6 snímačov, - viackanálové snímanie teploty vzduchu (40 vstupov), - viackanálové snímanie vlhkosti dreva (49 vstupov), - profesionálna meteo stanica pripojiteľná k PC – snímanie teploty, vlhkosti, tlaku, UV žiarenia, zrážok, vetra, - zvlhčovač vzduchu – automatický režim, - softvér na analýzu tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií a budov, - multimeter merač spotreby, výkonu P9024. Tepelná komora

 9. Oddelenie drevených stavebných konštrukcií Prístroje:kvalita dreva • aparatúra na snímanie deformácii (Almemo 2290-8), - prístroj PILODYN 6J – orientačné zisťovanie hustoty dreva (hĺbka zarazenia oceľového kolíka do dreva) • prístroj SYLVATEST Duo ultrazvukovej vlny (rýchlosť ultrazvukovej vlny)rýchlosť - charakteristiky dreva: modul pružnosti (MOE) a pevnosť reziva (MOR), - triedy pevnosti podľa STN EN 338 (C14~C50, D30~D70)

 10. Oddelenie lepidiel Projekty: APVT: Výskum a vývoj sofistikovaných systémov s aplikáciou biopolymérov vo farmácii, liečebnej kozmetike a v oblasti adhezív. APVV: Výskum a výroba hydrolyzátov na báze obnoviteľných zdrojov.

 11. Oddelenie lepidiel Oblasť riešenia: Aplikácie hydrolyzátov biopolymérov za účelom: • zníženia obsahu voľného formaldehydu, - určenia vplyvu biopolymérov na vlastnosti modifikovaných lepidlových zmesí, - stanovenia vplyvu hydrolyzátu na fyzikálne a mechanické parametre drevných kompozitných materiálov.

 12. Oddelenie lepidiel Prístroje: lisovanie, skúšanie FONTIJNE Holland - lis (nastaviteľné parametre) - teplota: od 20°C do 450°C, - prítlačná sila: od 10 do 450 kN - čas lisovania: od 1sekundy do 60 hodín LaborTech - trhací stroj - stanovenie pevnosti v šmyku - programovateľný  - 5 kN hlavica

 13. Oddelenie povrchovej úpravy - Hodnotenie procesov zasychania náterových látok z hľadiska technologického a kvalitatívneho. • Diagnostikovanie príčin defektov náterových systémov metódami: - deštruktívnymi (úder, oder), - nedeštruktívnymi (profilometrická, laserová).

 14. Oblasti výskumu na katedre • vlastnosti materiálov vo vzťahu k ich: - funkčnosti, spoľahlivosti, únosnosti, použiteľnosti, technológií, kvalite a i. • vlastnosti konštrukčných detailov nábytku a drevených stavieb (spoje, podmienky navrhovania), • vlastnosti fragmentov, objektov, konštrukčných systémov drevených stavieb (statika, konštrukcia, tepelno-technické vlastností a i.), - harmonizácia STN a EN.

 15. Katedra nábytku a drevárskych výrobkov Ďakujem za pozornosť

More Related